נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית), תשנ"ט-1999

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

תנאים לאצילת סמכויות

סעיף 1

2

Go

ביטול

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29א ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

תנאים לאצילת סמכויות

1.    ועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי סעיף 19(א) לחוק, רשאית לאצול את הסמכויות שלהלן, כולן, או מקצתן, לועדת משנה, שלא תפחת מחמישה חברים ויוזמנו לדיוניה הנציגים המנויים בסעיף 18 לחוק, ובלבד שתתקבל הסכמתו של יושב ראש הועדה המחוזית לאצילת הסמכויות ולהרכב ועדת המשנה:

(1)  החלטה על תכנית בסמכות ועדה מחוזית, שינויה או ביטולה והגשתה לאישור הועדה המחוזית;

(2)  החלטה על עריכה, הפקדה ואישור של תכנית בסמכות ועדה מקומית, שינויה או ביטולה;

(3)  המצאת חוות דעת בקשר להתנגדות כאמור בסעיף 106 לחוק;

(4)  שימוש בזכות הערר, ככל שהיא ניתנה לועדה המקומית;

(5)  דיון והחלטה בבקשות לאישור שימוש חורג ומתן הקלה לפי סעיפים 146 ו-147 לחוק;

(6)  דיון והחלטה בבקשות למתן היתרים לפי סעיף 145 לחוק;

(7)  חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק;

(8)  הפקעת מקרקעין וביצוע כל פעולה הכרוכה בהפקעה לפי חוק זה;

           (9)  דיון והחלטה בתביעות ופיצויים בהתאם לפרק ט' לחוק;

           (10) נקיטת הליכים לפי פרק י' לחוק;

           (11) מינוי חוקר בהתאם לסעיף 107א לחוק;

           (12) הטלת הוצאות בהתאם לסעיף 106(ד) לחוק.

ביטול

2.    תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית), תשל"ה-1974 - בטלות.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ט בסיון תשנ"ט (13 ביוני 1999)                         אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5987 מיום 1.7.1999 עמ' 1034.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות