נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הגשת ערר

סעיף 2

2

Go

המצאת התיק  בצירוף תשובה

סעיף 3

2

Go

קביעת מועד הדיון בערר

סעיף 4

2

Go

דיון בדלתיים סגורות

סעיף 5

2

Go

סדר השמעת הדברים

סעיף 6

2

Go

מסמכים

סעיף 7

2

Go

מועד להחלטת  ועדת הערר

סעיף 8

2

Go

המשך הדיון  במקרה של קולות שקולים

סעיף 9

2

Go

פרוטוקול

סעיף 10

3

Go

החלטת ועדת ערר ברוב קולות

סעיף 11

3

Go

הודעה על החלטת ועדת ערר

סעיף 12

3

Go

תחולה על דרישת שר הבטחון לדיון חוזר

סעיף 13

3

Go

השם

סעיף 14


תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ועדת ערר" - ועדת ערר למיתקנים בטחוניים, כמשמעותה בסעיף 166(א) לחוק;

           "ערר" - ערר לפי סעיף 166 לחוק;

           "המשיבה" - הועדה למיתקנים בטחוניים שעל החלטתה הוגש הערר.

הגשת ערר

2.    (א)  העורר יגיש את הערר בששה עותקים לועדת הערר וכן ימציא עותק ממנו למשיבה.

           (ב)  הערר יכלול פירוט נימוקי הערר ויהיה חתום בידי מי שיוסמך לכך על ידי שר הבטחון.

המצאת התיק  בצירוף תשובה

3.    (א)  המשיבה תמציא ליושב ראש ועדת הערר, תוך שלושה ימים מיום קבלת הערר, את התיק הנוגע בדבר על כל המסמכים שבו בצירוף תשובתה לערר; המשיבה תעביר לעורר עותק מהתשובה.

           (ב)  ועדת הערר רשאית לדון בערר אף אם לא הומצאה תשובת המשיבה.

           (ג)   התיק, בצירוף התשובה, יועברו באופן ובדרך שיורה יושב ראש ועדת הערר כדי למנוע פגיעה בסודיותם.

קביעת מועד הדיון בערר

4.    (א)  נתקבל ערר, יזמין יושב ראש ועדת הערר, בהקדם ככל האפשר, את חבריה לדיון בערר, ובלבד שהדיון בו ייערך תוך 12 יום מיום קבלתו.

           (ב)  העורר והמשיבה יוזמנו לדיון בערר; אולם אם לא התייצב אחד מהם אין בכך כדי לגרוע מזכותה של ועדת ערר לדון בערר שלא בפניו.

דיון בדלתיים סגורות

5.    דיוני ועדת הערר יהיו בדלתיים סגורות ולא תותר הכניסה לחדר הדיונים לשום אדם זולת מי שרשאי להשמיע דברו בפניה בהתאם לתקנה 6 ומי שמונה לצורך רישום פרוטוקול בהתאם לסיפה לתקנה 10.

סדר השמעת הדברים

6.    (א)  העורר ישמיע דבריו תחילה ולאחריו המשיבה.

           (ב)  לעורר תהא זכות לתשובה סופית.

           (ג)   בהסכמת כל חברי ועדת הערר הנוכחים רשאית הועדה להזמין כל אדם אחר להשמיע דבריו בפניה.

מסמכים

7.    ועדת הערר רשאית לקבל מסמכים שלא הוגשו למשיבה.

מועד להחלטת ועדת הערר

8.    ועדת הערר תחליט בערר תוך 21 יום מיום הגשתו, והיא רשאית להאריך תקופה זו על פי החלטה שנתקבלה בקולות כל חברי הועדה הנוכחים.

המשך הדיון במקרה של קולות שקולים

9.    (א)  לא נתקבלה החלטה בערר בשל היות הקולות שקולים, לא ייערך המשך הדיון באותו ערר לפני תום 48 שעות.

           (ב)  הוראות תקנה 8 יחולו גם על המשך הדיון לפי תקנת משנה (א).

פרוטוקול

10.   יושב ראש הועדה או חבר אחר של הועדה שמונה על ידיו ירשום פרוטוקול על מהלך הדיון; אולם יושב ראש הועדה רשאי למנות לצורך רישום הפרוטוקול אדם שאינו חבר הועדה, אם אותו אדם אושר על ידי נציג שר הבטחון בועדה.

החלטת ועדת ערר ברוב קולות

11.   בכפוף להוראות סעיף 43 לחוק תתקבל החלטת ועדת הערר ברוב קולות של חבריה הנוכחים והיא תיחתם על ידיהם.

הודעה על החלטת ועדת ערר

12.   ועדת ערר תודיע לעורר ולמשיבה את החלטתה המנומקת.

תחולה על דרישת שר הבטחון לדיון חוזר

13.   הוראות תקנות אלה יחולו גם על דיון חוזר בערר לפי סעיף 166(ג) לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ולענין תקנות 3(א), 4 ו-8 יראו את יום קבלת הדרישה לדיון חוזר כיום קבלת הערר.

השם

14.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966".

ו' באלול תשכ"ו (22 באוגוסט 1966)                     זרח ורהפטיג

                                                                                                  שר הדתות

                                                                                        ממלא מקום שר הפנים

אני מסכים.

                                        לוי אשכול

                                                      שר הבטחון* פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 1942 מיום 7.10.1966 עמ' 101.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות