נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

סעיף 1

ערובות להבטחת תשלום

Go

2

סעיף 2

שומה לצורך ערבות

Go

2

סעיף 3

דחיית תשלומים

Go

2

סעיף 4

ערבות לתשלום נדחה

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), תשמ"א-1981*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיפים 8 ו-14 לתוספת השלישית לחוק, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ערובות להבטחת תשלום

1.    ערובה להבטחת תשלום היטל השבחה לפי סעיפים 8 ו-14 של התוספת השלישית לחוק – תהא ערבות בנקאית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים; הוגשה בקשה לשומה חוזרת או שהוגש ערעור, רשאית הועדה המקומית לדרוש הארכת הערבות עד תום ההליכים בשומה החוזרת או בערעור.

שומה לצורך ערבות

2.    שיעור התשלום שבעדו מבוקשת הערבות הבנקאית כאמור בתקנה 1, ייקבע בידי שמאי מקרקעין מטעמה של הועדה המקומית, תוך 15 ימים מיום שהגיש החייב בהיטל דרישה לשומה.

דחיית תשלומים

3.    החייב בהיטל רשאי לדחות תשלום מחצית ההיטל גם לאחר מועד מימוש זכויותיו במקרקעין, באופן שהתשלום הנדחה יחולק לששה שיעורים חדשיים שווים, החל בחודש שלאחר מועד המימוש, ויחולו עליו הוראות סעיף 4 של חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.

ערבות לתשלום נדחה

4.    דחיית תשלום, כאמור בתקנה 3, מותנית במתן ערבות בנקאית לגבי הסכום שטרם שולם.

4א.     (בוטלה).

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4397 מיום 1.9.1982 עמ' 1554

הוספת תקנה 4א

מיום 30.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 887

ביטול תקנה 4א

הנוסח הקודם:

תשלום והתחייבות במקרים מיוחדים

4א. על אף האמור בתקנות 1 עד 4, במקרים שלהלן ישולם לועדה המקומית על חשבון היטל השבחה, תשלום בשיעור השווה למחצית אגרת בניה בעד דירת מגורים שלגביה ניתן היתר בניה, והיתרה תשולם עד תום שנה על פי התחייבות בכתב של החייב בתשלום, במידה שהחיוב יישאר בעינו:

(1) כשהמקרקעין לדירת המגורים מצויים בישוב או בחלק ממנו שהוכרז כשכונת שיקום על ידי ועדת השרים לשיקום שכונות;

(2) כשהמקרקעין לדירת המגורים נכללים באזור שיקום כמשמעותו בחוק פינוי ובינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965;

(3) נתקבל היתר לבניית דירת מגורים או הרחבתה, כאשר מבקש ההיתר זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון בקשר לאותה דירה, ובלבד שהשטח הכולל של הדירה שלגביה קיימת הזכאות תואם את ההוראות בדבר זכאות שקבע משרד הבינוי והשיכון; על כל תוספת מעל השטח האמור לא יחולו הוראות תקנה זו.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981).

י' בסיון תשמ"א (12 ביוני 1981)                                          יוסף בורג

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1164.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4397 מיום 1.9.1982 עמ' 1554 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.9.1982.

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 887 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות