נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ט-1978

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גופים

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל"ט-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים

1.    הגופים המקצועיים המפורטים להלן נקבעים בזה לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש לו ענין ציבורי בה:

צו תשל"ט-1979

(1)   אגודת האדריכלים בישראל;

(2)   אגודת הארכיטקטים העצמאית בישראל.

מיום 24.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3972 מיום 24.4.2979 עמ' 1018

החלפת פסקה 1(1)

הנוסח הקודם:

(1) האיגוד לתכנון סביבתי;

תחילה

2.    תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו.

ה' בחשון תשל"ט (5 בנובמבר 1978)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשל"ט מס' 3917 מיום 7.12.1978 עמ' 228.

תוקן ק"ת תשל"ט מס' 3972 מיום 22.4.1979 עמ' 1018 – צו תשל"ט-1979.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות