נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור), תשל"ז-1976

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר – סדרי דין

תוכן ענינים

2

Go

בעל דין שאינו מערער

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור), תשל"ז-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

בעל דין שאינו מערער

1.    בערעור לפי סעיף 250 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יהיה משיב גם מי שהיה בעל דין בבית משפט בהליך שעליו מערערים ולא ערער.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור), תשל"ז-1976".

י"א בתשרי תשל"ז (5 באוקטובר 1976)                  חיים י' צדוק

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3604 מיום 21.10.1976 עמ' 150.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות