נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

2

Go

תעודה בדבר תשלום היטל

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), תשמ"א-1981*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיף 10(ב) לתוספת השלישית לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

תעודה בדבר תשלום היטל

1.    תעודה בדבר תשלום היטל השבחה או ערובה לתשלומו לפי סעיף 10 לתוספת השלישית לחוק, יכול שתינתן בנפרד ויכול שתינתן בתוך תעודה המוצאת לפי סעיף 324 לפקודת העיריות, ובלבד שדבר תשלום ההיטל או מתן ערובה לתשלומו, כולו או חלקו, יצויין במפורש בתעודה.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981).

י' בסיון תשמ"א (12 ביוני 1981)                             יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1165.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות