נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224 ו-231 לחוק),
תשמ"ה-1985

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים

תוכן ענינים

2

Go

מסירת צווים

סעיף 1


תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224 ו-231 לחוק),
תשמ"ה-1985
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

מסירת צווים

1.    על מסירת צו לפי סעיף 224 לחוק וצו לפי סעיף 231 לחוק, יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.

ט"ו באייר תשמ"ה (6 במאי 1985)                           יצחק פרץ

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4814 מיום 11.6.1985 עמ' 1418.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות