בנין ערים – תכנון ובניה

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

רבדים בחקיקה

לסעיפים 1 – התוספת הראשונה (כולל)

לתוספת השנייה: פרטים 1.01 -  3.8.29.13

לפרטים 3.9.1.1 7.97.00

לפרטים 8.0116.10 (כולל נספחים)

לתוספת שנייה, חלק יז' (פרט 17.00) – תוספת חמישית (פרט 12.01)

 

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות