נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה),
תשס"א-2000

ביטוחביטוח לאומי – ביטוח נכות ונכים

בריאות – נכים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בדיקה מחדש למקבל קצבה

Go

2

סעיף 3

תחילתה של

Go

2

סעיף 4

תביעה חוזרת

Go

2

סעיף 5

תחילתה של

Go

2

סעיף 5א

בדיקה מחדש ביוזמת המוסד

Go

2

סעיף 6

בדיקה מחדש ביוזמת המבוטח ותביעה חוזרת בשל עובדות חדשות

Go

2

סעיף 6א

בדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית

Go

2

סעיף 7

ביטול תקנות

Go

3

סעיף 8

תחילה

Go

3


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה),
תשס"א-2000
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 214 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בדיקה מחדש" – בדיקה מחדש של דרגת אי כושר של נכה להשתכר, או של שיעור נכותו הרפואית, כמשמעותם בסעיף 214 לחוק;

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 27

 "בדיקה מחדש" – בדיקה מחדש של דרגת אי כושר של נכה להשתכר, כמשמעה או של שיעור נכותו הרפואית, כמשמעותם בסעיף 214 לחוק;

          "מועד דחיה קודמת" – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעה לקצבה חודשית בשל קביעה בדבר דרגת אי-כושר או בשל קביעה בדבר אחוזי נכות רפואיים שנקבעו לפי סעיף 208 או 209 לחוק, ואם ערר המבוטח על קביעת המוסד לפי סעיף 211(א) או (ב) לחוק – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעתו בועדה לעררים או בועדה רפואית לעררים, לפי הענין;

מיום 6.6.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7365 מיום 7.4.2014 עמ' 1041

"מועד דחיה קודמת" – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעה לקצבה חודשית בשל קביעה בדבר אי כושר בדבר דרגת אי-כושר או בשל קביעה בדבר אחוזי נכות רפואיים שנקבעו לפי סעיף 208 או 209 לחוק, ואם ערר המבוטח על קביעת המוסד לפי סעיף 211(א) או (ב) לחוק – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעתו בועדה לעררים או בועדה רפואית לעררים, לפי הענין;

          "מועד קביעה קודמת" – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה בדבר דרגת אי כושר להשתכר לפי סעיפים 209 או 211(ב) לחוק, לפי הענין, אשר לפיה משתלמת קצבה חודשית, או שהיתה משתלמת אלמלא הוראות סעיף 320(ג) לחוק;

          "קצבה חודשית" – כמשמעותה בסעיף 199 לחוק;

          "עובדות חדשות" – עובדות שלא היו ידועות או שלא היו קיימות, לדעת המוסד, במועד הקביעה הקודמת או במועד הדחיה הקודמת;

          "עקרת בית" – כהגדרתה בסעיף 195 לחוק.

בדיקה מחדש למקבל קצבה

2.    לא תיערך בדיקה מחדש לנכה שמשתלמת לו קצבה חודשית אלא אם כן חלפו 6 חודשים לפחות ממועד הקביעה הקודמת שלפיה משתלמת הקצבה.

תחילתה של

3.    תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש כאמור בתקנה 2, לא תקדים את ה-1 בחודש שבו הגיש הנכה תביעה לבדיקה מחדש, או שבו החליט המוסד על בדיקה מחדש, לפי הענין[1].

תביעה חוזרת

4.    מי שתביעתו לקצבה חודשית נדחתה בשל אחוזי נכות רפואיים או בשל דרגת אי כושר, אשר נקבעו לפי סעיפים 208, 209, 211(א) או (ב) לחוק, לפי הענין, רשאי להגיש למוסד תביעה נוספת (להלן - תביעה חוזרת) לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחיה הקודמת.

תחילתה של

5.    תחילתה של החלטה בתביעה חוזרת לפי תקנה 4, לא תקדים את המאוחר מבין אלה:

(1)  מועד הדחיה הקודמת;

(2)  15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה התביעה החוזרת.

מיום 1.7.2003

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6451 מיום 5.1.2006 עמ' 315

(2) 36 15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה התביעה החוזרת, ולגבי עקרת בית - 12 החודשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה החוזרת.

בדיקה מחדש ביוזמת המוסד

5א.     (א)  המוסד רשאי לערוך בדיקה מחדש של דרגת אי-הכושר לפי תקנה 2 וכן לערוך בדיקה כאמור אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת, בהתקיים אחת מאלה:

(1)   התגלו עובדות הקשורות במצבו הרפואי או בכושרו להשתכר של המבוטח, שהיו קיימות בעת מתן ההחלטה בעניינו ולא פורטו בידיו כנדרש בטופס התביעה שהגיש או במסגרת תשובתו לבקשת פקיד התביעות, ואשר היה בהן כדי להשפיע על זכאותו לקצבה או על שיעורה; לעניין זה, "בקשת פקיד התביעות" – בקשה לבכתב להשלמת פרטי תביעה לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998;

(2)   סבר המוסד כי בעקבות טיפול רפואי שקיבל הנכה חל שינוי מהותי במצבו הרפואי והדבר צוין בזימון לבדיקה מחדש; לעניין זה, "שינוי מהותי" – שינוי שיש בו כדי להפחית את הנכות הרפואית כך שלא מתקיים בנכה התנאי האמור בסעיף 208(א) לחוק.

          (ב)  תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש הנערכת לפי תקנת משנה (א), לא תקדים את המועד המאוחר מבין אלה:

(1)   המועד שבו נוצרו העובדות האמורות בתקנת משנה (א)(1) או חל השינוי המהותי כאמור בתקנת משנה (א)(2);

(2)   15 חודשים בתכוף לפני יום הזימון לבדיקה מחדש.

מיום 6.6.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7365 מיום 7.4.2014 עמ' 1041

הוספת תקנה 5א

בדיקה מחדש ביוזמת המבוטח ותביעה חוזרת בשל עובדות חדשות

6.    (א)  הומצאו על ידי מבוטח במסגרת תביעה לבדיקה מחדש או תביעה חוזרת עובדות חדשות שיש להן, לדעת המוסד, כדי להשפיע על דרגת אי הכושר של מבוטח, ייערכו בדיקה מחדש או דיון בתביעה חוזרת, לפי הענין, אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת או ממועד הדחיה הקודמת, לפי הענין.

          (ב)  תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש או בתביעה חוזרת הנערכת לפי תקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:

(1)   המועד שבו נוצרו העובדות החדשות כאמור בתקנת משנה (א);

(2)   15 חודשים בתכוף לפני יום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש או התביעה החוזרת, לפי הענין.

מיום 1.7.2003

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6451 מיום 5.1.2006 עמ' 315

(2) 36 15 חודשים בתכוף לפני יום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש או התביעה החוזרת, לפי הענין, ולגבי עקרת בית - 12 החודשים שבתכוף לפני יום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש או יום הגשת התביעה החוזרת, לפי הענין.

מיום 6.6.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7365 מיום 7.4.2014 עמ' 1042

בדיקה מחדש ביוזמת המבוטח ותביעה חוזרת בשל עובדות חדשות

(א) נתגלו הומצאו על ידי מבוטח במסגרת תביעה לבדיקה מחדש או תביעה חוזרת עובדות חדשות שיש להן, לדעת המוסד, כדי להשפיע על דרגת אי הכושר של מבוטח, ייערכו בדיקה מחדש או דיון בתביעה חוזרת, לפי הענין, אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת או ממועד הדחיה הקודמת, לפי הענין.

בדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית

6א.     (א)  נכה רשאי לבקש כי שיעור נכותו הרפואית ייקבע מחדש אם מתקיימים כל אלה:

(1)   נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% לפחות;

(2)   חלפו 12 חודשים מאז נקבע לאחרונה שיעור נכותו הרפואית;

(3)   רופא מוסמך קבע כי ליקוי שבקשר אליו נקבעה הנכות הרפואית הוחמר, או כי נתגלה ליקוי חדש.

          (ב)  תחילת תוקפה של החלטה בדבר שיעור הנכות הרפואית כאמור בתקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:

(1)   המועד שבו נקבע לנכה לאחרונה שיעור נכות רפואית;

(2)   15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה הבקשה לקביעה מחדש של שיעור הנכות הרפואית;

(3)   המועד שבו חלה ההחלמרה בליקוי או המועד שבו נוצר ליקוי חדש, שבשלהם נקבע מחדש שיעור הנכות הרפואית.

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 27

הוספת תקנה 6א

מיום 1.7.2003

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6451 מיום 5.1.2006 עמ' 315

(ב) תחילת תוקפה של החלטה בדבר שיעור הנכות הרפואית כאמור בתקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:

(1) המועד שבו נקבע לנכה לאחרונה שיעור נכות רפואית;

(2) 36 15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה הבקשה לקביעה מחדש של שיעור הנכות הרפואית, ולגבי עקרת בית – 12 החודשים שבתכוף לפני יום הגשת הבקשה כאמור;

(3) המועד שבו חלה ההחלמרה בליקוי או המועד שבו נוצר ליקוי חדש, שבשלהם נקבע מחדש שיעור הנכות הרפואית.

ביטול תקנות

7.    תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), תשל"ד-1974 - בטלות.

תחילה

8.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באלול תש"ס (25 בספטמבר 2000) והן יחולו על בדיקה מחדש ועל תביעה חוזרת שהחלטה בהן נתקבלה ביום התחילה או לאחריו.

ה' בתשרי תשס"א (4 באוקטובר 2000)                     רענן כהן

                                                                                      שר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 68.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 27 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן ביום 1.4.2003 והן יחולו על בקשה לבדיקה מחדש שנתקבלה מאותו יום.

ק"ת תשס"ו מס' 6451 מיום 5.1.2006 עמ' 315 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.7.2003 והן יחולו על בקשה לבדיקה מחדש או על דיון בתביעה חוזרת שנתקבלו מאותו יום.

ק"ת תשע"ד מס' 7365 מיום 7.4.2014 עמ' 1041 – תק' תשע"ד-2014; ר' תקנה 4 לענין תחילה ותחולה.

4. (א) תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

 (ב) תקנה 5א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה תחול על בדיקה מחדש שזימון אליה ניתן ביום התחילה או לאחריו.

[1] על אף האמור בתקנה זו תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש, לגבי מי שנקבע לו שיעור נכות רפואית לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), תשס"ח-2008, יכול שתקדים בשישה חודשים לכל היותר את ה-1 בחודש שבו הגיש הנכה את הבקשה לבדיקה מחדש, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה עד יום 30.11.2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות