נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל"א-1971

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – בינוי ופינוי  – פיצויים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת תביעה לפיצויים

Go

2

סעיף 3

המצאת מסמכים

Go

2

סעיף 4

קבלת התביעה

Go

2

סעיף 5

המועד לסיום הדיון בועדה

Go

2

סעיף 12

השם

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל"א-1971*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "ועדה" – ועדה מקומית, לרבות ועדה מיוחדת שהוקמה לפי סעיף 34 לחוק, ועדה מחוזית המשתמשת בסמכויותיה לפי סעיף 12 לחוק וועדה משותפת שהוקמה לפי סעיף 37 לחוק ושניתנו לה סמכויות לפי סעיף 39 לחוק לענין תקנות אלה;

          "ועדה מחוזית" – (נמחקה);

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

מחיקת הגדרת "ועדה מחוזית"

הנוסח הקודם:

"ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 7 לחוק;

          "ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 17 לחוק;

          "שמאי מקרקעין" – כמשמעותו בחוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב-1962;

          "תובע" – התובע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק.

הגשת תביעה לפיצויים

2.    תובע יגיש תביעה לפיצויים בטופס שבתוספת למשרדי הועדה שבתחום מרחב התכנון שלה נערכה התכנית.

המצאת מסמכים

3.    תובע יצרף לטופס שבתוספת הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות המפורטות בטופס שבתוספת.

קבלת התביעה

4.    הועדה תאשר את קבלת התביעה בספח לטופס שבתוספת.

המועד לסיום הדיון בועדה

5.    הועדה תסיים את הדיון בתביעה לפיצויים תוך תשעים ימים מיום קבלתה.

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

5. הועדה תסיים את הדיון בתביעה לפיצויים תוך ארבעה חודשים תשעים ימים מיום קבלתה.

6. (בוטלה).

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

העברה לועדה המחוזית

6. (א) מזכיר הועדה יעביר לועדה המחוזית תוך שבועיים מיום סיום הדיון בועדה, דין וחשבון על התביעה לפיצויים, ההחלטות, הפרוטוקול של דיוני הועדה וכל חומר עזר אחר.

(ב) יחד עם העברת כל האמור בתקנת המשנה (א), יודיע מזכיר הועדה לתובע, בדואר רשום, על החלטות הועדה, ויעביר אליו העתק של הדין וחשבון על התביעה לפיצויים ושל הפרוטוקולים של דיוני הועדה.

7. (בוטלה).

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

זכות התובע להעיר הערות

7. התובע רשאי, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה לפי תקנה 6(ב), להגיש בכתב את הערותיו לועדה המחוזית.

8. (בוטלה).

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

המועד לסיום הדיון בועדה המחוזית

8. הועדה המחוזית תסיים את הדיון לפי סעיף 198(ב) לחוק בתביעה לפיצויים, תוך חדשיים מיום קבלתה מאת הועדה.

9. (בוטלה).

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

הודעה לועדה

9. נסתיים הדיון בועדה המחוזית לפי סעיף 198(ב) לחוק, יודיע מזכיר הועדה המחוזית על ההחלטה לועדה תוך שבועיים מיום קבלתה, ויחזיר לועדה את כל המסמכים שהועברו לוועדה המחוזית לפי תקנה 6(א).

10. (בוטלה).

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

המועד לסיום הדיון מחדש בועדה

10. הוחזר הדיון בתביעה לפיצויים לועדה, תחליט הועדה בתביעה תוך חדשיים מהיום שבו נתקבלה בועדה הודעת הועדה המחוזית בדבר החזרת הדיון.

11. (בוטלה).

מיום 24.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1988 עמ' 555

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

הודעה על החלטה סופית

11. מזכיר הועדה יודיע לתובע בדואר רשום-

(1) על החלטת הועדה המחוזית, תוך שבועיים מיום קבלת הודעה על ההחלטה לפי תקנה 9;

(2) על החלטת הועדה בדיון מחדש, תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה לפי תקנה 10.

השם

12.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל"א-1971".

תוספת

טופס

(תקנות 2 ו-4)

[בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק]

י"ד באדר תשל"א (11 במרס 1971)                                       יוסף בורג

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2685 מיום 14.4.1971 עמ' 839.

תוקנו ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 554 – תק' תשנ"ח-1998.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות