פקודת הבנקאות, 1941

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

4

סעיף 2

פירוש

Go

4

סעיף 2א

חוק הבנקאות

Go

4

סעיף 2ב

חוק הבנקאות

Go

4

סעיף 3

חוק הבנקאות

Go

4

סעיף 3א

חוק הבנקאות

Go

4

סעיף 4

הגבלת השימוש בתואר "בנק"

Go

4

סעיף 4א

שמות העלולים להטעות

Go

5

סעיף 5

המפקח על הבנקים וסמכויותיו חוק הבנקאות

Go

5

סעיף 6

הקמת ועדה מיעצת

Go

5

סעיף 7

חוק הבנקאות

Go

6

סעיף 8

אשראי להבטחת יציבותו של תאגיד בנקאי

Go

6

סעיף 8א

הודעה לתאגיד בנקאי על פגמים

Go

6

סעיף 8ב

סמכות המפקח בקביעת חובות רעים

Go

6

סעיף 8ג

אמצעים למניעת פגיעה

Go

6

סעיף 8ד

סמכויות לשמירת יציבותו של תאגיד בנקאי

Go

6

סעיף 8ד1

דיווח תאגיד בנקאי על מעילה

Go

7

סעיף 8ד2

דין וחשבון של המפקח

Go

7

סעיף 8ה

עבירה על הוראות הסעיפים 8ג ו 8ד

Go

7

סעיף 8ה1

עבירה על הוראות סעיף 8ד1

Go

8

סעיף 8ו

סמכויות מנהל מורשה

Go

8

סעיף 8ז

מפקח מיוחד

Go

8

סעיף 8ח

ועדת ההנהלה חוק

Go

8

סעיף 8ט

מתן ידיעות

Go

8

סעיף 8י

הפסקת מילוי התחייבויות

Go

8

סעיף 8יא

סמכות לערוב

Go

9

סעיף 8יב

הגבלת פירוק ומינוי כונס נכסים

Go

9

סעיף 8יג

סייג להחלטות אסיפת בעלי מניות

Go

9

סעיף 8יד

חוק הבנקאות

Go

10

סעיף 8טו

אכרזה על הפסקה במתן שירותים

Go

10

סעיף 8טז

ביטול

Go

10

סעיף 8יז

דחיית מועדים

Go

10

סעיף 8יח

ריבית והפרשי הצמדה

Go

10

סעיף 8יט

ביצוע הוראת תשלום

Go

10

סעיף 8כ

הגבלת אחריות התאגיד הבנקאי

Go

10

סעיף 8כא

הגנה בדיני עונשין

Go

10

סעיף 9

הגשת דו"חות לשר האוצר

Go

10

סעיף 10

הצגת המאזן ופרסומו

Go

11

סעיף 11

אנשים שאינם ראויים להשתתף בהנהלת בנקים

Go

11

סעיף 11א

אישור מינוי נושא משרה

Go

11

סעיף 11א1

מניעת ניגוד עניינים

Go

12

סעיף 11ב

מידע מבעלי מניות

Go

12

סעיף 11ג

מינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים בתאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית

Go

12

סעיף 11ד

הצעת מועמדים לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה

Go

13

סעיף 11ה

מינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה

Go

14

סעיף 12

אגרות שנתיות חוק הבנקאות

Go

16

סעיף 13

פדיון מוקדם של הלוואה חוק הבנקאות

Go

16

סעיף 13א

חשבון משותף וכספת משותפת

Go

16

סעיף 13ב

פקדונות ללא תנועה

Go

16

סעיף 14

הוצאת בנקנוטים חוק הבנקאות

Go

16

סעיף 14א

יחס בין פריטים שונים

Go

16

סעיף 14ב

עבירות מנהלי התאגיד הבנקאי

Go

17

סעיף 14ג

עבירות לגבי רישומים בספרים

Go

17

סעיף 14ד

ערבות בנק לתיווך שטרות

Go

17

סעיף 14ה

מבקר פנימי

Go

18

סעיף 14ו

חוק הבנקאות

Go

18

סעיף 14ז

חוק הבנקאות

Go

18

סעיף 14ח

עיצום כספי

Go

18

סעיף 14ט

עיצום כספי מופחת

Go

19

סעיף 14י

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

19

סעיף 14יא

דרישת העיצום

Go

19

סעיף 14יב

הפרשי הצמדה וריבית

Go

19

סעיף 14יג

גביה

Go

19

סעיף 14יד

פרסום על הטלת עיצום כספי

Go

19

סעיף 14טו

ערעור

Go

19

סעיף 15

ענשים

Go

19

סעיף 15א

סודיות

Go

20

סעיף 15א1

מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ

Go

20

סעיף 15א2

מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל

Go

20

סעיף 15ב

תחולת הוראות על אגודות שיתופיות

Go

20

סעיף 15ג

תאגידים שדינם כדין תאגיד בנקאי חוק הבנקאות

Go

20

סעיף 15ג1

שמירת דינים

Go

21

סעיף 15ד

ביצוע

Go

21

סעיף 16

ביטול

Go

21

 


פקודת הבנקאות, 1941*,[1]

מס' 26 לש' 1941

פקודה הבאה לאחד ולתקן את החוק המסדיר את עסקי הבנקאות

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הבנקאות, 1941.

פירוש

2.    (1)  בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: -

(תיקון מס' 7) תשכ"ה-1965

          "הועדה" – הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6;

(תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          "הנגיד" – נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל;

 

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          "חוק בנק ישראל" – חוק בנק ישראל, התש"ע-2010;

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          "חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(תיקון מס' 10) תשל"ו-1976

          "שביתה" – הפסקת עבודה מאורגנת, מלאה או חלקית, של קבוצת עובדים, לרבות שביתת האטה והפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין.

(תיקון מס' 14)  תשמ"א-1981

          "פקדון ללא תנועה" – פקדון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, שלגביו עברו עשרה חדשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפקדון.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (2)  משמעות כל מונח אחר בפקודה זו תהא כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי).

מיום 24.5.1961 עד יום 31.3.1981

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"א מס' 338 מיום 24.5.1961 עמ' 114

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשל"א מס' 627 מיום 8.7.1971 עמ' 124

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 206

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 5)

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 6)

ס"ח תש"ם מס' 966 מיום 31.3.1980 עמ' 98

הוספת הגדרות "המועצה" ו"מוסד בנקאי"

הנוסח:

"המועצה" – המועצה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 23 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;

"מוסד בנקאי" – חברה או אגודה שיתופית העוסקה בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה על ידי  שיק; או חברה המשתמשת כדין במלה "בנק", או בכל מלה הנגזרת ממנה, כחלק משמה;

 

מיום  21.1.1965 

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 50

הוספת הגדרת "הועדה"

 

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 58

הוספת הגדרת "הנגיד"

 

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 210

הוספת הגדרת "שביתה"

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

2. (1) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: -

"בנק" פירושו כל חברה המנהלת עסקי בנקאות או המשתמשת במלה "בנק" או בכל מלה הנגזרת הימנה כחלק מהשם אשר בו היא מנהלת את עסקיה. אולם המונח לא יכלול אגודה שיתופית רשומה;

"עסקי בנק" פירושם עסק של קבלת כספים מן הצבור בחשבון עובר ושב, שמחזירין אותם עם דרישתם בשיק, ומתן הלואות ללקוחות;

"בנקנוט" פירושם כל שטר חליפין, המחאה או שטר-חוב שהוצאו ע"י כל בנק לפרעון כסף למוכ"ז עם דרישתו, או המזכים או המכוונים לזכות את המחזיק בתשלום סכום כסף מיד לדרישתו בלא חתימת-הסבה, או בלא חתימת הסבה נוספת על זו הכתובה על גבם בשעת הוצאתם, בין אם פורש הדבר בגוף השטר ובין אם לא פורש;

"חברה" פירושה חברה שנרשמה עפ"י פקודת החברות.

"הועדה" – הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6;

"המועצה" – (פקעה);

"מוסד בנקאי" – (פקעה);

"הנגיד" – נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;

"שביתה" – הפסקת עבודה מאורגנת, מלאה או חלקית, של קבוצת עובדים, לרבות שביתת האטה והפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין.

(2) משמעות כל מונח אחר בפקודה זו תהא כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

 

מיום 1.10.1981 

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"א מס' 1016 מיום 7.4.1981 עמ' 170

הוספת הגדרת "פקדון ללא תנועה"

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 210 (ה"ח 557)

2. (1) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: -

"הועדה" – הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6;

"הנגיד" – נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל;

"חוק בנק ישראל" – חוק בנק ישראל, התש"ע-2010;

"חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"שביתה" – הפסקת עבודה מאורגנת, מלאה או חלקית, של קבוצת עובדים, לרבות שביתת האטה והפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין;

"פקדון ללא תנועה" – פקדון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, שלגביו עברו עשרה חדשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפקדון.

(2) משמעות כל מונח אחר בפקודה זו תהא כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

 

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

2א.     (בוטל).

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 58

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

ביטול סעיף 2א

הנוסח הקודם:

תחולת הפקודה על מוסדות בנקאיים

2א. הוראות הפקודה יחולו על כל מוסד בנקאי כאילו היה בנק.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

2ב.     (בוטל).

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 58

הוספת סעיף 2ב

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

ביטול סעיף 2ב

הנוסח הקודם:

תחולת הפקודה על מוסדות כספיים

2ב. (1) הנגיד רשאי, באישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, להורות בצו כי הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, יחולו גם על מוסדות כספיים, או על סוג מסויים של מוסדות כספיים כאילו היו מוסדות בנקאיים.

(2) "מוסד כספי" לענין סעיף זה – חברה או אגודה שיתופית שעסקיה או חלק מעסקיה הם קבלת כספים בפקדון או מתן הלוואות.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

3.       (בוטל).

מיום  14.9.1944

מס' 29 לשנת 1944

ע"ר מס' 1359 מיום 14.9.1944 תוס' 1 עמ' 63

הוספת סעיף קטן 3(4א)

 

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 67

(4) אין לרשום כל חברה נכרית הכלולה בגדר מובנה של פקודת החברות, שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לעסוק בעסקי בנקאות, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של הנציב העליון הנגיד כי יש לה הון נפרע בסכום השוה לדעתו לסכום שאינו פחות ממאה אלף פונט.

(4א) למרות הוראותיו של סעיף-משנה (4) של סעיף זה, חברה זרה שמטרתה, או אחת ממטרותיה, היא לטפל בעסקי בנקאות, אולם אין בדעתה לטפל בעסקי בנקאות בפלשתינה (א"י), יכולה להירשם, אם יגישו מנהלי אותה חברה הצהרה לרושם החברות, שבה יודיעו כי אם תירשם החברה ולכשתרשם, לא תטפל בעסקי בנקאות בפלשתינה (א"י).

(5) יכול הנציב העליון הנגיד, לפי הכרעת דעתו ההחלטית, לשנות את דרישות הסעיפים הקטנים (2), (3) או (4) מסעיף זה ביחס לכל חברה, אם הוא סבור כי טובת הציבור מחייבת כן.

בתנאי שאם הפחית הנציב העליון הנגיד מן הדרישות בנוגע להון הקבוע בסעיפים הקטנים (2), (3) או (4) מסעיף זה, הרי אסור לחברה שלטובתה נעשה שנוי זה לפתוח סניף אלא עפ"י רשיון מיוחד מאת הנציב העליון הנגיד.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

רק לחברות בעלות הון מינימלי קבוע מותר לעסוק בעסקי בנקאות

3. (1) לא יתירו עסקי בנק בפלשתינה (א"י) אלא לחברה שנרשמה עפ"י הוראות הפקודות דלקמן:-

(א) פקודת רישום חברות ושותפויות, 1919, שנתפרסמה בעתון הרשמי מיום הראשון באוגוסט, 1919, או

(ב) פקודת החברות או כל פקודה שבאה במקומה.

(2) אין להתיר התאגדות של חברה שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לעסוק בעסקי בנקאות, אלא אם ההון המאושר שלה הוא לא פחות מחמשים אלף פונט.

(3) רושם החברות לא יתן תעודה האומרת כי כל חברה שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לעסוק בעסקי בנקאות בפלשתינה (א"י) רשאית לנהל עסקים בהתאם להוראות סעף 92 מפקודת החברות, אלא במקרים הבאים:-

(א) כשההון המאושר שלה הוא חמשים אלף פונט – שסכום זה נחתם ולא פחות מעשרים וחמשה אלף פונט הימנו נפרעו במזומנים, או

(ב) כשההון המאושר שלה הוא יותר מחשמים אלף פונט – שנחתם סכום של חמשים אלף פונט לפחות, ולא פחות מעשרים וחמשה אלף פונט הימנו נפרעו במזומנים.

(4) אין לרשום כל חברה נכרית הכלולה בגדר מובנה של פקודת החברות, שמטרתה או אחת ממטרותיה היא לעסוק בעסקי בנקאות, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של הנגיד כי יש לה הון נפרע בסכום השוה לדעתו לסכום שאינו פחות ממאה אלף פונט.

(4א) למרות הוראותיו של סעיף-משנה (4) של סעיף זה, חברה זרה שמטרתה, או אחת ממטרותיה, היא לטפל בעסקי בנקאות, אולם אין בדעתה לטפל בעסקי בנקאות בפלשתינה (א"י), יכולה להירשם, אם יגישו מנהלי אותה חברה הצהרה לרושם החברות, שבה יודיעו כי אם תירשם החברה ולכשתרשם, לא תטפל בעסקי בנקאות בפלשתינה (א"י).

(5) יכול הנגיד, לפי הכרעת דעתו ההחלטית, לשנות את דרישות הסעיפים הקטנים (2), (3) או (4) מסעיף זה ביחס לכל חברה, אם הוא סבור כי טובת הציבור מחייבת כן.

בתנאי שאם הפחית הנגיד מן הדרישות בנוגע להון הקבוע בסעיפים הקטנים (2), (3) או (4) מסעיף זה, הרי אסור לחברה שלטובתה נעשה שנוי זה לפתוח סניף אלא עפ"י רשיון מיוחד מאת הנגיד.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

3א.     (בוטל).

מיום 21.6.1961

סעיף קטן 3א(ג) עד יום 31.3.1981

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"א מס' 346 מיום 21.6.1961 עמ' 172

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשל"א מס' 627 מיום 8.7.1971 עמ' 124

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 206

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 5)

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 6)

ס"ח תש"ם מס' 966 מיום 31.3.1980 עמ' 98

הוספת סעיף 3א

 

מיום 2.3.1966  

תיקון מס' 8

ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14

החלפת סעיף קטן (ג)

הנוסח הקודם:

(ג) ברשיון לפי סעיף קטן (א) יצויין המקום שבו רשאי האדם לנהל את העסק ולא יעסוק בו אותו אדם ולא בעסק של קבלת כספים בפקדון או בעסק של מתן הלוואות מחוץ לאותו מקום אלא בהיתר מאת הממשלה.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

ביטול סעיף 3א

הנוסח הקודם:

הגבלה לניהול עסקי פקדונות ואשראי

3א. (א) לא ינהל אדם עסק של קבלת כספים בפקדון ושל מתן הלוואות כאחד בלי רשיון מאת הממשלה, אלא אם הוא מוסד בנקאי.

(ב) לא יינתן רשיון לפי סעיף קטן (א) אלא לחברה או לאגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות.

(ג) ברשיון לפי סעיף קטן (א) יצויין המקום, שבו רשאי האדם לנהל את העסק, ולא יעסוק באותו עסק מחוץ למקום אלא בהיתר מאת הממשלה; הממשלה רשאית להתנות את מתן ההיתר או את תקפו בתנאים, לרבות הגבלתו בזמן ובסוג עסקים מסויים בלבד; ובלבד שהתנאים קשורים קשר סביר לנסיבות שעל יסודן נתבקש ההיתר, להיקף עסקיו של המבקש, לסוג העסקים שהוא מבקש לעסוק בהם, או למקום העסקים שבהיתר או לסביבתו.

(ד) הממשלה רשאית לבטל רשיון שניתן לפי סעיף זה, אם הביטול דרוש לפי דעתה לטובת הציבור, ובלבד שלפני ביטול הרשיון תינתן לבעליו הזדמנות להגיש טענותיו בכתב.

(ה) הממשלה לא תחליט על מתן רשיון לפי סעיף קטן (א), על מתן היתר לפי סעיף קטן (ג) או על ביטול רשיון לפי סעיף קטן (ד), אלא לאחר התייעצות בועדת משנה של חמישה לכל היותר, שתמונה על ידי המועצה מתוך חבריה, ולא תכלול מנהל או עובד אחר של מוסד בנקאי.

(ו) הממשלה רשאית, בצו לפטור מהוראות סעיף זה, כולן או מקצתן, סוגי בני אדם, שיפורשו בצו.

(ז) העובר על הוראות סעיף קטן (א) או (ג), דינו – מאסר שנתיים או קנס 4,500 לירות; נעברה עבירה על ידי חבר בני-אדם, אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה חבר מינהלה פעיל או מנהל עסקים של אותו חבר, אם הוכח שהעבירה נעברה בידיעתו או שלא נקט באמצעים נאותים למניעתה.

הגבלת השימוש בתואר "בנק" (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

4.    (1)  אסור לכל אדם או לחבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, פרט לבנק, לבנק חוץ, לבנק למשכנתאות, לבנק למימון השקעות, ולבנק לקידום עסקים, להשתמש או להוסיף ולהשתמש, בלא הסכמת הנגיד, במלה "בנק" או בכל מלה הגזורה הימנה בשם שבו הם מנהלים עסקים.

          (2)  כל אדם או חבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, שיעברו על הוראות סעיף זה יהיו צפויים לקנס לא יותר מחמש מאות שקלים לכל יום שבו הם ממשיכים בעבירה.

(תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969

          (3)  הנגיד רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי תוך מועד שיקבע הנגיד, ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים את המלה "בנק" או כל מלה הגזורה הימנה.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (4)  הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (3) לגבי בנק, בנק חוץ, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות או בנק לקידום עסקים, כל עוד לא ניתנה לגביו הוראה לפי סעיפים 8ד או
8יד.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (5)  (בוטל).

          (6)  לא מילא תאגיד הוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן (3) ולא בחר לו שם אחר תוך התקופה שקבע הנגיד, יבחר לו הנגיד שם ויודיע על כך לרשם אותם תאגידים, ודין הודעת הנגיד כדין הודעת התאגיד על שינוי שמו שנתקבלה ונמסרה כדין, והוראות הדינים החלות על שינוי שם יחולו על הודעת הנגיד בשינויים המחוייבים.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 58, 67

4. (1) אסור לכל אדם או לחבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, פרט לחברה המורשה לעסוק בעסקי בנקאות בהתאם להוראות סעיף 3 של פקודה זו, להשתמש או להוסיף ולהשתמש בלא הסכמת שר האוצר הנגיד, במלה "בנק" או בכל מלה הגזורה הימנה בשם  שבו הם מנהלים עסקים.

(2) כל אדם או חבר אנשים בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, שיעברו על הוראות סעיף זה יהיו צפויים לקנס לא יותר מעשר לירות לכל יום שבו הם ממשיכים בעברה.

(3) הנגיד רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי תוך מועד שיקבע הנגיד, ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים את המלה "בנק" או כל מלה הגזורה הימנה.

(4) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (3) לגבי אדם שהוא בעל רשיון לנהל עסקי בנק לפי סעיף 7  כל עוד לא ניתנה לגביו הוראה לפי סעיפים 8ד או 8יד.

(5) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (3) לגבי אדם שהוא בנק לאשראי כמשמעותו בפקודת הבנקים לאשראי, אלא אם היה סבור שהוא עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או בניהולם הסדיר של עסקיו.

(6) לא מילא תאגיד הוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן (3) ולא בחר לו שם אחר תוך התקופה שקבע הנגיד, יבחר לו הנגיד שם ויודיע על כך לרשם אותם תאגידים, ודין הודעת הנגיד כדין הודעת התאגיד על שינוי שמו שנתקבלה ונמסרה כדין, והוראות הדינים החלות על שינוי שם יחולו על הודעת הנגיד בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

4. (1) אסור לכל אדם או לחבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, פרט לחברה המורשה לעסוק בעסקי בנקאות בהתאם להוראות סעיף 3 של פקודה זו פרט לבנק, לבנק חוץ, לבנק למשכנתאות, לבנק למימון השקעות, ולבנק לקידום עסקים, להשתמש או להוסיף ולהשתמש  בלא הסכמת שר האוצר, במלה "בנק" או בכל מלה הגזורה הימנה בשם שבו הם מנהלים עסקים.

(2) כל אדם או חבר אנשים בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, שיעברו על הוראות סעיף זה יהיו צפויים לקנס לא יותר מעשר לירות מחמש מאות שקלים לכל יום שבו הם ממשיכים בעברה.

(3) הנגיד רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי תוך מועד שיקבע הנגיד, ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים את המלה "בנק" או כל מלה הגזורה הימנה.

(4) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (3) לגבי אדם שהוא בעל רשיון לנהל עסקי בנק לפי סעיף 7  לגבי בנק, בנק חוץ, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות או בנק לקידום עסקים כל עוד לא ניתנה לגביו הוראה לפי סעיפים 8ד או 8יד.

(5) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (3) לגבי אדם שהוא בנק לאשראי כמשמעותו בפקודת הבנקים לאשראי, אלא אם היה סבור שהוא עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכלתו לקיים את התחייבויותיו או בניהולם הסדיר של עסקיו.

(6) לא מילא תאגיד הוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן (3) ולא בחר לו שם אחר תוך התקופה שקבע הנגיד, יבחר לו הנגיד שם ויודיע על כך לרשם אותם תאגידים, ודין הודעת הנגיד כדין הודעת התאגיד על שינוי שמו שנתקבלה ונמסרה כדין, והוראות הדינים החלות על שינוי שם יחולו על הודעת הנגיד בשינויים המחוייבים.

שמות העלולים להטעות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

4א.     (א)  ניהל אדם, שאינו תאגיד בנקאי, עסקים בשם שאינו כולל את המלה "בנק" או מלה הגזורה ממנה, אך יש בו כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), רשאי הנגיד - לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו - בנוסף לסמכויותיו לפי סעיף 4, להורות לאותו אדם כי תוך המועד שיקבע הנגיד ושלא יפחת מ-28 ימים ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים כל מלה או ביטוי אחרים שיש בהם כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי).

          (ב)  הוראה לפי סעיף קטן (א) דינה כדין הוראה לפי סעיף 4(3) ומי שלא מילא אחריה דינו כדין מי שממשיך להשתמש במלה "בנק" כחלק משמו ללא היתר.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 58

הוספת סעיף 4א

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(א) ניהל אדם, שאינו בעל רשיון לנהל עסקי בנק תאגיד בנקאי, עסקים בשם שאינו כולל את המלה "בנק" או מלה הגזורה ממנה, אך יש  בו כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעסקי בנק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, רשאי הנגיד – לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו – בנוסף לסמכויותיו לפי סעיף 4, להורות לאותו אדם כי תוך המועד שיקבע הנגיד ושלא יפחת מ- 28 ימים ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים כל מלה או ביטוי אחרים שיש בהם כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעסקי בנק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

(א) ניהל אדם, שאינו תאגיד בנקאי, עסקים בשם שאינו כולל את המלה "בנק" או מלה הגזורה ממנה, אך יש  בו כדי להשמיע  שאותו אדם עוסק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, רשאי הנגיד – לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו – בנוסף לסמכויותיו לפי סעיף 4, להורות לאותו אדם כי תוך המועד שיקבע הנגיד ושלא יפחת מ-28 ימים ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים כל מלה או ביטוי אחרים שיש בהם כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

המפקח על הבנקים וסמכויותיו (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 20) תשנ"ו-1996

5.    (א)  הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים (להלן - המפקח), ומשנתמנה יהיה עובד בנק ישראל ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והבקורת על כל תאגיד בנקאי ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מתאגיד בנקאי וכן מדירקטור, מעובד או מרואה החשבון של תאגיד בנקאי, למסור לו ידיעות ומסמכים שבידיהם הנוגעים לעסקי התאגיד הבנקאי וכל תאגיד שבשליטתו, או לאפשר לו לעיין בכל מסמך כאמור, להעתיקו או לצלמו; נדרשה ידיעה המאוחסנת במחשב, תומצא הידיעה בדרך שתידרש.

(תיקון מס' 20) תשנ"ו-1996

          (ב)  המסרב להיענות לדרישה לפי סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנה.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ג)   שר המשטרה רשאי להסמיך כל עובד מעובדי בנק ישראל, המוסמך על פי סעיף קטן (א) לבוא מטעמו של המפקח, לערוך חקירות בענין עבירות על פקודה זו, על חוק הבנקאות (רישוי) או על חוק בנק ישראל, או בענין עבירות בנכסי לקוחותיו של תאגיד בנקאי; עובד שהוסמך כאמור יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות אותה פקודה יחולו על חקירות כאמור.

