נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), תשנ"ח-1997

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר – סדרי דין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת ערר

Go

2

סעיף 3

פרטי הערר

Go

2

סעיף 4

המשיבים בערר

Go

2

סעיף 5

מסירת העתקי הערר למשיבים

Go

2

סעיף 6

תשובה לערר

Go

2

סעיף 7

דיון בהעדר תשובה בכתב

Go

2

סעיף 8

זימון לדיון בערר

Go

2

סעיף 9

דיון בהעדר צד

Go

2

סעיף 10

איחוד עררים ותשובות

Go

2

סעיף 11

סדר הדין בערר

Go

2

סעיף 12

הפסקת טיעון

Go

3

סעיף 13

צירוף צד

Go

3

סעיף 14

המצאת מסמכים וידיעות נוספות

Go

3

סעיף 14א

שאלות לשמאי מכריע והתייצבותו לדיון

Go

3

סעיף 14ב

מינוי שמאי מייעץ

Go

3

סעיף 14ג

שאלות לשמאי מייעץ והתייצבותו לדיון

Go

3

סעיף 15

סמכות יושב ראש ועדת הערר

Go

3

סעיף 16

פרוטוקול

Go

3

סעיף 17

מועד מתן החלטה

Go

3

סעיף 18

החלטה

Go

3

סעיף 19

הארכת מועדים

Go

3

סעיף 20

ביטול

Go

3

סעיף 21

תחילה

Go

3


תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), תשנ"ח-1997*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ד לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), בהסכמת שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "ועדת ערר" או "הועדה" – ועדה לפי סעיף 12ו לחוק;

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 471

"ועדת ערר" או "הועדה" – ועדה לפי סעיף 12א לפי סעיף 12ו לחוק;

          "ערר" – ערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 18(ד) לחוק לגבי תביעה לפיצויים לפי סעיף 198 לחוק, ערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 198(ד) לחוק, ערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 198(ה)(4) לחוק וערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 28(ה)(3) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק משק הגז הטבעי).

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 471

החלפת הגדרת "ערר"

הנוסח הקודם:

"ערר" - ערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 18(ד) ו-198(ד) לחוק וערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 198(ה)(4) לחוק.

הגשת ערר

2.    ערר יוגש בידי העורר למזכירות ועדת הערר, בכתב, בארבעה עותקים, בצירוף עותקים נוספים לפי מספר המשיבים; מזכיר הועדה או עובד מטעמו יאשר, בכתב, את קבלת הערר; בכתב האישור יצוין תאריך ההגשה ומספר תיק הערר.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

2. ערר יוגש בידי העורר למזכירות ועדת הערר, בכתב, בשישה עותקים בארבעה עותקים, בצירוף עותקים נוספים לפי מספר המשיבים; מזכיר הועדה או עובד מטעמו יאשר, בכתב, את קבלת הערר; בכתב האישור יצוין תאריך ההגשה ומספר תיק הערר.

פרטי הערר

3.    (א)  כתב ערר יכלול את כל אלה:

(1)   שם העורר ומענו וכן מספר טלפון ומספר פקסמילה שלו;

(2)   שם בא-כוח העורר, אם הערר מוגש באמצעות עורך דין, ומען למסירת מסמכים וכן מספר טלפון ומספר פקסמילה שלו;

(3)   פרטי התכנית והתביעה לפיצויים שלגביה ניתנה ההחלטה נושא הערר;

(4)   פרטי ההחלטה שעליה מוגש הערר, והעתק ההודעה בדבר ההחלטה;

(5)   פרטי המשיבים, שמותיהם ומענם;

(6)   נימוקי הערר;

(7)   עיקרי הראיות שהעורר מבקש להביא בפני ועדת הערר, וכן העתקים מחוות דעת שמאי שהגיש לועדה המקומית.

          (ב)  לבקשת עורר, תמציא לו הועדה המקומית את פרטי הצדדים להליך נושא הערר, שמותיהם ומעניהם, תוך שלושה ימים מיום הגשת הבקשה.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

(א) כתב ערר יכלול את כל אלה:

(1) שם העורר ומענו וכן מספר טלפון ומספר פקסמילה שלו;

(2) שם בא-כוח העורר, אם הערר מוגש באמצעות עורך דין, ומען למסירת מסמכים וכן מספר טלפון ומספר פקסמילה שלו;

(3) פרטי התכנית והתביעה לפיצויים שלגביה ניתנה ההחלטה נושא הערר;

(4) פרטי ההחלטה שעליה מוגש הערר, והעתק הודעת הועדה המקומית על ההודעה בדבר ההחלטה;

המשיבים בערר

4.    המשיבים בערר יהיו לפי העניין -

(1)  בערר על החלטת ועדה מקומית לפי סעיפים 18(ד) ו-198(ד) – הועדה המקומית, וכן כל מי שהשמיע טענותיו בפני הועדה לפי סעיף 198 לחוק;

(2)  בערר על החלטת שמאי מכריע לפי סעיף 198(ה)(4) לחוק – המשיבים המנויים בפסקה (1) ומי שהיה צד לדיון בפני השמאי המכריע ואיננו העורר;

(3)  בערר על החלטת ועדה מקומית לפי סעיף 28(ה)(3) לחוק משק הגז הטבעי – הוועדה המקומית.

מיום 24.10.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1153

החלפת פסקה 4(2)

הנוסח הקודם:

(2) בערר על החלטת שמאי מכריע לפי סעיף 198(ה)(4), המשיבים המנויים בפסקה (1) וכן השמאי המכריע;

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

הוספת פסקה 4(3)

מסירת העתקי הערר למשיבים

5.    מזכיר ועדת הערר ישלח, תוך חמישה ימים מיום קבלת הערר, לכל אחד מהמשיבים, עותק של הערר על נספחיו, בדואר רשום או באמצעות שליח וידאג לקבלת אישור על מסירת הערר למשיבים.

תשובה לערר

6.    (א)  המשיבים יגישו את תשובותיהם לערר תוך 30 ימים מיום שקיבלו את הערר.

          (ב)  ועדה מקומית המשיבה לערר תמציא במצורף לתשובה גם את כל החומר הנוגע לערר, לרבות התכניות החלות, פרוטוקולים וחוות דעת שמאי והיא תמציא לעורר ולמשיבים האחרים העתקים מן החומר שעליו היא מסתמכת בתשובתה לערר.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

(ב) ועדה מקומית המשיבה לערר תמציא במצורף לתשובה גם את כל החומר הנוגע לערר, לרבות התכניות החלות, פרוטוקולים וחוות דעת שמאי והיא תמציא לעורר ולמשיבים האחרים העתקים מחוות דעת השמאי שעליהן העתקים מן החומר שעליו היא מסתמכת בתשובתה לערר.

דיון בהעדר תשובה בכתב

7.    עבר המועד להגשת תשובה בערר תדון ועדת הערר בערר, אף אם המשיבים, כולם או מקצתם, לא הגישו תשובה בכתב, ובלבד שהוכח, להנחת דעתה של ועדת הערר, כי ניתנה להם הזדמנות נאותה להשיב לערר.

זימון לדיון בערר

8.    מזכיר הועדה יזמין את הצדדים לערר לדיון בו 7 ימים לפחות לפני היום שנקבע לדיון; הזמנה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעות טלפון או פקסימיליה.

דיון בהעדר צד

9.    הוזמנו הצדדים לדיון ואחד מהם לא התייצב לדיון, רשאית ועדת הערר לדון בערר גם בהעדרו, ובלבד שהוכח להנחת דעתה שהומצאה הזמנה כאמור בתקנה 8, כדין.

איחוד עררים ותשובות

10.  ועדת ערר הדנה בערר רשאית לאחד עררים או תשובות לערר אם מצאה כי עניינם דומה מבחינה עובדתית או משפטית.

סדר הדין בערר

11.  (א)  יושב ראש הועדה או מזכיר הועדה, יודיע על פתיחת הדיון בציון ההחלטה שעליה מוגש הערר ויקצוב את הזמן לכל טוען.

          (ב)  העורר או בא-כוחו יציג את הערר, נימוקיו ופרטי ראיותיו.

          (ג)   כל אחד מהמשיבים בערר יציג את תשובתו, נימוקיו ופרטי ראיותיו, לפי הסדר שיקבע יושב ראש ועדת הערר.

          (ד)  בתום שמיעת טענות המשיבים, רשאי העורר להגיב לטענות.

          (ה)  לא יישמע עורר במהלך הדיון אלא לעניין טענות שהעלה בערר ולא יישמע משיב אלא לעניין טענות שהעלה בתשובתו או שהועלו בערר, אולם הועדה רשאית, בכל שלב, לאשר בקשה לתיקון כתב ערר או כתב תשובה או להוספת טענות בעל פה, ובלבד שניתנה לצד שכנגד הזדמנות לטעון נגד הבקשה האמורה.

הפסקת טיעון

12.  יושב ראש ועדת הערר רשאי, לאחר התייעצות עם חברי הועדה, להורות לצד בערר להפסיק את טענותיו או למנוע ממנו להגיש ראיות, אם ראה כי אינם נוגעים לעניין או שיש בהם כדי לפגוע בצד שלישי שאינו מיוצג בדיון בערר.

צירוף צד

13.  ראתה ועדת הערר כי יש מקום לצרף משיב נוסף לערר, רשאית היא, בכל שלב, להפסיק את הדיון בערר עד לצירופו, ולתת לו הזדמנות נאותה להגיש תשובה בכתב ולהופיע בפני ועדת הערר.

המצאת מסמכים וידיעות נוספות

14.    ועדת הערר רשאית לדרוש מעורר או ממשיב להמציא לה, בתוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות הדרושים, לדעתה, לבירור הערר, ולקבל חוות דעת מומחה, ככל שתראה לנכון; ידיעות כאמור יוגשו לוועדת הערר בתצהיר.

מיום 24.10.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1153

14. (א) ועדת הערר רשאית לדרוש מעורר או ממשיב להמציא לה, תוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות הדרושים, לדעתה, לבירור הערר, ולקבל חוות דעת מומחה, ככל שתראה לנכון; ידיעות כאמור יוגשו לועדת הערר בתצהיר.

(ב) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש משמאי מכריע כהגדרתו בסעיף 198(ה)(1) לחוק, להתייצב לדיון בפני ועדת הערר, הדנה בערר על החלטתו, כדי להבהירה וכן לאפשר לצדדים לערר לשאול אותו שאלות הנוגעות להחלטתו; כן רשאי יושב ראש ועדת הערר לדרוש מהשמאי המכריע להשיב בכתב לשאלות הועדה או של צד מהצדדים לערר.

מיום 21.11.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6942 מיום 21.11.2010 עמ' 169

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

המצאת מסמכים וידיעות נוספות

14. (א) ועדת הערר רשאית לדרוש מעורר או ממשיב להמציא לה, תוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות הדרושים, לדעתה, לבירור הערר, ולקבל חוות דעת מומחה, ככל שתראה לנכון; ידיעות כאמור יוגשו לועדת הערר בתצהיר.

(ב) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש משמאי מכריע כהגדרתו בסעיף 198(ה)(1) לחוק, להתייצב לדיון בפני ועדת הערר, הדנה בערר על החלטתו, כדי להבהירה וכן לאפשר לצדדים לערר לשאול אותו שאלות הנוגעות להחלטתו; כן רשאי יושב ראש ועדת הערר לדרוש מהשמאי המכריע להשיב בכתב לשאלות הועדה או של צד מהצדדים לערר.

שאלות לשמאי מכריע והתייצבותו לדיון

14א.  (א)  בערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 198(ה)(4) לחוק, רשאית הוועדה להגיש לשמאי המכריע שאלות בכתב והשמאי המכריע ישיב עליהן בכתב בתוך 14 ימים מיום שקיבל אותן.

          (ב)  סברה הוועדה כי לצורך בירור הערר יש צורך בהצגת השומה המכרעת לפניה בידי השמאי המכריע, תזמן את השמאי המכריע לדיון בערר כדי שיציג את השומה המכרעת שערך.

מיום 21.11.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6942 מיום 21.11.2010 עמ' 169

הוספת תקנה 14א

מינוי שמאי מייעץ

14ב.  (א)  סברה ועדת הערר כי יש מקום לכאורה למנות שמאי מייעץ כאמור בסעיף 198(ו)(2) לחוק לשם בירור הסוגיות הטעונות הכרעה בערר, רשאית היא לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ כאמור, אף בלי שקיימה דיון בעניין זה בנוכחות הצדדים בערר, ובלבד שקודם לפנייתה תודיע על כך לצדדים ותאפשר להם להגיש את טענותיהם בכתב בעניין זה.

          (ב)  פניית יושב ראש הוועדה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ תוגש לפי הטופס שבתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט-2008, בשינויים המחויבים.

מיום 21.11.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6942 מיום 21.11.2010 עמ' 169

הוספת תקנה 14ב

שאלות לשמאי מייעץ והתייצבותו לדיון

14ג.   (א)  הגיש שמאי מייעץ את חוות דעתו לוועדה, רשאית הוועדה להגיש לשמאי המייעץ ולאפשר לצדדים להגיש לו באמצעותה, שאלות בכתב, והשמאי המייעץ ישיב עליהן בכתב בתוך 14 ימים מיום שקיבל אותן; סברה הוועדה שאין להציג שאלה מסוימת לשמאי המייעץ, לא תועבר השאלה לעיונו.

          (ב)  סברה הוועדה כי לצורך בירור הערר יש צורך בהצגת חוות הדעת לפניה בידי השמאי המייעץ, תזמן את השמאי המייעץ לדיון בערר כדי שיציג את חוות הדעת שערך; לא יציגו הצדדים שאלות לשמאי המייעץ, אלא בהתאם לתקנת משנה (א).

מיום 21.11.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6942 מיום 21.11.2010 עמ' 170

הוספת תקנה 14ג

סמכות יושב ראש ועדת הערר

15.  כל עניין הנוגע לסדרי הדין בערר שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות אלה, רשאי יושב ראש ועדת הערר לתת הוראות לגביו.

פרוטוקול

16.  (א)  יושב ראש ועדת הערר או מי שהוא מינה לכך ינהל פרוטוקול של הדיון; הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הועדה ובידי מזכיר הועדה או עובד אחר שקבע היושב ראש.

          (ב)  לפרוטוקול יצורפו כתב הערר, תשובות המשיבים והחלטות הועדה ויהיו חלק ממנו.

מועד מתן החלטה

17.  החלטה בערר תינתן תוך 60 ימים מיום סיום הדיון בערר.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

17. החלטה בערר תינתן תוך 60 ימים מיום קבלת תשובת המשיבים או מהיום האחרון להגשת התשובה כאמור בתקנה 6, לפי המוקדם סיום הדיון בערר.

החלטה

18.  (א)  החלטת ועדת הערר תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הועדה ובידי עובד אחר שקבע היושב ראש.

          (ב)  העתק ההחלטה יישלח בידי מזכיר ועדת הערר, תוך שבעה ימים מיום קבלתה, לכל עורר ולמשיבים בדואר רשום, ולחברי הועדה, אולם לחברי הועדה יכול שתישלח בדואר רגיל.

הארכת מועדים

19.  יושב ראש ועדת ערר רשאי, מנימוקים שיירשמו בכתב, להאריך כל מועד הקבוע בתקנות אלה ובלבד שהסכום הכולל של ימים שניתוספו לא יעלה על 60 ימים.

ביטול

20.  תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בתביעת פיצויים לפי סעיף 199 לחוק), תשל"א-1970 - בטלות.

תחילה

21.  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ג' בכסלו תשנ"ח (2 בדצמבר 1997)                                      צחי הנגבי

                                                                                                            שר המשפטים

                                      אני מסכים.

                                                         אליהו סויסה

                                                                            שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 114.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1153 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו על ערר שהוגש לוועדת הערר לאחר תחילתן.

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 471 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007 והן יחולו על ערר שהוגש לוועדת הערר מיום זה.

ק"ת תשע"א מס' 6942 מיום 21.11.2010 עמ' 169 – תק' תשע"א-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות