נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק),
תשנ"ו-1996

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

פטור מחובת פרסום

Go

2

סעיף 3

חובת התייעצות והנמקה

Go

2

סעיף 4

פטור לענין בקשה להקמת ממ"ד

Go

2


תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק),
תשנ"ו-1996
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 149(ב) ו-(ג) וסעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "בקשה" – בקשה להקלה, לשימוש חורג או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית.

פטור מחובת פרסום

2.    יושב ראש ועדה מחוזית רשאי לפטור מחובת פרסום בעתון או מחובת מסירת הודעה לבעלים ולמחזיקים, כולם או מקצתם, בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה בקשה, או לבעלים או למחזיקים בקרקע או בבנין גובלים, כולם או מקצתם, אם לדעתו השפעת ההיתר או האישור היא מזערית ונוגעת למספר מצומצם של בעלי זכויות בנכס שלגביו הוגשה הבקשה או בנכסים גובלים, ובלבד שהפטור לא יחול לגבי מסירת הודעה למי שלדעת יושב ראש הועדה המחוזית עלול להיפגע עקב אישור הבקשה.

חובת התייעצות והנמקה

3.    יושב ראש ועדה מחוזית לא יתן החלטתו לפי תקנה 2 אלא לאחר התייעצות עם יושב ראש הועדה המקומית או מי שהיושב ראש הסמיך לשם כך, וכן עם מתכנן המחוז או עם מי שהמתכנן מינה לשם כך, והוא ינמק בכתב את החלטתו.

פטור לענין בקשה להקמת ממ"ד

4.    יושב ראש ועדה מחוזית רשאי לקבוע כי הוראות סעיף 149 לחוק לא יחולו בכל הנוגע לבקשה שענינה הקמת מרחב מוגן דירתי המוקם כתוספת לבנין קיים באזור שהוכרז בו "מצב מיוחד בעורף" לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, כל עוד חל באזור המצב האמור או באזור שהחליטה עליו הממשלה כי קיימת דחיפות וחיוניות מטעמי ביטחון בהוספת מרחב מוגן דירתי לבנינים קיימים בו.

מיום 14.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 692

הוספת תקנה 4

י"ב בטבת תשנ"ו (4 בינואר 1996)                                        חיים רמון

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 502.

תוקנו ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 962 – תק' תשס"ז-2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות