נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות), תשמ"ו-1985

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

כינוי תכניות מפורטות ותכניות מיתאר

סעיף 1

2

Go

שינויים של תכניות

סעיף 2

2

Go

תכניות משולבות

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות), תשמ"ו-1985*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק) ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

כינוי תכניות מפורטות ותכניות מיתאר

1.    תכנית המוגשת לועדה מחוזית להפקדה תישא שם שיכיל ציון אם התכנית היא תכנית מפורטת או תכנית מיתאר מקומית.

שינויים של תכניות

2.    הוראות תקנה 1 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על הפקדה של שינוי לתכניות.

תכניות משולבות

3.    לענין תקנות אלה יראו תכנית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת וכן הוראות של שינוי לתכנית מיתאר מקומית כתכנית מיתאר מקומית.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.

כ"ט בכסלו תשמ"ו (12 בדצמבר 1985)                    יצחק פרץ

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4889 מיום 31.12.1985 עמ' 348.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות