נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

בקשה ונספחיה

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

2

Go

תוספת

שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

Go

ללא כותרת


תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), תשנ"ב-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158כד ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "הרשם" - כמשמעותו בסעיף 158יג לחוק.

בקשה ונספחיה

2.    (א)  בקשה לתעודת מורשה להיתר לפי סימן ב' בפרק ה' 3 לחוק, תוגש לרשם לפי הטופס שבתוספת.

           (ב)  לבקשה יצורפו נספחים אלה:

(1)   העתקי הבקשות להיתרי בניה בישראל שפורטו בטופס הבקשה;

(2)   אם הכין המבקש בקשות להיתרי בניה כאמור שלא נחתמו בידו כעורך הבקשה - אישור מאת מי שחתם כעורך הבקשה, על כך שהמבקש היה מכין הבקשה בפועל; נבצר מהמבקש להמציא אישור כאמור, ינהג לפי הוראות הרשם.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר 1992).

תוספת

(תקנה 2(א))

[בקשה לתעודת מורשה להיתר]

ז' באדר א' תשנ"ב (11 בפברואר 1992)                   אריה דרעי

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5422 מיום 23.2.1992 עמ' 809.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות