נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פרטים נחוצים בתכנית

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2


תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), תשנ"ב-1992*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158יד(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה, "צרכי ציבור" – כמשמעותם בסעיף 188 לחוק.

פרטים נחוצים בתכנית

2.    הפרטים הנחוצים בתכנית אחת או יותר החלה על שטח פלוני לענין סעיף 158יד(3) לחוק הם הוראות בדבר כל אלה:

(1)  חלוקת מגרשים או בדבר שטחים מזעריים למגרשים שעליהם תותר בניה לאחר ביצוע ההפרשות לצרכי ציבור;

(2)  גודל השטחים שיופרשו לצרכי ציבור, אם נקבע בתכנית כי יש להפריש שטחים לצרכי ציבור;

(3)  השטחים המותרים לבניה בכל מגרש במ"ר או באחוזי בניה;

(4)  השימושים המותרים במגרש שעליו יוקם בנין;

(5)  מרחק צדיו השונים של בנין מגבולות מגרש או ממבנים הסמוכים לבנין;

(6)  גובה מרבי של בנין במטרים או מספר מרבי של קומותיו.

מיום 12.8.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5464 מיום 12.8.1992 עמ' 1431

(6) גובה מרבי של בנין במטרים ומספר או מספר מרבי של קומותיו.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר  1992).

ז' באדר א' תשנ"ב (11 בפברואר 1992)                                 אריה דרעי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5422 מיום 23.2.1992 עמ' 788.

תוקנו ק"ת תשנ"ב מס' 5464 מיום 12.8.1992 עמ' 1431 – תק' תשנ"ב-1992.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות