נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה), תשמ"ד-1983

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – קרקע חקלאית – איחוד וחלוקה

חקלאות טבע וסביבה – חקלאות – קרקע חקלאית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת ועדה משותפת

Go

2

סעיף 3

תחום הועדה המשותפת

Go

2

סעיף 4

הרכב הועדה המשותפת

Go

2

סעיף 5

תפקידי הועדה המשותפת וסמכויותיה

Go

2

סעיף 6

שמירת סמכויות

Go

2

סעיף 7

הוראות מעבר

Go

2

סעיף 8

הגבלת תוקף

Go

2


צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה), תשמ"ד-1983*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו-39 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה והועדות המקומית לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "קרקע חקלאית" - שטחי קרקע שהוכרזו קרקע חקלאית לפי התוספת הראשונה לחוק;

          "ישוב שיתופי" - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

הקמת ועדה משותפת

2.    מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה (להלן - הועדה המשותפת), לענין קרקע חקלאית במרחבי התכנון המקומיים הכלולים במחוז חיפה (להלן - המחוז).

תחום הועדה המשותפת

3.    תחום הועדה המשותפת יכלול את מרחבי התכנון המקומיים שבמחוז, בשטחי קרקע חקלאית הנמצאים בתחומי המועצות האזוריות חוף הכרמל, מנשה, אלונה וזבולון, בשטחו של ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם וכן בשטחי קרקע אחרת הנמצאים בתחום ישוב שיתופי, כאמור.

מיום 8.9.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4855 מיום 8.9.1985 עמ' 1910

3. תחום הועדה המשותפת יכלול את מרחבי התכנון המקומיים שבמחוז, בשטחי קרקע חקלאית הנמצאים בתחומי המועצות האזוריות חוף הכרמל, מנשה, אלונה וזבולון, בשטחו של ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם וכן בשטחי קרקע אחרת הנמצאים בתחום ישוב שיתופי, כאמור.

הרכב הועדה המשותפת

4.    הרכב הועדה המשותפת יהיה:

(1)   נציג שר הפנים - יושב ראש;

(2)   נציג מינהל מקרקעי ישראל;

(3)   נציג שר המשפטים;

(4)   נציג המוסדות המיישבים;

(5)   נציג הארגון היציג של המועצות האזוריות;

(6)   נציג אחת הועדות המקומיות, שיוחלף מפעם לפעם, וישמש כחבר הועדה המשותפת כשהיא דנה בענין הנמצא בתחום הועדה המקומית שאותה הוא מייצג;

(7)   נציג הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה.

תפקידי הועדה המשותפת וסמכויותיה

5.    לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לגבי נושאים אלה:

(1)  הליכי הכנתה של תכנית שבסמכות ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה לענין קרקע חקלאית במחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום;

(2)  הכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)(1) לחוק וכן הסמכויות להרחבת דרכים והגדלת שטחי ציבור לפי סעיף 62א(א)(2) ו-(3) לחוק אגב הכנת תכניות כאמור;

(3)  חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק,

ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בשטח יישוב שיתופי בתחום המועצות האזוריות המפורטות בסעיף 3, או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום יישוב שיתופי כאמור.

מיום 16.8.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4688 מיום 16.8.1984 עמ' 2368

5. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לפי החוק בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק  ג' סימן ז' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, וכן תיחום שטחים לדרכים ולצרכי ציבור וקביעת ייעודים לשימושים שונים אגב הכנת תכניות כאמור, ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בשטח ישוב שיתופי בתחום המועצות האזוריות המפורטות בסעיף 3, או שהוא מחזיק בהם.

מיום 8.9.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4855 מיום 8.9.1985 עמ' 1910

5. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לפי החוק בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק  ג' סימן ז' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, וכן תיחום שטחים לדרכים ולצרכי ציבור וקביעת ייעודים לשימושים שונים אגב הכנת תכניות כאמור, ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בשטח ישוב שיתופי בתחום המועצות האזוריות המפורטות בסעיף 3, או שהוא מחזיק בהם או קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב שיתופי, כאמור.

מיום 8.8.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1184

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לפי החוק בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק  ג' סימן ז' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, וכן תיחום שטחים לדרכים ולצרכי ציבור וקביעת ייעודים לשימושים שונים אגב הכנת תכניות כאמור, ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בשטח ישוב שיתופי בתחום המועצות האזוריות המפורטות בסעיף 3, או שהוא מחזיק בהם או קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב שיתופי, כאמור.

שמירת סמכויות

6.    אין בצו זה כדי לגרוע מסמכויות הועדות המקומיות לטפל בכל תכנית או היתר בשטח שבתחום מרחב התכנון שלהן אף אם הן בתחום הועדה המשותפת, למעט תכניות כאמור בסעיף 5 שהועדה המשותפת המליצה על הפקדתן.

מיום 8.9.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4855 מיום 8.9.1985 עמ' 1910

6. אין בצו זה כדי לגרוע מסמכויות הועדות המקומיות לטפל בכל תכנית או היתר בשטח שבתחום מרחב התכנון שלהן אף אם הן בתחום הועדה המשותפת, למעט הענינים המפורטים בסעיף 5 למעט תכניות כאמור בסעיף 5 שהועדה המשותפת המליצה על הפקדתן.

הוראות מעבר

7.    הועדות המקומיות ימשיכו בהליכים לאישור תכניות לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק שהוחלט על הפקדתן עד תחילתו של צו זה, ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק, שהוחלט לאשרן עד תחילתו של צו זה, ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור.

הגבלת תוקף

8.    צו זה יעמוד בתקפו עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

מיום 24.9.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 547

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ט באלול התשמ"ז (23 בספטמבר 1987) עד יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989).

מיום 1.1.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5257 מיום 22.3.1990 עמ' 490

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989) עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990).

מיום 1.1.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 517

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990) עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991).

מיום 1.1.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5431 מיום 31.3.1992 עמ' 921

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991) עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).

מיום 1.1.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1992 עמ' 825

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995).

מיום 1.1.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5730 מיום 11.1.1996 עמ' 430

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995) עד יום ט' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).

מיום 31.12.2000

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1184

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ט' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005).

מיום 31.12.2005

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 192

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

מיום 31.12.2010

צו תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7295 מיום 15.10.2013 עמ' 62

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

כ"ב באלול תשמ"ג (31 באוגוסט 1983)                   יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ד מס' 4547 מיום 24.10.1983 עמ' 327.

תוקן ק"ת תשמ"ד מס' 4688 מיום 16.8.1984 עמ' 2368 – צו תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4855 מיום 8.9.1985 עמ' 1909 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 547 – צו תשמ"ח-1988; תחילתו ביום 24.9.1987.

ק"ת תש"ן מס' 5257 מיום 22.3.1990 עמ' 490 – צו תש"ן-1990; תחילתו ביום 1.1.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 516 – צו תשנ"א-1991; תחילתו ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5431 מיום 31.3.1992 עמ' 921 – צו תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 824 – צו תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ו מס' 5730 מיום 11.1.1996 עמ' 430 – צו תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 1.1.1996.

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1184 – צו תשס"ב-2002; תחילתו ביום 31.12.2000.

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 192 – צו תשס"ז-2006; תחילתו ביום 31.12.2005.

ק"ת תשע"ד מס' 7295 מיום 15.10.2014 עמ' 62 – צו תשע"ד-2013; תחילתו ביום 31.12.2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות