נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (בנינים ציבוריים), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – בנינים ציבוריים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרת בנינים ציבוריים

Go

2


תקנות התכנון והבניה (בנינים ציבוריים), תשמ"א-1981*

מיום 1.9.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5130 מיום 1.9.1988 עמ' 1080

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות התכנון והבניה (סידורים לנכים בבנינים ציבוריים), התשמ"א-1981

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

הגדרת בנינים ציבוריים

1.    "בנין ציבורי", לצורך סעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יהיה כהגדרת "בנין ציבורי א'" וכהגדרת "בנין ציבורי ב'" בחלק ח' מתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

י"ח באייר תשמ"א (22 במאי 1981)                                      יוסף בורג

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4239 מיום 1.6.1981 עמ' 1065.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5130 מיום 1.9.1988 עמ' 1080 – תק' תשמ"ח-1988.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות