נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ד-1974

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גופים

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ד-1974*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים

1.    הגופים הציבוריים והמקצועיים המפורטים להלן נקבעים בזה לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש לו ענין ציבורי בה:

(1)   המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית לישראל;

(2)   מינהל הפיתוח של קרן קיימת לישראל;

(3)   מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע;

(4)   הרשות לגנים לאומיים;

(5)   הרשות לשמורות טבע;

(6)   החברה להגנת הטבע;

(7)   המועצה לארץ ישראל יפה;

(8)   אגודת אדריכלי הנוף;

(9)   המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל (מלר"ז);

(10)  אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל.

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

השם

3.    לצו זה ייקרא "צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ד-1974".

א' בכסלו תשל"ד (26 בדצמבר 1973)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשל"ד מס' 3113 מיום 10.1.1974 עמ' 535.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות