נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), תשמ"ה-1985

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – שמאי מקרקעין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – שמאי מקרקעין

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – שמאי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת בקשה

Go

2

סעיף 3

מתן תשובה

Go

2

סעיף 4

אגרה

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), תשמ"ה-1985*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לענין תקנה 4, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המנהל" – המנהל כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, או מי שהוא הסמיך לכך;

מיום 12.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4975 מיום 12.10.1986 עמ' 52

"המנהל" – המנהל כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, או מי שהוא מינה לפי סעיף 47 לחוק האמור בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, או מי שהוא הסמיך לכך;

          "הרשימה" – רשימת עסקאות של מכירת זכויות במקרקעין שבה מצויינים הגוש, החלקה, ותאריך העסקה, שתימצא בכל לשכה אזורית של מס שבח מקרקעין;

מיום 12.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4975 מיום 12.10.1986 עמ' 52

"הרשימה" – רשימת עסקאות של מכירת זכויות במקרקעין שבה מצויינים הגוש, החלקה, ותאריך העסקה, שתימצא בכל לשכה אזורית של מס רכוש של מס שבח מקרקעין;

          "שמאי" – שמאי מקרקעין שנתבקש להכין שומה לצורך התוספת השלישית לחוק.

הגשת בקשה

2.    (א)  שמאי המבקש לעיין ברשימה לצורך מילוי תפקידו יגיש למנהל בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בו ממולאים חלקים א' ו-ב'.

          (ב)  שמאי המבקש לקבל את המחירים שהוסכמו בעסקה או במספר עסקות המצויינות ברשימה, יגיש למנהל בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת בו ממולאים חלקים א' ו-ג'.

          (ג)   שמאי המבקש לקבל פרטים משלימים נוספים לגבי עסקה או מספר עסקות יגיש למנהל בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת בו ממולאים חלקים א' ו-ד'.

מתן תשובה

3.    המנהל יתן תשובתו לבקשת השמאי לפי סעיפים 2(ב) ו-(ג), תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הבקשה.

אגרה

4.    בעד בקשה לפי תקנה 2(ב) ובעד בקשה לפי תקנה 2(ג) תשולם האגרה המשולמת בעד עיון לפי תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974.

תוספת

(תקנה 2)

 [בקשה למסירת מידע לפי סעיף 14א לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה]

ז' בניסן התשמ"ה (29 במרס 1985)                                       משה נסים

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 



* פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4794 מיום 18.4.1985 עמ' 1140.

תוקנו ק"ת תשמ"ז מס' 4975 מיום 12.10.1986 עמ' 52 – תק' תשמ"ז-1986.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות