נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"ב-2002

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גופים

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"ב-2002*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים

1.    הגוף הציבורי והמקצועי שלהלן נקבע בזה לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש לו ענין ציבורי בה: התאחדות התעשיינים בישראל.

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

א' באדר תשס"ב (14 במרס 2002)                           אליהו ישי

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 600.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות