נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים), תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הגשת התנגדות

סעיף 2


תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים), תשנ"ב-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 175(ה) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ובהסכמת שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "הוראת שינוי" - כמשמעותה בסעיף 175 לחוק;

           "זכאי להתנגד" - בעל קרקע או בנין, או בעל זכות בהם, שהועדה הביאה לידיעתו את הדרישה להוראת שינוי;

           "הועדה" - הועדה למיתקנים בטחוניים, כמשמעותה בסעיף 160 לחוק.

הגשת התנגדות

2.    (א)  התנגדות להוראת שינוי שמגיש זכאי להתנגד לועדה, לפי סעיף 175(ה) לחוק, תוך עשרה ימים מיום שהוראת השינוי הגיעה לידיעתו, תישלח על פי מען הועדה שצויין בהודעה שקיבל.

           (ב)  ההתנגדות תהיה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ותפרט את הפגיעות הצפויות, לדעת מגישה, בנכס שלגביו מוגשת ההתנגדות.

ח' בסיון תשנ"ב (9 ביוני 1992)

                          אני מסכים.

                                                                    משה ארנס

                                                                                           שר הבטחון

                                                       אריה דרעי

                                                                          שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5451 מיום 18.6.1992 עמ' 1167.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות