נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים),
תשנ"א-1990

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

אישור עותק של תכנית להפקדה או אחרי אישור

סעיף 1

2

Go

שמירת דינים

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים),
תשנ"א-1990
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

אישור עותק של תכנית להפקדה או אחרי אישור

1.    (א)  החליט מוסד תכנון, מכוח סמכויותיו לפי החוק, להפקיד תכנית או לאשרה, לאחר שהופקדה, לפי הענין, יאשר יושב ראש המוסד בגוף התכנית וכן בתשריט שצורף לה את דבר הפקדתה או אישורה, ואת מועד ההפקדה או האישור, הכל לפי הענין.

           (ב)  תכנית שלפי פרק ג' לחוק תופקד או תימצא לאחר אישורה ביותר ממקום אחד, ישא כל אחד מעותקיה שיופקדו או יימצאו במקומות אלה והתשריטים המצורפים להם, את האישור של יושב ראש מוסד התכנון לפי תקנה זו, בחתימת ידו הוא, ומשנעשה כן, יהא דינו של כל עותק כאמור כדין מקור.

           (ג)   ניתן לערוך את אישורו של תשריט, לענין תקנה זו, על העתק צילומי צבעוני מהתשריט באותו גודל, ובלבד שכל העותקים הצילומיים כאמור שיופקדו או יימצאו ביותר ממקום אחד, יהיו מאושרים כאמור.

שמירת דינים

2.    תקנות אלה לא יגרעו מהוראת פרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בדבר השימוש בהעתקים צילומיים של תשריטים למטרות אחרות מאלה המפורטות בתקנה 1.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה בתום 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ד בתמוז תש"ן (17 ביולי 1990)                           אריה דרעי

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 140.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות