נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), תשנ"א-1991

ביטוח – ביטוח לאומי

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – עשיית עושר ולא במשפט

תוכן ענינים

2

Go

פעולת התנדבות

סעיף 1

2

Go

סייגים

סעיף 2

2

Go

חיפוש אחר נעדרים

סעיף 3


 תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), תשנ"א-1991*

ת"ט תשנ"ב-1991

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ה ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 9.12.1991

ת"ט תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 502

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 189ה ו-242 לחוק סעיפים 198ה ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פעולת התנדבות

1.    לענין פסקה (4) בהגדרת "מתנדב" שבסעיף 198ה לחוק, תחשב כפעולת התנדבות פעולה בהתנדבות שלא בשכר, שעשה אדם –

(1)  להצלת חייו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח, כי סכנה של ממש מאיימת באופן מיידי על חייו של הזולת;

(2)  להצלת רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח, כי סכנה של ממש מאיימת באופן מיידי על עצם קיומו של הרכוש.

סייגים

2.    על אף האמור בתקנה 1, לא יראו כפעולת התנדבות פעולה שעשה אדם –

(1)  להצלת רכושו או רכוש של בן זוגו, בנו או בתו, הורהו, אחיו או אחותו, או בן זוגו של כל אחד מאלה, או רכוש שהם עושים בו שימוש;

(2)  בנסיבות בהן הוא עצמו גרם או ניסה לגרום במתכוון את הסיכון לחייו או לרכושו של הזולת.

חיפוש אחר נעדרים

3.    כפעולת התנדבות לענין פסקה (4) בהגדרת "מתנדב" שבסעיף 198ה לחוק, תחשב גם פעולה בהתנדבות שלא בשכר שעשה אדם בחיפוש אחר נעדר לפי פניה של משטרת ישראל או צבא הגנה לישראל.

י' בניסן תשנ"א (25 במרס 1991)                                          יצחק שמיר

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 784.

ת"ט ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 502.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות