נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – מיתקנים בטחוניים – ועדה

בטחון – מיתקנים בטחוניים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קביעת מועד הדיון בבקשה

סעיף 2

2

Go

דיון בדלתיים סגורות

סעיף 3

2

Go

הרשאים להופיע  בפני הועדה

סעיף 4

2

Go

מועד להחלטת  הועדה

סעיף 5

2

Go

המשך הדיון  במקרה של קולות שקולים

סעיף 6

2

Go

פרוטוקול

סעיף 7

2

Go

החלטות הועדה  ברוב קולות

סעיף 8

2

Go

המצאת החלטת הועדה למבקש

סעיף 9

2

Go

השם

סעיף 10


תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "הועדה" - הועדה למיתקנים בטחוניים כמשמעותה בסעיף 160(1) לחוק.

קביעת מועד הדיון בבקשה

2.    נתקבלה בועדה בקשה להיתר במיתקן בטחוני, יזמין יושב ראש הועדה בהקדם ככל האפשר את חבריה לדיון בבקשה, ובלבד שהדיון בה ייערך לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים מיום קבלתה.

דיון בדלתיים סגורות

3.    דיוני הועדה יהיו בדלתיים סגורות ולא תותר הכניסה לחדר הדיונים לשום אדם זולת מי שהועדה רשאית להזמינו בהתאם לתקנה 4 ומי שממונה לצורך רישום פרוטוקול בהתאם לסיפה לתקנה 7.

הרשאים להופיע  בפני הועדה

4.    הועדה רשאית להזמין את נציג מבקש ההיתר ובהסכמת כל חברי הועדה הנוכחים - גם אדם אחר, להשמיע דבריהם בפניה, ובלבד שבקשה להיתר לא תידחה אלא אם ניתנה לנציג מבקש ההיתר הזדמנות להשמיע את דברו.

מועד להחלטת  הועדה

5.    הועדה תחליט בבקשה למתן היתר לא יאוחר מאשר תוך 21 יום מיום קבלת הבקשה, והיא רשאית להאריך תקופה זו על פי החלטה שנתקבלה בקולות כל חברי הועדה הנוכחים.

המשך הדיון במקרה של קולות שקולים

6.    לא נתקבלה החלטה בבקשה להיתר בשל היות הקולות בועדה שקולים, לא ייערך המשך הדיון באותה בקשה לפני תום 48 שעות, אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 5.

פרוטוקול

7.    יושב ראש הועדה או חבר אחר של הועדה שימונה על ידיו ירשום פרוטוקול על מהלך הדיון; אולם יושב ראש הועדה רשאי למנות לצורך רישום הפרוטוקול אדם שאינו חבר הועדה אם אותו אדם אושר על ידי נציג שר הבטחון בועדה.

החלטות הועדה ברוב קולות

8.    בכפוף להוראות סעיף 43 לחוק תתקבל החלטת הועדה ברוב קולות של חבריה הנוכחים והיא תיחתם על ידיהם.

המצאת החלטת הועדה למבקש

9.    (א)  החליטה הועדה לתת היתר, תמציאו למבקש, ואם הסכימו לכך כל חברי הועדה תודיע למהנדס הועדה המקומית של מרחב התכנון הנוגע בדבר כי במקום פלוני הותרה הקמתו של מיתקן בטחוני.

           (ב)  החליטה הועדה לדחות את הבקשה להיתר, תמציא מיד למבקש את החלטתה המנומקת.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז–1966".

ו' באלול תשכ"ו (22 באוגוסט 1966)                          זרח ורהפטיג

                                                                                                         שר הדתות

                                                                                               ממלא מקום שר הפנים

אני מסכים.

                          לוי אשכול

                                   שר הבטחון* פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 1942 מיום 7.10.1966 עמ' 100.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות