נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בנינים ציבוריים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה), תשמ"ח-1988

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – בנינים ציבוריים

תוכן ענינים

2

Go

פטור

סעיף 1


תקנות בנינים ציבוריים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה), תשמ"ח-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ"ז-1986, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פטור

1.    בבנינים הציבוריים הנקובים להלן, לרבות קיימים, לא תחול חובת התקנה של מיתקן שתיה:

(1)   בית דואר וסוכנות דואר ששטחו הכולל עד 150 מ"ר;

(2)   בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו עד 300 מ"ר;

(3)   בית מרחץ;

(4)   בנק ששטחו הכולל עד 150 מ"ר;

(5)   גן ילדים ומעונות יום.

י"ח באב תשמ"ז (13 באוגוסט 1987)                  יצחק שמיר

                                                                               ראש הממשלה ושר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5130 מיום 1.9.1988 עמ' 1089.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות