נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גופים

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"א-2001*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים

1.    הגוף הציבורי והמקצועי שלהלן נקבע בזה לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש לו ענין ציבורי בה:

           התאחדות הקבלנים והבונים

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

כ"ח בטבת תשס"א (23 בינואר 2001)                       חיים רמון

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 486.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות