נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

2

Go

תשלום על תוספת שטח דירת מגורים

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), תשמ"א-1981*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיף 19(ב) לתוספת השלישית לחוק, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תשלום על תוספת שטח דירת מגורים

1.    בעל דירת מגורים המבקש הקלה לבניית תוספת שטח לדירת מגוריו או מגורי בני משפחתו, לא תחול עליו חובת תשלום היטל על כל תוספת, אלא במידה שהיא מגדילה את השטח הכולל של דירתו למעלה מ-110 מ"ר.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981).

י' בסיון תשמ"א (12 ביוני 1981)                             יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1165.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות