Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984

ביטוח – ביטוח לאומי – דמי ביטוח

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חישוב מקדמה

סעיף 2

2

Go

חישוב מקדמה שתשלומה נדחה

סעיף 2א

2

Go

תשלום מקדמה לפי מקסימום

סעיף 3

2

Go

תנאים לשינוי מקדמה

סעיף 4

3

Go

מועדים לשינוי מקדמה

סעיף 5

3

Go

חישוב מחדש

סעיף 6

3

Go

תוספת אחוזים

סעיף 7

3

Go

שיעור המקדמה

סעיף 8

3

Go

מועדי תשלום

סעיף 9

3

Go

תשלום הפרשים

סעיף 10

3

Go

הכנסה שתיחשב כהכנסה לפי שומה סופית

סעיף 11

4

Go

חישוב מחדש של גימלה

סעיף 12

4

Go

ביטול

סעיף 13

4

Go

תחילה

סעיף 14


 תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984*

תק' תשנ"ט-1999

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-242 345 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

           "הצהרה" – דין וחשבון שמסר מבוטח לפי תקנה 7 לתקנות הגביה;

תק' תשנ"ט-1999

           "השנה השוטפת" – כמשמעותה בסעיף 345 לחוק;

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

"השנה השוטפת" – כמשמעותה בסעיף 164 לחוק בסעיף 345 לחוק;

תק' תשנ"ט-1999

           "שומה" – השומה הסופית האחרונה לענין הפקודה של ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 345 לחוק, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי הפקודה, למעט שומה לפי מיטב שפיטה שנערכה לפי סעיפים 145 או 145א לפקודה – לתקופה של 12 חדשים מיום עריכתה;

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

"שומה" – השומה הסופית האחרונה לענין הפקודה של ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 164 לחוק בסעיף 345 לחוק, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי הפקודה, למעט שומה לפי מיטב שפיטה שנערכה לפי סעיפים 145 או 145א לפקודה – לתקופה של 12 חדשים מיום עריכתה;

תק' תשנ"ט-1999

           "שומה עצמית" – כמשמעותה בסעיף 145(א) לפקודה של ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 345 לחוק, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי הפקודה;

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

"שומה עצמית" – כמשמעותה בסעיף 145(א) לפקודה של ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 164 לחוק בסעיף 345 לחוק, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי הפקודה;

           "תקנות הגביה" – תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           "מקדמה רבעונית" – מקדמת דמי ביטוח בעד כל רבעון;

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1228

הוספת הגדרת "מקדמה רבעונית"

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988

           "רבעון" – תקופה של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנת מס.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1228

הוספת הגדרת "רבעון"

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

"רבעון" – תקופה של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנת כספים שנת מס.

חישוב מקדמה תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988

2.    (א)  (1)   חישובה של הכנסה לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות, יהיה על בסיס שומה או שומה עצמית המתייחסת לשנת המס הסמוכה ביותר לשנה השוטפת, שנתקבלה לפני ה-1 בינואר של אותה שנה שוטפת, והוראות תקנה 7 יחולו על הכנסה שחושבה כאמור;

תק' תשמ"ז-1986 תק' תשמ"ח-1988

(2)   המוסד רשאי, על אף האמור בפסקה (1), לחשב את ההכנסה לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת על בסיס הכנסה שלפיה חושבו מחדש מקדמות, כאמור בתקנה 4 ובלבד ששומה או שומה עצמית שנתקבלה לגבי אותה שנת מס שלגביה חושבו מחדש המקדמות, תובא בחשבון, והוראות תקנה 7 יחולו גם על הכנסה שחושבה על פי פסקה זו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988

           (ב)  מתייחסת השומה או השומה העצמית האחרונה של מבוטח שאינו עובד לשנת מס שמלפני שלוש שנים ויותר הקודמות לשנה השוטפת, והמוסד הודיע לו בכתב על חובתו להגיש הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית לפי תקנת משנה (ג).

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988

           (ג)   נמסרה הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שעליה הצהיר המבוטח; נמסרה הצהרה על ההכנסה בחודש אפריל של אותה שנה שוטפת, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שהוצהר עליה, כפול 3, ותקנות 7 עד 9 יחולו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ט-1999

           (ד)  נקבעה הכנסה על פי סעיפים 345(ה), 346, 347, 357, 358 ו-372 לחוק, תחושב המקדמה הרבעונית על בסיס ההכנסה שנקבעה, ואם ההכנסה נקבעה לשנת מס כלשהי הקודמת לשנה השוטפת, יחולו הוראות תקנות 6 עד 9.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1228

2. (א) מקדמה תחושב על בסיס שומה או שומה עצמית, לפי המאוחר יותר, שנתקבלו במוסד לפני ה-1 באפריל של השנה השוטפת, בתוספת אחוזים כאמור בתקנה 7.

(א) (1) חישובה של הכנסה לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות, יהיה על בסיס שומה או שומה עצמית המתייחסת לשנת הכספים הסמוכה ביותר לשנה השוטפת, שנתקבלה לפני ה-1 באפריל של אותה שנה שוטפת, והוראות תקנה 7 יחולו על הכנסה שחושבה כאמור;

(2) המוסד רשאי, על אף האמור בפסקה (1), לחשב את ההכנסה לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת על בסיס הכנסה שלפיה חושבו מחדש מקדמות, כאמור בתקנה 4 ובלבד ששומה או שומה עצמית שנתקבלה לאחר מועד השינוי, תובא בחשבון, והוראות תקנה 7 יחולו גם על הכנסה שחושבה על פי פסקה זו.

(ב) מתייחסת השומה או השומה העצמית האחרונה של מבוטח שאינו עובד לשנת כספים שמלפני שלוש שנים ויותר הקודמות לשנה השוטפת, והמוסד הודיע לו בכתב על חובתו להגיש הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית לפי תקנת משנה (ג).

(ג) נמסרה הצהרה, תחושב המקדמה על בסיס ההכנסה עליה הצהיר המבוטח בתוספת אחוזים כאמור בתקנה 7 – לגבי ההכנסה המתייחסת לשנת הכספים שקדמה לשנה השוטפת, או על בסיס ההכנסה הצפויה בשנה השוטפת, לפי הגבוה מביניהם.

(ג) נמסרה הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שעליה הצהיר המבוטח; נמסרה הצהרה על ההכנסה בחודש אפריל של אותה שנה שוטפת, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שהוצהר עליה, כפול 3, ותקנות 7 עד 9 יחולו.

(ד) נקבעה הכנסה על פי סעיפים 164(ה), 165, 166, 174, 175, 176 או 187 לחוק, תחושב המקדמה על בסיס ההכנסה שנקבעה, ואם ההכנסה נקבעה לשנה שקדמה לשנה השוטפת יחולו הוראות תקנה 7. תחושב המקדמה הרבעונית על בסיס ההכנסה שנקבעה, ואם ההכנסה נקבעה לשנת מס כלשהי הקודמת לשנה השוטפת, יחולו הוראות תקנות 6 עד 9.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 112

(א) (1) חישובה של הכנסה לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות, יהיה על בסיס שומה או שומה עצמית המתייחסת לשנת הכספים הסמוכה ביותר לשנה השוטפת, שנתקבלה לפני ה-1 באפריל של אותה שנה שוטפת, והוראות תקנה 7 יחולו על הכנסה שחושבה כאמור;

(2) המוסד רשאי, על אף האמור בפסקה (1), לחשב את ההכנסה לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת על בסיס הכנסה שלפיה חושבו מחדש מקדמות, כאמור בתקנה 4 ובלבד ששומה או שומה עצמית שנתקבלה לאחר מועד השינוי לגבי אותה שנת כספים שלגביה חושבו מחדש המקדמות, תובא בחשבון, והוראות תקנה 7 יחולו גם על הכנסה שחושבה על פי פסקה זו.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

2. (א) (1) חישובה של הכנסה לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות, יהיה על בסיס שומה או שומה עצמית המתייחסת לשנת הכספים לשנת המס הסמוכה ביותר לשנה השוטפת, שנתקבלה לפני ה-1 באפריל בינואר של אותה שנה שוטפת, והוראות תקנה 7 יחולו על הכנסה שחושבה כאמור;

(2) המוסד רשאי, על אף האמור בפסקה (1), לחשב את ההכנסה לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת על בסיס הכנסה שלפיה חושבו מחדש מקדמות, כאמור בתקנה 4 ובלבד ששומה או שומה עצמית שנתקבלה לגבי אותה שנת כספים שנת מס שלגביה חושבו מחדש המקדמות, תובא בחשבון, והוראות תקנה 7 יחולו גם על הכנסה שחושבה על פי פסקה זו.

(ב) מתייחסת השומה או השומה העצמית האחרונה של מבוטח שאינו עובד לשנת כספים לשנת מס שמלפני שלוש שנים ויותר הקודמות לשנה השוטפת, והמוסד הודיע לו בכתב על חובתו להגיש הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית לפי תקנת משנה (ג).

(ג) נמסרה הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שעליה הצהיר המבוטח; נמסרה הצהרה על ההכנסה בחודש אפריל ינואר של אותה שנה שוטפת, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שהוצהר עליה, כפול 3, ותקנות 7 עד 9 יחולו.

(ד) נקבעה הכנסה על פי סעיפים 164(ה), 165, 166, 174, 175, 176 או 187 לחוק, תחושב המקדמה הרבעונית על בסיס ההכנסה שנקבעה, ואם ההכנסה נקבעה לשנת כספים לשנת מס כלשהי הקודמת לשנה השוטפת, יחולו הוראות תקנות 6 עד 9.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

(ד) נקבעה הכנסה על פי סעיפים 164(ה), 165, 166, 174, 175, 176 או 187 לחוק סעיפים 345(ה), 346, 347, 357, 358 ו-372 לחוק, תחושב המקדמה הרבעונית על בסיס ההכנסה שנקבעה, ואם ההכנסה נקבעה לשנת מס כלשהי הקודמת לשנה השוטפת, יחולו הוראות תקנות 6 עד 9.

חישוב מקדמה שתשלומה נדחה תק' תשמ"ז-1986 תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ט-1999

2א.     דמי ביטוח שתשלומם נדחה לפי תקנה 2 לתקנות הגבייה יחושבו כדלקמן –

(א)  חל האמור בתקנה 2(ג)(2)(א) לתקנות הגבייה – יחושבו המקדמות בעד אותה שנת מס כאמור בתקנה 2 או מהכנסה שעליה הוצהר או כפי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 357 או 358 לחוק, לפי הגבוהה ביניהן.

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ט-1999

(ב)  חל האמור בתקנה 2(ג)(2)(ב) לתקנות הגבייה – יחושבו המקדמות בעד אותה שנת מס כאילו הכנסתו היא כפי שהוצהר עליה או כפי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 357 או 358 לחוק לפי הגבוהה ביניהן, והוראות סעיף 345(ג) לחוק יחולו בשינויים המחוייבים.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 112

הוספת תקנה 2א

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

2א. דמי ביטוח שתשלומם נדחה לפי תקנה 2 לתקנות הגבייה יחושבו כדלקמן -

(א) חל האמור בתקנה 2(ג)(2)(א) לתקנות הגבייה - יחושבו המקדמות בעד אותה שנת כספים שנת מס כאמור בתקנה 2 או מהכנסה שעליה הוצהר או כפי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 174 או 175 לחוק, לפי הגבוהה ביניהן.

(ב) חל האמור בתקנה 2(ג)(2)(ב) לתקנות הגבייה - יחושבו המקדמות בעד אותה שנת כספים שנת מס כאילו הכנסתו היא כפי שהוצהר עליה או כפי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 174 או 175 לחוק לפי הגבוהה ביניהן, והוראות סעיף 164(ג) לחוק יחולו בשינויים המחוייבים.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

2א. דמי ביטוח שתשלומם נדחה לפי תקנה 2 לתקנות הגבייה יחושבו כדלקמן -

(א) חל האמור בתקנה 2(ג)(2)(א) לתקנות הגבייה - יחושבו המקדמות בעד אותה שנת מס כאמור בתקנה 2 או מהכנסה שעליה הוצהר או כפי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 174 או 175 לחוק לפי סעיף 357 או 358 לחוק, לפי הגבוהה ביניהן.

(ב) חל האמור בתקנה 2(ג)(2)(ב) לתקנות הגבייה - יחושבו המקדמות בעד אותה שנת מס כאילו הכנסתו היא כפי שהוצהר עליה או כפי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 174 או 175 לחוק לפי סעיף 357 או 358 לחוק לפי הגבוהה ביניהן, והוראות סעיף 164(ג) סעיף 345(ג) לחוק יחולו בשינויים המחוייבים.

תשלום מקדמה לפי מקסימום תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ז-1986 תק' תשנ"ט-1999

3.    לא המציא מבוטח למוסד העתק שומה כשנדרש לכך מאת המוסד, ישלם מקדמה רבעונית על בסיס ההכנסה המרבית שלפיה משתלמים דמי ביטוח כפי שהיא בתחילתו של רבעון האמורה בלוח י"א לחוק לגבי אותו מבוטח.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1228

3. לא המציא מבוטח למוסד העתק שומה כשנדרש לכך מאת המוסד, ישלם מקדמה רבעונית על בסיס   מקסימום ההכנסה לפיה משתלמים דמי הביטוח הכנסת המקסימום שלפיה משתלמים דמי ביטוח כפי שהיא בתחילתו של רבעון.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 112

3. לא המציא מבוטח למוסד העתק שומה כשנדרש לכך מאת המוסד, ישלם מקדמה רבעונית על בסיס   הכנסת המקסימום שלפיה משתלמים דמי ביטוח כפי שהיא בתחילתו של רבעון האמורה בלוח י"א לחוק לגבי אותו מבוטח.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

3. לא המציא מבוטח למוסד העתק שומה כשנדרש לכך מאת המוסד, ישלם מקדמה רבעונית על בסיס הכנסת המקסימום על בסיס ההכנסה המירבית שלפיה משתלמים דמי ביטוח כפי שהיא בתחילתו של רבעון האמורה בלוח י"א לחוק לגבי אותו מבוטח.

תנאים לשינוי מקדמה תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985

4.    (א)  המוסד רשאי, על פי בקשתו של מבוטח, לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות, אם מתקיים אחד מאלה:

תק' תשמ"ח-1988

(1)   נתקבלה שומה או שומה עצמית לשנת המס שקדמה לשנת השוטפת;

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשס"ו-2006

(2)   הוגדלה או הוקטנה מקדמת מס הכנסה לפי הוראות סעיף 180 לפקודה בשיעור של 10% לפחות;

תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985

(3)   בתקופה של שלושה חדשים רצופים בשנה השוטפת חלה הגדלה או הקטנה במחזור העסקאות, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החדשים של השנה שקדמה לשנה השוטפת – לגבי מבוטח המשלם מקדמות מס הכנסה לפי מחזור העסקאות כאמור בסעיף 175(ב) לפקודה; לענין זה יקודם מחזור העסקאות של השנה הקודמת בשיעור הגידול שחל בממוצע המדדים שבתקופה של השנה השוטפת לעומת ממוצע המדדים שבתקופה של השנה הקודמת;

תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2006

(4)   המוסד שוכנע כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה – 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ב)  (נמחקה).

מיום 1.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4673 מיום 25.7.1984 עמ' 2059

(2) הוגדלה או הוקטנה מקדמת מס הכנסה לפי הוראות סעיף 180 לפקודה, בשיעור של 30% לפחות;

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1228

(א) המוסד רשאי, על פי בקשתו של מבוטח, לחשב מחדש את המקדמות המקדמות הרבעוניות, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) נתקבלה שומה או שומה עצמית לשנת הכספים שקדמה לשנת השוטפת;

(2) הוגדלה או הוקטנה מקדמת מס הכנסה לפי הוראות סעיף 180 לפקודה;

(3) בתקופה של ארבעה חדשים שלושה חדשים רצופים בשנה השוטפת חלה הגדלה או הקטנה במחזור העסקאות, בשיעור של 30% של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם ארבעה החדשים באותם שלושת החדשים של השנה שקדמה לשנה השוטפת - לגבי מבוטח המשלם מקדמות מס הכנסה לפי מחזור העסקאות כאמור בסעיף 175(ב) לפקודה; לענין זה יקודם מחזור העסקאות של השנה הקודמת בשיעור הגידול שחל בממוצע המדדים שבתקופה של השנה השוטפת לעומת ממוצע המדדים שבתקופה של השנה הקודמת;

(4) המוסד שוכנע כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב-30% ב-20% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.

(ב) נקבעה הכנסתו של מבוטח לפי סעיפים 174 או 175 לחוק, יהיה המוסד רשאי לחשב מחדש את המקדמה בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א)(1) ו-(4), אם שוכנע שנבצר מהמבוטח להוכיח את קיום הנסיבות לפני תום המועד שנקבע להגשת ערר על הקביעה.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(1) נתקבלה שומה או שומה עצמית לשנת הכספים לשנת המס שקדמה לשנת השוטפת;

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 320

(2) הוגדלה או הוקטנה מקדמת מס הכנסה לפי הוראות סעיף 180 לפקודה בשיעור של 10% לפחות;

(3) בתקופה של שלושה חדשים רצופים בשנה השוטפת חלה הגדלה או הקטנה במחזור העסקאות, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החדשים של השנה שקדמה לשנה השוטפת - לגבי מבוטח המשלם מקדמות מס הכנסה לפי מחזור העסקאות כאמור בסעיף 175(ב) לפקודה; לענין זה יקודם מחזור העסקאות של השנה הקודמת בשיעור הגידול שחל בממוצע המדדים שבתקופה של השנה השוטפת לעומת ממוצע המדדים שבתקופה של השנה הקודמת;

(4) המוסד שוכנע כי הכנסתו של המבוטח קטנה ב-20% לפחות גדלה או קטנה – 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.

מועדים לשינוי מקדמה תק' תשמ"ה-1984 תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ז-1986 תק' תשס"ו-2006

5.    נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א), יחושבו המקדמות הרבעוניות מחדש לא יותר מפעם אחת בכל רבעון ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי המקדמה הרבעונית לפני תום אותה שנה שוטפת.

מיום 25.10.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4719 מיום 25.10.1984 עמ' 130

5. נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א)(1) עד (3), יחושבו המקדמות מחדש רק פעם אחת באותה שנה שוטפת ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי מקדמה לפני ה-1 באוקטובר של השנה השוטפת לפני ה-1 בינואר 1985.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1229

5. נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א)(1) עד (3), יחושבו המקדמות הרבעוניות מחדש רק פעם אחת באותה שנה שוטפת ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי מקדמה לפני ה-1 בינואר 1985.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1229

5. נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א)(1) עד (3), יחושבו המקדמות הרבעוניות מחדש רק פעם אחת באותה שנה שוטפת ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי מקדמה לפני ה-1 בינואר 1985 המקדמה הרבעונית לפני ה-1 בינואר של השנה השוטפת.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 112

5. נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א)(1) עד (3), יחושבו המקדמות הרבעוניות מחדש רק פעם אחת באותה שנה שוטפת ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי המקדמה הרבעונית לפני ה-1 בינואר של השנה השוטפת לפני תום אותה שנה שוטפת.

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 320

5. נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א)(1) עד (3) בתקנה 4(א), יחושבו המקדמות הרבעוניות מחדש רק פעם אחת באותה שנה שוטפת לא יותר מפעם אחת בכל רבעון ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי המקדמה הרבעונית לפני תום אותה שנה שוטפת.

חישוב מחדש תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985

6.    (א)  נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א), תחושב מחדש הכנסתו השנתית של המבוטח בשנה השוטפת בהתחשב בשינוי שחל בה, והמקדמות הרבעוניות יחושבו על בסיס הכנסה זו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ב)  לענין תשלום המקדמות הרבעוניות שחושבו מחדש, כאמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו המועד לתשלומן חל במועדי התשלום שהיו בתוקף לגבי אותה תקופה של השנה השוטפת.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1229

6. (א) נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א), תחושב מחדש הכנסתו השנתית של המבוטח בשנה השוטפת בהתחשב בשינוי שחל בה, והמקדמות הרבעוניות יחושבו על בסיס הכנסה זו.

(ב) נערך חישוב מחדש של מקדמה כאמור בתקנות אלה, תשולם המקדמה בשיעורה החדש החל ממועד התשלום שקבע לכך המוסד.

(ב) לענין תשלום המקדמות הרבעוניות שחושבו מחדש, כאמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו המועד לתשלומן חל במועדי התשלום שהיו בתוקף לגבי אותה תקופה של השנה השוטפת.

תוספת אחוזים תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988

7.    השר יקבע בהודעה שתפורסם ברשומות, את האחוזים שבהם תקודם ההכנסה של שנות מס שקדמו לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות הרבעוניות בשנה השוטפת, בשים לב לשיעור התנודות שחלו בין ממוצע המדדים של אותן שנות המס הקודמות לשנה השוטפת, לבין ממוצע המדדים הצפוי ברבעון הראשון של אותה שנה שוטפת.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1229

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

7. השר יקבע מדי פעם, בהודעה שתפורסם ברשומות, את האחוזים שבהם תקודם ההכנסה של שנות הכספים הקודמות לצורך תשלום המקדמה בשנה השוטפת, בשים לב לשיעור התנודות שחלו במדד בשנות הכספים שקדמו לשנה השוטפת ובשיעור התנודות הצפוי בשנה השוטפת.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

7. השר יקבע בהודעה שתפורסם ברשומות, את האחוזים שבהם תקודם ההכנסה של שנות כספים שנות מס שקדמו לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות הרבעוניות בשנה השוטפת, בשים לב לשיעור התנודות שחלו בין ממוצע המדדים של אותן שנות כספים שנות המס הקודמות לשנה השוטפת, לבין ממוצע המדדים הצפוי ברבעון הראשון של אותה שנה שוטפת.

שיעור המקדמה תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ח-1988

8.    (א)  שיעור מקדמה רבעונית יהיה כאחוז דמי הביטוח שמשלם מבוטח שהוא עובד עצמאי או מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי הענין, מהכנסה כדלקמן:

(1)   ברבעון הראשון של כל שנת מס – מהכנסה שחושבה כאמור בתקנה 2(א)(1) או
(2), וכשהיא מחולקת ב-4;

(2)   לגבי כל רבעון אחר – מהכנסה כאמור בפסקה (1), שהוגדלה או הוקטנה, לפי הענין, לגבי אותו רבעון, בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע, בין תחילת אותו רבעון לבין תחילת הרבעון הראשון.

תק' תשנ"ט-1999

           (ב)  מקדמה רבעונית המשתלמת מההכנסה המזערית לפי פרט 3 או 4 בלוח י"א לחוק, לפי הענין, תחושב לגבי כל אחד מהרבעונים שתחילתם ב-1 בינואר, 1 באפריל ו-1 ביולי של שנת מס, מההכנסה המזערית כשהיא מחושבת על בסיס השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב-1 בינואר, ולגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר של שנת מס – על בסיס השכר הממוצע של החודש הראשון של אותו רבעון.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1229

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

8. שיעור המקדמה יהיה בשיעור דמי הביטוח שמשלם עובד עצמאי ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי הענין.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 112

(ב) מקדמה רבעונית המשתלמת מהכנסת מינימום לפי פרט 3 של לוח י"א לחוק לפי פרט 3 או פרט 4 בלוח י"א לחוק – לפי הענין, תחושב לגבי כל רבעון מהכנסת המינימום האמורה כאמור כפי שהיא בתחילת הרבעון האמור.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(א) שיעור מקדמה רבעונית יהיה כאחוז דמי הביטוח שמשלם מבוטח שהוא עובד עצמאי או מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי הענין, מהכנסה כדלקמן:

(1) ברבעון הראשון של כל שנת כספים שנת מס - מהכנסה שחושבה כאמור בתקנה 2(א)(1) או (2), וכשהיא מחולקת ב- 4;

(2) לגבי כל רבעון אחר - מהכנסה כאמור בפסקה (1), שהוגדלה או הוקטנה, לפי הענין, לגבי אותו רבעון, בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע, בין תחילת אותו רבעון לבין תחילת הרבעון הראשון.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372

החלפת תקנת משנה 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מקדמה רבעונית המשתלמת מהכנסת מינימום לפי פרט 3 או פרט 4 בלוח י"א לחוק – לפי הענין, תחושב לגבי כל רבעון מהכנסת המינימום כאמור כפי שהיא בתחילת הרבעון האמור.

מועדי תשלום תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ז-1986

9.    (א)  מקדמה רבעונית שנקבעה על פי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסה העולה על הכנסת המינימום לפי פרט 3 או לפי פרט 4 של לוח י"א לחוק, תחולק לשלוש מקדמות שוות, לכל אחד מהחדשים שברבעון שישולמו במועדים שבהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(1) לתקנות הגביה.

תק' תשמ"ז-1986

           (ב)  מקדמה רבעונית שנקבעה לפי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום ולפי פרט 3 של לוח י"א לחוק, תשולם במועדים בהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(2) לתקנות הגביה בידי מבוטח כאמור.

תק' תשמ"ז-1986

           (ג)   מקדמה רבעונית שנקבעה לפי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום לפי פרט 4 בלוח י"א לחוק, תשולם במועדים בהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(2) לתקנות הגביה, בידי מבוטח כאמור.

מיום 1.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4673 מיום 25.7.1984 עמ' 2059

9. מקדמה תשולם במועדים בהם משתלמים דמי הביטוח כאמור בתקנה 2 לתקנות הגביה ובשיעורים שהשר יקבע בצו.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1230

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. מקדמה תשולם במועדים בהם משתלמים דמי הביטוח כאמור בתקנה 2 לתקנות הגביה ובשיעורים שהשר יקבע בצו.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 113

9. (א) מקדמה רבעונית שנקבעה על פי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסה העולה על הכנסת המינימום לפי פרט 3 או לפי פרט 4 של לוח י"א לחוק, תחולק לשלוש מקדמות שוות, לכל אחד מהחדשים שברבעון שישולמו במועדים שבהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(1) לתקנות הגביה.

(ב) מקדמה רבעונית שנקבעה לפי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום ולפי פרט 3 של לוח י"א לחוק, תשולם במועדים בהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(2) לתקנות הגביה בידי מבוטח כאמור.

(ג) מקדמה רבעונית שנקבעה לפי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום לפי פרט 4 בלוח י"א לחוק, תשולם במועדים בהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(2) לתקנות הגביה, בידי מבוטח כאמור.

תשלום הפרשים

10.   (א)  נקבעה ההכנסה בעד שנה פלונית לענין תשלום דמי ביטוח לפי סעיפים 164 ו-167 לחוק, ישולמו ההפרשים בין דמי ביטוח שהמבוטח חייב בתשלומם לבין המקדמות ששילם בעד אותה שנה תוך שלושים ימים מיום שהמוסד שלח למבוטח את ההודעה על סכום ההפרשים שעליו לשלם.

           (ב)  קיימים הפרשי דמי ביטוח לזכות המבוטח, יחזיר המוסד את סכום ההפרשים.

הכנסה שתיחשב כהכנסה לפי שומה סופית תק' תשמ"ז-1986 תק' תשמ"ח-1988

11.   (א)  אירעה פגיעה בעבודה בשנת מס פלונית, תיחשב ההכנסה, לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות לפני הפגיעה, כהכנסה לפי שומה סופית, והוראות תקנות 4 ו-10 לא יחולו לגבי שנה זו;

           לענין זה, "פגיעה בעבודה" – פגיעה המזכה בדמי פגיעה לפי פרק ג' או ט'2 לחוק לתקופה של 90 ימים לפחות, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקיצבת נכות, בקיצבת תלויים או במענק לנכה או לאלמנה לפי הפרקים האמורים.

תק' תשמ"ח-1988

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הפגיעה בעבודה אירעה בשני החדשים הראשונים של שנת מס פלונית, תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית ההכנסה לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות בשנת המס שקדמה לפגיעה.

           (ג)   תקנה זו תחול אם הפגיעה ארעה החל משנת הכספים 1985.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1230

(ג) חושבה מחדש מקדמה לפי תקנה 4 או נקבעה הכנסה כאמור בתקנה 10, ולאחר מכן התברר כי ההכנסה שלפיה חושבו מחדש המקדמות או ההכנסה שנקבעה כאמור שימשו או עשויים לשמש יסוד לחישוב גימלה והזכות לגימלה נוצרה לפי שינוי או קביעה כאמור יחול האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לפי הענין.

(ג) (ד) לענין תקנות אלה בתקנה זו, "גימלה" –

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 113

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

הכנסה שיראו בה הכנסה לפי שומה סופית

11. (א) הכנסה לפיה חושבו מקדמות לשנה שוטפת תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית והוראות תקנה 10 לא יחולו לגבי שנה שוטפת זו, אם ההכנסה שלפיה חושבו המקדמות שימשה יסוד לחישוב גימלה.

(ב) הכנסה לפיה חושבו מקדמות לשנה שוטפת תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית והוראות תקנה 4 לא יחולו, אם ההכנסה שימשה יסוד לחישוב גימלה.

(ג) חושבה מחדש מקדמה לפי תקנה 4 או נקבעה הכנסה כאמור בתקנה 10, ולאחר מכן התברר כי ההכנסה שלפיה חושבו מחדש המקדמות או ההכנסה שנקבעה כאמור שימשו או עשויים לשמש יסוד לחישוב גימלה והזכות לגימלה נוצרה לפי שינוי או קביעה כאמור יחול האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לפי הענין.

(ד) בתקנה זו, "גימלה" –

(1) דמי לידה לפי פרק ד לחוק;

(2) דמי פגיעה לפי פרקים ג ו-ט2 לחוק, ובלבד שדמי הפגיעה מגיעים בעד 60 ימים לפחות, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, בשנה השוטפת;

(3) קיצבת נכות וקיצבת תלויים לפי פרקים ג ו-ט2 לחוק.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(א) אירעה פגיעה בעבודה בשנת כספים בשנת מס פלונית, תיחשב ההכנסה, לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות לפני הפגיעה, כהכנסה לפי שומה סופית, והוראות תקנות 4 ו-10 לא יחולו לגבי שנה זו;

לענין זה, "פגיעה בעבודה" - פגיעה המזכה בדמי פגיעה לפי פרק ג' או ט'2 לחוק לתקופה של 90 ימים לפחות, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקיצבת נכות, בקיצבת תלויים או במענק לנכה או לאלמנה לפי הפרקים האמורים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הפגיעה בעבודה אירעה בשני החדשים הראשונים של שנת כספים שנת מס פלונית, תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית ההכנסה לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות בשנת הכספים בשנת המס שקדמה לפגיעה.

חישוב מחדש של גימלה תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985

12.   (א)  גימלה, למעט גימלה כאמור בתקנה 11, תחושב מחדש על פי ההכנסה שנקבעה בשומה עצמית לגבי אותה שנה שוטפת.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), חושבה מחדש מקדמה לפי תקנה 4, וההכנסה שעל פיה חושבה המקדמה משמשת יסוד לחישוב תגמולי מילואים שטרם שולמו, יחושבו מחדש תגמולי המילואים על פי ההכנסה האמורה.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1230

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

חישוב מחדש

12. נוצרה זכות לדמי פגיעה או לגימלה או שולמו תגמולי מילואים על פי הכנסה ששימשה יסוד לקביעת מקדמות לשנה השוטפת ולאחר מכן שונתה ההכנסה לפי תקנה 4 או 7, תחושב מחדש ההכנסה, לפיה חושבו דמי הפגיעה, הגימלה או תגמולי המילואים –

(1) אם ההכנסה שונתה לפי תקנה 7 – עם קבלת השומה או השומה העצמית לאותה שנה שוטפת, על פי ההכנסה שנקבעה בהתאם לתקנה האמורה;

(2) אם ההכנסה שונתה לפי תקנה 4 – על פי ההכנסה שנקבעה בשומה או בשומה העצמית לאותה שנה שוטפת, ובלבד שתקנה 11(א) לא חלה לגביה.

ביטול

13.   תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשל"ז-1977 – בטלות.

תחילה

14.   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באדר ב' תשמ"ד (1 באפריל 1984).

י' בניסן תשמ"ד (12 באפריל 1984)                                       אהרון אוזן

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1984 עמ' 1470.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4673 מיום 25.7.1984 עמ' 2059 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.7.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4719 מיום 25.10.1984 עמ' 130 – תק' תשמ"ה-1984 בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח ומקדמות – הוראת שעה) (תיקון), תשמ"ה-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4791 מיום 9.5.1985 עמ' 1062 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח ומקדמות – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1228 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה והוראת שעה.

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 112 – תק' תשמ"ז-1986; תחילתן ביום 1.4.1986 ור' תקנה 8 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ח מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 97 – הוראת שעה תשמ"ח-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510 – תק' תשמ"ח-1988 בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת מס) (תיקון), תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5145  מיום 13.11.1988 עמ' 148 – הוראת שעה תשמ"ט-1988.

ק"ת תש"ן מס' 5248  מיום 8.2.1990 עמ' 376 – הוראת שעה תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 372 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 320 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.1.2005 ותחולתן על דמי ביטוח וגמלאות המשתלמים מיום זה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות