נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין סעיף 100(3) לחוק), תשנ"ג-1993

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גופים

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין סעיף 100(3) לחוק), תשנ"ג-1993*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים

1.    הגופים הציבוריים המפורטים להלן נקבעים בזה לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש להם ענין ציבורי בה:

(1)   אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה;

(2)   אתרא קדישא.

תחילה

2.    תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

י"ב בשבט תשנ"ג (3 בפברואר 1993)                      אריה דרעי

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 431.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות