Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשס"ב-2002

ביטוח – ביטוח לאומי

בטחון – שירות לאומי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בת שירות לאומי בהתנדבות

Go

2

סעיף 3

גוף להפניה לשירות ולטיפול בבנות

Go

2

סעיף 4

חובת דיווח ומסירת ידיעות

Go

3

סעיף 5

אישור הסכמים

Go

3

סעיף 6

פיקוח

Go

3

סעיף 7

סמכויות אחראי משרדי

Go

3

סעיף 8

ביטול, התניה או סיוג של אישור של גוף מוכר

Go

3

סעיף 9

ועדה מייעצת

Go

3

סעיף 10

פרסום

Go

3

סעיף 11

ביטול

Go

4

סעיף 12

תחילה

Go

4

סעיף 12א

תחולה

Go

4

סעיף 13

הוראת מעבר

Go

4


תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשס"ב-2002*

          בתוקף סמכותי על פי סעיפים 238 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 12 לחוק ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אחראי משרדי" – עובד משרד ממשלתי שהשר הממונה עליו הסמיכו לענין תקנות אלה בהסכמת השר;

תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

          "האחראי" – עובד הרשות לשירות לאומי-אזרחי שהשר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 ובהתייעצות עם השר הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548

"האחראי" – עובד משרד העבודה והרווחה ראש הממשלה שהשר שראש הממשלה ובהתייעצות עם השר הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

"האחראי" – עובד משרד ראש הממשלה משרד המדע והטכנולוגיה שראש הממשלה ששר המדע והטכנולוגיה ובהתייעצות עם השר הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 29.1.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806

"האחראי" – עובד משרד המדע והטכנולוגיה הרשות לשירות לאומי-אזרחי ששר המדע והטכנולוגיה שהשר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 ובהתייעצות עם השר הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

          "גוף מוכר" – גוף שהשר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 הכיר בו לפי תקנה 3(א), להפניית בנות לשירות לאומי בהתנדבות;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548

"גוף מוכר" – גוף שהשר שראש הממשלה הכיר בו לפי תקנה 3(א), להפניית בנות לשירות לאומי בהתנדבות;

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

"גוף מוכר" – גוף שראש הממשלה ששר המדע והטכנולוגיה הכיר בו לפי תקנה 3(א), להפניית בנות לשירות לאומי בהתנדבות;

מיום 29.1.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806

"גוף מוכר" – גוף ששר המדע והטכנולוגיה שהשר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 הכיר בו לפי תקנה 3(א), להפניית בנות לשירות לאומי בהתנדבות;

          "הועדה המייעצת" – הועדה שהוקמה לפי תקנה 9;

          "חברת לתועלת הציבור" – כמשמעותה בסעיף 32 לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979;

          "מפעיל" – רשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, המקבל למטרת שירות לאומי שלא למטרת רווח מתנדבת שהפנה אליו גוף מוכר בהתאם להסכם בינו ובין הגוף המוכר;

תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

          "מפקח" – עובד הרשות לשירות לאומי-אזרחי שהאחראי מינהו לענין תקנות אלה;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548

"מפקח" – עובד משרד העבודה והרווחה ראש הממשלה שהאחראי מינהו לענין תקנות אלה;

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

"מפקח" – עובד משרד ראש הממשלה משרד המדע והטכנולוגיה שהאחראי מינהו לענין תקנות אלה;

מיום 29.1.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806

"מפקח" – עובד משרד המדע והטכנולוגיה הרשות לשירות לאומי-אזרחי שהאחראי מינהו לענין תקנות אלה;

          "שירות לאומי" – שירות לתועלת הציבור בתחום הביטחון למעט בצבא הגנה לישראל, בתחום ביטחון הפנים, החינוך, התרבות, קליטת העליה, הבריאות, הרווחה החברתית, הפיתוח הקהילתי, ההתיישבות, איכות הסביבה ובתחום אחר שאישר השר לענין תקנות אלה, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, והכל בתנאי שמתקיימים כל אלה:

(1)   השירות נעשה בהתנדבות, והוא מתבצע אצל מפעיל על פי הפניה של גוף מוכר;

(2)   השירות נעשה בישראל; אולם האחראי רשאי, לבקשת גוף מוכר, לאשר עשיית שירות, בתחום החינוך ועידוד העליה, כולו או חלקו מחוץ לישראל; אישור לפי פסקה זו יכול שיינתן אף אם המפעיל אינו נמנה עם הגופים המנויים בהגדרה "מפעיל" שבתקנה זו; לא ייתן האחראי אישור לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי ניתן בנסיבות הענין ובתנאים שהתנה, להבטיח את הפיקוח על עשיית השירות ועל השמירה על טובת המתנדבת;

(3)   המתנדבות בשירות מסייעות לעובדי המפעיל, אך אינן ממלאות את מקומם, זולת במקרים חריגים ובאישור מנומק ובכתב של האחראי או מי שהסמיך לכך;

(4)   השירות בעיקרו אינו לביצוע עבודות ניקיון; אין בהוראה זו כדי למנוע שילוב המתנדבות בתורנויות שנוטלים בהן חלק גם עובדים של המפעיל או חברי התאגיד אם המפעיל הוא תאגיד;

(5)   השירות יכול להיות לביצוע מטלות שעיקרן שירותי מזכירות במקרים מיוחדים בלבד שקיימת בהם לדעת האחראי תועלת ציבורית בשילוב המתנדבות במסגרת השירות הלאומי;

(6)   תקופת השירות של מתנדבת אינה עולה על 24 חודשים.

מיום 19.10.2004 עד יום 31.8.2005

הוראת שעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 55

(2) השירות נעשה בישראל או באזור; אולם האחראי רשאי, לבקשת גוף מוכר, לאשר עשיית שירות, בתחום החינוך ועידוד העליה, כולו או חלקו מחוץ לישראל; אישור לפי פסקה זו יכול שיינתן אף אם המפעיל אינו נמנה עם הגופים המנויים בהגדרה "מפעיל" שבתקנה זו; לא ייתן האחראי אישור לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי ניתן בנסיבות הענין ובתנאים שהתנה, להבטיח את הפיקוח על עשיית השירות ועל השמירה על טובת המתנדבת;

בת שירות לאומי בהתנדבות

2.    (א)  לענין פסקה (3)(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק, יראו כבת המשרתת בשירות לאומי בהתנדבות, יוצאת צבא שקיבלה דחיה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, וכן מי שלא נקראה לשירות סדיר לפי החוק האמור, ובלבד שנתקיימו בה כל אלה:

(1)   היא משרתת בשירות לאומי שלא בשכר (להלן - השירות);

(2)   היא הופנתה לשירות על ידי גוף מוכר;

(3)   היא התחייבה לשרת בשירות למשך תקופה שאינה פחותה מ-12 חודשים, שבמניינם יבואו:

(א)   ימי חופשה כפי שנקבע בהסכם האמור בתקנה 5(ב), אך לא פחות מ-15 ימים בשנה ולא יותר מ-30 ימים בשנה;

(ב)   היעדרות עקב מחלה על פי אישור רפואי; אולם היעדרות מעל ל-30 ימים טעונה אישור האחראי, והוא רשאי לדרוש חוות דעת רפואית נוספת או להיוועץ ברופא מטעמו ולהתחשב במשך ההיעדרות ביחס להמשך השירות בפועל;

(ג)    היעדרות אחרת או נוספת לפי הוראות האחראי שניתנו בהתייעצות עם הועדה המייעצת;

(4)   היא התחייבה לעסוק בשירות הלאומי לפחות 40 שעות בשבוע בממוצע לחודש, זולת אם אישר המפעיל מספר שעות קטן מכך, שלא יפחת מ-30 שעות שבועיות בממוצע לחודש ודיווח על כך בכתב לאחראי;

(5)   בתקופת השירות היא אינה עובדת, אינה עובדת עצמאית ואינה לומדת לימודים סדירים, למעט לפי הוראות האחראי שניתנו באישור הועדה המייעצת בהתחשב במצבן הכלכלי-חברתי של המתנדבות; לענין פסקה זו, "לימודים סדירים" -  כל אחד מאלה:

(א)   לימודים במוסד להשכלה בהיקף העולה על שעתיים שבועיות; למעט לימודים הנדרשים על ידי המפעיל לביצוע המטלות של השירות;

(ב)   לימודים שהגוף המוכר מארגן בהיקף העולה על שש שעות שבועיות;

(6)   נערך הסכם בכתב בינה לבין הגוף המוכר, בכפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), תשנ"ח-1998, והתקנות שלפיו.

          (ב)  מי שלא מילאה אחר התנאים וההתחייבויות המפורטים בתקנת משנה (א), כולם או חלקם, לא תיחשב כבת המשרתת בשירות לאומי בהתנדבות, החל ביום הראשון לאי מילוי התנאים כאמור, או החל במועד מאוחר יותר שיקבע האחראי בהתחשב בנסיבות, ובלבד שהאחראי נתן לה ולגוף המוכר הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

מיום 19.10.2004 עד יום 31.8.2005

הוראת שעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 55

(5) בתקופת השירות היא אינה עובדת, אינה עובדת עצמאית ואינה לומדת לימודים סדירים, למעט לפי הוראות האחראי שניתנו באישור בהתייעצות עם הועדה המייעצת בהתחשב במצבן הכלכלי-חברתי של המתנדבות; לענין פסקה זו, "לימודים סדירים" -  כל אחד מאלה:

גוף להפניה לשירות ולטיפול בבנות תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

3.    (א)  השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ועם השר, רשאי להכיר בגוף המפנה בנות לשירות לאומי לענין תקנות אלה, אם הוכח, להנחת דעתו של האחראי, כי התמלאו בגוף האמור כל אלה:

(1)   עיקר עיסוקו בהפניית מתנדבות לשירות לאומי;

(2)   הוא עמותה רשומה בישראל על פי חוק העמותות, תש"ם-1980, שמטרתה העיקרית היא הפניית מתנדבות לשירות לאומי, ושהתקנון שלה מסדיר את הכללים להפניית המתנדבות לשירות לאומי;

(3)   הוא מפנה לשירות לאומי במשך שנה, מאתיים וחמישים בנות לפחות;

(4)   הוא אינו פועל בעצמו גם כמפעיל, למעט הפעלת מספר מוגבל של מתנדבות לצורך קידום המטרה כאמור בפסקה (2), שלא יעלה על אחוז אחד מן המספר הממוצע של המתנדבות שהוא הפנה בשנה שחלפה;

(5)   הוא התחייב בכתב לנהוג בכל הקשור בהפניית מתנדבות לשירות לאומי בהתאם לאמות המידה של הגינות המחייבות רשות ציבורית הפועלת על פי דין;

(6)   הוא התחייב בכתב למסור לאחראי או למפקח כל מידע הדרוש לפיקוח על קיום הוראות לפי תקנות אלה.

תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

          (ב)  השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 רשאי להכיר בגוף מפנה בנות לשירות לאומי, בשנה הראשונה לפעולתו, אף אם טרם נתמלא התנאי האמור בתקנת משנה (א)(3); תוקפה של הכרה שניתנה לפי תקנת משנה זו יהיה לשנתיים לכל היותר, ובלבד שאם עד תום השנה הראשונה הפנה הגוף האמור פחות ממאה בנות לשירות לאומי, תתבטל ההכרה בו לשנה השניה.

תק' תשס"ה-2004 תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

          (ב1)        השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, לאחר היוועצות בועדה המייעצת, רשאי להכיר ברשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, העוסקת בהפניית בנות לשירות לאומי שמונה שנים לפחות, לפני תחילתן של תקנות אלה, כגוף מפנה בנות לשירות לאומי, גם אם לא מתקיימים בה התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1), (2) ו-(4).

          (ג)   הודעה על גוף מוכר תפורסם ברשומות.

          (ד)  גוף מוכר כאמור בתקנה זו ייתן לבת המשרתת בשירות לאומי בהתנדבות אישור על שירותה, בטופס שהורה עליו האחראי.

מיום 19.10.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 55

הוספת תקנת משנה 3(ב1)

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548

(א) השר ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ועם השר, רשאי להכיר בגוף המפנה בנות לשירות לאומי לענין תקנות אלה, אם הוכח, להנחת דעתו של האחראי, כי התמלאו בגוף האמור כל אלה:

(1) עיקר עיסוקו בהפניית מתנדבות לשירות לאומי;

(2) הוא עמותה רשומה בישראל על פי חוק העמותות, תש"ם-1980, שמטרתה העיקרית היא הפניית מתנדבות לשירות לאומי, ושהתקנון שלה מסדיר את הכללים להפניית המתנדבות לשירות לאומי;

(3) הוא מפנה לשירות לאומי במשך שנה, מאתיים וחמישים בנות לפחות;

(4) הוא אינו פועל בעצמו גם כמפעיל, למעט הפעלת מספר מוגבל של מתנדבות לצורך קידום המטרה כאמור בפסקה (2), שלא יעלה על אחוז אחד מן המספר הממוצע של המתנדבות שהוא הפנה בשנה שחלפה;

(5) הוא התחייב בכתב לנהוג בכל הקשור בהפניית מתנדבות לשירות לאומי בהתאם לאמות המידה של הגינות המחייבות רשות ציבורית הפועלת על פי דין;

(6) הוא התחייב בכתב למסור לאחראי או למפקח כל מידע הדרוש לפיקוח על קיום הוראות לפי תקנות אלה.

(ב) השר ראש הממשלה רשאי להכיר בגוף מפנה בנות לשירות לאומי, בשנה הראשונה לפעולתו, אף אם טרם נתמלא התנאי האמור בתקנת משנה (א)(3); תוקפה של הכרה שניתנה לפי תקנת משנה זו יהיה לשנתיים לכל היותר, ובלבד שאם עד תום השנה הראשונה הפנה הגוף האמור פחות ממאה בנות לשירות לאומי, תתבטל ההכרה בו לשנה השניה.

(ב1) השר ראש הממשלה, לאחר היוועצות בועדה המייעצת, רשאי להכיר ברשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, העוסקת בהפניית בנות לשירות לאומי שמונה שנים לפחות, לפני תחילתן של תקנות אלה, כגוף מפנה בנות לשירות לאומי, גם אם לא מתקיימים בה התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1), (2) ו-(4).

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

(א) ראש הממשלה שר המדע והטכנולוגיה, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ועם השר, רשאי להכיר בגוף המפנה בנות לשירות לאומי לענין תקנות אלה, אם הוכח, להנחת דעתו של האחראי, כי התמלאו בגוף האמור כל אלה:

(1) עיקר עיסוקו בהפניית מתנדבות לשירות לאומי;

(2) הוא עמותה רשומה בישראל על פי חוק העמותות, תש"ם-1980, שמטרתה העיקרית היא הפניית מתנדבות לשירות לאומי, ושהתקנון שלה מסדיר את הכללים להפניית המתנדבות לשירות לאומי;

(3) הוא מפנה לשירות לאומי במשך שנה, מאתיים וחמישים בנות לפחות;

(4) הוא אינו פועל בעצמו גם כמפעיל, למעט הפעלת מספר מוגבל של מתנדבות לצורך קידום המטרה כאמור בפסקה (2), שלא יעלה על אחוז אחד מן המספר הממוצע של המתנדבות שהוא הפנה בשנה שחלפה;

(5) הוא התחייב בכתב לנהוג בכל הקשור בהפניית מתנדבות לשירות לאומי בהתאם לאמות המידה של הגינות המחייבות רשות ציבורית הפועלת על פי דין;

(6) הוא התחייב בכתב למסור לאחראי או למפקח כל מידע הדרוש לפיקוח על קיום הוראות לפי תקנות אלה.

(ב) ראש הממשלה שר המדע והטכנולוגיה רשאי להכיר בגוף מפנה בנות לשירות לאומי, בשנה הראשונה לפעולתו, אף אם טרם נתמלא התנאי האמור בתקנת משנה (א)(3); תוקפה של הכרה שניתנה לפי תקנת משנה זו יהיה לשנתיים לכל היותר, ובלבד שאם עד תום השנה הראשונה הפנה הגוף האמור פחות ממאה בנות לשירות לאומי, תתבטל ההכרה בו לשנה השניה.

(ב1) ראש הממשלה שר המדע והטכנולוגיה, לאחר היוועצות בועדה המייעצת, רשאי להכיר ברשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, העוסקת בהפניית בנות לשירות לאומי שמונה שנים לפחות, לפני תחילתן של תקנות אלה, כגוף מפנה בנות לשירות לאומי, גם אם לא מתקיימים בה התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1), (2) ו-(4).

מיום 29.1.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806

(א) שר המדע והטכנולוגיה השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ועם השר, רשאי להכיר בגוף המפנה בנות לשירות לאומי לענין תקנות אלה, אם הוכח, להנחת דעתו של האחראי, כי התמלאו בגוף האמור כל אלה:

(1) עיקר עיסוקו בהפניית מתנדבות לשירות לאומי;

(2) הוא עמותה רשומה בישראל על פי חוק העמותות, תש"ם-1980, שמטרתה העיקרית היא הפניית מתנדבות לשירות לאומי, ושהתקנון שלה מסדיר את הכללים להפניית המתנדבות לשירות לאומי;

(3) הוא מפנה לשירות לאומי במשך שנה, מאתיים וחמישים בנות לפחות;

(4) הוא אינו פועל בעצמו גם כמפעיל, למעט הפעלת מספר מוגבל של מתנדבות לצורך קידום המטרה כאמור בפסקה (2), שלא יעלה על אחוז אחד מן המספר הממוצע של המתנדבות שהוא הפנה בשנה שחלפה;

(5) הוא התחייב בכתב לנהוג בכל הקשור בהפניית מתנדבות לשירות לאומי בהתאם לאמות המידה של הגינות המחייבות רשות ציבורית הפועלת על פי דין;

(6) הוא התחייב בכתב למסור לאחראי או למפקח כל מידע הדרוש לפיקוח על קיום הוראות לפי תקנות אלה.

(ב) שר המדע והטכנולוגיה השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 רשאי להכיר בגוף מפנה בנות לשירות לאומי, בשנה הראשונה לפעולתו, אף אם טרם נתמלא התנאי האמור בתקנת משנה (א)(3); תוקפה של הכרה שניתנה לפי תקנת משנה זו יהיה לשנתיים לכל היותר, ובלבד שאם עד תום השנה הראשונה הפנה הגוף האמור פחות ממאה בנות לשירות לאומי, תתבטל ההכרה בו לשנה השניה.

(ב1) שר המדע והטכנולוגיה השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, לאחר היוועצות בועדה המייעצת, רשאי להכיר ברשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, העוסקת בהפניית בנות לשירות לאומי שמונה שנים לפחות, לפני תחילתן של תקנות אלה, כגוף מפנה בנות לשירות לאומי, גם אם לא מתקיימים בה התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1), (2) ו-(4).

חובת דיווח ומסירת ידיעות

4.    (א)  גוף שהוכר כאמור בתקנה 3 יגיש לאחראי, על פי דרישתו, דיווח על פעולותיו לפי תקנות אלה.

          (ב)  נודע לגוף מוכר שאחד התנאים המנויים בתקנה 2(א) חדל להתקיים בבת שירות לאומי, או שהיא אינה מקיימת התחייבות כאמור בתקנה 2(א)(3) או (4), יודיע על כך מיד לאחראי.

אישור הסכמים

5.    (א)  הסכם בין מפעיל לבין גוף מוכר בדבר הפעלת בנות שירות לאומי טעון אישור האחראי, ויכלול, בין השאר, פירוט של מקומות השירות, תנאיו, תיאור התפקידים שבהם יופעלו המתנדבות והתחייבות המפעיל כלפי האחראי, למסור לו או למפקח מטעמו כל מידע הדרוש לשם פיקוח על הוראות תקנות אלה.

          (ב)  הסכם בין גוף מוכר ובין מתנדבת בשירות הלאומי ייערך לפי נוסח שאישר האחראי ואשר יכלול, בין השאר, את מקום השירות, תיאור התפקיד במסגרת השירות אצל המפעיל ועיקר תנאי השירות.

          (ג)   אחראי משרדי יעביר לאחראי -

(1)   כל הסכם כאמור בתקנת משנה (א);

(2)   רשימות מעודכנות של הבנות המתנדבות בשירות לאומי שהוא אישר הסכם עמן כאמור בתקנת משנה (ב), ולפי דרישת האחראי, יעביר לידיו גם העתק של הסכם כאמור.

פיקוח

6.    (א)  ראה האחראי כי מתנדבת משרתת או מיועדת לשרת בשירות שאינו שירות לאומי, רשאי הוא, לאחר שנתן למפעיל, לגוף המוכר או למתנדבת, לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם, לעשות אחד מאלה:

(1)   לפני שאושר ההסכם בין הגוף המוכר לבין המפעיל או ההסכם בין המתנדבת לבין הגוף המוכר (בתקנה זו, כל אחד מהם - ההסכם) - לא לאשר את ההסכם, כולו או חלקו;

(2)   לאחר אישור ההסכם - לבטל את האישור ולהורות לגוף המוכר ולמפעיל על הפסקת השירות או להורות על התאמת ההסכם לתקנות אלה.

          (ב)  מפקח יפעל בהתאם להוראות האחראי ובמסגרת זכויות הפיקוח הנובעות מן ההתחייבויות של הגופים המוכרים ושל המפעילים לפי תקנות 3(א)(6) ו-5(א), ויעביר לידי האחראי כל מידע שהגיע לידיו, הדרוש להבטיח את קיום ההוראות לפי תקנות אלה.

סמכויות אחראי משרדי

7.    הוסמך אחראי משרדי, יהיו בידו הסמכויות הנתונות בתקנות אלה לאחראי, למעט הסמכויות על פי פסקה (2) להגדרה "שירות לאומי" שבתקנות 1, 2(א)(3), 2(ב), 3, 4, 6, 8, 9 ו-10 וכן למעט הסמכות למנות מפקח כאמור בתקנה 1.

ביטול, התניה או סיוג של אישור של גוף מוכר תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

8.    ראה האחראי כי חדלו להתקיים בגוף מוכר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3 או כי התגלו בגוף מוכר חשדות לפגיעה בטוהר המידות או לעבירה פלילית, ידווח על כך לשר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 והוא רשאי, לאחר שנתן לגוף המוכר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע תנאים או סייגים בהכרה שנתן לגוף המוכר או אף לבטלה.

מיום 19.10.2004 עד יום 31.8.2005

הוראת שעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 55

8. ראה האחראי כי חדלו להתקיים לא מתקיימים בגוף מוכר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3 או כי התגלו בגוף מוכר חשדות לפגיעה בטוהר המידות או לעבירה פלילית, ידווח על כך לשר והוא רשאי, לאחר שנתן לגוף המוכר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע תנאים או סייגים בהכרה שנתן לגוף המוכר או אף לבטלה.

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548

8. ראה האחראי כי חדלו להתקיים בגוף מוכר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3 או כי התגלו בגוף מוכר חשדות לפגיעה בטוהר המידות או לעבירה פלילית, ידווח על כך לשר לראש הממשלה והוא רשאי, לאחר שנתן לגוף המוכר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע תנאים או סייגים בהכרה שנתן לגוף המוכר או אף לבטלה.

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

8. ראה האחראי כי חדלו להתקיים בגוף מוכר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3 או כי התגלו בגוף מוכר חשדות לפגיעה בטוהר המידות או לעבירה פלילית, ידווח על כך לראש הממשלה לשר המדע והטכנולוגיה והוא רשאי, לאחר שנתן לגוף המוכר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע תנאים או סייגים בהכרה שנתן לגוף המוכר או אף לבטלה.

מיום 29.1.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806

8. ראה האחראי כי חדלו להתקיים בגוף מוכר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3 או כי התגלו בגוף מוכר חשדות לפגיעה בטוהר המידות או לעבירה פלילית, ידווח על כך לשר המדע והטכנולוגיה לשר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 והוא רשאי, לאחר שנתן לגוף המוכר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע תנאים או סייגים בהכרה שנתן לגוף המוכר או אף לבטלה.

ועדה מייעצת

9.    (א)  השר ימנה ועדה מייעצת, שיהיו חברים בה:

(1)   האחראי, והוא יהיה היושב ראש;

תק' תשס"ח-2008 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2015

(2)   נציג השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

(3)   נציג שר המשפטים;

(4)   נציג שר האוצר;

(5)   נציג שר הביטחון;

(6)   נציג שר החינוך;

(7)   נציג המוסד לביטוח לאומי;

(8)   נציג שר של כל משרד ממשלתי שבתחומו מופעלות מתנדבות בשירות לאומי.

          (ב)  הועדה המייעצת תמלא את התפקידים הקבועים לה בתקנות אלה וכל ענין אחר לענין תקנות אלה.

          (ג)   הועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה.

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548

(א) השר ימנה ועדה מייעצת, שיהיו חברים בה:

(1) האחראי, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג השר ראש הממשלה;

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

(א) השר ימנה ועדה מייעצת, שיהיו חברים בה:

(1) האחראי, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג ראש הממשלה שר המדע והטכנולוגיה;

מיום 29.1.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806

(א) השר ימנה ועדה מייעצת, שיהיו חברים בה:

(1) האחראי, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג שר המדע והטכנולוגיה השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

פרסום

10.  (א)  האחראי יפרסם אחת לשנה, לפחות, בקרב מועמדים אפשריים להתנדבות בשירות לאומי, בכל דרך אשר תיראה לו יעילה, את רשימת הגופים המוכרים ומענם, פרטים, ככל האפשר, על תחומי ההתנדבות שמציעים המפעלים, וכן את עיקרי הזכויות והחובות של בת מתנדבת בשירות לאומי.

          (ב)  האחראי יפרסם אחת לשנה, לפחות, הודעה לציבור בדבר האפשרות של מפעיל להתקשר עם גוף מוכר בהתאם לתקנות אלה.

          (ג)   האחראי יפרסם ברשומות, לא יאוחר מה-1 בדצמבר בכל שנה, את רשימת המפעילים שאליהם הופנו מתנדבות לשירות בשנה שקדמה לפרסום, ואת מספר המתנדבות שהופנו לכל מפעיל כאמור על ידי כל גוף מוכר.

ביטול

11.  תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשל"ח-1978 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.

תחילה

12.  תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

תחולה תק' תש"ע-2010

12א.  תקנות אלה יחולו גם על בנים המתנדבים בשירות לאומי, בשינויים המחויבים, כאמור בפסקה (3)(ב)(2) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק.

מיום 14.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817

הוספת תקנה 12א

הוראת מעבר

13.  (א)  ההגדרה "שירות לאומי" שבתקנה 1 והוראות תקנה 2(ב) לא יחולו על בת מתנדבת אשר שירותה החל לפני יום התחילה.

          (ב)  גוף שהוכר כגוף להפניה לשירות לפי התקנות הקודמות לפני יום התחילה יראו אותו כגוף שהוכר לפי תקנה 3 מיום התחילה ועד תום שנתיים מיום התחילה.

כ"ט בסיון תשס"ב (9 ביוני 2002)                       שלמה בניזרי

                                                                                      שר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 853.

תוקנו ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 55 – תק' והוראת שעה תשס"ה-2004.

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 548 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.3.2008 ור' תקנה 5 לענין תחולה.

ק"ת תש"ע מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 806 – תק' תשע"ה-2015.