נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל),
תשנ"ח-1998

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – תשתיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

עבודות להקמת רשת חשמל

Go

3

סעיף 3

הרשאה בשטח בנוי

Go

3

סעיף 4

מיקום מיתקני חשמל

Go

4

סעיף 6

הרשאה בשטח פתוח

Go

4

סעיף 7

תכנית עבודה

Go

5

סעיף 8

מגבלות הנובעות מבטיחות טיסה

Go

5

סעיף 9

אישור מערכת הבטחון

Go

5

סעיף 9א

הקמה נלווית של רשת סיבים אופטיים

Go

5

סעיף 9ב

סייג לתחולה

Go

5

סעיף 10

תוקף ההרשאה

Go

5

סעיף 11

תחילה

Go

5

סעיף 12

סייג לתחילה

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5

הרשאה מס' .............. לביצוע תכנית עבודה מס' ..............

Go

5

תוספת שניה

Go

6


תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל),
תשנ"ח-1998
*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(ו) ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לתשתיות לאומיות, עם השר לאיכות הסביבה ועם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק- יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בעל זכות בקרקע" – מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעלים, כחוכר לדורות או כחוכר, וכן מי שזכאי להירשם כבעלים או כחוכר לדורות כאמור ובלבד שהוא מחזיק כדין בקרקע;

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

הוספת הגדרת "בעל זכות בקרקע"

           "בעל רשיון" - כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 (להלן - חוק משק החשמל);

           "הרשאה" - כמשמעותה בסעיף 145(ו) לחוק;

           "ועדת ערר להרשאות" - ועדה שחבריה הם יושב ראש ועדת הערר לפי סעיף 12א לחוק והוא יהיה היושב ראש, נציג מתכנן המחוז בועדת הערר ומנהל משק החשמל;

           "ועדת ערר מחוזית להרשאות" - ועדה שחבריה הם יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה והוא יהיה היושב ראש, חבר הועדה המחוזית שמונה לפי סעיף 7(א)(13) ומנהל משק החשמל;

           "מהנדס רשות מקומית" - מהנדס כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), תשנ"ב-1991;

           "מנהל משק החשמל" - המנהל שמינתה הממשלה לפי סעיף 57 לחוק משק החשמל או נציגו;

           "מתכנן מחוז" - מתכנן המחוז אשר מונה לפי סעיף 8 לחוק, או נציגו;

           "נציג שר הבטחון" - נציג שר הבטחון בועדה המחוזית לתכנון ולבניה, שנתמנה לפי סעיף 7(א)(3) לחוק, שבתחומה תיעשה העבודה או יוקם המיתקן;

           "פרסום בעיתון" - כהגדרתו בסעיף 1א לחוק;

           "קרקע פרטית" – קרקע שאינה קרקע ציבורית;

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

הוספת הגדרת "קרקע פרטית"

           "קרקע ציבורית" – קרקע, שבעל הזכות בה הוא אחד מאלה: המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקיימת לישראל, תאגיד שהוקם בחוק, החברה הלאומית לדרכים, רכבת ישראל או רשות מקומית (להלן – גוף ציבורי), ואין בעל זכות בקרקע שאינו גוף ציבורי, וכן דרך, ובלבד שאין עליה בעל זכות בקרקע שאינו גוף ציבורי;

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

הוספת הגדרת "קרקע ציבורית"

           "רשת חשמל עילית" - מיתקנים עיליים להולכה, חלוקה ואספקה של חשמל, לרבות עמודים למתח נמוך, גבוה, עליון ועל- עליון, וכן הציוד והאבזרים המותקנים עליהם והמחוברים אליהם לצורכי רשת החשמל, תחנות השנאה זעירות, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם וכן החיבורים אליהם, למעט חיבורים עיליים לבתים;

           "רצועה למעבר קווי חשמל" - שטח שיועד בתכנית למעבר קווי חשמל במתח גבוה, עליון ועל- עליון;

           "שטח בנוי" - שטח שיועד בתכנית או בתכנית מופקדת לפי סעיף 85 לחוק למגורים, למשרדים, לתעשיה, למלאכה, למלונאות, למסחר או לבניני ציבור לרבות שטחים לשירותי ציבור הנלווים להם, וכן שטח הנמצא במרחק של עד 100 מטרים משטח כאמור;

           "שטח פתוח" - שטח שאינו שטח בנוי;

           "תכנית" - תכנית תקפה כמשמעותה בחוק;

           "תכנית עבודה" - תכנית לביצוע עבודות והקמת מיתקנים המהווים חלק מרשת חשמל עילית המוגשת למנהל משק החשמל לצורך קבלת הרשאה לפי סעיף 45 לחוק משק החשמל, ערוכה כאמור בתקנה 7.

עבודות להקמת רשת חשמל

2.    (א)  עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח בנוי ועבודה להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח בנוי והשימוש בהם וכן התקנה נלווית של רשת סיבים אופטיים כמפורט בתקנה 9א, ייעשו כאמור בתקנות 3, 4 ו-5.

           (ב)  עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח פתוח והשימוש בה, ייעשו לפי תקנה 6.

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח פתוח והשימוש בהם - יראו את הרשאת מנהל משק החשמל לפי סעיף 45 לחוק משק החשמל כהרשאה לפי תקנות אלה, ובלבד שהתכנית שבה נקבעה הרצועה למעבר קווי חשמל היא בקנה מידה של 1:10,000 או יותר מפורט.

           (ד)  עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח שיועד בתכנית לתחנת כוח, תחנת מיתוג או תחנת משנה והשימוש בהם - יראו את התכנית כהרשאה לפי תקנות אלה.

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

(א) עבודה בקרקע ועל פני הקרקע להקמת רשת חשמל עילית בשטח בנוי ועבודה להקמת רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח בנוי והשימוש בהם וכן התקנה נלווית של רשת סיבים אופטיים כמפורט בתקנה 9א, ייעשו כאמור בתקנות 3, 4 ו-5.

הרשאה בשטח בנוי

3.    (א)  הוגשה למנהל משק החשמל תכנית עבודה בשטח בנוי או ברצועה למעבר קווי חשמל עיליים בשטח בנוי, ימסור בעל הרשיון העתק ממנה למהנדס הרשות המקומית שבתחומה מתוכננת להתבצע העבודה.

           (ב)  הודעה על הגשת תכנית העבודה תפורסם בעיתון, ותכלול את שם השכונה, הרחוב ומספרי הבתים שתכנית העבודה נוגעת להם; באין רחוב - תכלול ההודעה את השטח התחום בין הרחובות, ובאין שכונה ורחוב - תכלול ההודעה את מספרי הגושים והחלקות שתכנית העבודה נוגעת להם; כמו כן תכלול ההודעה את עיקרי העבודות המתוכננות, את המען והמועד להגשת השגה ואת כתובתו של בעל הרשיון.

           (ג)   כללה תכנית עבודה כאמור ביצוע עבודות בקרקע פרטית, ימסור בעל הרישיון הודעה אישית על כך לבעל המקרקעין.

           (ד)  כל המעוניין בתכנית העבודה רשאי לעיין בה, ללא תשלום, במשרדי הרשות המקומית, בשעות העבודה המקובלות.

           (ה)  הרואה עצמו נפגע על ידי תכנית העבודה רשאי להגיש השגה מנומקת בכתב למיקום רשת החשמל העילית, או מיתקן ממיתקניה; השגה כאמור תוגש למהנדס הרשות המקומית עם העתק לבעל הרשיון תוך 14 ימים מן היום הקובע; בתקנה זו, "היום הקובע" - מועד הפרסום המאוחר שבין הפרסומים בעיתון או מן המועד שנמסרה הודעה לפי תקנת משנה (ג), לפי המאוחר.

           (ו)   מהנדס רשות מקומית רשאי להודיע לבעל הרשיון ולמנהל משק החשמל על התנגדות למיקום רשת החשמל העילית לפי תכנית העבודה או מיתקן ממיתקניה או על אישור התכנית בתנאים, ורשאי הוא לאמץ לשם כך השגה שהוגשה לו לפי תקנת משנה (ה), כמו כן רשאי מהנדס רשות מקומית להודיע על התנגדותו לצורתו של מיתקן ממיתקני הרשת העילית אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השניה או על אישורו בתנאים; מהנדס הרשות המקומית ישלח הודעה על התנגדות כאמור או על אישור בתנאים תוך 21 ימים מהיום הקובע.

           (ז)   אימץ מהנדס הרשות המקומית השגה שהוגשה לו, יעביר למשיג העתק מהודעתו לבעל הרשיון ולמנהל משק החשמל; לא אימץ מהנדס הרשות המקומית השגה כאמור, יודיע על כך למגיש ההשגה, ויפרט את נימוקיו.

           (ח)  בכפוף להוראות תקנה 4(ב) לא יתנגד מהנדס רשות מקומית למיקומה של רשת חשמל עילית ברצועה למעבר קווי חשמל בשטח בנוי.

           (ט)  לא הודיע מהנדס הרשות המקומית על התנגדותו או על אישור התכנית בתנאים, יתן לבעל הרשיון תוך 21 ימים מהיום הקובע, הרשאה לביצוע תכנית העבודה; הודיע מהנדס הרשות המקומית על אישורו בתנאים, יתן את ההרשאה תוך 21 ימים מיום שנתמלאו התנאים; ההרשאה תינתן בנוסח שבתוספת הראשונה והעתק ממנה ימסר למנהל משק החשמל.

           (י)   לא הוגשה השגה כאמור בתקנת משנה (ה), לא הודיע מהנדס הרשות המקומית על התנגדותו או על אישורו בתנאים כאמור בתקנת משנה (ו), ולא ניתנה הרשאה במועד כאמור בתקנת משנה (ט), יראו את תכנית העבודה כהרשאה לפי תקנות אלה.

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

החלפת תקנת משנה 3(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) כללה תכנית עבודה כאמור ביצוע עבודות במקרקעין פרטיים כהגדרתם בחוק משק החשמל, ימסור בעל הרשיון הודעה אישית על כך לבעל המקרקעין.

מיקום מיתקני חשמל

4.    (א)  בעל רשיון יודיע למהנדס הרשות המקומית, 14 ימים מראש, על מועד קביעת מיקומם המדויק של כל מיתקן ממיתקני רשת החשמל העילית, לפי תכנית העבודה שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה.

           (ב)  המיקום המדויק של כל מיתקן ממיתקני רשת החשמל העילית, לפי תכנית עבודה שלביצועה ניתנה לו הרשאה לפי תקנות אלה, ייקבע בשטח על ידי נציג בעל הרשיון ומהנדס הרשות המקומית הנוגעת בדבר או נציגו, במשותף.

           (ג)   לא התייצב מהנדס הרשות המקומית או נציגו לצורך קביעת המיקום המדויק של מיתקני רשת החשמל העילית, במועד ובמקום שנקבעו בהודעה שבעל הרשיון מסר בהתאם לתקנת משנה (א), ייקבע המיקום המדויק של מיתקני רשת החשמל העילית על- ידי בעל הרשיון, לפי שיקול דעתו לפי ההרשאה שניתנה לו.

           (ד)  התייצב מהנדס הרשות המקומית או נציגו כאמור, אך נתגלעו בינו לבין נציג בעל הרשיון חילוקי דעות לגבי מיקומו של מיתקן ממיתקני רשת החשמל העילית - יחולו הוראות תקנה 5.

5.    (א)  הודיע מהנדס רשות מקומית על התנגדותו או על אישור התכנית בתנאים, הכל לפי תקנה 3(ו), ולא ניתנה הרשאה רשאים בעל הרשיון ומהנדס הרשות המקומית להסכים על תיקון תכנית העבודה; תכנית העבודה המתוקנת תועבר למנהל משק החשמל; מהנדס הרשות המקומית יתן הרשאה לביצוע העבודה לתכנית העבודה המתוקנת, תוך 21 ימים מיום שהוגשה לו, אם הגשימה התכנית את התיקונים שהוסכם עליהם; הגשימה תכנית העבודה את התיקונים שהוסכם עליהם ולא נתן מהנדס הרשות המקומית הרשאה כאמור, יראו את תכנית העבודה המתוקנת כהרשאה לפי תקנות אלה.

           (ב)  לא הסכימו בעל הרשיון ומהנדס הרשות המקומית על תיקון תכנית העבודה, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת מהנדס הרשות המקומית כאמור בתקנה 3(ו) או מתום המועד למתן הרשאה לפי תקנה 3(ט), רשאי בעל הרשיון לערור בפני ועדת ערר להרשאות; העתק הערר יועבר למהנדס הרשות המקומית.

           (ג)   ועדת ערר להרשאות תחליט בערר תוך 14 ימים מיום שהוגש לה הערר; החליטה ועדת ערר להרשאות להורות על מתן הרשאה או על מתן הרשאה בתנאים, יתן מהנדס הרשות המקומית הרשאה, לפי הוראת ועדת הערר.

הרשאה בשטח פתוח

6.    (א)  הוגשה למנהל משק החשמל תכנית עבודה בשטח פתוח שחלה עליו תקנה 2(ב), ימסור בעל הרשיון עותק ממנה למהנדס הרשות המקומית שבתחומה מתוכננת להתבצע העבודה ולמתכנן אותו מחוז.

           (ב)  מהנדס רשות מקומית שקיבל העתק מתכנית העבודה, רשאי להגיש את הערותיו למיקום רשת החשמל העילית או מיתקן ממיתקניה או לצורתו של מיתקן, אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השניה; הערה כאמור תוגש למתכנן המחוז תוך 14 ימים מיום שקיבל מהנדס הרשות המקומית את תכנית העבודה, ועותקים ממנה יועברו לבעל הרשיון ולמנהל משק החשמל.

           (ג)   מתכנן המחוז רשאי להודיע בכתב לבעל הרשיון ולמנהל משק החשמל, על התנגדותו למיקום רשת החשמל העילית או מיתקן ממיתקניה לפי תכנית העבודה, או לצורתו של מיתקן ממיתקני הרשת העילית אשר אינה מתאימה לדוגמאות שבתוספת השניה; הודעה על התנגדות כאמור ישלח מתכנן המחוז, תוך 21 ימים מיום שנמסרה לו תכנית העבודה.

           (ד)  הודיע מתכנן המחוז על התנגדותו, תועבר תכנית העבודה להכרעתם המשותפת של מתכנן המחוז ומנהל משק החשמל; הכרעתם תינתן תוך 14 ימים מהיום שבו הודיע מתכנן המחוז על התנגדותו; אישרו מתכנן המחוז ומנהל משק החשמל את תכנית העבודה או אישרו אותה בתנאים, יתן מתכנן המחוז את הרשאתן לפי החלטה זו, תוך שבעה ימים מיום האישור או מיום שנתמלאו התנאים לפי הענין; לא ניתנה הרשאה במועד, יראו את תכנית העבודה כהרשאה לפי תקנות אלה; לא הגיעו מתכנן המחוז ומנהל משק החשמל לידי הכרעה משותפת, יודיעו על כך לבעל הרשיון תוך 21 ימים מיום שהודיע מתכנן המחוז על התנגדותו.

           (ה)  לא אישרו מתכנן המחוז ומנהל משק החשמל את תכנית העבודה או אישרו אותה בתנאים או שלא הגיעו לידי הכרעה משותפת, רשאי בעל הרשיון לערור בפני ועדת ערר מחוזית להרשאות; העתק הערר יועבר למהנדס הרשות המקומית; ועדת ערר מחוזית להרשאות תכריע בערר, תוך 21 ימים מיום קבלתו; החליטה ועדת ערר לאשר את תכנית העבודה או לאשרה בתנאים, יתן מתכנן המחוז הרשאה בהתאם להחלטה תוך 7 ימים מיום האישור או מיום שנתמלאו התנאים, לפי הענין.

תכנית עבודה

7.    (א)  תכנית עבודה תכלול פירוט סוגיהם של המיתקנים המהווים חלק מרשת חשמל עילית, מיקומם וצורתם, ותציין את מידת ההתאמה של צורת המיתקנים לדוגמאות שבתוספת השניה; צורת המיתקנים תפורט במקרא שבתכנית העבודה.

           (ב)  תכנית עבודה תיערך בקנה מידה של 1:2500 או מפורט יותר.

מגבלות הנובעות מבטיחות טיסה

8.    העתק של תכנית עבודה לרשת חשמל עילית לענין קווי מתח עליון ועל- עליון יועבר למינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה, ככל שהיא חלה בתחום הגבלות בניה לבטיחות הטיסה, הנובעות מקיומם של מסלולי טיסה ומיתקני עזר לניווט, בהתאם למפות שיועברו ממינהל התעופה האזרחית למנהל משק החשמל.

אישור מערכת הבטחון

9.    (א)  לא תינתן הרשאה לפי תקנות אלה לתכנית עבודה הכוללת אחד מאלה, זולת אם אושרה קודם לכן בידי נציג שר הבטחון:

(1)   הקמת קווי על ומתח עליון;

(2)   הקמת קווי מתח גבוה ומתח נמוך במרחק העולה על 200 מטרים משטח בנוי;

(3)   הקמת קווי חשמל בתחום רדיוס של 500 מטרים משדה תעופה או מנחת.

           (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול על עבודה ברצועה למעבר קווי חשמל; הוגשה בקשה להרשאה ברצועה כאמור, ישלח בעל הרשיון את העתק הבקשה לנציג שר הבטחון.

           (ג)   על עבודה להקמת רשת חשמל עילית במיתקן בטחוני כהגדרתו בפרק ו' לחוק, יחולו ההוראות בענין היתר באותו פרק, ויראו היתר כאמור כהרשאה לפי תקנות אלה.

הקמה נלווית של רשת סיבים אופטיים

9א.     (א)  על רשת חשמל עילית, שהקים בעל רישיון ספק שירות חיוני כהגדרתו בחוק משק החשמל או בעל זיכיון לפי פקודת זיכיונות החשמל, ניתן לתת הרשאה, להתקנת רשת סיבים אופטיים לצורך אספקת שירותי בזק תקשורת קווית, באמצעותה, לרבות התקנת תיבות חיבורים וארונות תקשורת הנדרשים להתקנת הסיבים האופטיים לצורך התקשורת הקווית, שגודלם המרבי אינו עולה על 80 x 40 x 50 סנטימטרים.

           (ב)  על אף האמור בתקנה 10, תוקף הרשאה לפי תקנות אלה להתקנת רשת סיבים אופטיים כאמור בתקנת משנה (א) היא שבע שנים מיום שניתנה, ובלבד שהבקשה להרשאה כאמור הוגשה יחד עם הגשת בקשה להקמת רשת החשמל העילית שעליה תותקן רשת הסיבים האופטיים ורשת החשמל העילית הוקמה בתוך התקופה הנקובה בתקנה 10.

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

הוספת תקנה 9א

סייג לתחולה

9ב.     תקנה 3(ב), (ג), (ה) ו-(ז) לא תחול על הרשאה לפי תקנה 9א, על רשת חשמל עילית, שהוקמה לפני יום תחילתן של תקנות התכנון והבנייה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) (תיקון), התשע"ב-2012, החלה על קרקע ציבורית, וכן על קרקע פרטית ובלבד שבעלי הזכויות בה שאינם גוף ציבורי נתנו לכך את הסכמתם בכתב ביחס לכל קרקע פרטית.

מיום 2.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1108

הוספת תקנה 9ב

תוקף ההרשאה

10.   תוקף הרשאה לפי תקנות אלה היא שלוש שנים מיום שניתנה, ובלבד שהעבודות לפי תכנית העבודה יתחילו לפני תום שנה ממועד מתן ההרשאה.

תחילה

11.   תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

סייג לתחילה

12.   תקנות אלה לא יחולו על תכנית עבודה שהוגשה למנהל משק החשמל לפני תחילתן של תקנות אלה.

תוספת ראשונה

     רשות מקומית..............     

הרשאה מס' .............. לביצוע תכנית עבודה מס' ..............

לעבודות ומיתקנים הדרושים להולכה, חלוקה או הספקה של חשמל

1.        בהתאם לסעיף 145(ו)(1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, ובתוקף סמכותי לפי תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), תשנ"ח- 1998 (להלן - התקנות), ניתנת בזאת הרשאה לביצוע העבודות המפורטות בתכנית העבודה מס'.............. שהוגשה בהתאם לאמור בתקנות.

2.        תוקף הרשאה זו למשך שלוש שנים, ובלבד שהעבודות לפי תכנית העבודה האמורה יתחילו לפני תום שנה ממועד מתן הרשאה.

3.        תוקף הרשאה זו מותנה בכך, שהמיקום המדויק של כל מה שיוצב בשטח ייקבע כאמור בתקנה 4(א), (ב) ו- (ג) לתקנות.

תאריך ..............       ..............

                                מהנדס הרשות המקומית

תוספת שניה

י"ז בטבת תשנ"ח (15 בינואר 1998)                       אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5895 מיום 28.4.1998 עמ' 672.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7116 מיום 2.5.2012 עמ' 1107 – תק' תשע"ב-2012.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות