נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

38

סעיף 1א

אישור מוקדם של מפה

Go

42

סעיף 19

אגרות

Go

43

סעיף 19א

הצמדה למדד

Go

43

 

תוספת ראשונה

Go

43

 

תוספת שניה

Go

44

 

חלק א': מיתקני תברואה

Go

44

סעיף 1.14

סידורים תברואיים

Go

44

סעיף 1.15

בית שימוש בבנין ציבורי

Go

44

 

חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

Go

45

 

סימן א': פרשנות

Go

45

סעיף 2.01

הגדרות

Go

45

סעיף 2.02

שמירת דינים

Go

46

 

סימן ב': גדלם של חלקי בנין

Go

46

סעיף 2.03

גובה מינימלי של חלקי בנין

Go

46

סעיף 2.04

שטח מינימלי של חלקי בנין ורוחב מינימלי בין קירות

Go

46

סעיף 2.06

רוחב מינימלי של חנות

Go

47

סעיף 2.07

גובה מקסימלי של חנות באזור מגורים

Go

47

סעיף 2.08

יציע בחנות

Go

47

סעיף 2.09

יציע בדירה

Go

47

סעיף 2.10

דירת מרתף

Go

47

סעיף 2.11

חצר חיצונית פתוחה

Go

47

 

סימן ג': חלונות

Go

47

סעיף 2.20

אמצעי איוור ותאורה

Go

47

סעיף 2.21

גודל חלונות בדירה

Go

47

סעיף 2.22

גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח

Go

48

סעיף 2.23

איסור בניית חלון בקירות מסויימים

Go

48

סעיף 2.24

חלון הפונה לחצר פנימית בחדר מגורים

Go

48

סעיף 2.25

חלון הפונה לחצר פנימית במטבח או בחדר שירות

Go

48

סעיף 2.27

תאורה ואיוור מרתף

Go

48

 

סימן ד': איוור חדר שירות

Go

48

סעיף 2.40

אמצעי איוור

Go

48

סעיף 2.41

איוור באמצעות צוהר

Go

48

סעיף 2.42

איוור באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד

Go

49

סעיף 2.43

איוור באמצעות צינור מאסף

Go

49

סעיף 2.44

איוור באמצעות מאוור מיכני

Go

50

סעיף 2.45

צינור נפרד מצוייד במאוור מיכני

Go

50

סעיף 2.46

צינור מאסף מצוייד במאוור מיכני חשמלי

Go

50

סעיף 2.47

מספר החלפות אוויר לשעה בחדר שירות

Go

50

 

סימן ה': מערכת איוור מלאכותית

Go

50

סעיף 2.60

מערכת איוור מלאכותית בבנינים מסויימים

Go

50

סעיף 2.61

מספר החלפות אוויר לשעה

Go

50

סעיף 2.62

סגר בהסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה

Go

50

 

סימן ו': תאורה מלאכותית

Go

51

סעיף 2.80

תאורה מלאכותית בחדר שירות

Go

51

סעיף 2.81

תאורה מלאכותית בהתאם ל IES Code

Go

51

 

סימן ו'1: איוור ותאורה בחדר מדרגות

Go

51

סעיף 2.85

פתחי איוור

Go

51

 

סימן ז': אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים

Go

51

סעיף 2.90

הגדרות

Go

51

סעיף 2.91

דלת

Go

51

סעיף 2.92

אמצעי נעילה

Go

51

 

סימן ח':

Go

52

 

חלק ג' – בטיחות אש בבניינים

Go

52

 

פרק א': פרשנות וכללי

Go

52

 

סימן א': פרשנות

Go

52

סעיף 3.1.1.1

הגדרות

Go

52

סעיף 3.1.1.2

תחולה על סוגי בניינים

Go

54

 

סימן ב': כללי

Go

54

סעיף 3.1.2.1

דרך מוצא

Go

54

סעיף 3.1.2.2

גישה למוצא בטוח

Go

54

סעיף 3.1.2.3

מוצא בטוח

Go

55

סעיף 3.1.2.4

יציאה

Go

55

סעיף 3.1.2.5

גובה מזקף ראש

Go

55

סעיף 3.1.2.6

פני מישור ההליכה

Go

55

סעיף 3.1.2.7

הפרשי גבהים מקומיים במפלסי רצפה

Go

55

סעיף 3.1.2.8

שיפוע מישור ההליכה

Go

55

סעיף 3.1.2.9

מקדם התנגדות להחלקה

Go

55

 

פרק ב': מרכיבי דרך המוצא

Go

55

 

סימן א': דלתות

Go

55

סעיף 3.2.1.1

כללי

Go

55

סעיף 3.2.1.2

אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת

Go

55

סעיף 3.2.1.3

רוחב הפתח המינימלי של דלתות

Go

56

סעיף 3.2.1.4

גובה הדלת

Go

57

סעיף 3.2.1.5

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת

Go

57

סעיף 3.2.1.6

כיוון ואופן פתיחה של דלת

Go

57

סעיף 3.2.1.7

דלת הזזה אופקית המתופעלת כדלת סובבת בעת חירום

Go

58

סעיף 3.2.1.8

כיוון פתיחת דלת

Go

58

סעיף 3.2.1.9

כיוון פתיחת דלת מחדר המכיל חומרים מסוכנים

Go

58

סעיף 3.2.1.10

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות

Go

58

סעיף 3.2.1.11

דלת רשת

Go

58

סעיף 3.2.1.12

מנעולים ואמצעי אזעקה בדלתות

Go

58

סעיף 3.2.1.13

נעילת דלתות בדרכי מוצא

Go

58

סעיף 3.2.1.14

נעילת דלתות בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח

Go

58

סעיף 3.2.1.15

דלת הנפתחת אל הגג

Go

59

סעיף 3.2.1.16

דלת דו אגפית

Go

59

סעיף 3.2.1.17

דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה

Go

59

סעיף 3.2.1.18

מערכות נעילה מיוחדות

Go

59

סעיף 3.1.2.1

דלת מעוכבת יציאה

Go

59

סעיף 3.2.1.20

דלת מבוקרת כניסה

Go

59

סעיף 3.2.1.21

ידית בהלה

Go

60

סעיף 3.2.1.22

מנגנון לסגירה עצמית של דלת

Go

60

סעיף 3.2.1.23

דלת חשמלית

Go

60

סעיף 3.2.1.24

דלת מסתובבת

Go

60

סעיף 3.2.1.25

מעצור בדרך מוצא

Go

60

סעיף 3.2.1.26

דלת במחיצה ניידת

Go

60

סעיף 3.2.1.27

צוהר בדלת אש

Go

60

 

סימן ב': מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות

Go

61

סעיף 3.2.2.1

כללי

Go

61

סעיף 3.2.2.2

רוחב של מדרגות

Go

61

סעיף 3.2.2.3

אופן מדידת רוחב המדרגות

Go

61

סעיף 3.2.2.4

גובה מזקף ראש מעל מדרגות

Go

61

סעיף 3.2.2.5

מידות רום ושלח מדרגה

Go

61

סעיף 3.2.2.6

מספר המדרגות במהלך אחד

Go

61

סעיף 3.2.2.7

רכיבי מדרגות

Go

61

סעיף 3.2.2.8

קביעות מבנה המדרגות

Go

61

סעיף 3.2.2.9

עמידות אש של מדרגות וכבשים

Go

62

סעיף 3.2.2.10

משטח אופקי בחדר מדרגות

Go

62

סעיף 3.2.2.11

אף המדרגה וזווית הרום

Go

62

סעיף 3.2.2.12

שיפוע השלח

Go

62

סעיף 3.2.2.13

סטיה מותרת באחידות מידות המדרגות

Go

62

סעיף 3.2.2.14

מעקה, מסעד ובית אחיזה

Go

62

סעיף 3.2.2.15

בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות

Go

62

סעיף 3.2.2.16

בית אחיזה נוסף

Go

62

סעיף 3.2.2.17

מעקה, מסעד ובית אחיזה

Go

62

סעיף 3.2.2.18

חדר מדרגות בבניין עם קומות תחתיות

Go

62

סעיף 3.2.2.19

מדרגות בדירה בבניין מגורים

Go

62

סעיף 3.2.2.20

מדרגות קשתיות

Go

63

סעיף 3.2.2.21

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף

Go

63

סעיף 3.2.2.22

מדרגות טרפזיות

Go

63

סעיף 3.2.2.23

סולם מילוט

Go

63

סעיף 3.2.2.24

זווית התקנה של סולם מילוט

Go

64

סעיף 3.2.2.25

גישה לסולם מילוט

Go

64

סעיף 3.2.2.26

מדרגות נעות בבניין

Go

64

סעיף 3.2.2.27

מבנה מדרגות נעות

Go

64

 

סימן ג': חדר מדרגות מוגן

Go

64

סעיף 3.2.3.1

חדר מדרגות מוגן

Go

64

סעיף 3.2.3.2

הפרדת חלל שימושי בחדר מדרגות מוגן

Go

65

סעיף 3.2.3.3

חדרי מדרגות בבניין עם קומות תחתיות

Go

65

 

סימן ד': מערכת מדרגות חיצונית

Go

65

סעיף 3.2.4.1

מערכת מדרגות חיצונית

Go

65

סעיף 3.2.4.2

מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח

Go

65

סעיף 3.2.4.3

הפרדת מערכת מדרגות חיצונית מן הבניין

Go

65

סעיף 3.2.4.4

סיום מערכת מדרגות חיצונית

Go

66

סעיף 3.2.4.5

פתחים בקיר חיצון

Go

66

סעיף 3.2.4.6

חומרי בניה

Go

66

 

סימן ה': מוצא אופקי

Go

66

סעיף 3.2.5.1

כללי

Go

66

סעיף 3.2.5.2

מוצאים אופקיים מספרם ומיקומם

Go

66

 

סימן ו': פרוזדור מוגן

Go

66

סעיף 3.2.6.1

פרוזדור מוגן

Go

66

 

סימן ז': פרוזדור פתוח מוגן

Go

67

סעיף 3.2.7.1

פרוזדור פתוח מוגן

Go

67

 

סימן ח': גג מוגן

Go

67

סעיף 3.2.8.1

גג מוגן

Go

67

 

סימן ט': יציאה

Go

68

סעיף 3.2.9.1

יציאה

Go

68

סעיף 3.2.9.2

מרכיבי היציאה

Go

68

סעיף 3.2.9.3

מספר יציאות אל חוץ הבניין

Go

68

סעיף 3.2.9.4

קומה מפולשת וחצר פנימית

Go

68

סעיף 3.2.9.5

חסימת קומות תחתיות

Go

68

 

סימן י': כבשים

Go

68

סעיף 3.2.10.1

דרישות כלליות

Go

68

סעיף 3.2.10.2

מידות כבש

Go

68

סעיף 3.2.10.3

מבנה כבש

Go

69

סעיף 3.2.10.4

משטחים אופקיים

Go

69

סעיף 3.2.10.5

מעקה ומאחז יד

Go

69

סעיף 3.2.10.6

כבש מחוץ לבניין

Go

69

 

סימן י"א: אזור מחסה

Go

69

סעיף 3.2.11.1

כללי

Go

69

סעיף 3.2.11.2

נגישות אזור מחסה

Go

69

סעיף 3.2.11.3

יציאה מאזור מחסה

Go

69

סעיף 3.2.11.4

תקשורת באזור מחסה

Go

70

סעיף 3.2.11.5

פרטי אזור מחסה

Go

70

סעיף 3.2.11.6

מידות אזור מחסה

Go

70

סעיף 3.2.11.7

איסור חסימת כסא גלגלים

Go

70

סעיף 3.2.11.8

שילוט באזור מחסה

Go

70

סעיף 3.2.11.9

שלט לעיוורים

Go

70

 

סימן י"ב: תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא

Go

70

סעיף 3.2.12.1

חישוב תפוסה

Go

70

סעיף 3.2.12.2

מקדמי תפוסה

Go

71

סעיף 3.2.12.3

הערות לטבלת מקדמי תפוסה

Go

73

סעיף 3.2.12.4

מקדם הרוחב של מרכיבי דרך מוצא

Go

75

סעיף 3.2.12.5

אופן חישוב וקביעת רוחב פרוזדור

Go

75

סעיף 3.2.12.6

רוחב דלת בפרוזדור

Go

76

סעיף 3.2.12.7

רוחב דרכי מוצא בבניין בעל שימושים שונים

Go

76

סעיף 3.2.12.8

רוחב מעבר המהווה חלק מדרך מוצא

Go

76

סעיף 3.2.12.9

גובה מעבר ופרוזדור

Go

76

סעיף 3.2.12.10

אופן מדידת רוחב מעבר ופרוזדור

Go

76

 

סימן י"ג: מספר דרכי מוצא

Go

77

סעיף 3.2.13.1

כללי

Go

77

סעיף 3.2.13.2

מספר פתחי היציאה מחדר או מחלק בניין

Go

77

סעיף 3.2.13.3

מספר דרכי מוצא מקומה

Go

77

סעיף 3.2.13.4

מספר דרכי מוצא מבניין

Go

77

סעיף 3.2.13.5

מחיצה ניידת

Go

77

 

סימן י"ד: סימון דרכי מוצא

Go

77

סעיף 3.2.14.1

מיקום דרכי מוצא

Go

77

סעיף 3.2.14.2

דרכי מוצא נגישות בבניין

Go

78

סעיף 3.2.14.3

מספר דרכי מוצא נגישות

Go

78

סעיף 3.2.14.4

מרחק בין כניסות לדרכי מוצא בטוח

Go

78

סעיף 3.2.14.5

המשכיות דרך מוצא נגישה

Go

78

 

סימן ט"ו: מרחקי הליכה

Go

78

סעיף 3.2.15.1

מרחקי הליכה בבניין

Go

78

סעיף 3.2.15.2

פרוזדור ללא מוצא

Go

79

סעיף 3.2.15.3

מהלך משותף

Go

79

סעיף 3.2.15.4

מרחק הליכה בבניין עם מערכת מתזים

Go

79

סעיף 3.2.15.5

אופן מדידת מרחק הליכה ומהלך משותף

Go

79

סעיף 3.2.15.6

מרחק הליכה בגני ילדים

Go

81

סעיף 3.2.15.7

מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים

Go

81

סעיף 3.2.15.8

מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים

Go

81

סעיף 3.2.15.9

מרחק הליכה בבניין מגורים

Go

81

סעיף 3.2.15.10

מרחק הליכה בדיור מוגן ובבתי אבות

Go

82

סעיף 3.2.15.11

מרחק הליכה בבתי מלון ומעונות סטודנטים

Go

82

סעיף 3.2.15.12

מרחק הליכה בתעשיה רגילה

Go

82

 

סימן ט"ז: תאורת דרכי מוצא

Go

82

סעיף 3.2.16.1

תאורה מלאכותית

Go

82

 

סימן י"ז: תאורת חירום

Go

82

סעיף 3.2.17.1

תאורת חירום

Go

82

 

סימן י"ח: שילוט וסימון דרכי מוצא

Go

82

סעיף 3.2.18.1

שילוט

Go

82

סעיף 3.2.18.2

שילוט בשפה הערבית

Go

84

 

סימן י"ט: חוץ הבניין

Go

84

סעיף 3.2.19.1

מדרגות חוץ

Go

84

 

סימן כ': דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ

Go

84

סעיף 3.2.20.1

אמצעי חילוץ מבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות

Go

84

סעיף 3.2.20.2

רדיוס סיבוב של דרך גישה ורחבת היערכות

Go

85

סעיף 3.2.20.3

שער בדרך גישה

Go

85

סעיף 3.2.20.4

סימון ושילוט רחבת היערכות

Go

85

סעיף 3.2.20.5

מבנה דרך גישה ורחבת היערכות

Go

85

סעיף 3.2.20.6

מניעת הפרעה בדרך גישה וברחבת היערכות

Go

85

סעיף 3.2.20.7

חלונות חילוץ

Go

85

סעיף 3.2.20.8

מיקום חלונות חילוץ

Go

86

 

פרק ג': הפרדות ועמידות אש

Go

86

 

סימן א': הפרדות

Go

86

סעיף 3.3.1.1

הפרדה בין דרכי מוצא והבניין

Go

86

סעיף 3.3.1.2

הפרדת חדר מדרגות מהבניין

Go

86

סעיף 3.3.1.3

הפרדת קומות השירותים משאר חלקי הבניין

Go

86

סעיף 3.3.1.4

הפרדה בקומת השירותים

Go

86

סעיף 3.3.1.5

הפרדה בין הבניין למנהרת שירות ופיר

Go

86

סעיף 3.3.1.6

צנרת ותעלות מיזוג אוויר החודרים אלמנטים עמידי אש

Go

86

 

סימן ב': עמידות אש של שלד הבניין

Go

87

סעיף 3.3.2.1

עמידות האש של שלד הבניין

Go

87

 

פרק ד': מערכות גילוי וכיבוי אש

Go

88

 

סימן א': כללי

Go

88

סעיף 3.4.1.1

מערכת כיבוי אש

Go

88

 

פרק ה': מערכות שליטה בעשן

Go

88

 

סימן א': אופני שליטה בעשן

Go

88

סעיף 3.5.1.1

סידורי שליטה בעשן

Go

88

סעיף 3.5.1.2

פתח שחרור עשן קבוע

Go

88

סעיף 3.5.1.3

פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי

Go

88

סעיף 3.5.1.4

פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים

Go

88

סעיף 3.5.1.5

פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים

Go

88

סעיף 3.5.1.6

מפוח יניקת עשן

Go

88

סעיף 3.5.1.7

מערכת על לחץ

Go

89

סעיף 3.5.1.8

כמות הפתחים ומיקומם

Go

89

סעיף 3.5.1.9

מערכת לפינוי עשן

Go

89

 

סימן ב': סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין

Go

89

סעיף 3.5.2.1

כללי

Go

89

סעיף 3.5.2.2

בניין גבוה ורב קומות

Go

89

 

סימן ג': סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין

Go

89

סעיף 3.5.3.1

סידורי שליטה בעשן בבניין למסחר

Go

89

 

פרק ו': חומרי גמר

Go

90

 

סימן א': כללי

Go

90

סעיף 3.6.1.1

כללי

Go

90

סעיף 3.6.1.2

חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח

Go

90

 

פרק ז': בניין גבוה ורב-קומות

Go

90

 

סימן א': כללי ומדרגות

Go

90

סעיף 3.7.1.1

דירות עליונות  דו קומתיות

Go

90

סעיף 3.7.1.2

חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין גבוה

Go

90

סעיף 3.7.1.3

חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין רב קומות

Go

90

סעיף 3.7.1.4

גישה לגג מחדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין  רב קומות

Go

90

סעיף 3.7.1.5

הפרדת אש אנכית בין קומות

Go

91

 

סימן ב': סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב-קומות

Go

91

סעיף 3.7.2.1

סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב קומות

Go

91

 

סימן ג': מעליות

Go

91

סעיף 3.7.3.1

תחולה

Go

91

סעיף 3.7.3.2

מספרן, מעליות ומידותיהן

Go

91

סעיף 3.7.3.3

מעליות בבנין  רב קומות

Go

91

סעיף 3.7.3.4

מבנה מעלית נושא אלונקה

Go

91

סעיף 3.7.3.5

מידות הפרוזדור בכניסה למעלית

Go

92

סעיף 3.7.3.6

מבנה תא המעלית ופיר המעלית

Go

92

סעיף 3.7.3.7

ציוד חדר מכונות להפעלת מעלית

Go

92

סעיף 3.7.3.8

הפעלת מעלית בשעת דליקה

Go

92

סעיף 3.7.3.9

אספקת חשמל להנעת מעלית

Go

92

סעיף 3.7.3.10

מעליות חירום

Go

92

סעיף 3.7.3.11

הפעלת מעלית בבנין רב קומות על ידי גנרטור

Go

92

סעיף 3.7.3.12

איוור המעלית

Go

92

סעיף 3.7.3.13

גישה ממבואת המעלית לדרך מוצא

Go

92

 

סימן ד': גנרטור חשמלי

Go

93

סעיף 3.7.4.1

גנרטור חשמלי לשעת חירום

Go

93

 

סימן ה': דרך גישה ורחבת היערכות

Go

93

סעיף 3.7.5.1

דרך גישה ורחבת היערכות של רכב כבאות והצלה בבנין גבוה ובבנין  רב קומות

Go

93

סעיף 3.7.5.2

חלונות חילוץ

Go

94

 

פרק ח' – מגורים

Go

94

 

סימן א': פרשנות

Go

94

סעיף 3.8.1.1

הגדרות

Go

94

 

סימן ב': כללי

Go

94

סעיף 3.8.2.1

תחולה

Go

94

סעיף 3.8.2.2

גובה מזקף ראש

Go

94

סעיף 3.8.2.3

בית חד משפחתי ובית דו משפחתי

Go

94

 

סימן ג': שימוש מעורב

Go

94

סעיף 3.8.3.1

דרך מוצא אחת מדירת מגורים בבנין עם שימוש מעורב

Go

94

סעיף 3.8.3.2

מגורים בבנין עם שימוש מעורב

Go

94

 

סימן ד': דלתות

Go

94

סעיף 3.8.4.1

דלתות

Go

94

סעיף 3.8.4.2

דלת הזזה בדירת מגורים

Go

94

סעיף 3.8.4.3

מנעול הדלת בדרך מוצא

Go

95

סעיף 3.8.4.4

מנעול לדלת של חדר שירותים

Go

95

סעיף 3.8.4.5

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת

Go

95

סעיף 3.8.4.6

כיוון פתיחת דלת במוצא בטוח

Go

95

סעיף 3.8.4.7

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות

Go

95

סעיף 3.8.4.9

דלת מעוכבת יציאה

Go

95

סעיף 3.8.4.10

בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה

Go

95

סעיף 3.8.4.1

צוהר בדלת אש

Go

95

 

סימן ה': מדרגות וחדרי מדרגות

Go

95

סעיף 3.8.5.1

כללי

Go

95

סעיף 3.8.5.2

מספר המדרגות במהלך אחד

Go

95

סעיף 3.8.5.3

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף

Go

95

סעיף 3.8.5.4

מדרגות טרפזיות בדירה בבניין מגורים

Go

95

סעיף 3.8.5.5

משטח אופקי בחדר מדרגות או מהלך מדרגות

Go

95

סעיף 3.8.5.6

מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות

Go

95

סעיף 3.8.5.7

מדרגות בדירה בבנין מגורים

Go

95

 

סימן ו': חדר מדרגות מוגן

Go

96

סעיף 3.8.6.1

חדר מדרגות מוגן

Go

96

סעיף 3.8.6.2

מעבר מדורג משותף בבנייני מגורים מדורגים

Go

96

 

סימן ז': מדרגות חיצוניות

Go

96

סעיף 3.8.7.1

מדרגות חיצוניות

Go

96

סעיף 3.8.7.2

מדרגות חיצוניות

Go

96

 

סימן ח': מוצא אופקי

Go

96

סעיף 3.8.8.1

מוצא אופקי

Go

96

 

סימן ט': פרוזדור מוגן

Go

96

סעיף 3.8.9.1

פרוזדור מוגן

Go

96

 

סימן י': פרוזדור פתוח מוגן

Go

96

סעיף 3.8.10.1

פרוזדור פתוח מוגן

Go

96

 

סימן י"א: גג מוגן

Go

96

סעיף 3.8.11.1

גג מוגן

Go

96

 

סימן י"ב: יציאה

Go

96

סעיף 3.8.12.1

יציאה

Go

96

 

סימן י"ג: כבש

Go

96

סעיף 3.8.13.1

כבש

Go

96

 

סימן י"ד: אזור מחסה

Go

96

סעיף 3.8.14.1

אזור מחסה

Go

96

סעיף 3.8.14.2

דירת מגורים כאזור מחסה

Go

97

 

סימן ט"ו: תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא

Go

97

סעיף 3.8.15.1

דרישות כלליות

Go

97

סעיף 3.8.15.2

גובה מעבר ופרוזדור

Go

97

 

סימן ט"ז: מספר דרכי מוצא מבניין

Go

97

סעיף 3.8.16.1

דרישות כלליות

Go

97

סעיף 3.8.16.2

יציאה ממרתף המשמש חלק מדירת מגורים

Go

97

 

סימן י"ז: מיקום דרכי המוצא

Go

97

סעיף 3.8.17.1

דרישות כלליות

Go

97

 

סימן י"ח: מרחקי הליכה

Go

97

סעיף 3.8.18.1

דרישות כלליות

Go

97

סעיף 3.8.18.2

מרחק הליכה בדירת מגורים

Go

97

 

סימן י"ט: תאורת דרכי מוצא

Go

98

סעיף 3.8.19.1

תאורת דרכי מוצא בבניין מגורים

Go

98

סעיף 3.8.19.2

תאורת דרכי מוצא בדירת מגורים

Go

98

 

סימן כ': תאורת חירום

Go

98

סעיף 3.8.20.1

תאורת חירום בבניין מגורים

Go

98

סעיף 3.8.20.2

תאורת חירום בדירת מגורים

Go

98

 

סימן כ"א: שילוט וסימון דרכי מוצא

Go

98

סעיף 3.8.21.1

שילוט דרכי מוצא בבניין מגורים

Go

98

סעיף 3.8.21.2

שילוט דרכי מוצא בדירת מגורים

Go

98

 

סימן כ"ב: חוץ הבניין

Go

98

סעיף 3.8.22.1

דרישות כלליות

Go

98

סעיף 3.8.22.2

חוץ הבניין בדירה צמודת קרקע

Go

98

 

סימן כ"ג: דרך גישה, רחבת הערכות וחלונות חילוץ

Go

98

סעיף 3.8.23.1

דרישות כלליות

Go

98

 

סימן כ"ד: הפרדות ועמידות אש

Go

99

סעיף 3.8.24.1

דרישות כלליות

Go

99

 

סימן כ"ה: מערכות גילוי וכיבוי אש

Go

99

סעיף 3.8.25.1

דרישות כלליות

Go

99

 

סימן כ"ו: מערכות שליטה בעשן

Go

99

סעיף 3.8.26.1

אופני שליטה בעשן

Go

99

סעיף 3.8.26.2

סידורי שליטה בעשן בבנין מגורים

Go

99

 

סימן כ"ז: חומרי גמר

Go

99

סעיף 3.8.27.1

דרישות כלליות

Go

99

 

סימן כ"ח: בניין גבוה ורב-קומות

Go

99

סעיף 3.2.16.1

דרישות כלליות

Go

99

 

סימן כ"ט: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים

Go

99

סעיף 3.8.29.1

הגדרות

Go

99

סעיף 3.8.29.2

תחולה

Go

99

סעיף 3.8.29.3

מידות תא המעלית

Go

99

סעיף 3.8.29.4

רוחב מינימלי של פרוזדור

Go

100

סעיף 3.8.29.5

רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח

Go

100

סעיף 3.8.29.6

רוחב משטח אופקי בחדר מדרגות

Go

100

סעיף 3.8.29.7

רוחב המדרגות

Go

100

סעיף 3.8.29.8

מידות רום מדרגות ושלח מדרגות

Go

100

סעיף 3.8.29.9

מספר מדרגות במהלך אחד

Go

100

סעיף 3.8.29.10

מדרגות טרפזיות

Go

100

סעיף 3.8.29.11

מבנה המעלית על כל חלקיה

Go

100

סעיף 3.8.29.12

תנאים נוספים להתקנת מעלית

Go

100

סעיף 3.8.29.13

התקנת מעלון בבנין קיים

Go

101

 

סימן ל': תוספת קומות לבניין מגורים קיים

Go

101

סעיף 3.8.30.1

הגדרות

Go

101

סעיף 3.8.30.2

פרשנות

Go

101

סעיף 3.8.30.3

תוספת קומה אחת מעל בניין קיים

Go

101

סעיף 3.8.30.4

תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים שאינו בניין גבוה

Go

101

סעיף 3.8.30.5

תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים גבוה

Go

102

סעיף 3.8.30.6

הוראות נוספות לבנייה של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים

Go

102

 

פרק ט': התקהלות

Go

103

 

סימן א': פרשנות

Go

103

סעיף 3.9.1.1

הגדרות

Go

103

 

סימן ב': כללי

Go

104

סעיף 3.9.2.1

תחולה וסייג לתחולה

Go

104

סעיף 3.9.2.2

מקומות להתקהלות

Go

104

סעיף 3.9.2.3

מיתקן לחפצים חשודים

Go

105

סעיף 3.9.2.4

מיון חומ"ס

Go

105

 

סימן ג': שימוש מעורב

Go

105

סעיף 3.9.3.1

שימוש מעורב

Go

105

סעיף 3.9.3.2

שימוש בעבור פחות מ 50 איש

Go

105

 

סימן ד': עמידות אש של שלד הבניין, מיקום קומתי ותפוסה

Go

105

סעיף 3.9.4.1

עמידות האש של שלד הבניין

Go

105

סעיף 3.9.4.2

מיקום קומתי ותפוסה

Go

105

סעיף 3.9.4.3

שלד הגג של אצטדיון או מיתקן ספורט פתוח

Go

105

סעיף 3.9.4.4

יציע קהל

Go

105

סעיף 3.9.4.5

יציע קהל הבנוי מחומרים בלתי דליקים

Go

105

 

סימן ה': דלתות

Go

107

סעיף 3.9.5.1

כללי

Go

107

סעיף 3.9.5.2

דלתות או סורגים בהזזה אופקית או אנכית

Go

107

סעיף 3.9.5.3

מנגנוני בהלה ופרזול דלתות

Go

107

סעיף 3.9.5.4

דלתות מעוכבות יציאה

Go

107

סעיף 3.9.5.5

דלתות מבוקרות כניסה

Go

107

סעיף 3.9.5.6

דלתות מסתובבות

Go

107

סעיף 3.9.5.7

מעצור

Go

107

 

סימן ו': מדרגות

Go

107

סעיף 3.9.6.1

מדרגות

Go

107

סעיף 3.9.6.2

כמות מדרגות במהלך

Go

107

סעיף 3.9.6.3

משטח ההליכה

Go

107

סעיף 3.9.6.4

מדרגות לולייניות

Go

107

סעיף 3.9.6.5

מדרגות שלח מתחלף

Go

107

סעיף 3.9.6.6

מדרגות ביציע נייד או מתקפל

Go

107

סעיף 3.9.6.7

מדרגות אל משטח מוגבה, במה ובמה משולבת

Go

108

 

סימן ז': חדר מדרגות מוגן

Go

108

סעיף 3.9.7.1

חדר מדרגות מוגן

Go

108

 

סימן ח': חדר מדרגות חיצוני

Go

108

סעיף 3.9.8.1

מדרגות חיצוניות

Go

108

 

סימן ט': מוצא אופקי

Go

108

סעיף 3.9.9.1

מוצא אופקי

Go

108

 

סימן י': פרוזדור מוגן

Go

108

סעיף 3.9.10.1

פרוזדור מוגן

Go

108

 

סימן י"א: פרוזדור פתוח מוגן

Go

108

סעיף 3.9.11.1

פרוזדור פתוח מוגן

Go

108

 

סימן י"ב: גג מוגן

Go

108

סעיף 3.9.12.1

גג מוגן

Go

108

 

סימן י"ג: יציאה

Go

108

סעיף 3.9.13.1

יציאה

Go

108

סעיף 3.9.13.2

מפלס יציאה מן הבנין

Go

108

סעיף 3.9.13.3

רחבת כניסה

Go

108

סעיף 3.9.13.4

כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית

Go

108

סעיף 3.9.13.5

יציאות נוספות מחלק בניין להתקהלות

Go

109

סעיף 3.9.13.6

דלתות נוספות במבואה או במעבר הציבורי

Go

109

סעיף 3.9.13.7

יציאה ישירה למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין

Go

109

סעיף 3.9.13.8

יציאה מבניין המשמש להתקהלות בתנועה מכוונת

Go

109

סעיף 3.9.13.9

בניין מרובה כניסות

Go

109

 

סימן י"ד: כבש

Go

109

סעיף 3.9.14.1

כבש

Go

109

 

סימן ט"ו: אזור מחסה

Go

110

סעיף 3.9.15.1

אזור מחסה

Go

110

 

סימן ט"ז: תפוסה וחישובי רוחב דרכי מוצא

Go

110

סעיף 3.9.16.1

תפוסה

Go

110

סעיף 3.9.16.2

צפייה בעמידה

Go

110

סעיף 3.9.16.3

סקר בטיחות

Go

110

סעיף 3.9.16.4

רוחב דרכי מוצא

Go

110

סעיף 3.9.16.5

רוחב מרכיבי דרך מוצא המשרתים אזור ישיבה

Go

110

סעיף 3.9.16.6

רוחב מעבר ושטח משורת

Go

111

סעיף 3.9.16.7

רוחב אחיד למעבר

Go

111

סעיף 3.9.16.8

רוחב פרוזדור

Go

111

 

סימן י"ז: מספר דרכי מוצא מבניין

Go

111

סעיף 3.9.17.1

מספר דרכי מוצא מבניין

Go

111

סעיף 3.9.17.2

אזור מגודר מחוץ לבניין

Go

111

סעיף 3.9.17.3

מרפסת או גלריה

Go

111

סעיף 3.9.17.4

גלריה טכנית

Go

111

 

סימן י"ח: מיקום דרכי מוצא

Go

111

סעיף 3.9.18.1

מיקום דרכי מוצא

Go

111

סעיף 3.9.18.2

דרך מוצא מן הזירה או מרצפת האודיטוריום

Go

112

סעיף 3.9.18.3

שימוש פסטיבל בתוך בנין

Go

112

 

סימן י"ט: גישה למעבר בין שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

112

סעיף 3.9.19.1

אופן מדידת רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים

Go

112

סעיף 3.9.19.2

רוחב מינימלי של גישה למעבר בין שורות המושבים

Go

112

סעיף 3.9.19.3

כיסאות עם משטח כתיבה

Go

112

סעיף 3.9.19.4

מפלס ההליכה

Go

112

 

סימן כ': מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

112

סעיף 3.9.20.1

מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

112

סעיף 3.9.20.2

מעבר בלא מוצא המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

112

סעיף 3.9.20.3

רוחב מינימלי של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

112

סעיף 3.9.20.4

אופן מדידת רוחב של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

113

סעיף 3.9.20.5

בליטת מאחז יד

Go

113

סעיף 3.9.20.6

שיפוע מעבר לאנשים עם מוגבלויות

Go

113

סעיף 3.9.20.7

מספר המדרגות במעבר מדורג

Go

113

סעיף 3.9.20.8

השלח של מדרגה במעבר מדורג

Go

113

סעיף 3.9.20.9

שילוט וסימון המדרגה במעבר מדורג

Go

113

סעיף 3.9.20.10

רום מדרגה במעבר מדורג

Go

113

 

סימן כ"א: מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים  שאינם ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.21.1

מאחז יד במעבר מדורג או משופע

Go

114

 

סימן כ"ב: גישה למעבר ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.22.1

רוחב גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.22.2

אופן מדידת רוחב גישה למעבר במושבים שאינם מקובעים

Go

115

סעיף 3.9.22.3

אורכה של גישה למעבר

Go

115

סעיף 3.9.22.4

גישה למעבר ליד שולחנות באירוע

Go

115

סעיף 3.9.22.5

מעבר משופע או מדורג

Go

115

 

סימן כ"ג: מעבר ליד שולחנות

Go

115

סעיף 3.9.23.1

רוחב מעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות

Go

115

סעיף 3.9.23.2

רוחב מעבר

Go

115

סעיף 3.9.23.3

אישור תכניות

Go

115

סעיף 3.9.23.4

מעבר מדורג או משופע המשרת ישיבה ליד שולחנות

Go

115

 

סימן כ"ד: מרחקי הליכה

Go

115

סעיף 3.9.24.1

מרחקי הליכה

Go

115

סעיף 3.9.24.2

מהלך משותף

Go

115

 

סימן כ"ה: תאורת דרכי מוצא

Go

115

סעיף 3.9.25.1

תאורת דרכי המוצא

Go

115

סעיף 3.9.25.2

תאורת אפלה

Go

115

 

סימן כ"ו: תאורת חירום

Go

116

סעיף 3.9.26.1

תאורת חירום

Go

116

 

סימן כ"ז: שילוט וסימון דרכי מוצא

Go

116

סעיף 3.9.27.1

שילוט דרכי מוצא

Go

116

סעיף 3.9.27.2

מיקום שלטי "אין מוצא"

Go

116

 

סימן כ"ח: מעקות ביציע הקהל והבמה

Go

116

סעיף 3.9.28.1

מעקות ומאחזי יד

Go

116

סעיף 3.9.28.2

גובה המעקה בהתייחסות לקו ראיה

Go

116

סעיף 3.9.28.3

קצה תחתון של מעבר מדורג או משופע

Go

116

סעיף 3.9.28.4

מעבר רוחבי הסמך לשורות מושבים

Go

116

סעיף 3.9.28.5

מעקה בצדי אזורי ישיבה

Go

116

סעיף 3.9.28.6

מקומות שבהם לא נדרש להתקין מעקים

Go

117

 

סימן כ"ט: חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך

Go

117

סעיף 3.9.29.1

חוץ הבניין

Go

117

סעיף 3.9.29.2

מרחק מבניין או מאתר סמוך

Go

117

 

סימן ל': דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון

Go

117

סעיף 3.9.30.1

כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון

Go

117

 

סימן ל"א: הפרדות ועמידות אש

Go

117

סעיף 3.9.31.1

הפרדות ועמידות אש

Go

117

סעיף 3.9.31.2

הפרדת מקום להתקהלות המשמש כחלק מבניין

Go

117

סעיף 3.9.31.3

פירים אנכיים

Go

117

סעיף 3.9.31.4

צנרת חודרת קירות

Go

117

סעיף 3.9.31.5

הפרדת במה או במה משולבת

Go

118

סעיף 3.9.31.6

הפרדת חדר הקרנה

Go

118

סעיף 3.9.31.7

הפרדת יציע קהל או טריבונה

Go

118

סעיף 3.9.31.8

הפרדת מיתקני אוורור ומיזוג אוויר

Go

118

 

סימן ל"ב: מערכות גילוי אש וכיבוי אש

Go

118

סעיף 3.9.32.1

מערכות גילוי אש וכיבוי אש

Go

118

סעיף 3.9.32.2

מערכות גילוי אש ועשן

Go

118

סעיף 3.9.32.3

התקנת מערכת למסירת הודעות

Go

118

סעיף 3.9.32.4

מערכות כיבוי אש

Go

118

 

סימן ל"ג: מערכות שליטה בעשן

Go

118

סעיף 3.9.33.1

מערכות שליטה בעשן

Go

118

סעיף 3.9.33.2

מערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת

Go

118

סעיף 3.9.33.3

מערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה

Go

119

 

סימן ל"ד: חומרי גמר

Go

119

סעיף 3.9.34.1

חומרי גמר

Go

119

 

סימן ל"ה: בניין גבוה ורב-קומות

Go

119

סעיף 3.9.35.1

בניין גבוה ורב קומות

Go

119

 

סימן ל"ו: סקר בטיחות

Go

119

סעיף 3.9.36.1

סקר בטיחות

Go

119

סעיף 3.9.36.2

תיאור דרישות סקר בטיחות

Go

119

 

סימן ל"ז: מקום התקהלות מוגן עשן – מהתמ"ע

Go

119

סעיף 3.9.37.1

מהתמ"ע

Go

119

סעיף 3.9.37.2

רוחב דרכי מוצא במהתמ"ע

Go

120

סעיף 3.9.37.3

מספר מושבים במהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.4

רוחב מעבר במהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.5

אורך מהלך משותף במהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.6

אורך מעבר מדורג בלא מוצא במהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.7

מרחק הליכה במהתמ"ע

Go

121

 

סימן ל"ח: משטח מוגבה, במה ובמה משולבת

Go

121

סעיף 3.9.38.1

משטח מוגבה

Go

121

סעיף 3.9.38.2

שלד של במה

Go

122

סעיף 3.9.38.3

שלד במה משולבת

Go

122

סעיף 3.9.38.4

דלת בפתח רצפת במה

Go

122

סעיף 3.9.38.5

אגפים סמוכים לבמה או במה משולבת

Go

122

סעיף 3.9.38.6

מערכת פינוי עשן מבמה או מבמה משולבת

Go

122

סעיף 3.9.38.7

הפרדת קיר קדמת הבמה בבמה משולבת

Go

123

סעיף 3.9.38.8

הגנות על פתחים בקיר קדמת הבמה

Go

123

סעיף 3.9.38.9

שלד בניין בעבור צוגים וגלריות טכניות מעל במה או מעל במה משולבת

Go

123

סעיף 3.9.38.10

גשרי תאורה ורמפות טכניות Catwalks

Go

123

סעיף 3.9.38.11

מערכת לכיבוי אש ועשן עבור במה או במה משולבת

Go

123

 

סימן ל"ט: חדר הקרנה

Go

123

סעיף 3.9.39.1

חדר הקרנה

Go

123

סעיף 3.9.39.2

מקרן סרטים או וידיאו לסרט צילום מסוג ניטרו צלולוזה

Go

123

סעיף 3.9.39.3

חדר הקרנה בעבור סרטים מסוג "סרט צילום בטוח"

Go

124

סעיף 3.9.39.4

שילוט חדר ההקרנה

Go

124

 

סימן מ': חדר המתנה, קופות ומקומות לספורטאים

Go

124

סעיף 3.9.40.1

חדר המתנה וקופות

Go

124

סעיף 3.9.40.2

קופות למכירת כרטיסים במיתקן ספורט

Go

125

סעיף 3.9.40.3

מוביל בכניסה למיתקן ספורט

Go

125

סעיף 3.9.40.4

מקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט

Go

125

 

סימן מ"א: יציע הקהל וטריבונה

Go

125

סעיף 3.9.41.1

יציע הקהל וטריבונה Grandstands

Go

125

סעיף 3.9.41.2

יציע וטריבונה זמניים הבנויים עץ

Go

125

סעיף 3.9.41.3

יציע וטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה

Go

126

סעיף 3.9.41.4

עמידות אש של מושבים ביציע ובטריבונה זמנית

Go

126

 

סימן מ"ב: אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה

Go

126

סעיף 3.9.42.1

אלמנטי תצוגה

Go

126

סעיף 3.9.42.2

תצוגות

Go

126

סעיף 3.9.42.3

חומרי בניה לביתן תצוגה

Go

127

סעיף 3.9.42.4

הגנה במתזים בביתן תצוגה

Go

127

סעיף 3.9.42.5

ביתן רב מפלסי

Go

127

סעיף 3.9.42.6

מתזים לביתן זמני

Go

127

סעיף 3.9.42.7

מערכות בישול ואש גלויה

Go

127

 

סימן מ"ג: מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט

Go

127

סעיף 3.9.43.1

עמידות אש של מושבים ביציע הקהל

Go

127

 

חלק ד' – בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב

Go

127

סעיף 4.01

הגדרות

Go

127

סעיף 4.02

תחולה

Go

128

סעיף 4.03

בליטות המותרות מבנין

Go

128

סעיף 4.04

הבטחת מראה הרחוב ומעבר תשתיות

Go

129

סעיף 4.05

בליטות מעבר לקו מגרש

Go

129

סעיף 4.06

הבלטת יסוד בנין

Go

129

סעיף 4.07

איסור הקמת תמיכות ועמודים

Go

129

סעיף 4.08

תנאים נוספים להבלטת גגון או סוכך

Go

129

סעיף 4.09

בניה מותרת במרווח

Go

129

 

חלק ה': שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין

Go

130

 

סימן א': פרשנות

Go

130

סעיף 5.01

הגדרות

Go

130

 

סימן ב': שלד הבנין

Go

131

סעיף 5.02

שלד בנין ומקדם הבטחון

Go

131

סעיף 5

שיטת בניה

Go

131

סעיף 5.04

בדיקת ביסוס הבנין ושלדו

Go

132

סעיף 5.05

חומרי בניה ושיטות פסולים

Go

132

סעיף 5.06

עמסים

Go

132

סעיף 5.07

צירוף עמסים בחישובים הסטטיים

Go

133

סעיף 5.08

עומס אפקי על מעקה

Go

133

סעיף 5.09

חובת שילוט לציון עומס שימושי מותר

Go

133

 

סימן ג': איטום בנין נגד טחב ולחות

Go

134

סעיף 5.30

איטום נגד טחב ורטיבות

Go

134

סעיף 5.32

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים

Go

134

סעיף 5.33

איטום בחמרים אספלטיים

Go

134

סעיף 5.34

הרחקת מי הצפה

Go

134

סעיף 5.35

הפעלה אוטומטית של משאבות ניקוז

Go

135

סעיף 5.36

נדבך ראש

Go

135

סעיף 5.37

עובי קיר

Go

135

סעיף 5.38

חמרי בניה ומליטה

Go

135

סעיף 5.39

בידוד תרמי

Go

135

 

סימן ד' – עמידות אש של שלד הבנין

Go

135

סעיף 5.60

עמידות אש

Go

135

 

חלק ו' –

Go

135

 

חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים

Go

135

 

סימן א': פרשנות

Go

135

סעיף 7.00.01

הגדרות

Go

135

סעיף 7.00.02

תחולה

Go

136

 

סימן ב':

Go

136

 

סימן ג':

Go

136

 

סימן ד': הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין

Go

136

 

סימן ה': מידותיהן של מדרגות בבנין

Go

137

 

סימן ה': גגו של בנין גבוה או רב-קומות

Go

137

סעיף 7.00.80

צורת הגג

Go

137

סעיף 7.00.81

בניה מותרת על מפלס הגג

Go

137

סעיף 7.00.83

בניה למגורים מעל מפלס הגג בבנין קיים

Go

137

 

סימן ו':

Go

137

 

סימן ז': שלד הבנין

Go

137

סעיף 7.30.00

תחולה

Go

137

סעיף 7.31.00

חישובים סטטיים

Go

138

סעיף 7.32.00

עמסים אנכיים

Go

138

סעיף 7.33.00

עומס הרוח

Go

138

סעיף 7.34.00

עומס הנגרם על ידי רעידת אדמה

Go

138

סעיף 7.35.00

עומס מקסימלי

Go

138

סעיף 7.36.00

הקשחת השלד

Go

138

סעיף 7.37.00

אלמנטים מקשיחים אנכיים

Go

138

סעיף 7.38.00

נשיאת מאמצים מסביב לפתחים בקיר המשמש אלמנט מקשיח

Go

138

סעיף 7.39.00

דיאפרגמות אפקיות

Go

138

סעיף 7.40.00

דפורמציות

Go

139

סעיף 7.41.00

יציבות נגד הפיכה

Go

139

סעיף 7.42.00

חישוב השלד

Go

139

סעיף 7.43.00

הגנה על שלד מקונסטרוקצית פלדה

Go

139

סעיף 7.44.00

שלד מאלמנטים טרומיים

Go

140

סעיף 7.45.00

חיזוק השלד לשעת חירום

Go

140

סעיף 7.46.00

חיזוק התקרות

Go

140

סעיף 7.47.00

עמידות אש של שלד הבנין

Go

140

 

נספח

Go

140

סעיף 1

פרשנות

Go

140

סעיף 2

זמן עמידות אש

Go

141

סעיף 3

הוראה מיוחדת לבנינים מעל 40 מטרים

Go

141

 

סימן ח': התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי

Go

141

סעיף 7.60.00

ציוד לכיבוי בבנינים

Go

141

 

סימן ט': התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש

Go

141

 

סימן י': סדרי מיזוג אוויר

Go

142

סעיף 7.73.00

מערכת מיזוג אוויר באמצעות מים

Go

142

סעיף 7.73.01

תנאים להתקנת מערכת מיזוג אוויר בבנין

Go

142

סעיף 7.74.00

מערכת מובלי אוויר

Go

142

 

סימן י"א: חדר דוודים שאינם דודי קיטור

Go

142

סעיף 7.80.00

מבנה חדר דוודים

Go

142

סעיף 7.81.00

מבנה חדרי הסקה

Go

143

 

סימן י"ב: אספקה מרכזית של גזי נפט

Go

143

 

סימן י"ג: התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים

Go

143

 

סימן י"ד:

Go

143

 

סימן ט"ו:

Go

143

 

סימן ט"ז:

Go

143

 

סימן י"ז: הוראות שונות לבנין גבוה או רב-קומות

Go

143

סעיף 7.94.00

חיבור גמיש של צנרת אספקת המים והגז באדמת חרסית פעילה

Go

143

 

חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

Go

143

 

סימן א': פרשנות

Go

143

סעיף 8.01

הגדרות

Go

143

 

סימן ב': הוראות למתן היתר

Go

145

סעיף 8.02

מתן היתר לבנין ציבורי

Go

145

סעיף 8.03

שינויים בבנין ציבורי קיים

Go

146

 

סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי

Go

146

סעיף 8.03.01

חניה

Go

146

סעיף 8.03.02

דרכים נגישות מחוץ לבנין

Go

147

סעיף 8.03.03

אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם

Go

147

סעיף 8.04

הכניסה לבנין

Go

147

 

סימן ד': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי

Go

148

סעיף 8.05

דלת כניסה

Go

148

סעיף 8.06

דלתות, מחיצות וקירות שקופים

Go

148

סעיף 8.07

דלתות פנים

Go

148

סעיף 8.08

דרך נגישה בתוך הבנין

Go

148

סעיף 8.09

מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים

Go

148

סעיף 8.10

התקנת מעלית וחדר מדרגות

Go

149

סעיף 8.11

מבנה המעלית

Go

149

סעיף 8.12

חדר מדרגות

Go

150

סעיף 8.13

בתי שימוש מיוחדים

Go

151

סעיף 8.14

משתנות

Go

153

סעיף 8.15

כיור מיוחד בחדרי שירות

Go

153

סעיף 8.16

מראה בחדרי שירות

Go

153

סעיף 8.17

מפסיקים וכפתורי הפעלה

Go

153

סעיף 8.19

מזרקת לשתיית מים

Go

153

סעיף 8.21

יציאות מבנין ציבורי

Go

153

סעיף 8.23

מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוג

Go

154

סעיף 8.24

מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל  ציבוריים

Go

154

סעיף 8.25

יחידה מיוחדת

Go

154

 

סימן ה': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי – אמצעי תקשורת

Go

155

סעיף 8.26

טלפון ציבורי

Go

155

סעיף 8.27

מערכות התרעה ואזעקה

Go

156

 

חלק ח'1

Go

156

 

פרק א': בניין ציבורי חדש

Go

156

 

סימן א': פרשנות

Go

156

סעיף 8.30

הגדרות

Go

156

סעיף 8.31

מקום ציבורי חדש

Go

157

סעיף 8.32

בניין עם ייעוד מעורב

Go

157

סעיף 8.33

בניין ציבורי אחר

Go

158

 

סימן ב': בניין ציבורי חדש

Go

158

סעיף 8.40

היתר לבניין ציבורי חדש

Go

158

סעיף 8.41

תוספת לבניין ציבורי

Go

158

סעיף 8.42

התאמות נגישות בזמן ביצוע עבודות שיפוץ

Go

158

סעיף 8.43

שינויים במהלך בנייה

Go

158

סעיף 8.44

התאמות נוספות בבניין המיועד לאנשים עם מוגבלות

Go

158

סעיף 8.45

עיגול תוצאת חישוב

Go

158

 

סימן ג': דרך נגישה

Go

158

סעיף 8.50

דרך נגישה לבניין ציבורי

Go

158

סעיף 8.51

קשר פיזי בין בניינים

Go

159

סעיף 8.52

דרך נגישה אל חוץ הבניין

Go

159

סעיף 8.53

מעבר בין מקומות בשטחי חוץ

Go

159

סעיף 8.54

הפרשי גבהים ושיפועים בדרך נגישה מחוץ לבניין

Go

159

סעיף 8.55

כניסה לבניין ציבורי חדש

Go

160

סעיף 8.56

בניין ובו כניסות לא נגישות

Go

160

סעיף 8.57

בניין ובו כניסות בגזרות שונות

Go

160

סעיף 8.58

דרך נגישה בתוך הבניין

Go

160

סעיף 8.59

מעבר בין מקומות בקומה בתוך בניין

Go

160

סעיף 8.60

הפרשי גובה במפלסי רצפה בדרך נגישה בתוך בניין

Go

160

סעיף 8.61

מרווח אופקי בין משטחי הליכה בדרך נגישה

Go

160

סעיף 8.62

דלתות ושערים בדרך נגישה

Go

160

סעיף 8.63

דרך נגישה וכניסות נגישות במיתקן ספורט

Go

160

סעיף 8.64

דרך נגישה בבית סוהר ובבית מעצר

Go

161

סעיף 8.65

דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה

Go

161

סעיף 8.66

דרך נגישה בבית כנסת

Go

161

 

סימן ד': אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה

Go

161

סעיף 8.70

בניין ציבורי שנדרש בו סימן מוביל לכניסה העיקרית לבניין

Go

161

סעיף 8.71

סימן מוביל בדרך

Go

161

סעיף 8.72

גימור פני שטח של סימן מוביל

Go

162

סעיף 8.73

שינוי כיוון של סימן מוביל

Go

162

סעיף 8.74

סימן מוביל בדרך רחבה מחוץ לבניין וברחבה חיצונית

Go

162

סעיף 8.75

סיום סימן מוביל מחוץ לבניין

Go

162

סעיף 8.76

סימן אזהרה מחוץ לבניין

Go

162

סעיף 8.77

סימן מאתר מחוץ לבניין

Go

162

סעיף 8.78

סימן מוביל וסימן מאתר בתוך בניין

Go

162

סעיף 8.79

סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים

Go

162

סעיף 8.80

סימון דלת שקופה בקיר שקוף

Go

163

סעיף 8.81

סימון דלת הזזה דו אגפית ושקופה

Go

163

סעיף 8.82

סימון דלת מסתובבת

Go

163

 

סימן ה': תאורה

Go

163

סעיף 8.90

תאורה בבניין ציבורי חדש

Go

163

סעיף 8.91

תאורה בדרך אל בניין ציבורי

Go

163

 

סימן ו': שילוט

Go

163

סעיף 8.100

שילוט הכוונה

Go

163

 

סימן ז': מקומות חניה

Go

163

סעיף 8.110

הקצאת מקומות חניה נגישים

Go

163

סעיף 8.111

מיקום מקומות חניה נגישים בחניון ציבורי

Go

164

סעיף 8.112

חניה בבניין עם כמה כניסות

Go

164

סעיף 8.113

גישה חופשית למקום חניה נגיש

Go

164

סעיף 8.114

מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לאכסון

Go

164

סעיף 8.115

מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לשמש מקום להתקהלות

Go

164

סעיף 8.116

חניה עם מיסעה משופעת

Go

164

סעיף 8.117

הקמת מקומות חניה נגישים שלא בתחום המגרש

Go

164

 

סימן ח': מעלית ומעלון

Go

165

סעיף 8.120

מעלית לשימוש הציבור

Go

165

סעיף 8.121

מעלית בבניין שיוחד לאנשים עם מוגבלות

Go

165

סעיף 8.122

מרחק הליכה למעלית

Go

165

סעיף 8.123

התקנת שתי מעליות בבניין

Go

165

סעיף 8.124

מעלית עם פיקוד יעדים

Go

165

סעיף 8.125

מצגת הפעלה של מעלית עם פיקוד יעדים

Go

165

סעיף 8.126

מעלון אנכי

Go

165

 

סימן ט': מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת

Go

165

סעיף 8.130

מדרגות

Go

165

סעיף 8.131

מדרגות נעות ומסועי לכת

Go

165

 

סימן י': מיתקני תברואה

Go

166

סעיף 8.140

בתי שימוש נגישים

Go

166

סעיף 8.141

בית שימוש מיוחד מטיפוס 2

Go

166

סעיף 8.142

מספר בתי שימוש נגישים

Go

166

סעיף 8.143

בתי שימוש נגישים במקומות מיוחדים

Go

166

סעיף 8.144

בית שימוש נגיש המיועד לנשים וגברים כאחד

Go

166

סעיף 8.145

קבועות תברואיות בבית שימוש נגיש

Go

166

סעיף 8.146

מיקום בתי שימוש נגישים

Go

166

סעיף 8.147

בתי שימוש נגישים במקומות להתקהלות

Go

166

סעיף 8.148

בתי שימוש נגישים בבניין שבו שימושים מעורבים

Go

167

סעיף 8.149

משתנות

Go

167

סעיף 8.150

מלתחה, תא הלבשה ומקלחת

Go

167

סעיף 8.151

דרך נגישה למלתחה

Go

167

סעיף 8.152

מראה ומתלים במלתחה

Go

167

סעיף 8.153

עמדת הלבשה נגישה

Go

167

סעיף 8.154

עמדת הלבשה בתא שירותים

Go

167

סעיף 8.155

מבנה עמדת הלבשה נגישה

Go

167

סעיף 8.156

תא מקלחת נגיש

Go

167

סעיף 8.157

תא משולב הכולל מקלחת, אסלה, כיור ומיטה או ספסל

Go

167

סעיף 8.158

שילוט

Go

167

סעיף 8.159

מקווה טהרה נגיש

Go

167

 

סימן י"א: יחידות אכסון

Go

168

סעיף 8.180

הגדרות

Go

168

סעיף 8.181

מקום אכסון שלא למגורים

Go

168

סעיף 8.182

מספר יחידות אכסון מיוחדות

Go

168

סעיף 8.183

יחידות אכסון מיוחדות בבית אבות

Go

168

סעיף 8.184

יחידת אכסון מיוחדת בסוויטה

Go

169

ס