נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9)), תשנ"ז-1997

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

דרכי פרסום הפקדת תכנית

סעיף 1


תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9)), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(א)(9) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

דרכי פרסום הפקדת תכנית

1.    דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי פסקה (9) בסעיף 62א(א) לחוק, יהיו כדרכי פרסום של תכנית שבסמכות ועדה מקומית לפי פרק ג' סימן ו' לחוק ובנוסף תימסר הודעה על דבר ההפקדה, למי שלדעת מהנדס הועדה המקומית ייפגע או עלול להיפגע מאישור התכנית.

י"ג בתמוז תשנ"ז (18 ביולי 1997)                         אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ז מס' 5846 מיום 7.8.1997 עמ' 1063.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות