נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), תשל"ח-1978

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

מסירת צו לפי סעיף 239

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), תשל"ח-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

מסירת צו לפי סעיף 239

1.    על מסירת צו לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יחולו הוראות סעיף 209 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), תשל"ח-1978".

ל' בניסן תשל"ח (7 במאי 1978)                            שמואל תמיר

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1451.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות