נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), תשמ"ח-1987

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

דיווח של ועדה מקומית

סעיף 1

2

Go

דיווח של ועדה מחוזית

סעיף 2

2

Go

דיווח על פי דרישה מיוחדת

סעיף 3

2

Go

דיווח על אי ביצוע בניה שלא כדין

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5


תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), תשמ"ח-1987*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

דיווח של ועדה מקומית

1.    (א)  אחת לחודש ידווח יושב-ראש ועדה מקומית ליושב-ראש הועדה המחוזית שבתחום סמכותה מצויה הועדה, על בניה שלא כדין שנעשתה במרחב התכנון המקומי, במקומות שלפי התכניות החלות עליהן אסורה הבניה.

           (ב)  הדיווח האמור בתקנת משנה (א) יכלול פרטים אלה:

(1)   זיהוי המקום;

(2)   סוג הבניה, מועד ביצועה המשוער, ומועד גילויה;

(3)   היקף הבניה והשלב שבו היא נמצאת;

(4)   הטיפול המינהלי והמשפטי בבניה ובאחראים לה.

דיווח של ועדה מחוזית

2.    יושב ראש ועדה מחוזית –

(1)   יעביר אחת לחודש את הדיווחים שנתקבלו מאת הועדות המקומיות שבמחוז לשר הפנים או למי שהשר הסמיכו לכך (להלן - השר);

(2)   ידווח אחת לחודש לשר על בניה שלא כדין שנעשתה בתחום המחוז במקומות שבהם הבניה אסורה לפי התכניות החלות בהן; דיווח כאמור יכלול את הפרטים הנקובים בתקנה 1(ב).

דיווח על פי דרישה מיוחדת

3.    (א)  בנוסף לאמור בתקנות 1 ו-2 –

(1)   רשאי יושב ראש ועדה מחוזית לדרוש מיושב ראש ועדה מקומית דיווח על בניה שלא כדין שנעשתה במרחב התכנון המקומי לגבי מקומות ובמועדים שיפורטו בדרישה;

(2)   רשאי השר לדרוש מיושב ראש ועדה מחוזית דיווח על בניה שלא כדין שנעשתה במחוז לגבי מקומות ובמועדים שיפורטו בדרישה.

           (ב)  דיווח כאמור בתקנה זו יכלול את הפרטים הנקובים בתקנה 1(ב).

דיווח על אי-ביצוע בניה שלא כדין

4.    לא בוצעה בניה שלא כדין במחוז, או במרחב תכנון מקומי, לפי הענין, ישא הדיווח את המלים "לא בוצעה בניה שלא כדין", וייערך וישלח לפי תקנות אלה אף אם לא בוצעה כל בניה שהיא שלא כדין.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

י' בחשון תשמ"ח (2 בנובמבר 1987)                  יצחק שמיר

                                                                               ראש הממשלה ושר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5071 מיום 17.12.1987 עמ' 271.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות