נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), תשמ"ט-1989

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

סעיף 1

בקשה למתן מידע ת"ט תש"ן 1989

Go

2

סעיף 2

מהות המידע המבוקש

Go

2

סעיף 3

תיאור הקרקע נושא המידע

Go

2

סעיף 4

אגרה

Go

2

סעיף 5

תחולה במרחב תכנון מחוזי

Go

3

סעיף 6

שמירת דינים

Go

3


תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), תשמ"ט-1989*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולענין תקנה 5 – באישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בקשה למתן מידע ת"ט תש"ן 1989

1.    בקשה למתן מידע לפי סעיף 119א לחוק תכלול את תיאור הקרקע שעליה מבוקש המידע, בדרך שתאפשר לועדה המקומית לזהותה, ואת מהות המידע המבוקש.

מיום 12.10.1989

ת"ט תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 24

1. בקשה למתן מידע לפי סעיף 19א סעיף 119א לחוק תכלול את תיאור הקרקע שעליה מבוקש המידע, בדרך שתאפשר לועדה המקומית לזהותה, ואת מהות המידע המבוקש.

מהות המידע המבוקש

2.    (א)  על קרקע שבמרחב התכנון של הועדה המקומית ניתן לבקש מידע בדבר –

(1)   שטחה של קרקע שאינו מיועד לצרכי ציבור, בדרך הפקעה או בדרך אחרת, לפי כל תכנית, וזאת ברמת הדיוק של המסמכים הנמצאים במשרד הועדה המקומית;

(2)   יעודה של הקרקע והשימושים המותרים בה לפי כל תכנית, לרבות כל החלופות של יעודים ושימושים אלה;

(3)   זכויות הבניה לפי כל תכנית, לרבות כל החלופות שבתכנית;

(4)   מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מהוראות התכנית לענין מסלולי טיסה או הבטיחות בה או לענין מניעת מפגעי רעש או מפגעים סביבתיים אחרים;

(5)   מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מהוראות תכנית לחלוקה מחדש כאמור בסימן ז' לפרק ג' בחוק.

          (ב)  לענין תקנה זו, "תכנית" – לרבות תכנית שהופקדה.

          (ג)   אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מחובת הועדה המקומית למסור מידע נוסף לפי סעיף 119א לחוק.

תיאור הקרקע נושא המידע

3.    (א)  היתה הקרקע שעליה מבוקש המידע (בתקנה זו – הקרקע) רשומה בפנקסי המקרקעין, אחרי הסדר הזכויות במקרקעין, תתואר במספר החלקה ובמספר הגוש שלפיהם היא רשומה.

          (ב)  היתה הקרקע רשומה בפנקסי המקרקעין, אך טרם נערך בה הסדר זכויות במקרקעין, תתואר במספר יחידת הרישום שלפיה היא רשומה, בדרך שניתן לזהותה.

          (ג)   לא היתה הקרקע רשומה בפנקסי המקרקעין, תתואר לפי יחידת רישומה בפנקסים המנוהלים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאין רישום כזה – כשטח רצוף שבבעלות אחת, על ידי תיאור גבולותיה או בדרך אחרת שעל פיה ניתן לזהותה.

          (ד)  היתה הקרקע מתוארת במגרש בתכנית מיתאר מקומית, בתכנית מפורטת או בתשריט חלוקת קרקע או איחודה, רשאי מבקש המידע לתאר אותה, לפי בחירתו, גם לפי תיאורה בתכנית או בתשריט כאמור, במקום לתארה לפי האמור בתקנת משנה (א) עד (ג), בין אם התכנית אושרה ובין אם הופקדה בלבד.

          (ה)  היו שם הרחוב ומספר הבית שבו נמצאת הקרקע ידועים, יפורטו גם אלה בבקשה.

אגרה

4.    (א)  בעת מסירת המידע ישלם המבקש לועדה המקומית אגרה בסכום של 50 שקלים חדשים לכל חלקה שלגביה נמסר מידע; היו החלקות שלגביהן נמסר המידע בשטח קרקע רצוף - יהיה סכום האגרה 80 שקלים חדשים ל-2 החלקות הראשונות ו-25 שקלים חדשים לכל חלקה נוספת.

          (ב)  תכנית שבתוקף הקובעת מגרשים, יראו מגרש לפיה כאילו הוא חלקה לענין תקנה זו, אף אם לא נרשם כחלקה בפנקסי המקרקעין.

          (ג)   הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יתואמו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום ההעלאה) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה, ויעוגל כלפי מעלה לשקל החדש הקרוב.

תחולה במרחב תכנון מחוזי

5.    לגבי מרחב תכנון לפי סעיף 12(א) לחוק ישולמו האגרות שלפי תקנה 4 לועדה המחוזית.

שמירת דינים

6.    אין בהוראות תקנות 4 ו-5 כדי לגרוע מן הפטור מאגרה בעד עיון בתכנית לפי סעיף 96 לחוק.

כ"א בתמוז תשמ"ט (24 ביולי 1989)                                     אריה דרעי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5211 מיום 17.8.1989 עמ' 1263.

ת"ט ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 24.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות