נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

2

Go

מסירת הודעות

סעיף 1

2

Go

תחליף מסירת הודעה

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה), תשמ"א-1981*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, לפי סעיף 6(ג) לתוספת השלישית לחוק, בהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

מסירת הודעות

1.    מתן הודעה בדבר חבות בהיטל השבחה לפי סעיפים 4(2) ו-6(ב) של התוספת השלישית לחוק תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.

תחליף מסירת הודעה

2.    אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור בתקנה 1, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום הועדה המקומית.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981).

י' בסיון תשמ"א (12 ביוני 1981)                             יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

                                 אני מסכים.

                                        משה ניסים

                                                   שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1164.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות