נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), תשמ"ג-1982

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – סדרי דין

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים

תוכן ענינים

סעיף 2

הריסה ללא הרשעה

Go

2

סעיף 3

צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד

Go

2

סעיף 4

הודעה על צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד

Go

2

סעיף 5

צו מניעת פעולות

Go

2

סעיף 5א

הודעה על צו מניעת פעולות על פי המבקש בלבד

Go

3

סעיף 6

בקשה לביטול צו שניתן על פי המבקש בלבד

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3


תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), תשמ"ג-1982*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

1.    (בוטלה).

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 524

1. (א) צו מעצר לפי סעיף 207ב לחוק יכול שיינתן על פי הפונה בלבד אם הפניה מלווה בהעתק מאושר של צו על פי סעיף 207א(ב) או (ג) (להלן – צו הריסה) שלא בוצע, ונתמכת בתצהיר של מהנדס הועדה המקומית או מהנדס אחר שהוא הסמיך לכך שמהנדס הועדה המקומית או יושב ראש הועדה המחוזית הסמיכו לכך (להלן –  מהנדס), המציין –

(1) שהמצהיר ביקר במקום שעליו ניתן צו ההריסה, ובשעת הביקור לא בוצע הצו, כולו או מקצתו;

(2) אם צו ההריסה בוצע במקצתו – פירוט חלקי הבנין שטרם נהרסו כאמור בצו;

(3) שיש למצהיר יסוד סביר להניח שהנשפט יודע כי ביצוע צו ההריסה הוטל עליו.

מיום 26.6.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 848

ביטול תקנה 1

הנוסח הקודם:

צו מעצר

1. (א) צו מעצר לפי סעיף 207ב לחוק יכול שיינתן על פי הפונה בלבד אם הפניה מלווה בהעתק מאושר של צו על פי סעיף 207א(ב) או (ג) (להלן – צו הריסה) שלא בוצע, ונתמכת בתצהיר של מהנדס הועדה המקומית או מהנדס אחר שמהנדס הועדה המקומית או יושב-ראש הועדה המחוזית הסמיכו לכך (להלן – מהנדס), המציין –

(1) שהמצהיר ביקר במקום שעליו ניתן צו ההריסה, ובשעת הביקור לא בוצע הצו, כולו או מקצתו;

(2) אם צו ההריסה בוצע במקצתו – פירוט חלקי הבנין שטרם נהרסו כאמור בצו;

(3) שיש למצהיר יסוד סביר להניח שהנשפט יודע כי ביצוע צו ההריסה הוטל עליו.

(ב) עצור על פי תקנת משנה (א) יובא תוך 48 שעות ממועד מעצרו לפני בית המשפט שנתן את צו המעצר לשם מתן הזדמנות להראות שצו ההריסה בוצע, בין לפני הפניה למתן צו מעצר ובין לאחר מכן; על הבאת העצור לפני בית המשפט תינתן, ככל האפשר, הודעה למי שעל פי פנייתו ניתן צו המעצר.

(ג) לא הובא העצור לפני בית המשפט תוך המועד שנקבע בתקנת משנה (ב), ישוחרר ממעצרו.

(ד) על צו מעצר לפי תקנה זו יחולו הוראות סעיפים 23 עד 28 ו-29(א) עד (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982.

הריסה ללא הרשעה

2.    צו לפי סעיף 212 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם ראה בית המשפט שאי-אפשר או בלתי מעשי להזמין לדיון אדם העלול להיפגע על ידי ביצועו של הצו ובלבד שהעתק הצו יודבק על המקרקעין ולא יחלו בביצועו עד שחלף המועד הקבוע בתקנה 6.

מיום 26.6.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 848

2. צו לפי סעיף 212 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם ראה בית המשפט שאי-אפשר או בלתי מעשי להזמין לדיון אדם העלול להיפגע על ידי ביצועו של הצו ובלבד שהעתק הצו יודבק על המקרקעין ולא יחלו בביצועו עד שחלף המועד לערעור לפי סעיף 250 לחוק המועד הקבוע בתקנה 6.

צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד

3.       (א)  צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכת בתצהיר של אחד מאלה:

(1)   מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס אחר שמהנדס הוועדה הסמיכו לכך;

(2)   עובד הוועדה המקומית או עובד הרשות המקומית שבתחומה בוצעה העבירה, שמהנדס הוועדה הסמיכו לכך;

(3)   מתכנן המחוז;

(4)   עובד המדינה או מהנדס שמתכנן המחוז הסמיכו לכך.

          (ב)  בתצהיר יפורט –

(1)   שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו;

(2)   העובדות שנתגלו בשעת הביקור שיש בהן לכאורה עבירה לפי סעיף 204 לחוק, בציון העבירה האמורה;

(3)   שיש למצהיר יסוד סביר להניח שמבוצעת במקום עבודה או שמשתמשים במקרקעין בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204 לחוק וכי מתן מיידי של צו הפסקה שיפוטי דרוש לשם מניעת המשך ביצוע עבירה כאמור.

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 524

3. צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכת בתצהיר של מהנדס הועדה המקומית מהנדס או של עובד הועדה המקומית שמהנדס הועדה הסמיכו או עובד הרשת המקומית שבתחומה בוצעה העבירה, שהמהנדס הסמיכו; בתצהיר יפורט: -

מיום 26.6.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 848

3. (א) צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכת בתצהיר של מהנדס או של עובד הועדה המקומית שמהנדס הועדה הסמיכו או עובד הרשת המקומית שבתחומה בוצעה העבירה, שהמהנדס הסמיכו; אחד מאלה:

(1) מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס אחר שמהנדס הוועדה הסמיכו לכך;

(2) עובד הוועדה המקומית או עובד הרשות המקומית שבתחומה בוצעה העבירה, שמהנדס הוועדה הסמיכו לכך;

(3) מתכנן המחוז;

(4) עובד המדינה או מהנדס שמתכנן המחוז הסמיכו לכך.

(ב) בתצהיר יפורט: -

(1) שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו;

(2) העובדות שנתגלו בשעת הביקור שיש בהן לכאורה עבירה לפי סעיף 204 לחוק, בציון העבירה האמורה;

(3) שיש למצהיר יסוד סביר להניח שמבוצעת במקום עבודה או שמשתמשים במקרקעין בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204 לחוק וכי מתן מיידי של צו הפסקה שיפוטי דרוש לשם מניעת המשך ביצוע עבירה כאמור.

הודעה על צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד

4.    ניתן צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד, יביאו המבקש או בא-כוחו לידיעת אחד מהמנויים בסעיף 208 לחוק; נבצר הדבר – יודבק הצו, או העתק ממנו, על קיר חיצון של הבנין אליו מתייחס הצו, ובהעדר קיר חיצון – במקום אחר הנראה לעין במקרקעין שהצו מתייחס אליהם; בעת ההדבקה יירשמו בגוף הצו המודבק היום והשעה של ההדבקה.

צו מניעת פעולות

5.    צו מניעת פעולות לפי סעיף 246 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכה בתצהיר של אחד מהמנויים בתקנה 3(א) ושבו יפרט:

(1)  שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו;

(2)  פעולות ההכנה לבניה או לשימוש במקרקעין ללא היתר, או בסטיה מהיתר או מתכנית, שמצא באותו מקום;

(3)  שיש למצהיר יסוד סביר להניח שאם לא יינתן הצו לאלתר ומבלי להזמין את מי שביצע את פעולות ההכנה כאמור, יכביד הדבר הכבדה רבה על ביצועו של צו העשוי להינתן על פי סעיפים 206 או 212 לחוק בשל העבירה שבבניה או בשימוש במקרקעין כאמור, או יסכל הדבר את ביצועו כליל, או ייגרמו נזק, הטרדה או הפרעה חמורים לציבור, וכן מה הוא היסוד להנחה כאמור.

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 524

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

בקשה לביטול צו הפסקה שיפוטי שניתן על פי המבקש בלבד

5. הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה שיפוטי שניתן על פי המבקש בלבד, רשאי, תוך 30 ימים מהיום שבו הצו הגיע לידיעתו או ממועד הדבקת הצו כאמור בתקנה 4, לפי הענין, לבקש את ביטולו מבית המשפט שנתן את הצו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת.

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 524

6. 5. צו מניעת פעולות לפי סעיף 246 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכה בתצהיר של מהנדס הועדה המקומית או של מהנדס שהוא הסמיכו של מהנדס, ושבו יפרט:

מיום 27.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4928 מיום 27.4.1986 עמ' 826

5. צו מניעת פעולות לפי סעיף 246 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכה בתצהיר של מהנדס של עובד שמהנדס הועדה המקומית הסמיכו לכך, ושבו יפרט:

מיום 26.6.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 848

5. צו מניעת פעולות לפי סעיף 246 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכה בתצהיר של עובד שמהנדס הועדה המקומית הסמיכו לכך אחד מהמנויים בתקנה 3(א) ושבו יפרט:

הודעה על צו מניעת פעולות על פי המבקש בלבד

5א.     ניתן צו מניעת פעולות על פי המבקש בלבד, יביאו המבקש או בא-כוחו לידיעת אחד מהמנויים בסעיף 208 לחוק; נבצר הדבר – יודבק הצו או העתק ממנו, על קיר חיצון של הבנין שאליו מתייחס הצו, ובהעדר קיר חיצון – במקום אחר הנראה לעין במקרקעין שהצו מתייחס אליהם; בעת ההדבקה יירשמו בגוף הצו המודבק, היום והשעה של ההדבקה.

מיום 26.6.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 849

הוספת תקנה 5א

בקשה לביטול צו שניתן על פי המבקש בלבד

6.    הרואה את עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף 212 לחוק, צו הפסקה שיפוטי, או צו מניעת פעולות, שניתן על פי המבקש בלבד, רשאי, תוך 30 ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו, או ממועד הדבקת הצו כאמור בתקנה 2, 4 או 5א, לפי הענין, לבקש את ביטולו מבית המשפט שנתן את הצו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת.

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 524

הוספת תקנה 6

מיום 26.6.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 849

6. הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה שיפוטי, או צו מניעת פעולות, שניתן על פי המבקש בלבד, רשאי, תוך 30 ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו, או ממועד הדבקת הצו כאמור בתקנה 4 כאמור בתקנה 2, 4 או 5א, לפי הענין, לבקש את ביטולו מבית המשפט שנתן את הצו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת.

מיום 16.8.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6510 מיום 16.8.2006 עמ' 1097

6. הרואה את עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף 212 לחוק, צו הפסקה שיפוטי, או צו מניעת פעולות, שניתן על פי המבקש בלבד, רשאי, תוך 30 ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו, או ממועד הדבקת הצו כאמור בתקנה 2, 4 או 5א, לפי הענין, לבקש את ביטולו מבית המשפט שנתן את הצו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בכסלו תשמ"ג (1 בדצמבר 1982).

כ"ו בתשרי תשמ"ג (13 באוקטובר 1982)                              משה ניסים

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 196.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 524 – תק' תשמ"ד-1983; תחילתן ביום 1.1.1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4928 מיום 27.4.1986 עמ' 826 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 848 – תק' תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ו מס' 6510 מיום 16.8.2006 עמ' 1097 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות