נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר – סדרי דין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת ערעור

Go

2

סעיף 3

המשיבים בערעור

Go

2

סעיף 4

כתב ערעור

Go

2

סעיף 5

מען הצדדים

Go

2

סעיף 6

פסילת כתב הערעור

Go

2

סעיף 7

שמיעת הערעור

Go

2

סעיף 8

סדרי שמיעת הערעור

Go

2

סעיף 9

ביטול ערעור

Go

2

סעיף 10

תחילה

Go

2


תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), תשמ"א-1981*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), סעיף 14(יב) בתוספת השלישית לחוק (להלן – התוספת), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה, "בית המשפט" ו"ערעור" – כמשמעותם בסעיף 14(ו), (ט) ו-(י) לתוספת.

הגשת ערעור

2.    (א)  ערעור יוגש בכתב לבית המשפט תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שבו הודעה למערער ההחלטה, או השומה, או מיום שהוצג לוח השומה, הכל לפי הענין.

          (ב)  משהוגש כתב הערעור יסומן תאריך ההגשה בגוף הכתב.

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 823

(א) ערעור יוגש בכתב לבית המשפט תוך שלושים ימים ארבעים וחמישה ימים מיום שבו הודעה למערער ההחלטה, או השומה, או מיום שהוצג לוח השומה, הכל לפי הענין.

המשיבים בערעור

3.    המשיבים בערעור יהיו –

(1)  בערעור לפי סעיף 14(ו) לתוספת – הועדה המקומית;

(2)  בערעור לפי סעיף 14(ט) לתוספת – החייב בהיטל;

(3)  בערעור לפי סעיף 14(י) לתוספת – החייב בהיטל והועדה המקומית.

כתב ערעור

4.    כתב הערעור יוגש בשלושה עתקים, ייחתם ביד המערער או בא-כוחו ויפורטו בו –

(1)  שמו ומענו של המערער;

(2)  שמם ומענם של המשיבים;

(3)  המועד שבו הודעה למערער ההחלטה או השומה, או המועד שבו הוצג לוח השומה, הכל לפי הענין;

(4)  תאריך תשלום ההיטל או מתן הערובה לתשלומו;

(5)  נימוקי הערעור.

מען הצדדים

5.    מענם של המערער והמשיבים לצורך מסירת כתבי בי-דין יהיה כפי שצויין בכתב הערעור.

פסילת כתב הערעור

6.    כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות אלה לא יקובל במשרד הרישום של בית משפט השלום; אולם משנתקבל כתב ערעור, לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי-קיום הוראה כאמור, אלא אם כתב הערעור אינו מגלה כל נקודה שבמחלוקת.

שמיעת הערעור

7.    משנמסר למשיב העתק כתב הערעור, יקבע רשם בית המשפט מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין.

סדרי שמיעת הערעור

8.    על המצאת כתבי בי-דין, איחוד ערעורים, שמיעת ערעור, ערעור שכנגד ומתן פסק-הדין יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

ביטול ערעור

9.    עד למתן פסק-הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט ומסירת העתק הימנה למשיב, או על ידי הודעה בעל-פה בשעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור, והמערער ישלם למשיב, על פי בקשתו, את ההוצאות שיקבע בית המשפט.

תחילה

10.  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981).

כ"א בסיון תשמ"א (23 ביוני 1981)                                       משה נסים

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1160.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 823 – תק' תשמ"ח-1988.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות