נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשמ"ט-1989

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גוף ציבורי

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשמ"ט-1989*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גוף ציבורי

1.    האגודה הגיאוגרפית הישראלית נקבעת בזה גוף ציבורי, לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש לה עניין ציבורי בה.

תחילה

2.    תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

ח' באדר ב' תשמ"ט (15 במרס 1989)                       אריה דרעי

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 738.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות