נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965[1]

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

25

סעיף 1

הגדרות

Go

25

סעיף 1א

פרסום בעתון

Go

28

סעיף 1ב

חובת פרסום הודעות באינטרנט

Go

28

סעיף 1ג

אתר אינטרנט

Go

29

 

פרק ב': מוסדות תכנון

Go

29

 

סימן א': המועצה הארצית

Go

29

סעיף 2

מועצה ארצית

Go

29

סעיף 3

פרסום ברשומות

Go

30

סעיף 4

מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר

Go

30

סעיף 5

מזכיר המועצה הארצית ויועציה

Go

30

סעיף 6

ועדות משנה

Go

30

 

סימן א'1: ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות

Go

31

סעיף 6א

ועדה ארצית לתכנון  של תשתיות לאומיות

Go

31

סעיף 6ב

תפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה

Go

32

סעיף 6ג

ועדות משנה ותוקף החלטותיהן

Go

32

סעיף 6ד

ועדת משנה להשגות

Go

33

סעיף 6ה

יועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים

Go

33

סעיף 6ו

מסירת החלטות הועדה לתשתיות

Go

33

 

סימן ב': ועדה מחוזית

Go

33

סעיף 7

ועדה מחוזית

Go

33

סעיף 8

מתכנן מחוז, מזכיר ועדה מחוזית ויועצים

Go

34

סעיף 9

תקופת כהונה

Go

34

סעיף 10

מהנדס מקומי  בועדה מחוזית  חוק

Go

34

סעיף 11

ועדת משנה להתנגדויות

Go

34

סעיף 11א

ועדת משנה לעררים

Go

35

סעיף 11א1

ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים

Go

35

סעיף 11א2

ועדת משנה לתכניות מסוימות ביישובי מיעוטים

Go

36

סעיף 11א4

ועדת משנה להתחדשות עירונית

Go

37

סעיף 11ב

ועדות משנה אחרות

Go

38

סעיף 11ג

משלוח ההחלטות של ועדות המשנה

Go

38

סעיף 11ד

החלטה פגומה   דיון במליאת הועדה

Go

38

סעיף 11ה

דין החלטת ועדת משנה

Go

38

סעיף 12

מרחב תכנון מחוזי

Go

38

 

סימן ב'1: ועדת ערר

Go

39

סעיף 12א

ועדת ערר

Go

39

סעיף 12ב

סמכויות ועדת הערר

Go

40

סעיף 12ג

הקמת ועדות ערר נוספות

Go

40

סעיף 12ד

סדרי דין

Go

40

סעיף 12ה

הוצאות ועדת ערר

Go

40

 

סימן ב'2: ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

41

סעיף 12ו

ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

41

סעיף 12ז

סמכויות ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

41

סעיף 12ח

תחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

41

 

סימן ג': ועדה מקומית

Go

41

סעיף 13

מרחב תכנון מקומי

Go

41

סעיף 14

תכנו ופרסומו של צו תכנון

Go

42

סעיף 15

תחילתו של צו תכנון

Go

42

סעיף 16

שינוי מרחב תכנון

Go

42

סעיף 17

ועדה מקומית

Go

42

סעיף 18

ועדה ברשות מקומית אחת

Go

42

סעיף 19

ועדה במספר רשויות מקומיות

Go

43

סעיף 20

מהנדס ומזכיר הועדה המקומית

Go

44

סעיף 20א

מבקר הוועדה המקומית

Go

44

סעיף 20ב

יועץ משפטי של ועדה מקומית

Go

44

סעיף 21

תקופת כהונתו של חבר הועדה המקומית

Go

45

סעיף 22

פרסום ברשומות

Go

45

סעיף 24

תקציב

Go

45

סעיף 25

גביית האגרות

Go

45

סעיף 26

הקניית מקרקעין

Go

45

סעיף 27

ביצוע החוק על  ידי הועדה המקומית

Go

45

סעיף 28

כפיית ביצוע על  ידי הועדה המחוזית

Go

46

סעיף 28א

ועדה ממונה

Go

46

סעיף 28ב

העברת סמכויות מוועדה מקומית לוועדה מחוזית

Go

46

סעיף 29א

אצילת סמכויות בועדה מקומית של רשות מרחבית

Go

46

סעיף 30

רשות רישוי

Go

47

סעיף 31

המצאת מידע על ידי ועדה מקומית או מהנדס הוועדה

Go

47

סעיף 31א

הסמכת ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת

Go

47

סעיף 31ב

מינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית

Go

48

סעיף 31ג

יחידת בקרה על ועדות מקומיות

Go

49

סעיף 31ד

הדרכה, הכוונה וסיוע לוועדות מקומיות

Go

49

 

סימן ד': ועדה מיוחדת

Go

49

סעיף 32

מרחב תכנון מיוחד

Go

49

סעיף 33

תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד

Go

50

סעיף 34

ועדה מיוחדת והרכבה

Go

50

סעיף 35

מזכיר הועדה

Go

50

סעיף 36

הסמכויות והתפקידים

Go

50

 

סימן ה': ועדה משותפת

Go

51

סעיף 37

הקמת ועדות משותפות

Go

51

סעיף 38

הרכבן של ועדות משותפות

Go

51

סעיף 39

סמכויות הועדה המשותפת

Go

51

סעיף 40

פרסום ברשומות

Go

51

 

סימן ו': הוראות כלליות

Go

51

סעיף 41

מקום פנוי במוסד

Go

51

סעיף 41א

מינוי נציגים מסוימים למוסד תכנון

Go

51

סעיף 42

מנין חוקי

Go

51

סעיף 43

דעות שקולות בהצבעה

Go

51

סעיף 44

סדרי הדיון והעבודה

Go

51

סעיף 44א

היעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון

Go

52

סעיף 44ב

חבר מוסד תכנון מקומי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום

Go

52

סעיף 44ג

חבר מוסד תכנון שקיים לגביו ניגוד עניינים תדיר

Go

53

סעיף 44ד

בדיקת ניגוד עניינים של חבר מוסד תכנון מקומי ותוצאותיה

Go

53

סעיף 45

התפטרות חבר

Go

54

סעיף 46

שמירת סוד

Go

54

סעיף 47

ניגוד עניינים אישי בקשר לעניין מסוים

Go

54

סעיף 47א

הימנעות מהשתתפות בדיון בשל קשר ליזם או נטילת חלק בהחלטה העולה לדיון

Go

54

סעיף 48א

ממלא מקום לחבר מוסד תכנון

Go

54

סעיף 48ב

אופן משלוח ההחלטות של מוסד התכנון והודעות מטעמו

Go

55

סעיף 48ג

זכות עיון במסמכי מוסד תכנון

Go

55

סעיף 48ד

חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו

Go

56

סעיף 48ה

תחילת תוקפה של החלטת מוסד תכנון ופרסומה

Go

57

סעיף 48ו

דוח שנתי על פעולות מוסד תכנון

Go

57

 

פרק ג': תכנית

Go

57

 

סימן א': תכנית מיתאר ארצית

Go

57

סעיף 49

הוראות תכנית מיתאר ארצית

Go

57

סעיף 50

תכנית חלקית

Go

58

סעיף 51

עריכת התכנית

Go

58

סעיף 52

מסירת העתק לועדות המחוזיות

Go

58

סעיף 53

אישור תכנית

Go

58

סעיף 54

פרסום

Go

59

 

סימן ב': תכנית מיתאר מחוזית

Go

59

סעיף 55

מטרות התכנית

Go

59

סעיף 56

עריכת התכנית

Go

59

סעיף 57

הוראות התכנית

Go

59

סעיף 58

הוראות המועצה הארצית

Go

59

סעיף 59

סמכויות של ממונה לביצוע

Go

59

 

סימן ג': תכנית מיתאר מקומית

Go

60

סעיף 61

מטרות התכנית

Go

60

סעיף 61א

תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית

Go

60

סעיף 61ב

הודעה על הגשת תכנית בסמכות ועדה מקומית והגשת חוות דעת

Go

62

סעיף 62

תכנית בסמכות ועדה מחוזית

Go

62

סעיף 62א

תכנית בסמכות ועדה מקומית

Go

62

סעיף 62א1

תכנית כוללנית   מעקב אחר יישום ודיווח

Go

72

סעיף 62א2

תכנית בסמכות ועדה מחוזית שהוראות התוספת השישית חלות עליה

Go

72

סעיף 62ב

בדיקה תכנונית מוקדמת

Go

72

סעיף 63

הוראות בתכנית מיתאר מקומית

Go

73

סעיף 63א

מעונות לחוסים

Go

73

סעיף 63ב

הכללת דירות קטנות בתכנית למגורים

Go

74

סעיף 63ג

דיור בהישג יד

Go

74

סעיף 64

חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו

Go

75

 

סימן ד': תכנית מפורטת

Go

75

סעיף 69

הוראות תכנית מפורטת

Go

75

סעיף 70

התאמת מגרשים

Go

76

 

סימן ה': תכנית מיוחדת

Go

76

סעיף 71

תכנית מיוחדת

Go

76

סעיף 72

אישור תכנית מיתאר מיוחדת

Go

77

סעיף 73

התנגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדת

Go

77

סעיף 74

ערר על החלטות אחרות

Go

77

סעיף 75

דין תכנית מיוחדת

Go

77

סעיף 76

תקנות

Go

77

 

סימן ה'1: תכנית לשימור אתרים

Go

77

סעיף 76א

תכנית לשימור אתרים

Go

77

 

סימן ה':2 תכנית לתשתית לאומית

Go

77

סעיף 76ב

תכנית לתשתית לאומית

Go

77

סעיף 76ב1

הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות

Go

77

סעיף 76ג

הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית

Go

78

 

סימן ה'3: תכנית למיתקן טעון היתר פליטה

Go

80

סעיף 76ד

הוראות מיוחדות לתכנית למיתקן טעון היתר

Go

80

 

סימן ו': הוראות כלליות לתכניות

Go

80

סעיף 77

הודעה על הכנת תכנית

Go

80

סעיף 78

היתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים

Go

80

סעיף 79

פטור מתשלומי חובה

Go

80

סעיף 80

תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה

Go

80

סעיף 81

ייזום תכניות לבטיחות הטיסה

Go

80

סעיף 82

ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות הטיסה

Go

80

סעיף 83

תשריט

Go

81

סעיף 83א

מסמכי לוואי לתכנית

Go

81

סעיף 83א1

מועד הגשת תכנית

Go

81

סעיף 83ב

עריכת תסקיר השפעה על הסביבה

Go

81

סעיף 83ג

שמירה על עצים בוגרים

Go

81

סעיף 84

שלבי ביצוע

Go

81

סעיף 85

הפקדה

Go

81

סעיף 86

שינויים לפני הפקדה

Go

82

סעיף 86א

הפקדת תכנית מצומצמת

Go

82

סעיף 88

מקום ההפקדה

Go

83

סעיף 89

הודעה על הפקדת תכנית

Go

83

סעיף 89א

פרסום ומסירה של הודעת הפקדה

Go

83

סעיף 90

הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית

Go

83

סעיף 91

הודעה למוסדות תכנון ומשרדי ממשלה

Go

84

סעיף 92

תוכן הודעת ההפקדה

Go

84

סעיף 93

הודעות על הפקדה מיוחדת

Go

84

סעיף 94

הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה

Go

84

סעיף 95

מניעת טענות

Go

84

סעיף 96

עיון בתכנית

Go

84

סעיף 96א

זכות עיון במסמכי מוסד תכנון וחובת פרסום באינטרנט

Go

84

סעיף 97

הוראות לגבי מתן היתר שלא על פי תכנית מופקדת

Go

84

סעיף 97א

היתר על פי תכנית שהופקדה

Go

85

סעיף 98

הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית

Go

85

סעיף 99

מקומות קדושים והיסטוריים ובתי קברות

Go

85

סעיף 100

התנגדות

Go

85

סעיף 101

התנגדות מטעמי  בטיחות הטיסה

Go

85

סעיף 102

המועד להגשת התנגדות

Go

86

סעיף 103

מקום הגשת התנגדות

Go

86

סעיף 103א

הנמקת התנגדות

Go

86

סעיף 104

עיון בהתנגדויות

Go

86

סעיף 105

המחליטים בהתנגדות

Go

86

סעיף 106

דיון והכרעה בהתנגדות

Go

86

סעיף 107

שמיעת התנגדויות בפומבי

Go

87

סעיף 107א

מינוי חוקר

Go

87

סעיף 108

הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות

Go

87

סעיף 109

סמכויות השר

Go

87

סעיף 109א

מועדים לסיום הטיפול בתכנית

Go

88

סעיף 110

ערר בפני המועצה הארצית

Go

89

סעיף 111

ערר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזית

Go

89

סעיף 112

ערר בפני ועדת הערר

Go

89

סעיף 116

סמכויות מוסד תכנון בערר

Go

90

סעיף 117

פרסום אישור תכנית ודחייתה

Go

90

סעיף 118

שמירת תכנית שאושרה ופרסומה

Go

90

סעיף 119

תחילתה של תכנית

Go

90

סעיף 119א

חובת מסירת מידע

Go

90

סעיף 119א1

העברת הדיון למוסד תכנון אחר

Go

91

 

סימן ו':1 תכנון דרכים ומסילות ברזל

Go

91

סעיף 119ב

הוראות מיוחדות לדרכים

Go

91

סעיף 119ג

תסקיר השפעה על הסביבה

Go

92

סעיף 119ד

פיצויים

Go

93

 

סימן ו':2 מיתקני גז טבעי

Go

93

סעיף 119ה

מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד

Go

94

סעיף 119ו

רישוי מיתקני גז

Go

94

סעיף 119ז

ועדת המשנה לתכניות עבודה

Go

94

 

סימן ז': חלוקה חדשה

Go

94

סעיף 120

הגדרה

Go

94

סעיף 121

איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה

Go

94

סעיף 122

חלוקה שלא בהסכמה

Go

94

סעיף 123

רישום הערה בפנקסי המקרקעין

Go

95

סעיף 124

תחילה

Go

95

סעיף 125

רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית

Go

95

סעיף 126

השפעת חלוקה חדשה על שעבודים

Go

95

סעיף 127

איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים

Go

95

סעיף 128

הבטחת הזכויות של בעל משכנתה

Go

96

 

סימן ח': סולם העדיפויות של תכניות

Go

96

סעיף 129

תכנית מיתאר מקומית

Go

96

סעיף 130

תכנית מיתאר מחוזית

Go

96

סעיף 131

תכנית המיתאר הארצית

Go

96

סעיף 132

תקנות לפי החוק

Go

96

 

סימן ט': ביטול תכניות, שינוין והתלייתן

Go

96

סעיף 133

סמכות מוסד תכנון

Go

96

סעיף 134

סמכות הועדה המחוזית

Go

96

 

פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות

Go

96

סעיף 137

תשריט חלוקת קרקע

Go

96

סעיף 138

פרטי התשריט

Go

96

סעיף 138א

תשריט הכולל מגרש תלת ממדי

Go

96

סעיף 140

ערר על תשריט חלוקה

Go

97

סעיף 141

רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין

Go

97

סעיף 142

שינוי, ביטול או התלייה של תשריט חלוקת קרקע

Go

97

סעיף 143

הגבלה על חלוקת קרקע

Go

97

סעיף 144

איחוד

Go

97

 

פרק ה': רישוי

Go

97

סעיף 145

עבודות טעונות היתר

Go

97

סעיף 145א

הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר

Go

101

סעיף 145ב

רישוי בדרך מקוצרת

Go

101

סעיף 145ג

פטור מהיתר

Go

102

סעיף 145ד

הנחיות מרחביות

Go

102

סעיף 145ה

אישור לשינוי שימוש שנקבע בהיתר

Go

103

סעיף 146

שימוש חורג

Go

103

סעיף 147

הקלות

Go

103

סעיף 148

שימוש חורג והקלה בתנאים

Go

106

סעיף 149

תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות

Go

106

סעיף 151

סטיה ניכרת

Go

108

סעיף 152

ערר והשגה

Go

111

סעיף 153

סדרי הערר

Go

112

סעיף 155

זכויות לפי דינים אחרים

Go

112

סעיף 156

הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית

Go

112

סעיף 157

מועד להכרעה בבקשות

Go

113

סעיף 157א

הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון

Go

113

סעיף 157ב

אישור תחילת עבודה

Go

115

סעיף 157ג

בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה

Go

115

סעיף 158א

חובת התקנת מעליות וגנרטורים

Go

115

סעיף 158א1

הצמדת מקומות חניה

Go

116

סעיף 158א2

בתי שימוש המיועדים לנשים

Go

116

סעיף 158א3

התניית היתר בהתקנת מקומות חניה

Go

116

 

פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים

Go

117

סעיף 158ב

הגדרות

Go

117

סעיף 158ב1

תחולת הפרק

Go

117

סעיף 158ג

סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים

Go

117

סעיף 158ד

ערעור

Go

117

סעיף 158ה

ביטול רשיון עסק

Go

118

סעיף 158ו

מתן היתר לבנין ציבורי

Go

118

 

פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות

Go

118

סעיף 158ו1

נגישות מקום ציבורי חדש

Go

118

סעיף 158ו2

שטח משותף בבנין מגורים חדש

Go

120

סעיף 158ו3

אישור מורשה נגישות

Go

121

סעיף 158ו4

תוקף היתר   מוסד חינוך

Go

121

 

פרק ה'2: רישוי בדרך מקוצרת

Go

122

 

פרק ה'3: מכוני בקרה

Go

122

 

סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו

Go

122

סעיף 158יג

הגדרות   פרק ה'3

Go

122

סעיף 158יד

הקמת מכון בקרה ותפקידיו

Go

122

סעיף 158טו

תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה ולפעילותו

Go

122

סעיף 158טו1

תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה לעניין הקמת בניין מגורים חדש   הוראת שעה

Go

123

סעיף 158טז

רישיון, תנאיו והארכת תוקפו

Go

124

סעיף 158יז

ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו

Go

124

 

סימן ב': בקרים

Go

124

סעיף 158יח

בקרים במכון בקרה

Go

124

סעיף 158יט

רישום בקרים

Go

125

סעיף 158כ

תנאי כשירות לבקר ותחומי פעולתו

Go

125

 

סימן ג': בקרים מורשים

Go

125

סעיף 158כא

העסקת בקר מורשה במכון בקרה

Go

125

סעיף 158כב

כשירות בקרים מורשים והסמכתם

Go

125

סעיף 158כג

סמכויות בקרים מורשים

Go

126

 

סימן ד': דרכי העבודה של מכון בקרה

Go

127

סעיף 158כד

הגשת מסמכים למכון בקרה ולבקר מורשה

Go

127

סעיף 158כה

פעילותו של מכון בקרה

Go

127

סעיף 158כו

אגרות ואיסור תמורה אחרת למכון בקרה

Go

127

סעיף 158כז

החלת דינים על עובדי מכון בקרה

Go

127

סעיף 158כח

מניעת ניגוד עניינים בעבודת מכון בקרה

Go

128

סעיף 158כט

קביעת הוראות לעניין מכוני בקרה

Go

128

 

סימן ה': דיווח, פיקוח וביקורת

Go

128

סעיף 158ל

חובת דיווח של מכון בקרה

Go

128

סעיף 158לא

ביקורת ופיקוח על מכוני בקרה ובקרים מורשים

Go

128

סעיף 158לא1

האחראי על מכוני הבקרה   מינויו וסמכויותיו

Go

129

 

סימן ו': עיצום כספי

Go

129

סעיף 158לב

עיצום כספי

Go

129

סעיף 158לג

הודעה על כוונת חיוב

Go

129

סעיף 158לד

זכות טיעון

Go

130

סעיף 158לה

החלטת הממונה על דרישת תשלום

Go

130

סעיף 158לו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

130

סעיף 158לז

סכומים מופחתים

Go

130

סעיף 158לח

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

130

סעיף 158לט

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

131

סעיף 158מ

הפרשי הצמדה וריבית

Go

131

סעיף 158מא

גבייה

Go

131

סעיף 158מב

עיצום כספי על הפרה של חוק זה או חוק אחר

Go

131

סעיף 158מג

שמירת אחריות פלילית

Go

131

סעיף 158מד

ערעור על דרישת תשלום

Go

131

סעיף 158מה

פרסום

Go

131

סעיף 158מו

שינוי התוספת השביעית

Go

132

 

פרק ו': מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה

Go

132

סעיף 159

הגדרות

Go

132

סעיף 160

סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה

Go

132

סעיף 161

התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות וסביבתיות

Go

132

סעיף 162

המנין החוקי

Go

132

סעיף 163

עניני טיסה אזרחית

Go

132

סעיף 164

קרקעות חקלאיות

Go

132

סעיף 165

תחולת פרק ז'

Go

132

סעיף 166

ועדת ערר

Go

132

סעיף 167

דיון בערר בהרכב של שלושה

Go

133

סעיף 168

היושב ראש

Go

133

סעיף 170

סודיות הדיונים

Go

133

סעיף 171

סדרי הדיון

Go

133

סעיף 172

פטור

Go

133

סעיף 173

תקנות

Go

133

סעיף 174

מניעת מכשולי טיסה

Go

133

סעיף 175

הוראת שינוי

Go

134

סעיף 176

פיצויים

Go

134

סעיף 177

התנגדות לתכנית בשל מיתקן בטחוני

Go

134

סעיף 177א

הוראות לעניין מיתקן שרואים אותו כמיתקן ביטחוני בתקופת המעבר

Go

135

 

פרק ז': שימוש חורג

Go

136

סעיף 178

תקופת מקסימום לחריגה

Go

136

סעיף 179

פרסום הרשימה ואישורה

Go

136

סעיף 180

תקופת המקסימום לחריגה בבנינים

Go

136

סעיף 181

התקופה המרבית לחריגה

Go

136

סעיף 182

אישור התקופה המרבית

Go

136

סעיף 183

הפסקת החריגה בתום התקופה המרבית

Go

136

סעיף 184

הפסקת החריגה לפני תום התקופה המרבית

Go

136

סעיף 185

אי ביצוע ההפסקה לפני המועד

Go

137

סעיף 186

ביצוע על ידי הועדה המקומית

Go

137

סעיף 187

שיכון חלוף

Go

137

 

פרק ח': הפקעות

Go

137

סעיף 188

מטרת ההפקעה

Go

137

סעיף 189

סמכות הועדה המקומית

Go

137

סעיף 190

ביצוע ההפקעה

Go

137

סעיף 191

חילופי קרקע

Go

138

סעיף 192

הסכם אינו היתר לחריגה

Go

138

סעיף 193

דין רכוש שהופקע

Go

138

סעיף 194

שיכון חלוף

Go

138

סעיף 195

דין מקרקעין שנרכשו בתמורה

Go

138

סעיף 196

שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום

Go

138

 

פרק ח'1: היטל השבחה

Go

138

סעיף 196א

היטל השבחה

Go

138

 

פרק ט': פיצויים

Go

139

סעיף 197

תביעת פיצויים

Go

139

סעיף 197א

התניית הליכי תכנון בכתב שיפוי

Go

139

סעיף 198

תביעה לפיצויים

Go

139

סעיף 200

פטור מתשלום פיצויים

Go

141

סעיף 201

אין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת תכנית

Go

141

סעיף 202

פיצויים על הפסקת חריגה

Go

141

סעיף 202א

פיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למיתקן גז

Go

141

סעיף 202ב

כתב שיפוי כתנאי למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית

Go

141

 

פרק ט'1: רשימת שמאים מכריעים

Go

141

סעיף 202ג

רשימת שמאים מכריעים

Go

141

סעיף 202ד

הוועדה המייעצת

Go

142

סעיף 202ה

כשירות לכהונה כשמאי מכריע

Go

142

סעיף 202ו

פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים

Go

142

סעיף 202ז

איסור ניגוד עניינים

Go

143

סעיף 202ח11

ייחוד פעולת שמאי מכריע

Go

143

סעיף 202ט

מחיקה או התליה מרשימת השמאים המכריעים

Go

143

סעיף 202י11

העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר

Go

144

סעיף 2

עונשין

Go

144

סעיף 202יב

החלת הוראות על שמאי מכריע

Go

144

סעיף 202יג

תקנות לעניין שמאי מכריע

Go

144

 

פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין

Go

144

 

סימן א': הגדרות

Go

144

סעיף 203

הגדרות   פרק י'

Go

144

 

סימן ב': סמכויות פיקוח ואכיפה

Go

145

סעיף 204

מנהל היחידה הארצית לאכיפה

Go

145

סעיף 205

הסמכת מפקחים

Go

145

סעיף 206

סמכויות מפקחים

Go

146

סעיף 207

חובת הזדהות

Go

147

 

סימן ג': סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון

Go

147

סעיף 208

הסדרת הפיקוח והאכיפה כלפי מערכת הביטחון

Go

147

סעיף 209

הגדרות   סימן ג'

Go

147

סעיף 210

הפעלת סמכויות כלפי מערכת הביטחון

Go

148

סעיף 211

סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון   הוראות מיוחדות

Go

148

סעיף 212

נוהל עבודה

Go

149

סעיף 213

פיקוח ואכיפה לגבי מיתקן ביטחוני סודי

Go

149

סעיף 214

פיקוח ואכיפה לגבי מיתקן ביטחוני סודי מיוחד

Go

150

סעיף 215

נהלים ראשונים

Go

150

 

סימן ד': אכיפה מינהלית

Go

150

סעיף 216

צו מינהלי להפסקת עבודה

Go

150

סעיף 217

צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת עבודה

Go

151

סעיף 218

איסור מינהלי על שימוש ברכב או ציוד מכני הנדסי

Go

151

סעיף 219

צו מינהלי להפסקת שימוש

Go

152

סעיף 220

צו לסגירת בניין או מקום לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת שימוש

Go

152

סעיף 221

צו הריסה מינהלי

Go

152

סעיף 222

ביצוע צו הריסה מינהלי

Go

153

סעיף 223

תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין

Go

153

סעיף 224

בקשה למתן ארכה לביצוע צו הריסה מינהלי

Go

153

סעיף 225

חובת היוועצות כתנאי למתן צו מינהלי

Go

154

סעיף 226

המצאת צו מינהלי

Go

154

סעיף 227

הודעה על מתן צו מינהלי

Go

154

סעיף 228

בקשה לביטול צו מינהלי

Go

154

סעיף 229

תנאים לביטול צו מינהלי

Go

154

סעיף 230

שמירת אחריות פלילית

Go

154

סעיף 231

פיצויים

Go

154

סעיף 232

אצילת סמכות מנהל היחידה הארצית לאכיפה

Go

155

סעיף 233

סמכות האכיפה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

Go

155

 

סימן ה': צווים שיפוטיים

Go

155

סעיף 234

צו שיפוטי למניעת פעולות

Go

155

סעיף 235

צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש בניגוד לצו שיפוטי למניעת פעולות

Go

155

סעיף 236

צו הפסקה שיפוטי

Go

156

סעיף 237

צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש בניגוד לצו הפסקה שיפוטי

Go

156

סעיף 238

בקשה לביטול צו שניתן לאחר הפרת צו שיפוטי למניעת פעולות או צו הפסקה שיפוטי

Go

156

סעיף 239

צו הריסה בלא הליך פלילי

Go

157

סעיף 240

בקשה לביטול צו הריסה בלא הליך פלילי

Go

157

סעיף 241

שמירת אחריות פלילית

Go

157

 

סימן ו': עונשין

Go

157

סעיף 242

הגדרות   סימן ו'

Go

157

סעיף 243

עבודה אסורה ושימוש אסור

Go

157

סעיף 244

עבודה ושימוש על פי היתר שאינו תואם תכנית

Go

158

סעיף 245

קנסות נוספים

Go

158

סעיף 246

אי קיום צו

Go

159

סעיף 247

עבירה לפי פרק ה'1

Go

159

סעיף 248

הפרעה במילוי תפקיד

Go

159

סעיף 249

מסירת ידיעה כוזבת או מטעה

Go

159

סעיף 250

בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על פי מידע שאינו נכון

Go

159

סעיף 251

מתן אישור או היתר שלא כדין

Go

159

סעיף 252

הפעלת מכון בקרה בלא רישיון או בניגוד לתנאיו

Go

159

סעיף 253

ביצוע עבירות על ידי תאגיד

Go

160

סעיף 254

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

160

סעיף 254א

תשלום קנסות

Go

160

 

סימן ז': אמצעי אכיפה נוספים

Go

160

סעיף 254ב

צווים במסגרת גזר דין

Go

160

סעיף 254ג

ביצוע צו

Go

160

סעיף 254ד

מועד ביצוע צו

Go

160

סעיף 254ה

סמכויות ביצוע צו

Go

161

סעיף 254ו

תשלום הוצאות ביצוע צו

Go

161

סעיף 254ז

תחולת הוראות לעניין ביצוע צווים אחרים

Go

161

 

סימן ח': עיכוב ביצוע צווים

Go

161

סעיף 254ח

עיכוב ביצוע זמני של צו עד להכרעה בבקשה לביטול הצו או בערעור

Go

161

סעיף 254ט

בקשת בעל זכות לגבי מקרקעין לעיכוב ביצוע של צו סופי

Go

162

 

סימן ט': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

Go

163

סעיף 254י

חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

Go

163

 

סימן י': רישום בפנקסי המקרקעין

Go

163

סעיף 254יא

רישום הערות בפנקסי המקרקעין

Go

163

 

סימן י"א: רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת סמכויות פיקוח ואכיפה

Go

164

סעיף 254יב

הסמכת רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה

Go

164

סעיף 254יג

העברת הטיפול בהליך אכיפה מסוים

Go

164

סעיף 254יד

נטילת סמכויות אכיפה מוועדה מקומית

Go

165

 

סימן י"ב: דיווח על פעולות אכיפה וסקר בנייה

Go

166

סעיף 254טו

דיווח על פעולות אכיפה

Go

166

סעיף 254טז

סקר עבירות בנייה

Go

166

 

סימן י"ג: סדרי דין והוראות שונות

Go

166

סעיף 254יז

סמכות לדרוש מידע או מסמכים

Go

166

סעיף 254יח

ניהול הליכים בידי תובע

Go

166

סעיף 255

סדרי דין

Go

166

 

פרק י'1: עתירות בעניני תכנון ובניה

Go

166

 

פרק י'2: החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע"מ

Go

167

סעיף 255ז

הגדרות

Go

167

סעיף 255ח

סייג להחלת הוראות

Go

167

סעיף 255ט

סמכות מוסד תכנון לענין ים המלח והקרקעות החכורות

Go

167

סעיף 255י

מיזמים תיירותיים בשטח ים המלח

Go

167

סעיף 255יא

סמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות השמורות

Go

167

סעיף 255יב

אי תחולת פרקים ח1 ו ט

Go

167

סעיף 255יג

הוראות לענין קבלת היתר

Go

167

 

פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות

Go

168

סעיף 255יד

הגדרות

Go

168

סעיף 255טו

הוראות מעבר לעניין תוקפם של אישורים ובקשות תלויות ועומדות

Go

168

סעיף 255טז

אישור תשריט

Go

168

סעיף 255יז

הגשת תכנית ראשונה

Go

169

סעיף 255יח

בנייה נוספת לפני אישור תכנית ראשונה

Go

169

סעיף 255יט

היתר למימוש תכנית שאושרה

Go

169

סעיף 255כ

ערר

Go

169

סעיף 255כא

פיצויים והיטל השבחה

Go

170

סעיף 255כב

רציפות

Go

170

סעיף 255כג

רשות הרישוי

Go

170

 

פרק י"א: שונות

Go

170

סעיף 256

בוררות

Go

170

סעיף 256א

אגרה השנויה במחלוקת

Go

170

סעיף 257

כניסה למקרקעין לשם עריכת סקירה, בדיקה או מדידה

Go

170

סעיף 258

ייצוג ועדה מקומית לפני בית המשפט

Go

170

סעיף 259

תחולה על המדינה בדרך כלל

Go

171

סעיף 260

עדיפות בדיון בבקשות המדינה

Go

171

סעיף 261

דרכים ותשתיות

Go

171

סעיף 262

ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון ומחוז

Go

173

סעיף 263

עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי סעיף 19

Go

173

סעיף 264

סמכויות הממשלה

Go

173

סעיף 265

ביצוע ותקנות

Go

173

סעיף 265א

הצמדת תשלומים מסויימים

Go

175

סעיף 266

פטור באזורים כפריים

Go

175

סעיף 266ג

פטור למיתקן גישה אלחוטית

Go

176

סעיף 266ג1

פטור להחלפה של מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית   הוראת שעה

Go

176

סעיף 266ד

אגרה מופחתת   חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה והתחדשות עירונית

Go

177

סעיף 266ה

פטור לעבודות זמניות לשם ביצוע מיזם בעל חשיבות לאומית או מיזם בעל חשיבות לכלל המחוז

Go

177

סעיף 267

בניה לפי מיפרטים

Go

178

סעיף 268

תקנות סדרי דין

Go

178

סעיף 269

אצילת סמכויות

Go

178

 

פרק י"ב: ביטולים והוראות מעבר

Go

178

סעיף 269א

הגדרות

Go

178

סעיף 270

ביטול

Go

178

סעיף 271

שטח תכנון במרחב תכנון

Go

178

סעיף 272

ענינים תלויים ועומדים

Go

178

סעיף 273

אישור תקנות ותכניות קיימות

Go

178

סעיף 274

אישור

Go

178

סעיף 275

המשך בהליכים

Go

178

סעיף 276

ביטול ושינוי תחומי מחוז ושטחי תכנון עיר לפני תחילת החוק

Go

178

סעיף 277

הפסקת שימוש חורג

Go

179

סעיף 277א

התנגדות לתכנית ממלכתית

Go

179

סעיף 277ב

זכות עיון

Go

179

סעיף 277ג

סמכויות השרים

Go

179

סעיף 277ד

עריכה מחדש של תכנית ממלכתית

Go

179

סעיף 277ה

אישור התכנית

Go

179

סעיף 277ו

פטור מהיתר

Go

179

סעיף 277ז

דרכים

Go

179

סעיף 278

פרשנות

Go

179

סעיף 279

תחילה

Go

179

סעיף 280

פרסום

Go

179

 

התוספת הראשונה

Go

179

סעיף 1

הועדה

Go

179

סעיף 2

הרכב הועדה

Go

179

סעיף 3

יושב ראש הועדה

Go

180

סעיף 4

הנוהל

Go

180

סעיף 5

הכרזה על קרקע חקלאית

Go

180

סעיף 6

הגבלת אישור תכנית

Go

180

סעיף 7

הגבלות בשימוש בקרקע לא חקלאית

Go

180

סעיף 8

הגבלות על קביעת מפעלים

Go

181

סעיף 9

תכנית הטעונה אישור הועדה

Go

181

סעיף 10

בדיקת תכניות קיימות

Go

181

סעיף 11

הגבלת השימוש בסמכויות הועדה

Go

181

סעיף 11א

תכנית לדרכים

Go

181

סעיף 12

ועדת ערר

Go

181

סעיף 13

סדרי הדין בועדת ערר

Go

181

סעיף 14

דין המדינה

Go

182

סעיף 15

שמירת דינים וסמכויות אחרות

Go

182

סעיף 16

הוראות מעבר

Go

182

 

התוספת השניה

Go

182

סעיף 1

הגדרות

Go

182

סעיף 2

הועדה לשמירת הסביבה החופית

Go

182

סעיף 3

הרכב הועדה

Go

182

סעיף 4

סייג לאישור תכנית, היתר לשימוש חורג והקלה

Go

183

סעיף 5

סייג למתן היתרים

Go

183

סעיף 6

תכנית הטעונה אישור הועדה

Go

183

סעיף 7

סמכויות הועדה

Go

184

סעיף 8

ערר

Go

184

סעיף 9

סמכויות המועצה הארצית בערר

Go

184

סעיף 10

שמירת דינים וסמכויות

Go

184

סעיף 11

הוראת מעבר

Go

184

סעיף 12

סייג לתחולה

Go

184

 

תוספת שלישית

Go

185

סעיף 1

פרשנות

Go

185

סעיף 2

חובות בהיטל השבחה

Go

185

סעיף 3

שיעור ההיטל

Go

186

סעיף 4

שומת ההשבחה

Go

186

סעיף 5

לוח שומה

Go

186

סעיף 6

הצגת הלוח והודעת שומה

Go

186

סעיף 7

מועד תשלום ההיטל

Go

187

סעיף 8

ערובות להבטחת תשלום

Go

187

סעיף 9

הצמדה

Go

187

סעיף 10

הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל

Go

187

סעיף 11

שותפים במקרקעין

Go

187

סעיף 12

חלוקת ההיטל

Go

188

סעיף 13

יעוד ההיטל

Go

188

סעיף 13א

שיעור החיוב בהיטל

Go

189

סעיף 14

שמאי מכריע, ערר וערעור

Go

189

סעיף 14א

מסירת מידע

Go

190

סעיף 15

הצמדה

Go

190

סעיף 16

הפחתת תשלומי פיגורים

Go

190

סעיף 17

החזר היטל

Go

190

סעיף 18

גביה

Go

190

סעיף 19

פטור מהיטל

Go

190

סעיף 20

הארכת מועדים

Go

193

סעיף 21

הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל

Go

193

 

תוספת רביעית

Go

193

סעיף 1

הגדרות

Go

193

סעיף 2

תכנית לשימור

Go

193

סעיף 3

תכנית לשימור שהוצעה על ידי מעונינים

Go

193

סעיף 4

הוראות בשלב הביניים

Go

193

סעיף 5

הודעה

Go

194

סעיף 6

שינויים על פי תכנית

Go

194

סעיף 7

שינוי או שימוש באתר שנועד לשימור

Go

194

סעיף 8

העדר מקור כספי למימון לפיצויים

Go

194

סעיף 9

פטור ממסים

Go

194

סעיף 10

ועדה לשימור

Go

194

סעיף 11

הזמנת משתתפים

Go

194

סעיף 12

רשימת אתרים לשימור

Go

194

סעיף 13

תפקידי ועדה לשימור

Go

195

סעיף 14

עבודות אחזקה

Go

195

סעיף 15

הפקעה ופיצויים

Go

195

סעיף 16

ערר

Go

196

סעיף 17

שמירת דינים

Go

196

 

התוספת החמישית

Go

196

 

תוספת שישית

Go

196

סעיף 1

הגדרות

Go

196

סעיף 2

שימוש בדיור  בהישג יד

Go

198

סעיף 3

הגבלה על בעלות

Go

199

סעיף 4

חובת ניהול ואחזקה תקינה

Go

199

סעיף 5

דמי השכירות

Go

199

סעיף 5

פקיעת חוזה השכירות בהשכרה במחיר מופחת

Go

200

סעיף 6

רישום הערה בפנקסי המקרקעין ורישום העברת זכויות

Go

200

סעיף 7

רישום והעברה של זכויות שאינן רשומות

Go

201

סעיף 8

מחיקת הערות וביטול הצורך באישור

Go

201

סעיף 9

מינוי המנהל

Go

201

סעיף 10

חובת דיווח

Go

202

סעיף 12

ניהול רישום

Go

202

סעיף 13

בירור פניות ציבור

Go

202

סעיף 14

הטלת עיצום כספי על בעלים של דיור בהישג יד

Go

202

סעיף 15

ביצוע ותקנות

Go

203

סעיף 15א

עונשין

Go

203

סעיף 15ב

סעדים על הפרת הוראות

Go

203

 

תוספת שביעית

Go

203

 

תוספת שמינית

Go

203


חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "אדריכל רשוי" ו"מהנדס רשוי" – כמשמעותם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים;

מיום 22.2.1992

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 220 (ה"ח 2038)

הוספת הגדרת "אדריכל רשוי"

 

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

החלפת הגדרת "אדריכל רשוי" בהגדרת ""אדריכל רשוי" ו"מהנדס רשוי""

הנוסח הקודם:

"אדריכל רשוי" – כמשמעותו לפי חוק המהנדסים והאדריכלים;

           "בטיחות הטיסה" – לרבות מניעת מפגעים הנגרמים עקב הטיסה;

(תיקון מס' 119) תשע"ח-2017

           "בית סוהר" – בית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, למעט בית סוהר ארעי כמשמעותו בפקודה האמורה ותאי מעצר בתחנות משטרה;

מיום 28.12.2017

תיקון מס' 119

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 74 (ה"ח 1148)

הוספת הגדרת "בית סוהר"

           "בנין" – כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות –

(1)   כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;

(2)   קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל;

           "בנין חורג" – בנין שלא נתקיימה בו הוראה מהוראותיה של תכנית או של תקנה אחרת לפי חוק זה החלות עליו, בין שניתנו לסוג מיוחד של בנינים ובין שהן חלות עליו בהיותו נמצא באזור או בשטח מיוחד, או שלא נתקיימה בו הוראה של היתר שניתן לבנייתו על-פי חוק הדן בתכנון ובבניה;

(תיקון מס' 18) תשמ"א-1981

           "בעל" – לרבות חוכר לדורות כאמור בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

מיום 1.7.1981

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"א מס' 1018 מיום 8.4.1981 עמ' 184 (ה"ח 1491)

החלפת הגדרת "בעל"

הנוסח הקודם:

"בעל" - לרבות שוכר לתקופה של עשרים וחמש שנים או יותר;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "בקר" – כמשמעותו בסימן ב' לפרק ה'3;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "בקר"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "בקר מורשה" – בקר שקיבל הרשאה להיות בקר מורשה לעניין חיקוק מסוים לפי סעיף 158כב;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "בקר מורשה"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "בקרת ביצוע" – בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר ביצוע עבודות בהתאם להיתר ובהתאם לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 158כג(ז), והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר הפנים ולפי הוראות שקבע;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "בקרת ביצוע"

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 101 תיקון

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 215 (ה"ח 938)

"בקרת ביצוע" – בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר ביצוע עבודות בהתאם להיתר ובהתאם לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 158כג(ז), והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר הפנים שר האוצר ולפי הוראות שקבע;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "בקרת תכן" – בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמתה של בקשה להיתר לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 158כג(ז), והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר הפנים ולפי הוראות שקבע;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "בקרת תכן"

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 101 תיקון

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 215 (ה"ח 938)

"בקרת תכן" – בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמתה של בקשה להיתר לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 158כג(ז), והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר הפנים שר האוצר ולפי הוראות שקבע;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "גורם מאשר" – מי שאישורו או ההתייעצות עמו הם תנאי למתן היתר או לביצוע עבודות לפי היתר, לפי חוק זה או לפי חוק אחר, ושאינו מוסד תכנון;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "גורם מאשר"

(תיקון מס' 37) תשנ"ד-1994

           "דרך" – תוואי למעבר רכב, הולכי רגל או בעלי חיים, לרבות מסילת ברזל, מבני דרך, אי תנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רעש וכן תעלה, חפיר ומעביר מים בצד הדרך או מתחת לה, ולרבות מיתקני דרך;

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

החלפת הגדרת "דרך"

הנוסח הקודם:

"דרך" - לרבות שפיות, תעלות וחפירים למי-גשמים וכיוצא באלה, הן בצדי דרכים והן מתחת להן, עצים או משוכות בצדי דרכים, קירות תומכים של דרכים, גדרותיהן, מחסומיהן ומעקותיהן, ואין נפקא מינה אם הדרך היא רשות היחיד או רשות הרבים, אם היא קיימת או מוצעת בתכנית, ואם אין לה מוצא אלא לדרך אחרת כאמור או ליותר;

(תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995

           "היתר" – לרבות הרשאה;

מיום 1.9.1995

תיקון מס' 43

ס"ח תשנ"ה מס' 1544 מיום 24.8.1995 עמ' 450 (ה"ח 2307)

הוספת הגדרת "היתר"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "הנדסאי" – הנדסאי רשום כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים, הרשום כהנדסאי בניין או כהנדסאי אדריכלות;

מיום 27.5.1989

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 144 (ה"ח 1817)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 7 (ה"ח 1912)

הוספת הגדרת "הנדסאי"

 

מיום 22.2.1992

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 220 (ה"ח 2038)

החלפת הגדרת "הנדסאי"

הנוסח הקודם:

"הנדסאי" - כמשמעותו בתקנות מכוח חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.

 

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

החלפת הגדרת "הנדסאי"

הנוסח הקודם:

"הנדסאי" – כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, והוא רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כהנדסאי בנין או כהנדסאי אדריכלות;

           "הקלה" – הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף 145 בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאין בה משום שימוש חורג;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "ועדה מקומית עצמאית" – ועדה מקומית שהוסמכה לוועדה מקומית עצמאית לפי סעיף 31א;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "ועדה מקומית עצמאית"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "ועדה מקומית עצמאית מיוחדת" – ועדה מקומית עצמאית שהוסמכה לוועדה מקומית עצמאית מיוחדת לפי סעיף 31א;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "ועדה מקומית עצמאית מיוחדת"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "חברה ממשלתית" – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לרבות חברת בת ממשלתית כהגדרתה בחוק האמור;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "חברה ממשלתית"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "חוק גנים לאומיים"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "חוק ההנדסאים והטכנאים" – חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "חוק ההנדסאים והטכנאים"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "חוק חופש המידע" – חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 474 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "חוק חופש המידע"

(תיקון מס' 33)  תשנ"א-1991

           "חוק המהנדסים והאדריכלים" – חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958;

מיום 22.2.1992

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 220 (ה"ח 2038)

הוספת הגדרת "חוק המהנדסים והאדריכלים"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "חוק משק הגז הטבעי" – חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "חוק משק הגז הטבעי"

(תיקון מס' 109) תשע"ו-2016

           "חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית" – חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016;

מיום 22.1.2017

תיקון מס' 109

ס"ח תשע"ו מס' 2581 מיום 21.8.2016 עמ' 1244 (ה"ח 931)

הוספת הגדרת "חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית"

(תיקון מס' 71) תשס"ה-2005

           "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

מיום 1.8.2009

תיקון מס' 71

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום  7.4.2005 עמ' 323 (ה"ח 2951)

הוספת הגדרת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"

(תיקון מס' 84) תשס"ח-2008

           "חוק שמאי מקרקעין" – חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001;

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 84

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 632 (ה"ח 369)

הוספת הגדרת "חוק שמאי מקרקעין"

(תיקון מס' 123) תשע"ח-2018

           "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 123

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 494 (ה"ח 1196)

הוספת הגדרת "חוק התקשורת"

(תיקון מס' 84) תשס"ח-2008

           "יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין" – מי שמונה לפי סעיף 2(ג) לחוק שמאי מקרקעין;

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 84

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 632 (ה"ח 369)

הוספת הגדרת "יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "ימי עבודה" – למעט שבת ומועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערביהם, ולמעט ימי חול המועד וימי שבתון שנקבעו בחיקוק; שר הפנים רשאי לקבוע ימים נוספים שלא ייחשבו ימי עבודה לעניין זה, בין דרך כלל ובין לעניין סוגים של מוסדות תכנון או מוסד תכנון מסוים;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "ימי עבודה"

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 101 תיקון

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 215 (ה"ח 938)

"ימי עבודה" – למעט שבת ומועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערביהם, ולמעט ימי חול המועד וימי שבתון שנקבעו בחיקוק; שר הפנים שר האוצר רשאי לקבוע ימים נוספים שלא ייחשבו ימי עבודה לעניין זה, בין דרך כלל ובין לעניין סוגים של מוסדות תכנון או מוסד תכנון מסוים;

(תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995

           "יועץ סביבתי" – (נמחקה);

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "יועץ סביבתי"

 

מיום 1.9.1995

תיקון מס' 43

ס"ח תשנ"ה מס' 1544 מיום 24.8.1995 עמ' 450 (ה"ח 2307)

מחיקת הגדרת "יועץ סביבתי"

הנוסח הקודם:

"יועץ סביבתי" - נציג השר לאיכות הסביבה בועדה מחוזית;

(תיקון מס' 104) תשע"ו-2015

           "יישוב מיעוטים" – יישוב ש-80% לפחות מתושביו אינם יהודים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 42 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "יישוב מיעוטים"

(תיקון מס' 37)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 101) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

           "מבנה דרך" – מחלף, גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה וכן תחנה לתחבורה ציבורית, וכל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או השימוש בה שקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בחוק זה – שר התחבורה);

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "מבנה דרך"

 

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

"מבנה דרך" – מחלף, גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה וכן תחנה לתחבורה ציבורית, וכל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או השימוש בה שקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בחוק זה – שר התחבורה);

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

"מבנה דרך" – מחלף, גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה וכן תחנה לתחבורה ציבורית, וכל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או השימוש בה שקבע שר הפנים שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בחוק זה – שר התחבורה);

(תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 127) תשע"ט-2018

           "מגרש" – יחידת קרקע שנקבעה בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם מותרת בה בניה ובין אם לאו, לרבות מגרש תלת-ממדי;

מיום 1.9.1995

תיקון מס' 43

ס"ח תשנ"ה מס' 1544 מיום 24.8.1995 עמ' 450 (ה"ח 2307)

הוספת הגדרת "מגרש"

 

מיום 19.12.2019

תיקון מס' 127

ס"ח תשע"ט מס' 2764 מיום 19.12.2018 עמ' 81 (ה"ח 1275)

"מגרש" – יחידת קרקע שנקבעה בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם מותרת בה בניה ובין אם לאו, לרבות מגרש תלת-ממדי;

(תיקון מס' 127) תשע"ט-2018

           "מגרש תלת-ממדי" – יחידה נפחית המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה, שגבולותיה נקבעו באופן תלת-ממדי בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי המקרקעין, בין אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו;

מיום 19.12.2019

תיקון מס' 127

ס"ח תשע"ט מס' 2764 מיום 19.12.2018 עמ' 81 (ה"ח 1275)

הוספת הגדרת "מגרש תלת-ממדי"

(תיקון מס' 33)  תשנ"א-1991

           "מהנדס הועדה" – מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה;

מיום 22.2.1992

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 220 (ה"ח 2038)

הוספת הגדרת "מהנדס הועדה"

(תיקון מס' 71) תשס"ה-2005

           "מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה" ו"מורשה לנגישות השירות" – כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

מיום 1.8.2009

תיקון מס' 71

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום  7.4.2005 עמ' 323 (ה"ח 2951)

הוספת הגדרת "מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה" ו"מורשה לנגישות השירות"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "מוסד תכנון" – כל רשות שיש לה סמכות בענין תכניות או היתרים;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

"מוסד תכנון" – כל רשות שיש לה סמכות בענין תכניות או היתרים למעט מכון בקרה;

(תיקון מס' 103 הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "מינהל התכנון" – (פקע);

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

הוספת הגדרת "מינהל התכנון"

הנוסח:

"מינהל התכנון" – מינהל התכנון במשרד האוצר;

 

(תיקון מס' 37)  תשנ"ד-1994

           "מסילת ברזל" – כמשמעותה בסעיף 2 רישה ופסקאות (1) ו-(2) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972, וכן מיתקנים לצורך מסילת ברזל או בקשר אליה המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "מסילת ברזל"

(תיקון מס' 37)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "מיתקני דרך"[2] – כל אחד ממיתקנים אלה שבתוואי הדרך: אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה, עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רחוב, מיתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה, תמרור, חניה במפלס הקרקע, מיתקני איתות, בקרה, ניטור ומדידה הנדרשים להפעלת הדרך, מיתקן טעינה לרכב חשמלי, מיתקני חשמול וטעינה בחשמל לרכבת, וכן כל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלה של דרך והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה;

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "מיתקני דרך"

 

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

"מיתקני דרך" – כל אחד ממיתקנים אלה שבתוואי הדרך: אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה, עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רחוב, מיתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה ותמרור תמרור, חניה במפלס הקרקע, מיתקני איתות, בקרה, ניטור ומדידה הנדרשים להפעלת הדרך, מיתקן טעינה לרכב חשמלי, מיתקני חשמול וטעינה בחשמל לרכבת, וכן כל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלה של דרך והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה;

(תיקון מס' 82) תשס"ח-2008

           "מיתקני תקשורת" – תחנת שידור, כהגדרתה בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, המשמשת או המיועדת לשמש לצורכי שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית;

מיום 10.2.2008

תיקון מס' 82

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 196 (ה"ח 335)

הוספת הגדרת "מיתקני תקשורת"

(תיקון מס' 37)  תשנ"ד-1994

           "מיתקני תשתית" – קווי תשתית ומיתקני חיבור כהגדרתם בסעיף 274ב(ג) לפקודת העיריות, וכן כבלי תקשורת, מיתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומרים מסוכנים כמשמעותם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993;

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "מיתקני תשתית"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "מכון בקרה" – גוף שניתן לו רישיון לפי סעיף 158טו;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "מכון בקרה"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "מקרקעי ישראל"

(תיקון מס' 79) תשס"ז-2007

           "מרחב מוגן" – מקלט כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן בהתאם להוראות לפי החוק האמור;

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 79

ס"ח תשס"ז מס' 2105 מיום 26.7.2007 עמ' 412 (ה"ח 151)

הוספת הגדרת "מרחב מוגן"

(תיקון מס' 109) תשע"ו-2016

           "מתחם פינוי ובינוי", "מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי", "הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית" ו"תכנית החיזוק (תמ"א 38)" – כהגדרתם בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית;

מיום 22.1.2017

תיקון מס' 109

ס"ח תשע"ו מס' 2581 מיום 21.8.2016 עמ' 1244 (ה"ח 931)

הוספת הגדרת ""מתחם פינוי ובינוי", "מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי", "הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית" ו"תכנית החיזוק (תמ"א 38)""

(תיקון מס' 83) תשס"ח-2008

           "סביבה חופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004;

מיום 15.11.2004

תיקון מס' 69

ס"ח תשס"ד מס' 1958 מיום15.8.2004 עמ' 546 (ה"ח 51)

הוספת הגדרת "סביבה חופית"

 

מיום 24.10.2007

תיקון מס' 81

ס"ח תשס"ח מס' 2114 מיום 24.10.2007 עמ' 17 (ה"ח 146)

"סביבה חופית" – תחום של 300 מטר שיימדד מקו החוף של הים התיכון או מקו החוף של ים סוף, לפי העניין, לכיוון היבשה וכן התחום שיימדד מקו החוף של הים התיכון או מקו החוף של ים סוף, לפי העניין, לכיוון הים עד סוף מימי החופין, לרבות ביבשה – פני הקרקע ותת הקרקע, בים – קרקעית הים ותת הקרקעית, וכן משאבי הטבע והנוף – וערכי הטבע והמורשת, לרבות עתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות, שבהם ומעליהם;

 

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 83

ס"ח תשס"ח מס' 2148 מיום 10.4.2008 עמ' 462 (ה"ח 335)

החלפת הגדרת "סביבה חופית"

הנוסח הקודם:

"סביבה חופית" – תחום של 300 מטר שיימדד מקו החוף של הים התיכון או מקו החוף של ים סוף, לפי העניין, לכיוון היבשה וכן התחום שיימדד מקו החוף של הים התיכון או מקו החוף של ים סוף, לפי הענין, לכיוון הים עד סוף מימי החופין, לרבות ביבשה – פני הקרקע ותת הקרקע, בים – קרקעית הים ותת הקרקעית, וכן משאבי הטבע והנוף – וערכי הטבע והמורשת, לרבות עתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות, שבהם ומעליהם;

(תיקון מס' 84) תשס"ח-2008

           "קרוב", לאדם פלוני –

(1)   בן זוג;

(2)   הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של אותו אדם פלוני;

(3)   אח או אחות ובני זוגם;

(4)   תאגיד שהוא מנהלו או נושא משרה בו, או שחלקו בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה, עולה על 5%;

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 84

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 632 (ה"ח 369)

הוספת הגדרת "קרוב"

           "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "רשות עירונית" – רשות מקומית למעט מועצה אזורית;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "רשות עירונית"

(תיקון מס' 43)  תשנ"ה-1995

           "שטח כולל המותר לבניה" – סך כל השטח המותר לבניה, הכולל הן שטחים למטרות עיקריות והן שטחים למטרות שירות;

מיום 1.9.1995

תיקון מס' 43

ס"ח תשנ"ה מס' 1544 מיום 24.8.1995 עמ' 450 (ה"ח 2307)

הוספת הגדרת "שטח כולל המותר לבניה"

           "שימוש חורג", בקרקע או בבנין – השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

           "תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם" – תחנה המיועדת רק לאיסוף נוסעים או להורדתם מרכב או מרכבת, ובכלל זה ספסל, מצללה, עמדת בידוק, עמדת כרטוס וכל מיתקן אחר הנדרש במישרין להפעלת תחנה כאמור שקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם שר התחבורה;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם"

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

"תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם" – תחנה המיועדת רק לאיסוף נוסעים או להורדתם מרכב או מרכבת, ובכלל זה ספסל, מצללה, עמדת בידוק, עמדת כרטוס וכל מיתקן אחר הנדרש במישרין להפעלת תחנה כאמור שקבע שר הפנים שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התחבורה;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "תחנה לתחבורה ציבורית" – תחנה לנוסעים בתחבורה ציבורית שאינה מיועדת רק לאיסוף נוסעים או להורדתם מרכב או מרכבת, לרבות מיתקנים המיועדים למתן שירותים נלווים הנדרשים במישרין להפעלת התחנה ולמתן שירותים בסיסיים לרווחת הנוסעים בה;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "תחנה לתחבורה ציבורית"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "תכן הבנייה" – הוראות לפי חיקוק שעניינן יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמש וכן תנאים לפי חיקוק אשר צריכים להתקיים בבניין;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "תכן הבנייה"

(תיקון מס' 26)  תשמ"ח-1988

           "תכנית" – תכנית מהתכניות שלפי פרק ג', לרבות שינוי תכנית, התלייתה או ביטולה;

מיום 27.5.1989

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 144 (ה"ח 1817)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 7 (ה"ח 1912)

"תכנית" – תכנית מהתכניות שלפי פרק ג', לרבות שינוי תכנית, התלייתה או ביטולה;

(תיקון מס' 37)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 101) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

           "תכנית דרך" – תכנית לדרך הכלולה בתכנית מיתאר ארצית לדרכים או בתכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל, או שהיא תכנית הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכים, או שהיא תכנית לדרך המהווה עורק תחבורה ראשי שהועדה המקומית הנוגעת בדבר, בהסכמת הועדה המחוזית, החליטה כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה, או ששר התחבורה החליט, לאחר התייעצות עם שר הפנים ועם הועדה המקומית הנוגעת בדבר, כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה; לעניין הגדרה זו, "דרך" – לרבות מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של רכבת;

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "תכנית דרך"

 

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

"תכנית דרך" – תכנית לדרך הכלולה בתכנית מיתאר ארצית לדרכים או בתכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל, או שהיא תכנית הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכים, או שהיא תכנית לדרך המהווה עורק תחבורה ראשי שהועדה המקומית לתכנון ולבניה הנוגעת בדבר, בהסכמת הועדה המחוזית, החליטה כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה, או ששר התחבורה החליט, לאחר התייעצות עם שר הפנים ועם הועדה המקומית הנוגעת בדבר, כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה; לעניין הגדרה זו, "דרך" – לרבות מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של רכבת;

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

"תכנית דרך" – תכנית לדרך הכלולה בתכנית מיתאר ארצית לדרכים או בתכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל, או שהיא תכנית הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכים, או שהיא תכנית לדרך המהווה עורק תחבורה ראשי שהועדה המקומית הנוגעת בדבר, בהסכמת הועדה המחוזית, החליטה כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה, או ששר התחבורה החליט, לאחר התייעצות עם שר הפנים שר האוצר ועם הועדה המקומית הנוגעת בדבר, כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה; לעניין הגדרה זו, "דרך" – לרבות מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של רכבת;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "תכנית בסמכות ועדה מקומית" – תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, כאמור בסעיף 62א;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 475 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "תכנית בסמכות ועדה מקומית"

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           "תכנית בסמכות ועדה מחוזית" – תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שאינה תכנית בסמכות ועדה מקומית;

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 476 (ה"ח 793)

הוספת הגדרת "תכנית בסמכות ועדה מחוזית"

(תיקון מס' 37)  תשנ"ד-1994

           "תסקיר השפעה על הסביבה" או "תסקיר" – מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה סביבה ופירוט האמצעים הדרושים למניעה או לצמצום השפעות שליליות, כפי שייקבע בתקנות;

מיום 20.4.1994

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 98 (ה"ח 2158)

הוספת הגדרת "תסקיר השפעה על הסביבה" או "תסקיר"

(תיקון מס' 60)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 82) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 90) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 101) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 107) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 114) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 119) תשע"ח-2017

           "תשתיות לאומיות" – מיתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר;

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 157 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת הגדרת "תשתיות לאומיות"

 

מיום 10.2.2008

תיקון מס' 82

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 196 (ה"ח 335)

"תשתיות לאומיות" - מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק או דרך, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 90

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 216 (ה"ח 436)

"תשתיות לאומיות" - מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק או דרך ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית.

 

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 476 (ה"ח 793)

"תשתיות לאומיות" – מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית וחניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית.

 

מיום 7.8.2016

תיקון מס' 107

ס"ח תשע"ו מס' 2572 מיום 7.8.2016 עמ' 1146 (ה"ח 1018)

"תשתיות לאומיות" – מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה, וחניון חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ותשתית תיירות;

 

מיום 26.3.2017

תיקון מס' 114

ס"ח תשע"ז מס' 2613 מיום 20.3.2017 עמ' 489 (ה"ח 1083)

"תשתיות לאומיות" – מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק מיתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ותשתית תיירות;

 

מיום 28.12.2017

תיקון מס' 119

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 74 (ה"ח 1148)

"תשתיות לאומיות" – מיתקני תשתית, נמל תעופה שדה תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ותשתית תיירות תשתית תיירות ובית סוהר;

 

 

 

(תיקון מס' 107) תשע"ו-2016

           "תשתית תיירות" – מיזם ששר התיירות הכריז עליו לפי הוראות סעיף 76ב1.

מיום 7.8.2016

תיקון מס' 107

ס"ח תשע"ו מס' 2572 מיום 7.8.2016 עמ' 1146 (ה"ח 1018)

הוספת הגדרת "תשתית תיירות"

פרסום בעתון (תיקון מס' 26) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

1א.     (א)  "פרסום בעתון" לעניין חוק זה,

(1)   פרסום בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי;

(2)   במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

(תיקון מס' 43)  תשנ"ה-1995

(3)   במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת יושב ראש הועדה המחוזית, קיים שיעור ניכר של ציבור שאינו קורא אף אחד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיף קטן (ב), פרסום אחד בעתון מתוך רשימה שיקבע שר הפנים לאותו מרחב תכנון מקומי, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

           (ב)  לעניין זה יפרסם שר הפנים ברשומות, מדי שנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העתונים היומיים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעתון נפוץ.

           (ג)   הפרסום ייעשה במדור מיוחד בעתון, שיובלט במסגרת מתאימה, וישא את הכותרת "הודעות בענייני תכנון ובניה".

(תיקון מס' 86) תשס"ח-2008

           (ד)  בכל פרסום בעיתון צוין הפניה לאתרי אינטרנט כאמור בסעיף 1ב הכוללת את שמות המתחם של האתרים.

מיום 27.5.1989

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 144 (ה"ח 1817)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 7 (ה"ח 1912)

הוספת סעיף 1א

 

מיום 1.9.1995

תיקון מס' 43

ס"ח תשנ"ה מס' 1544 מיום 24.8.1995 עמ' 450 (ה"ח 2307)

(א) "פרסום בעתון" לעניין חוק זה –

(1) פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחד לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי;

(2) במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד שעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור;

(3) במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת יושב ראש הועדה המחוזית, קיים שיעור ניכר של ציבור שאינו קורא אף אחד משלושת העיתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיף קטן (ב), פרסום אחד בעתון מתוך רשימה שיקבע שר הפנים לאותו מרחב תכנון מקומי, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

 

מיום 4.9.2008

תיקון מס' 86

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 798 (ה"ח 233)

הוספת סעיף קטן 1א(ד)

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(א) "פרסום בעתון" לעניין חוק זה,

(1) פרסום בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי;

(2) במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

(3) במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת יושב ראש הועדה המחוזית, קיים שיעור ניכר של ציבור שאינו קורא אף אחד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיף קטן (ב), פרסום אחד בעתון מתוך רשימה שיקבע שר הפנים שר האוצר לאותו מרחב תכנון מקומי, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

(ב) לעניין זה יפרסם שר הפנים שר האוצר ברשומות, מדי שנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העתונים היומיים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעתון נפוץ.

חובת פרסום הודעות באינטרנט (תיקון מס' 86) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 103 הוראת שעה) תשע"ה-2015

1ב.     (א)  נקבעה חובת פרסום בעיתון לפי חוק זה, תחול חובת הפרסום גם באתר אינטרנט במדור מיוחד, שיישא את הכותרת הודעות בענייני תכנון ובניה", כמפורט להלן:

(1)   הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית – באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר;

(2)   הודעות מטעם מוסד תכנון אחר – באתר האינטרנט של משרד הפנים.

           (ב)  פורסמה הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1), למעט הודעה לפי סעיף 149, תועבר על ידי הוועדה המקומית למשרד הפנים; הועברה הודעה כאמור יפרסמה משרד הפנים גם באתר האינטרנט שלו; לעניין זה יראו הפניה באתר האינטרנט של משרד הפנים להודעה כפי שפורסמה באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)(1), כפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים לפי סעיף קטן זה.

           (ג)   לעניין שפת הפרסום לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יחולו הוראות סעיף 1א(א), בשינויים המחויבים.

מיום 4.9.2008

סעיף קטן 1ב(ב) מיום 1.1.2010

תיקון מס' 86

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 798 (ה"ח 233)

הוספת סעיף1ב

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(א) נקבעה חובת פרסום בעיתון לפי חוק זה, תחול חובת הפרסום גם באתר אינטרנט במדור מיוחד, שיישא את הכותרת הודעות בענייני תכנון ובניה", כמפורט להלן:

(1) הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית – באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר;

(2) הודעות מטעם מוסד תכנון אחר – באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון.

(ב) פורסמה הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1), למעט הודעה לפי סעיף 149, תועבר על ידי הוועדה המקומית למשרד הפנים למינהל התכנון; הועברה הודעה כאמור יפרסמה משרד הפנים מינהל התכנון גם באתר האינטרנט שלו; לעניין זה יראו הפניה באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון להודעה כפי שפורסמה באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)(1), כפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון לפי סעיף קטן זה.

אתר אינטרנט (תיקון מס' 86) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

1ג.      (א)  אתר אינטרנט שבו יש לפרסם תכניות, הודעות או מסמכים אחרים לפי חוק זה יהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום והפרסום בו ייעשה באופן שיבטיח את זמינותו, שמירתו, יכולת אחזור המידע באתר והפקת פלט ממנו.

           (ב)  המועד לפרסומם באתר אינטרנט של תכנית, הודעה או מסמך שיש לפרסמם לפי חוק זה יהיה עם מועד פרסומם הראשון בעיתון או עם הפרסום הראשון לגביהם לפי חוק זה, לפי העניין, והם לא יוסרו מהאתר, ואולם הודעה לפי סעיף 149 לעניין שימוש חורג ניתן להסיר בתום תקופת תוקפו של השימוש החורג נושא ההודעה; מועד הפרסום באתר האינטרנט לא ישפיע על מניינן של תקופות לפי חוק זה הנמנות ממועד הפרסום.

           (ג)   שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

(1)   מבנה ומאפיינים אחרים של אתר אינטרנט, לרבות אמצעים טכנולוגיים שישמשו בהפעלתו ואבטחת המידע בו;

(2)   צורת תכניות, הודעות או מסמכים המתפרסמים באתר אינטרנט ופרטים נוספים הנוגעים לאופן פרסומם;

(3)   מסמכים נוספים שיש לפרסמם באתר אינטרנט;

(4)   תכניות, הודעות או מסמכים, או חלקים מהם, שאין חובה לפרסמם באתר אינטרנט לצמיתות או שאין חובה לפרסמם כלל, לרבות בשל חשש לפגיעה בפרטיותו של אדם או בזכויות אחרות;

(5)   פטור לוועדה מקומית מסוימת או לסוגים של ועדות מקומיות מחובת הפרסום באתר אינטרנט, לפרק זמן שלא יעלה על שנה.

מיום 4.9.2008

תיקון מס' 86

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 798 (ה"ח 233)

הוספת סעיף1ג

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(ג) שר הפנים שר האוצר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

פרק ב': מוסדות תכנון

סימן א': המועצה הארצית

מועצה ארצית (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

2.    (א)  תקום מועצה ארצית לתכנון ולבניה (להלן – המועצה הארצית) לייעץ לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק זה, לרבות עניני חקיקה, ולמלא את יתר התפקידים המוטלים עליה בחוק זה ובכל דין אחר.

           (ב)  וזה הרכב המועצה הארצית:

(1)   שר הפנים או נציגו, והוא יהיה יושב ראש;

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(1) שר הפנים שר האוצר או נציגו, והוא יהיה יושב ראש;

(תיקון מס' 7)  תשל"ו-1976

(2)   אחד עשר חברי הממשלה, שתחליט עליהם הממשלה מזמן לזמן, או נציגיהם;

מיום 29.7.1976

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ו מס' 822 מיום 29.7.1976 עמ' 253 (ה"ח 1194)

(2) שבעה אחד עשר חברי הממשלה, שתחליט עליהם הממשלה מזמן לזמן, או נציגיהם;

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(2) אחד עשר שלושה עשר חברי הממשלה, שתחליט עליהם הממשלה מזמן לזמן, או נציגיהם;

(תיקון מס' 76) תשס"ו-2006

(3)   מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו מבין עובדי מינהל התכנון, והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש;

מיום 14.8.2006

תיקון מס' 76

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 325 (ה"ח 236)

החלפת פסקה 2(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) בעל הכשרה מקצועית בעניני תכנון ובניה שימנהו שר הפנים;

 

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(3) מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו מבין עובדי מינהל התכנון, והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש;

(4)   בעל הכשרה מקצועית בעניני שיכון ובניה שימנהו שר השיכון;

(תיקון מס' 46) תשנ"ח-1998

(5)   מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים או נציגו;

מיום 13.2.1998

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 91 (ה"ח 2650)

החלפת פסקה 2(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) בעל הכשרה מקצועית בעניני גנים ושמורות טבע שימנהו שר הפנים בהתייעצות עם מועצת הגנים הלאומיים ושמורות הטבע;

 

מיום 15.2.1998

תיקון מס' 46

ס"ח תשנ"ח מס' 1666 מיום 5.4.1998 עמ' 217 (ה"ח 2594)

החלפת פסקה 2(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) נציג רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע.

(6)   ראשי העיריות ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה;

מיום 3.8.2015 עד יום 3.8.2020

תיקון מס' 103 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 212 (ה"ח 938)

(6) ראשי העיריות ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה חיפה ובאר שבע;

(תיקון מס' 7)  תשל"ו-1976 (תיקון מס' 63) תשס"ב-2002

(7)   ראשי שתי עיריות אחרות, ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות וראשי שתי מועצות אזוריות; שר הפנים יקבע לענין זה את העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות; ובלבד שאחת מהן בגליל ואחת בנגב; בפסקה זו, "הגליל" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, ו"הנגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991;

מיום 29.7.1976

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ו מס' 822 מיום 29.7.1976 עמ' 253 (ה"ח 1194)