נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל"ב-1972

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': הערר

Go

2

סעיף 2

הגשת הערר

Go

2

סעיף 3

פרטי הערר

Go

2

סעיף 4

משיבים

Go

2

סעיף 5

המצאת מסמכים

Go

3

סעיף 6

דיון אף ללא תשובה

Go

3

סעיף 7

דיון בפני הצדדים

Go

3

סעיף 8

איחוד עררים

Go

3

סעיף 9

פתיחת הדיון

Go

3

סעיף 10

סדר הטיעון

Go

3

סעיף 11

הבאת ראיות

Go

3

סעיף 12

המצאת מסמכים וידיעות נוספים

Go

3

סעיף 13

פרוטוקול

Go

3

סעיף 14

מועד הדיון ומתן החלטה

Go

3

סעיף 15

הארכת מועדים

Go

3

סעיף 17

המצאה

Go

3

סעיף 18

איסור פעולות עד מתן החלטה בערר

Go

4

סעיף 18א

סמכות יושב ראש המועצה

Go

4

פרק ג': הוראות מיוחדות לבקשת רשות לערור

Go

4

סעיף 19

המועד להגשת בקשה לרשות לערור

Go

4

סעיף 20

הודעה על מתן רשות לערור

Go

4

סעיף 21

מועד להגשת הערר

Go

4

פרק ד': שונות

Go

4

סעיף 22

ביטול

Go

4

סעיף 23

תחילה

Go

4

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

4

סעיף 25

השם

Go

4


תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל"ב-1972*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 115 ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המועצה" – המועצה הארצית לתכנון ולבניה או ועדה שלה אצלה המועצה, לפי סעיף 6 לחוק, את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערר;

          "ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה לרבות ועדה מיוחדת;

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

"ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה לרבות ועדה מיוחדת;

          "ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבניה לרבות ועדה מיוחדת;

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

"ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבניה לרבות ועדה מיוחדת;

          "ערר" – ערר בפני המועצה;

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

"ערר" – ערר בפני המועצה לפי סימן ו' לפרק ג' לחוק;

          "מגיש התכנית" – מי שהגיש תכנית לפי סעיף 61א לחוק;

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

החלפת הגדרת "יוזם התכנית" בהגדרת "מגיש התכנית"

הנוסח הקודם:

"יוזם התכנית" – הועדה המקומית שהכינה את התכנית המפורטת נושא הערר, או מי שהציע תכנית כאמור לועדה המקומית לפי סעיף 67(א) לחוק, הכל לפי הענין.

          "יושב ראש המועצה" – לרבות יושב ראש ועדה של המועצה שהמועצה אצלה לה לפי סעיף 6 לחוק, את סמכויותיה לדיון ולהחלטה בערר (להלן – ועדת ערר).

מיום 10.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 782

הוספת הגדרת "יושב ראש המועצה"

פרק ב': הערר

הגשת הערר

2.    ערר יוגש לועדת ערר במשרד הפנים, בירושלים, בששה עותקים בתוספת עותקים כמספר המשיבים, כשהוא חתום ביד העורר.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 782

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. ערר יוגש לידי מזכיר המועצה במשרד הפנים בירושלים בשלושה עתקים ועוד מספר עתקים כמספר המשיבים , כשהוא חתום בידי העורר.

פרטי הערר

3.    (א)  הערר יכלול פרטים אלה:

(1)   שם העורר;

(2)   מען בישראל למסירת מסמכים;

(3)   שם התכנית;

(4)   נימוקי הערר;

(5)   רצה העורר להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר – עיקרי הראיות והנימוקים להבאתן.

          (ב)  ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א), רשאית המועצה, בין על פי בקשת משיב ובין מיזמתה, לדחותו על הסף; לא עשתה כן, רשאית היא, לאחר שנתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניה, להרשות לעורר לתקן את הערר כדי להתאימו לדרישות תקנת משנה (א), בתנאים שייראו לה או ללא תנאים.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 782

3. (א) הערר יכלול פרטים אלה:

(1) שם העורר;

(2) מען בישראל למסירת מסמכים;

(3) שם התכנית;

(4) נימוקי הערר;

(5) רצה העורר להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר - פרטי ראיות אלה והנימוקים להבאתן.

(ב) ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א), רשאית המועצה, בין על פי בקשת משיב ובין מיזמתה, לדחותו על הסף; לא עשתה כן, רשאית היא, לאחר שנתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניה, להרשות לעורר לתקן את הערר כדי להתאימו לדרישות תקנת משנה (א), בתנאים שייראו לה או ללא תנאים.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

(5) רצה העורר להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר - פרטי ראיות אלה עיקרי הראיות והנימוקים להבאתן.

משיבים

4.    (א)  המשיבים בערר יהיו –

(1)   בערר לפי סעיפים 78(ב)(1) או 98(ג) – הועדה המחוזית, הוועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית;

(2)   בערר לפי סעיף 110(א) – הועדה המחוזית, הועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית; וכן, לפי הענין, מי שהתנגדותו לתכנית נתקבלה ובעקבות זאת הוגש הערר או מי שהשמיע טענות לפי סעיף 106(ב) וטענותיו התקבלו ובעקבות זאת הוגש הערר.

          (ב)  רשות מקומית שאינה מגישת התכנית רשאית להצטרף לערר לפי סעיף 110 לחוק כמשיב נוסף על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר המועצה.

          (ג)   המועצה רשאית בכל שלב לצרף משיב נוסף לערר ורשאית היא להפסיק את הדיון כדי לתת לו הזדמנות להגיש תשובה בכתב ולהופיע בפניה.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

4. (א) המשיבים בערר יהיו –

(1) בערר לפי סעיף 115 לחוק – יוזם התכנית וכן הועדה המחוזית שדחתה את התנגדותו או טענותיו של העורר, ואם העורר הוא מי שהשמיע לפי סעיף 106 לחוק טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה – גם מי שהתנגדותו נתקבלה כאמור;

(2) בערר לפי סעיף 111 לחוק – הועדה המחוזית והועדה המקומית;

(3) בכל מקרה אחר – הועדה המחוזית.

(1) בערר לפי סעיפים 78(ב)(1) או 98(ג) – הועדה המחוזית;

(2) בערר לפי סעיף 110(א) – הועדה המחוזית, הועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית; וכן, לפי הענין, מי שהתנגדותו לתכנית נתקבלה ובעקבות זאת הוגש הערר או מי שהשמיע טענות לפי סעיף 106(ב) וטענותיו התקבלו ובעקבות זאת הוגש הערר.

(ב) ועדה מקומית שאינה יוזם תכנית רשות מקומית שאינה מגישת התכנית רשאית להצטרף לערר לפי סעיף 115 סעיף 110 לחוק כמשיב נוסף על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר המועצה.

(ג) המועצה רשאית בכל שלב לצרף משיב נוסף לערר ורשאית היא להפסיק את הדיון כדי לתת לו הזדמנות להגיש תשובה בכתב ולהופיע בפניה.


מיום 14.7.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 839

(א) המשיבים בערר יהיו –

(1) בערר לפי סעיפים 78(ב)(1) או 98(ג) – הועדה המחוזית, הוועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית;

(2) בערר לפי סעיף 110(א) – הועדה המחוזית, הועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית; וכן, לפי הענין, מי שהתנגדותו לתכנית נתקבלה ובעקבות זאת הוגש הערר או מי שהשמיע טענות לפי סעיף 106(ב) וטענותיו התקבלו ובעקבות זאת הוגש הערר.

המצאת מסמכים

5.    (א)  מזכיר המועצה ימציא למשיבים עותק מהערר תוך עשרה ימים מיום הגשתו; הצטרפה ועדה מקומית כמשיבה כאמור בתקנה 4, ימציא מזכיר המועצה גם אליה עותק מהערר.

          (ב)  המשיבים ימציאו למועצה ולעורר, תוך שלושים יום מיום המצאת עותק הערר לידיהם, את תשובותיהם לערר, ואם רצו להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר - פרטי ראיות אלה והנימוקים להבאתן.

          (ג)   לפי בקשת יושב ראש המועצה ותוך מועד שיקבע תעביר הועדה המחוזית למועצה את כל החומר הדרוש לדיון בערר, לרבות התכנית שהיא נושא הערר, תשריטים ופרוטוקול בדבר הדיון בפניה בתכנית נושא הערר.

דיון אף ללא תשובה

6.    המועצה רשאית לדון בערר אף אם לא הגישו המשיבים תשובה תוך המועד שנקבע בתקנות אלה.

דיון בפני הצדדים

7.    העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם; אולם אם הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית המועצה לדון בערר שלא בפניו.

איחוד עררים

8.    המועצה רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לתכנית אחת ולדון בהם במשותף אם כרוכות בהם בעיות תכנוניות או עובדתיות זהות או דומות.

פתיחת הדיון

9.    יושב ראש המועצה יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובות המשיבים ויקצוב זמן לטוענים.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

9. יושב ראש המועצה יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובות המשיבים ויקצוב זמן לטוענים.

סדר הטיעון

10.  בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים, ולעורר תהיה זכות תשובה סופית. לא תישמע טענה אלא לענין הנימוקים שפורטו בערר, ואם הוגשה תשובה של משיב - לענין הנימוקים שפורטו בתשובה, והוא כל עוד המועצה, על פי בקשת בעל הדין הנוגע בדבר, לא החליטה לתקן את הערר או את התשובה, לפי הענין, בתנאים שייראו לה או ללא תנאים.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 782

10. בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים, ולעורר תהיה זכות תשובה סופית. לא תישמע טענה אלא לענין הנימוקים שפורטו בערר, ואם הוגשה תשובה של משיב - לענין הנימוקים שפורטו בתשובה, והוא כל עוד המועצה, על פי בקשת בעל הדין הנוגע בדבר, לא החליטה לתקן את הערר או את התשובה, לפי הענין, בתנאים שייראו לה או ללא תנאים.

הבאת ראיות

11.  העורר והמשיבים יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות המועצה; הדיון בבקשה למתן רשות כאמור וכן שמיעת הראיות במידה שהורשתה, יתקיימו לפני טענות הצדדים לגופו של הערר לפי תקנה 10, הכל בדרך שיורה יושב ראש המועצה.

המצאת מסמכים וידיעות נוספים

12.  (א)  יושב ראש המועצה רשאי לדרוש מהעורר או מהמשיבים להגיש למועצה, בתוך מועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים לדעתו לבירור הערר.

          (ב)  יושב ראש המועצה רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.

פרוטוקול

13.  (א)  פרוטוקול על מהלך הדיון בערר בפני המועצה ינוהל בידי יושב ראש המועצה או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש המועצה.

          (ב)  הערר, תשובת המשיבים והחלטות הועדה, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

(ב) הערר, תשובת המשיבים ומסמכים אחרים שקיבלה המועצה הנוגעים לאותו ערר והחלטות הועדה, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

מועד הדיון ומתן החלטה

14.  (א)  המועצה תסיים את הדיון בערר ותיתן החלטתה בו, תוך תשעים ימים מיום הגשת תשובת המשיבים או מיום תום המועד להגשת התשובות, לפי המוקדם.

          (ב)  החלטת המועצה תיערך בכתב ותיחתם ביד יושב ראש המועצה; מזכיר המועצה ישלח עותקים מההחלטה לעורר ולמשיבים בדואר רשום וכן לחברי מוסד התכנון בדואר רגיל, תוך שבעה ימים מיום ההחלטה.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

14. (א) המועצה תסיים את הדיון בערר תוך ששים יום מיום הגשת תשובות המשיבים או מיום תום המועד להגשת התשובות, הכל לפי המוקדם יותר.

(ב) החלטת המועצה תינתן תוך שלושים יום  מיום סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש המועצה; מזכיר המועצה ישלח עתקים מההחלטה לעורר ולמשיבים בדואר רשום.

הארכת מועדים

15.  על פי בקשת יושב ראש המועצה, רשאי שר הפנים, לפי שיקול דעתו, להאריך את המועדים לסיום הדיון ולמתן החלטתה של המועצה.

16.  (בוטלה).

מיום 19.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6257 מיום 19.9.2003 עמ' 959

ביטול תקנה 16

הנוסח הקודם:

דרישה להעברה למועצה

16. חבר הועדה שנאצלה לה הסמכות לדון ולהחליט בערר, הדורש העברת הענין להכרעה סופית של המועצה בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק, יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועדה ולמזכיר המועצה תוך חמישה עשר יום מיום החלטת הועדה.

המצאה

17.  המצאת מסמך לפי תקנות אלה יכול שתהא בדואר.

איסור פעולות עד מתן החלטה בערר

18.  (א)  מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת או תכנית מיתאר מקומית לפני תום המועד להגשת ערר למועצה, ואם הוגש ערר – לפני מתן החלטת המועצה בערר.

          (ב)  (בוטלה).

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 406

18. (א) ועדה מחוזית או ועדה מקומית לא תפרסם מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת או תכנית מיתאר מקומי, ולא תתן ולא יתן היתר בהתאם לאחת מהן, לפני תום המועד להגשת ערר למועצה, ואם הוגש ערר – לפני מתן החלטת המועצה בערר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית ועדה מקומית רשאי מוסד תכנון לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הערר.

מיום 19.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6257 מיום 19.9.2003 עמ' 959

18. (א) מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת או תכנית מיתאר מקומי, ולא יתן היתר בהתאם לאחת מהן, לפני תום המועד להגשת ערר למועצה, ואם הוגש ערר – לפני מתן החלטת המועצה בערר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מוסד תכנון לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הערר.

סמכות יושב ראש המועצה

18א.  יושב ראש המועצה רשאי להורות לגבי כל ענין הנוגע לסדרי הדין בערר שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות אלה.

מיום 10.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 783

הוספת תקנה 18א

פרק ג': הוראות מיוחדות לבקשת רשות לערור

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 406

פרק ג': הוראות מיוחדות לתכניות מיוחדות לבקשת רשות לערור

המועד להגשת בקשה לרשות לערור

19.  (א)  בקשת רשות לערור על אישור תכנית או דחייתה, לפי סעיף 110(א)(2) לחוק, תוגש ליושב ראש הוועדה המחוזית, לא יאוחר מהיום החמישה עשר מיום המצאת ההודעה לפי סעיף 108 לחוק. בקשה למתן רשות לערור, תהא מנומקת ותפרט את המועד שבו הומצאה למבקש ההודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין.

          (ב)  בקשה שלא נתקיימו בה הוראות תקנת משנה (א) רשאי יושב ראש הועדה המחוזית לדחותה על הסף; לא עשה כן רשאי הוא, לאחר שניתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניו, להרשות למבקש לתקן את בקשתו כדי להתאימה לדרישות תקנת משנה (א).

          (ג)   מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור התכנית ולא יתן היתר על פיה לפני תום המועד לפי תקנת משנה (א), ואם נתן רשות לערור - יחולו הוראות תקנה 18.

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאי מוסד תכנון לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הבקשה לרשות לערור.

          (ה)  החלטת יושב ראש הועדה המחוזית שלא לתת רשות לערור תהא מנומקת; ניתנה רשות לערור, תפרט ההחלטה גם את המועד שבו הומצאה למבקש הודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין; לא פורט בהחלטה כאמור, רשאית המועצה להחזיר את ההחלטה ליושב ראש הועדה המחוזית להשלמת הפרטים החסרים.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 783

19. (א) בקשה לרשות לערור על אישור תכנית מפורטת לפי סעיף 115 לחוק תוגש לוועדה המחוזית לא יאוחר מהיום החמישה עשר מיום המצאת ההודעה לפי סעיף 108 לחוק. בקשה למתן רשות לערור, תהא מנומקת ותפרט את המועד שבו הומצאה למבקש ההודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין.

(ב) בקשה שלא נתקיימו בה הוראות תקנת משנה (א), רשאית הועדה המחוזית לדחותה על הסף; לא עשתה כן רשאית היא, לאחר שניתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניה, להרשות למבקש לתקן את בקשתו כדי להתאימה לדרישות תקנת משנה (א).

(ב) (ג) ועדה מחוזית או ועדה מקומית לא תפרסם הודעה בדבר אישור התכנית ולא יתן היתר על פיה לפני תום המועד לפי תקנת משנה (א), ואם נתן רשות לערור - יחולו הוראות תקנה 18.

(ג) (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאית ועדה מקומית לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הבקשה לרשות לערור.

(ה) החלטת הועדה המחוזית שלא לתת רשות לערור תהא מנומקת; ניתנה רשות לערור, תפרט ההחלטה גם את המועד שבו הומצאה למבקש הודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין; לא פורט בהחלטה כאמור, רשאית המועצה להחזיר את ההחלטה לועדה המחוזית להשלמת הפרטים החסרים.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 406

19. (א) בקשה לרשות לערור על אישור תכנית מפורטת לפי סעיף 115 לחוק תוגש לוועדה המחוזית בקשת רשות לערור על אישור תכנית או דחייתה, לפי סעיף 110(א)(2) לחוק, תוגש ליושב ראש הוועדה המחוזית לא יאוחר מהיום החמישה עשר מיום המצאת ההודעה לפי סעיף 108 לחוק. בקשה למתן רשות לערור, תהא מנומקת ותפרט את המועד שבו הומצאה למבקש ההודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין.

(ב) בקשה שלא נתקיימו בה הוראות תקנת משנה (א), רשאית הועדה המחוזית לדחותה על הסף; לא עשתה כן רשאית היא, לאחר שניתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניה, להרשות למבקש לתקן את בקשתו כדי להתאימה לדרישות תקנת משנה (א).

(ב) בקשה שלא נתקיימו בה הוראות תקנת משנה (א) רשאי יושב ראש הועדה המחוזית לדחותה על הסף; לא עשה כן רשאי הוא, לאחר שניתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניו, להרשות למבקש לתקן את בקשתו כדי להתאימה לדרישות תקנת משנה (א).

(ג) ועדה מחוזית או ועדה מקומית לא תפרסם מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור התכנית ולא יתן היתר על פיה לפני תום המועד לפי תקנת משנה (א), ואם נתן רשות לערור - יחולו הוראות תקנה 18.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב) בתקנת משנה (ג) רשאית ועדה מקומית רשאי מוסד תכנון לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הבקשה לרשות לערור.

(ה) החלטת הועדה המחוזית החלטת יושב ראש הועדה המחוזית שלא לתת רשות לערור תהא מנומקת; ניתנה רשות לערור, תפרט ההחלטה גם את המועד שבו הומצאה למבקש הודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין; לא פורט בהחלטה כאמור, רשאית המועצה להחזיר את ההחלטה לועדה המחוזית ליושב ראש הועדה המחוזית להשלמת הפרטים החסרים.

הודעה על מתן רשות לערור

20.  החליט יושב ראש הועדה המחוזית לתת רשות לערור, ימציא על כך הודעה בכתב למבקש ולועדה המקומית הנוגעת בדבר.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 406

20. החליטה הועדה המחוזית החליט יושב ראש הועדה המחוזית לתת רשות לערור, תמציא ימציא על כך הודעה בכתב למבקש ולועדה המקומית הנוגעת בדבר.

מועד להגשת הערר

21.  (א)  ניתנה רשות לערור, יוגש הערר תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 20.

          (ב)  הערר יכלול, בנוסף לפרטים האמורים בתקנה 3(א), גם פירוט המועד שבו הומצאה לעורר ההודעה על מתן רשות לערור, ויצורף לו העתק של הודעה זו; הוראות תקנה 3(ב) יחולו לגבי הערר, בשינויים המחוייבים.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 783

החלפת תקנה 21

הנוסח הקודם:

21. ניתנה רשות לערור, יוגש הערר לא יאוחר מאשר ביום החמישה עשר מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 20.

מיום 9.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 406

(א) ניתנה רשות לערור, יוגש הערר תוך חמישה עשר ימים שלושים ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 20.

פרק ד': שונות

ביטול

22.  תקנות התכנון והבניה (ערר על אישור תכנית מפורטת), תשכ"ז-1967 – בטלות.

תחילה

23.  תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.

הוראות מעבר

24.  ערר שהיה תלוי ועומד לפני המועצה ביום תחילתן של תקנות אלה, ינהגו בו כאילו לא הותקנו.

השם

25.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל"ב-1972".

כ"ו בניסן תשל"ב (10 באפריל 1972)                                    יוסף בורג

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2852 מיום 25.5.1972 עמ' 1211.

תוקנו ק"ת תשמ"ו מס' 4923 מיום 10.4.1986 עמ' 782 – תק' תשמ"ו-1986; ר' תקנות 8, 9 לענין תחילה והוראות מעבר (ת"ט מס' 4932 מיום 15.5.1986 עמ' 904).

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 405 – תק' תשנ"ו-1996; ר' תקנה 13 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשס"ג מס' 6257 מיום 20.8.2003 עמ' 959 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ותחולתן על ערר שהוגש מאותו יום.

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 839 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן ותחולתן על ערר שהוגש מאותו יום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות