נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר),
תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – ערבות

תוכן ענינים

2

Go

התחייבות לביצוע תשלומים

סעיף 1

2

Go

ערבות להבטחת ההתחייבות

סעיף 2

2

Go

הפרשי תשלומים

סעיף 3

2

Go

ריבית והצמדה

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

2

Go

תוספת

2

Go

ללא כותרת

2

Go

התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר


 תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר),
תשנ"ב-1992
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158לא ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

התחייבות לביצוע תשלומים

1.    מבקש היתר שלא קיבל מאת רשות הרישוי פירוט אגרות, היטלים ותשלומים כאמור בסעיף 158לא לחוק, ולא שילם כאמור לפי חשבון שערך בעצמו, יתן התחייבות לשלמם תוך שלושה חדשים בצירוף ערבות בנקאית, להבטחת מילוי ההתחייבות, כאמור בתקנה 2; ההתחייבות תינתן לפי הטופס שבתוספת.

ערבות להבטחת ההתחייבות

2.    ערבות להבטחת התחייבות של מבקש ההיתר לפי תקנה 1 תהא ערבות בנקאית בגובה סכום ההתחייבות האמורה ולתקופה שלה ניתנה ההתחייבות.

הפרשי תשלומים

3.    (א)  הודיעה רשות הרישוי למבקש היתר שסך כל התשלומים שהוא חייב בהם לפי סעיף 158לא גבוה מסכום התשלומים שחישב מבקש ההיתר, בין ששילם אותם ובין שהתחייב לשלמם, ישלם מבקש ההיתר את ההפרש תוך שלושים ימים מיום שקיבל את ההודעה.

           (ב)  ביצע מבקש ההיתר את התשלומים על פי חישובו וסך כל תשלומיו גבוה מסכום התשלומים שהודיעה עליו רשות הרישוי, יהא זכאי לתשלום ההפרש תוך שלושים ימים מיום הגשת דרישתו להחזר.

           (ג)   היה סכום ההתחייבות גבוה מהסכום שקבעה רשות הרישוי, רשאי מבקש ההיתר, להחליף את התחייבותו בהתחייבות מתאימה אחרת בצירוף ערבות בסכום המתאים.

ריבית והצמדה

4.    על תשלומים לפי תקנות אלה יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר 1992).

תוספת

(תקנה 2)

]התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר[

ז' באדר א' תשנ"ב (11 בפברואר 1992)                   אריה דרעי

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5422 מיום 23.2.1992 עמ' 806.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות