תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני),
תשכ"ז-1966

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

2

Go

הגשת בקשה

סעיף 1

2

Go

נוסח הבקשה

סעיף 2

2

Go

נוסח ההיתר

סעיף 3

2

Go

תקופת תקפו של ההיתר

סעיף 4

2

Go

שינוי ההיתר או ביטולו

סעיף 5

2

Go

תחולה

סעיף 6

2

Go

השם

סעיף 7

2

Go

תוספת ראשונה


תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני),
תשכ"ז-1966
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:

הגשת בקשה

1.    בקשה להיתר במיתקן בטחוני תוגש בארבעה עותקים לועדה למיתקנים בטחוניים של המחוז שבתחומו נועד להיות מוקם אותו מיתקן.

נוסח הבקשה

2.    הבקשה להיתר תיערך לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותיחתם על ידי מי שיוסמך לכך על ידי שר הבטחון.

נוסח ההיתר

3.    היתר למיתקן בטחוני ייערך לפי הטופס שבתוספת השניה.

תקופת תקפו של ההיתר

4.    (א)  תקופת תקפו של ההיתר היא לחמש שנים מיום נתינתו, זולת אם קבעה הועדה למיתקנים בטחוניים תקופה ארוכה יותר.

           (ב)  הוחל בהקמת המיתקן הבטחוני ולא הושלמה הקמתו תוך תקופת תקפו של ההיתר, תאריך הועדה למיתקנים בטחוניים, לפי דרישת בעל ההיתר, את תקפו לתקופה נוספת הדרושה, לדעתה, להשלמת הקמתו של המיתקן.

           (ג)   שוכנעה הועדה למיתקנים בטחוניים כי מחמת סיבה סבירה לא הושלמה הקמתו של המיתקן הבטחוני תוך התקופה שהוארכה כאמור, תאריך הועדה, לפי דרישת בעל ההיתר, את תקפו לתקופה נוספת הדרושה, לדעתה, להשלמת הקמתו של המיתקן.

שינוי ההיתר או ביטולו

5.    (א)  הועדה רשאית, בהחלטה שנתקבלה בקולות כל חבריה, לשנות היתר שניתן.

           (ב)  היה סבור בעל ההיתר כי שוב אין צורך במיתקן הבטחוני שלהקמתו ניתן ההיתר, יודיע על כך לועדה ובעקבות הודעה זו תהיה הועדה רשאית לבטל את ההיתר.

תחולה

6.    על אף האמור בכל תקנה אחרת לפי החוק יחולו הוראות תקנות אלה בלבד על בקשה להיתר במיתקן בטחוני, על מתן ההיתר ועל תקופת תקפו.

7.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני), תשכ"ז-1966".

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

[בקשה להיתר להקמת מיתקן בטחוני]

תוספת שניה

(תקנה 3)

הועדה למיתקנים בטחוניים מחוז   

תיק מס'

היתר להקמת מיתקן בטחוני

בתוקף הסמכות לפי סעיף 160 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה–1965, בהתאם לבקשה -

מס'מיום,                                 ועל פי החלטת הועדה למיתקנים בטחוניים

מס'מיום,                                 ניתן בזה היתר להקמת מיתקן בטחוני

ב           

           היתר זה הוא בתוקף עד יום

(פרט זה ימולא אם תקופת תקפו

של ההיתר עולה על 5 שנים).

תאריך

יושב ראש הועדה למיתקנים בטחוניים, מחוז

ו' באלול תשכ"ו (22 באוגוסט 1966)                     זרח ורהפטיג

                                                                                                  שר הדתות

                                                                                        ממלא מקום שר הפנים

אני מסכים.

                                        לוי אשכול

                                                      שר הבטחון* פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 1942 מיום 7.10.1966 עמ' 98.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות