נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין), תש"ל-1969

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר – סדרי דין

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הגשת הערר

סעיף 2

2

Go

פרטי הערר

סעיף 3

2

Go

המשיבים בערר

סעיף 4

2

Go

המצאת מסמכים

סעיף 5

2

Go

דיון אף ללא מסמכים

סעיף 6

2

Go

הדיון בערר בפני הצדדים

סעיף 7

2

Go

איחוד עררים

סעיף 8

2

Go

פתיחת הדיון

סעיף 9

2

Go

סדר הטענות

סעיף 10

3

Go

ראיות

סעיף 11

3

Go

המצאת מסמכים

סעיף 12

3

Go

פרוטוקול

סעיף 13

3

Go

מועד לסיום הדיון

סעיף 14

3

Go

ההחלטה

סעיף 15

3

Go

הארכת מועדים

סעיף 16

3

Go

השם

סעיף 17


תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין), תש"ל-1969*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "התוספת" - התוספת השניה לחוק;

           "הועדה" - הועדה למימי חופין כמשמעותה בתוספת;

           "ועדת הערר" - ועדת ערר למימי חופין, כמשמעותה בסעיף 7 לתוספת;

           "ערר" - ערר בפני ועדת הערר המוגש לפי סעיף 6 לתוספת.

הגשת הערר

2.    הערר יוגש לועדת הערר חתום ביד העורר בששה עתקים.

פרטי הערר

3.    הערר יכלול –

(1)   שם העורר;

(2)   מען בישראל למסירת מסמכים;

(3)   העתק מהחלטת הועדה נשוא הערר;

(4)   נימוקי הערר;

(5)   פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.

המשיבים בערר

4.    הועדה וכן מי שהגיש תכנית שאושרה על ידי הועדה לפי סעיף 4 לתוספת, או מי שהגיש בקשה להיתר שאושרה על ידי הועדה לפי סעיף 5 לתוספת, יהיו המשיבים בערר.

המצאת מסמכים

5.    (א)  עותק מהערר תעביר ועדת הערר למשיבים תוך עשרה ימים מיום קבלתו.

           (ב)  יושב ראש הועדה והמשיב השני ימציאו לועדת הערר ולעורר, תוך שלושים יום מקבלת עותק הערר, את התשובה לערר וימציאו לועדת הערר פרטי הראיות שהם מבקשים להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.

           (ג)   לפי בקשת יושב ראש ועדת הערר ותוך מועד שקבע, ימציאו המשיבים לועדת הערר כל חומר הדרוש לדיון בערר, לרבות תכניות, תשריטים ופרוטוקולים.

דיון אף ללא מסמכים

6.    ועדת הערר רשאית לדון בערר, אף אם לא הוגשה תשובת המשיבים תוך המועד שנקבע בתקנה 5(ב) או המסמכים שנדרשו לפי תקנה 5(ג).

הדיון בערר בפני הצדדים

7.    (א)  העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם.

           (ב)  הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית ועדת הערר לדון בערר שלא בפניו.

           (ג)   לא התייצבו שני הצדדים במועד שנקבע, רשאית ועדת הערר לדחות את הדיון למועד אחר, למחוק את הערר או לדחותו.

איחוד עררים

8.    ועדת הערר רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לאותה החלטה של הועדה, אם כרוכות בהם בעיות תכנוניות או עובדתיות זהות או בעיות תכנוניות עובדתיות דומות.

פתיחת הדיון

9.    יושב ראש ועדת הערר יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובת המשיבים.

סדר הטענות

10.   בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים ולעורר תהא זכות תשובה סופית.

ראיות

11.   העורר והמשיבים יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות ועדת הערר.

המצאת מסמכים

12.   (א)  יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש מאת העורר או מאת המשיבים להמציא לועדת הערר, תוך מועד שקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים לדעתו לבירור הערר.

           (ב)  יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.

פרוטוקול

13.   (א)  פרוטוקול על מהלך הדיון לפני ועדת הערר ינוהל בידי יושב ראש ועדת הערר או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש ועדת הערר.

           (ב)  הערר, תשובת המשיבים ומסמכים אחרים שקיבלה ועדת הערר והנוגעים לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.

מועד לסיום הדיון

14.   ועדת הערר תסיים את הדיון בערר תוך ארבעים יום מיום קבלת תשובת המשיבים או מהיום האחרון למועד הגשת התשובה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

ההחלטה

15.   החלטת ועדת הערר תינתן תוך עשרים יום מעת סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם ביד יושב ראש ועדת הערר, והעתק ממנה ישלח יושב ראש ועדת הערר בדואר רשום לעורר ולמשיבים.

הארכת מועדים

16.   על פי בקשת יושב ראש ועדת הערר רשאי יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה, לפי שיקול דעתו, להאריך את המועדים לסיום הדיון ולמתן ההחלטה של ועדת הערר.

השם

17.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין), תש"ל-1969".

י"ג בתשרי תש"ל (25 בספטמבר 1969)               חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2467 מיום 16.10.1969 עמ' 280.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות