נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו בתי משפט לעניינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט), תשנ"ו-1996

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין מינהליים

רשויות ומשפט מנהלי – בימ"ש מינהליים

תוכן ענינים

2

Go

תחילה

סעיף 1

2

Go

הסמכת בתי משפט מינהליים

סעיף 2

 


צו בתי משפט לעניינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט), תשנ"ו-1996*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 142(ג) לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 43), תשנ"ה-1995, אני מצווה לאמור:

תחילה

1.    תחילתו של פרק י'1 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן -  החוק), תהיה ביום י' באדר תשנ"ו (1 במרס 1996) (להלן - יום התחילה).

הסמכת בתי משפט מינהליים

2.    החל ביום התחילה מוסמכים כל בתי המשפט המחוזיים לשבת כבתי-משפט לעניינים מינהליים לפי פרק י'1 לחוק, כל בית משפט מחוזי באזור שיפוטו.

 

 

ט"ו בשבט תשנ"ו (5 בפברואר 1996)                     דוד ליבאי

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 * פורסם ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 577.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות