נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה של ועדה מיוחדת בפני שרים),
תש"ל-1970

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

המועד להגשת ערר

סעיף 2

2

Go

הגשת הערר

סעיף 3

2

Go

פרטי הערר

סעיף 4

2

Go

המצאת תשובות ומסמכים לועדת הערר

סעיף 6

2

Go

דיון ללא הגשת תשובות ומסמכים

סעיף 7

3

Go

הדיון בערר בפני הצדדים

סעיף 8

3

Go

איחוד עררים

סעיף 9

3

Go

פתיחת הדיון

סעיף 10

3

Go

סדר הטענות

סעיף 11

3

Go

ראיות

סעיף 12

3

Go

המצאת מסמכים

סעיף 13

3

Go

פרוטוקול

סעיף 14

3

Go

מועד לסיום הדיון ומתן החלטה

סעיף 15

3

Go

הארכת מועדים

סעיף 16

3

Go

איסור פעולות עד מתן החלטה בערר

סעיף 17

3

Go

השם

סעיף 18


תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה של ועדה מיוחדת בפני שרים),
תש"ל-1970
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 73, 74 ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "היוזם" - מי שהציע תכנית מפורטת לועדה מיוחדת לפי סעיף 67(א) לחוק או מי שהגיש בקשה להיתר לועדה מיוחדת לפי פרק ה' לחוק;

           "ועדה מיוחדת" - ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה כמשמעותה בסעיף 34 לחוק;

           "ועדת ערר" - שר הפנים ושר השיכון כאחד או נציגי שניהם כאחד;

           "יושב ראש ועדת ערר" - מי ששר הפנים ושר השיכון או נציגיהם בחרו לשמש כיושב ראש ועדת הערר;

           "ערר" - ערר בפני ועדת ערר על החלטתה של ועדה מיוחדת לפי סעיפים 72, 73 או 74 לחוק.

המועד להגשת ערר

2.    הערר יוגש למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה תוך חמישה עשר יום מיום מסירת ההחלטה של הועדה המיוחדת.

הגשת הערר

3.    הערר יוגש כשהוא חתום ביד העורר, בחמישה עתקים.

פרטי הערר

4.    (א)  הערר יכלול פרטים אלה:

(1)   שם העורר;

(2)   שם התכנית;

(3)   מען בישראל למסירת מסמכים;

(4)   פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר;

(5)   נימוקי הערר.

           (ב)  לערר יצורף העתק מהחלטתה של הועדה המיוחדת שעליה מוגש הערר.המשיבים בערר

המשיבים בערר

5.    (א)  הועדה המיוחדת והיוזם יהיו המשיבים בערר.

           (ב)  העתק מהערר יועבר על ידי מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה למשיבים תוך ארבעה עשר יום מיום קבלתו.

המצאת תשובות ומסמכים לועדת הערר

6.    (א)  יושב ראש הועדה המיוחדת והיוזם ימציאו לועדת הערר ולעורר, תוך שלושים יום מיום קבלת העתק הערר, את תשובתם לערר וכן את פרטי הראיות שהם מבקשים להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.

           (ב)  לפי בקשת יושב ראש ועדת הערר ותוך המועד שיקבע, ימציא יושב ראש הועדה המיוחדת לועדת הערר את כל החומר הדרוש לדיון בערר, לרבות תשריטים ופרוטוקולים.

דיון ללא הגשת תשובות ומסמכים

7.    ועדת הערר רשאית לדון בערר אף אם לא הוגשו התשובות והמסמכים האמורים תוך המועד שנקבע בתקנה 6.

הדיון בערר בפני הצדדים

8.    (א)  העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם.

           (ב)  הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית ועדת הערר לדון בערר שלא בפניו.

           (ג)   לא התייצבו שני הצדדים במועד שנקבע, רשאית ועדת הערר לדחות את הדיון למועד אחר, למחוק את הערר או לדחותו.

איחוד עררים

9.    ועדת הערר רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לתכנית אחת, או להחלטה אחת של הועדה המיוחדת ולדון בהם במשותף, אם כרוכות בהם בעיות תכנוניות או עובדתיות דומות.

פתיחת הדיון

10.   יושב ראש ועדת הערר יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובות המשיבים.

סדר הטענות

11.   בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים ולעורר תהא זכות תשובה סופית.

ראיות

12.   העורר והמשיבים יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות ועדת הערר.

המצאת מסמכים

13.   (א)  יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש מאת העורר או מאת המשיבים להמציא לועדת הערר, תוך מועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספות הדרושות לדעתו לבירור הערר.

           (ב)  יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.

פרוטוקול

14.   (א)  פרוטוקול על מהלך הדיון בפני ועדת הערר ינוהל על ידי יושב ראש ועדת הערר או על ידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש ועדת הערר.

           (ב)  הערר, תשובות המשיבים ומסמכים שקיבלה ועדת הערר והנוגעים לאותו דיון, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

מועד לסיום הדיון ומתן החלטה

15.   (א)  ועדת הערר תסיים את הדיון בערר תוך ששים יום מיום קבלת תשובות המשיבים או מהיום האחרון להגשת התשובות, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

           (ב)  החלטת ועדת הערר תינתן תוך שלושים יום מיום סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם ביד יושב ראש ועדת הערר; העתקים מהחלטתה יישלחו בדואר רשום על ידי מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה לעורר ולמשיבים.

הארכת מועדים

16.   לפי בקשת יושב ראש ועדת ערר כשמכהנים בה נציגי השרים, רשאי יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה, לפי שיקול דעתו, להאריך את המועדים לסיום הדיון ולמתן ההחלטה של ועדת הערר.

איסור פעולות עד מתן החלטה בערר

17.   (א)  הועדה המיוחדת לא תפרסם הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ולא תתן היתר לפי פרק ה' לחוק בהתאם לתכנית מפורטת שאושרה, לפני תום המועד להגשת ערר על אישור התכנית או על דחיית התנגדות למתן ההיתר, ואם הוגש ערר – לפני מתן החלטת ועדת הערר בערר.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדה מיוחדת לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הערר.

השם

18.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטת ועדה מיוחדת בפני שרים), תש"ל-1970".

ז' בשבט תש"ל (14 בינואר 1970)                       חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2530 מיום 12.3.1970 עמ' 1116.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות