נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר), תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

2

Go

מספר והיקף בקשות להיתרי בניה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


תקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר), תשנ"ב-1992*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 158כא לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אנו מתקינים תקנות אלה:

מספר והיקף בקשות להיתרי בניה

1.    מספר הבקשות להיתרי בניה בישראל שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר לפי סעיף 158כא לחוק, יהיה עשר לפחות, וסך כל שטחי הבניה הכוללים שלהן לא יפחת מעשרת אלפים מטרים רבועים.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר  1992).

ז' באדר א' תשנ"ב (11 בפברואר 1992)

                                        יצחק שמיר                  אריה דרעי

                                              שר העבודה והרווחה                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5422 מיום 23.2.1992 עמ' 811.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות