Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו-1976

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

חקלאות טבע וסביבה – חקלאות

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה מקצועית

תוכן ענינים

סעיף 1

המשך פעולת בית הספר

Go

2

סעיף 2

מטרות בית הספר

Go

2

סעיף 3

שינויים בתזכיר ובתקנות

Go

2

סעיף 4

איסור שינוי יעוד

Go

2

סעיף 5

היתרים לבניה

Go

2

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

2

תוספת

Go

2


חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו-1976*

המשך פעולת בית הספר

1.    בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת "כל ישראל חברים" ביום י"ד באדר א' תר"ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון בארץ-ישראל, יוסיף לפעול כבית ספר חקלאי לקידום מטרותיו.

מטרות בית הספר

2.    מטרותיו של בית הספר הן לחנך נוער בישראל לחיי חקלאות ולהתיישבות, ולהקנות לו השכלה כללית, וכן תרבות יהודית וחינוך עברי בהתאם למורשת ישראל, כמקובל במוסדות החינוך במדינה.

שינויים בתזכיר ובתקנות

3.    שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה "מקוה ישראל - כל ישראל חברים" המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

איסור שינוי יעוד

4.    (א)  המקרקעין המפורטים בתוספת מיועדים לשימוש בית הספר ואין לשנות את יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים, וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (א1) (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו בשינוי לכל אחד מאלה כשינוי ייעוד כאמור באותו סעיף קטן:

(א)   דרך, או הסדרת ניקוז לטובת דרך כאמור, וכן העתקת תשתיות הנדרשת למימושה של הדרך, והכול מכוח תכנית שמטרתה העיקרית היא אחת מאלה:

(1)   הקמת מסילת ברזל העוברת בתוואי בין תל אביב ללוד, כך שבתוואי האמור יהיו ארבע מסילות ברזל;

(2)   הקמת מסילות ברזל נוספות על המסילות כאמור בפסקת משנה (1), ובלבד שבתחום המקרקעין המפורטים בתוספת המסילות הן תת קרקעיות ולא נכללות תחנות רכבת באותו תחום;

(ב)   מפעל ניקוז, כהגדרתו בחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957, הדרוש לצורך תכנית כאמור בפסקת משנה (א);

(2)   בסעיף קטן זה, "דרך", "מסילת ברזל" ו"תכנית" – כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

          (ב)  הועמדו לשימוש בית הספר מקרקעין בנוסף על המפורטים בתוספת, רשאים השרים והועדה המשותפת כאמור בסעיף קטן (א) לקבוע שדינם יהיה כדין המקרקעין שבתוספת.

          (ג)   לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעין האמורים הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם שר הפנים ושר החינוך והתרבות אישרו את העסקה או ההתחייבות.

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 494 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף קטן 4(א1)

היתרים לבניה

5.    מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטרה שנועדה לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות בסעיף 11 לתוספת הראשונה של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

ביצוע ותקנות

6.    שר הפנים ושר החינוך והתרבות ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים, בהסכמת שר החקלאות, להתקין תקנות לשם ביצועו.

תוספת

(סעיפים 4 ו-5)

(תיקון מס' 1) תשס"ט-2009

          "מפה", לענין תוספת זו - מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי רשות מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל.

             גוש   חלקות

6012            חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

6013            חלקי חלקות 1 ו-4 כמסומן במפה.

6014            חלקי חלקה 2 כמסומן במפה.

6027            5-1, 12, 13, 25-15, 28, 40-30, 47-42, 55, 78 ו-79 - בשלמות, וכן חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו-97 כמסומן במפה.

6032            15-5 ו-29-24 בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו-17 כמסומן במפה.

6033            חלקי חלקות 20-1 ו-26-22 כמסומן במפה.

6034            חלקי חלקות 21-19 כמסומן במפה.

6035            37-18 ו-54-41 - בשלמות, וכן חלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה.

6046            40-1 - בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן במפה.

6047            חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 327 (ה"ח 436)

"מפה", לענין תוספת זו - מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי מינהל רשות מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל.

                                        יוסף בורג              יצחק רבין             אהרון ידלין

                                                    שר הפנים                  ראש הממשלה          שר החינוך והתרבות

           אפרים קציר

              נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשל"ו מס' 816 מיום 1.7.1976 עמ' 222 (ה"ח תשל"ה מס' 1176 עמ' 222).

תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 327 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) –  תיקון מס' 1 בסעיף 17 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 494 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 420) – תיקון מס' 2 בסעיף 21 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018.