(תיקון מס' 23) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 33) תשע"ט-2018

          (ג1) המפקח רשאי, לצורך הפיקוח כאמור בסעיף קטן (א), לאחר התייעצות עם הוועדה ובאישור הנגיד, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של תאגיד בנקאי, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידיו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו, כדי למנוע פגיעה ביכולתו לקיים את התחייבויותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה (בפקודה זו – הוראות ניהול בנקאי תקין); הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל התאגידים הבנקאיים או לסוג מסוים מהם.

(תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

          (ג2) (1)   הוראות ניהול בנקאי תקין אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2)   הוראות ניהול בנקאי תקין וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל, ורשאי הנגיד לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

          (ד)  הנגיד רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למפקח.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 59

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

מינוי מפקח על הבנקים וסמכויותיו

5. (1) הנציב העליון רשאי למנות פקיד מפקידי ממשלת פלשתינה (א"י) לשמש מפקח על הבנקים, ובידי הפקיד הזה יהיו הפיקוח הכללי והבקורת על הנהלת עסקי בנק פלשתינה (א"י), ותהא לו הסמכות לדרוש שיראו לו פנקסים, חשבונות ומסמכים של כל בנק.

(2) כל פקיד בנק או סוכנו המסרב להראות כל פנקס, חשבון או מסמך שנדרש כחוק להראותו עפ"י הוראות סעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמשים פונט על כל עברה ועברה.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

5. (א) הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים (להלן – המפקח), ומשנתמנה יהיה עובד בנק ישראל ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והבקורת על כל בנק שפקודה זו חלה עליו תאגיד בנקאי ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מכל בנק תאגיד בנקאי ידיעות וגילוי פנקסים, חשבונות ומסמכים.

(ב) כל חבר דירקטוריון, מנהל עסקים וכל אדם אחר המועסק בבנק בתאגיד בנקאי המסרב למסור ידיעות או לגלות כל פנקס, חשבון או מסמך שנדרשו ממנו לפי סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה או קנס 10,000 לירות.

(ג) שר המשטרה רשאי להסמיך כל עובד מעובדי בנק ישראל, המוסמך על פי סעיף קטן (א) לבוא מטעמו של המפקח, לערוך חקירות בענין עבירות על פקודה זו, על חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 או על חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, או בענין עבירות בנכסי לקוחותיו של בנק תאגיד בנקאי; עובד שהוסמך כאמור יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות אותה פקודה יחולו על חקירות כאמור.

(ד) נגיד רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למפקח.

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 324

5. (א) הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים (להלן – המפקח), ומשנתמנה יהיה עובד בנק ישראל ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והבקורת על כל תאגיד בנקאי ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מכל תאגיד בנקאי ידיעות וגילוי פנקסים, חשבונות ומסמכים הסמכות לדרוש מתאגיד בנקאי וכן מדירקטור, מעובד או מרואה החשבון של תאגיד בנקאי, למסור לו ידיעות ומסמכים שבידיהם הנוגעים לעסקי התאגיד הבנקאי וכל תאגיד שבשליטתו, או לאפשר לו לעיון בכל מסמך כאמור, להעתיקו או לצלמו; נדרשה ידיעה המאוחסנת במחשב, תומצא הידיעה בדרך שתידרש.

(ב) כל חבר דירקטוריון,מנהל עסקים וכל אדם אחר המועסק בתאגיד בנקאי המסרב למסור ידיעות או לגלות כל פנקס, חשבון או מסמך שנדרשו ממנו לפי סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה או קנס 10,000 לירות.

(ב) המסרב להיענות לדרישה לפי סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה.

 

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 838

הוספת סעיפים 5(ג1), 5(ג2)

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

(ג) שר המשטרה רשאי להסמיך כל עובד מעובדי בנק ישראל, המוסמך על פי סעיף קטן (א) לבוא מטעמו של המפקח, לערוך חקירות בענין עבירות על פקודה זו, על חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 או על חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, או בענין עבירות בנכסי לקוחותיו של תאגיד בנקאי; עובד שהוסמך כאמור יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות אותה פקודה יחולו על חקירות כאמור.

 

מיום 28.11.2018

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ט מס' 2759 מיום 28.11.2018 עמ' 63 (ה"ח 1112)

(ג1) המפקח רשאי, לצורך הפיקוח כאמור בסעיף קטן (א), לאחר התייעצות עם הוועדה ובאישור הנגיד, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של תאגיד בנקאי, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידיו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו, וכדי למנוע כדי למנוע פגיעה ביכולתו לקיים את התחייבויותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה (בפקודה זו – הוראות ניהול בנקאי תקין); הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל התאגידים הבנקאיים או לסוג מסוים מהם.

הקמת ועדה מיעצת (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969

6.    (1)  הנגיד רשאי למנות ועדה מייעצת ליעץ אותו בענינים הנוגעים לעסקי בנקאות; ועדה זו תהא מורכבת מאותם האנשים ותתמנה לפי אותם התנאים אשר יישרו בעיני הנגיד, והנגיד רשאי בכל עת שהיא להביא לידי גמר כל מינוי כזה.

          (2)  הנגיד רשאי להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה שיש לנהוג בה בכל אסיפה של הועדה שתוקם בהתאם לסעיף זה.

(תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969

          (3)  אחד מחברי הועדה יהיה מי ששר האוצר מינהו לכך.

(תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969

          (4)  הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה של אחד או יותר לקבוע את תפקידן ולאצול להן מסמכויותיה; חבר הועדה על פי סעיף קטן (3) יהיה, בתוקף מינויו, חבר בכל ועדת משנה שתמונה לפי סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969

          (5)  דיוניה של הועדה או כל ועדת משנה שלה הם סודיים, ולא יגלה אדם אותם או כל ידיעה מהם, אלא באישור הנגיד.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 59, 67

6. (1) שר האוצר הנגיד רשאי למנות ועדה מייעצת ליעץ אותו בענינים הנוגעים לעסקי בנקאות; ועדה זו תהא מורכבת מאותם האנשים ותתמנה לפי אותם התנאים אשר יישרו בעיני שר האוצר הנגיד, ושר האוצר והנגיד רשאי בכל עת שהיא להביא לידי גמר כל מינוי כזה.

(2) שר האוצר הנגיד רשאי להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה שיש לנהוג בה בכל אסיפה של הועדה שתוקם בהתאם לסעיף זה.

(3) אחד מחברי הועדה יהיה מי ששר האוצר מינהו לכך.

(4) הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה של אחד או יותר לקבוע את תפקידן ולאצול להן מסמכויותיה; חבר הועדה על פי סעיף קטן (3) יהיה, בתוקף מינויו, חבר בכל ועדת משנה שתמונה לפי סעיף קטן זה.

(5) דיוניה של הועדה או כל ועדת משנה שלה הם סודיים, ולא יגלה אדם אותם או כל ידיעה מהם, אלא באישור הנגיד.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

7.    (בוטל).

מיום 24.5.1961 עד יום 31.3.1981

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"א מס' 338 מיום 24.5.1961 עמ' 114

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשל"א מס' 627 מיום 8.7.1971 עמ' 124

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 206

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 5)

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 6)

ס"ח תש"ם מס' 966 מיום 31.3.1980 עמ' 98

7. (א) למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודה אחרת, הרי שום חברה לא תתחיל לנהל עסקי בנק לאחר תאריך פקודה זו, בלא  שתקבל מאת הממשלה רשיון לכך. רשאית הממשלה, לפי  שיקול דעתה, לסרב ליתן רשיון כזה בלי ליתן טעם למעשה.

(ב) ברשיון לפי סעיף קטן (א) יצויין המקום שבו רשאית החברה לעסוק בעסקי בנק ולא תעסוק החברה בהם ולא בעסקיה האחרים מחוץ לאותו מקום בלי היתר מאת הממשלה.

(ג) הממשלה לא תחליט על מתן רשיון לפי סעיף קטן (א) או על מתן היתר לפי סעיף קטן (ב) אלא לאחר התייעצות בועדת משנה של חמישה לכל היותר שתמונה על ידי המועצה מתוך חבריה, ולא תכלול מנהל או עובד אחר של מוסד בנקאי.

 

מיום 2.3.1966

תיקון מס' 8

ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14

7. (א) למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודה אחרת, הרי שום חברה לא תתחיל לנהל עסקי בנק לאחר תאריך פקודה זו, בלא  שתקבל מאת הממשלה רשיון לכך. רשאית הממשלה, לפי שיקול דעתה, לסרב ליתן רשיון כזה בלי ליתן טעם למעשה.

(ב) ברשיון לפי סעיף קטן (א) יצויין מקום שבו רשאית החברה לעסוק בעסקי בנק ולא תעסוק החברה בהם ולא בעסקיה האחרים מחוץ לאותו מקום בלי היתר מאת הממשלה. הממשלה רשאית להתנות את מתן ההיתר או תקפו בתנאים, לרבות הגבלתו בזמן ובסוג עסקים מסויים; ובלבד שהתנאים קשורים קשר סביר לנסיבות שעל יסודן נתבקש ההיתר, להיקף עסקיו של המבקש, לסוג העסקים שהוא מבקש לעסוק בהם, או למקום העסקים שבהיתר או לסביבתו.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

רשיונות להתחיל בעסקי בנק

7. (א) למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודה אחרת, הרי שום חברה לא תתחיל לנהל עסקי בנק לאחר תאריך פקודה זו, בלא  שתקבל מאת הממשלה רשיון לכך. רשאית הממשלה לסרב ליתן רשיון כזה.

(ב) ברשיון לפי סעיף קטן (א) יצויין מקום שבו רשאית החברה לעסוק בעסקי בנק ולא תעסוק החברה בהם ולא בעסקיה האחרים מחוץ לאותו מקום בלי היתר מאת הממשלה. הממשלה רשאית להתנות את מתן ההיתר או תקפו בתנאים, לרבות הגבלתו בזמן ובסוג עסקים מסויים; ובלבד שהתנאים קשורים קשר סביר לנסיבות שעל יסודן נתבקש ההיתר, להיקף עסקיו של המבקש, לסוג העסקים שהוא מבקש לעסוק בהם, או למקום העסקים שבהיתר או לסביבתו.

(ג) הממשלה לא תחליט על מתן רשיון לפי סעיף קטן (א) או על מתן היתר לפי סעיף קטן (ב) אלא לאחר התייעצות בועדת משנה של חמישה לכל היותר שתמונה על ידי המועצה מתוך חבריה, ולא תכלול מנהל או עובד אחר של מוסד בנקאי.

אשראי להבטחת יציבותו של תאגיד בנקאי (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8.    (א)  היה הנגיד סבור כי להבטחת יציבותו של תאגיד בנקאי דרושים לתאגיד הבנקאי אמצעים כספיים נוספים, רשאי בנק ישראל לספק לו כספים על ידי נכיון שטרי חליפין, שטר חוב או מסמכים סחירים אחרים או על ידי הלוואות מובטחות להנחת דעתו של הנגיד.

          (ב)  אשראי לפי סעיף קטן (א) יהיה בתנאים שייראו לנגיד, והוא יקבע את הבטוחות שעל מקבל האשראי לתיתן.

(תיקון מס' 24) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 32) תשע"ח-2018

          (ב1) על שעבוד של ניירות ערך או כספים, של זכות לניירות ערך או לכספים, או של חשבון ניירות ערך כנגד מתן אשראי לתאגיד בנקאי כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 37 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בשינויים המחויבים.

 

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ג)   אין בסמכות הנגיד לפי סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו לפי סעיף 36(4) לחוק בנק ישראל.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 59

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. (1) יכול הנציב העליון, לאחר הימלכו בדעת הועדה המיעצת ובדעת המפקח על הבנקים, ואם יהא סבור כי טובת הצבור מחייבת לעשות כן, לצוות על כל בנק:

(א) למחוק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים, בתוך עשרים ושמונה יום מתאריך אותו צו, את המלה "בנק" או כל מלה הגזורה הימנה או כל מלה או מלים אחרות המהוות חלק משמו;

(ב) שלא לקבל מאת הצבור כסף שאפשר להוציאו חזרה ע"י שיק או פקודה: בתנאי שלפני מתן צו כזה יתן הנציב העליון לאותו בנק הודעה בכתב על רצונו לעשות כן ויתן לו אפשרות להגיש לו כתב-טענות בענינו.

(2) כל בנק שלא מלא אחרי צו שניתן עפ"י סעיף זה, יהא צפוי לקנס לא יותר מעשרה פונטים בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעברה.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

אשראי להבטחת יציבותו של בנק תאגיד בנקאי

(א) היה הנגיד סבור כי להבטחת יציבותו של בנק תאגיד בנקאי דרושים לבנק לתאגיד הבנקאי אמצעים כספיים נוספים, רשאי בנק ישראל לספק לו כספים על ידי נכיון שטרי חליפין, שטר חוב או מסמכים אחרים, העוברים לסוחר מסמכים סחירים אחרים או על ידי הלוואות כנגד שטרי חוב המובטחים הלוואות מובטחות להנחת דעתו של הנגיד.

 

מיום 10.2.2008

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 189 (ה"ח 344)

הוספת סעיף קטן 8(ב1)

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח 485)

(ב1) על מימוש שעבוד של ניירות ערך, של זכות לניירות ערך או של חשבון ניירות ערך כנגד מתן אשראי לתאגיד בנקאי כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 44א לחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954 סעיף 37 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בשינויים המחויבים.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

(ג) אין בסמכות הנגיד לפי סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו על פי סעיפים 42 ו-44 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 לפי סעיף 36(4) לחוק בנק ישראל.

 

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 408 (ה"ח 1027)

(ב1) על שעבוד של ניירות ערך או כספים, של זכות לניירות ערך או לכספים, או של חשבון ניירות ערך כנגד מתן אשראי לתאגיד בנקאי כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 37 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בשינויים המחויבים.

הודעה לתאגיד בנקאי על פגמים (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8א.     (א)  היה המפקח סבור, שתאגיד בנקאי פלוני עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכלתו לקיים את התחייבויותיו או בניהולם התקין של עסקיו, ישלח לתאגיד הבנקאי הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש תיקונם או מניעת פגיעתם תוך תקופה שיפרש בהודעה, ויתן לו הזדמנות להגיש תוך אותה תקופה, או תוך תקופה קצרה מזו, כפי שיפרש בהודעה, הערותיו והשגותיו לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם.

          (ב)  הגיש תאגיד בנקאי הערות והשגות כאמור בסעיף קטן (א) יחליט בהן המפקח סמוך ככל האפשר לאחר שקיבל אותן ויודיע על החלטתו לתאגיד הבנקאי, ואם דרש את תיקונם של הפגמים או את מניעת פגיעתם יקבע את התקופה בה על התאגיד הבנקאי לעשות כאמור.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 60

הוספת סעיף 8א

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

הודעה לבנק לתאגיד בנקאי על פגמים

8א. (א) היה המפקח סבור, שבנק שתאגיד בנקאי פלוני עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכלתו לקיים את התחייבויותיו או בניהולם התקין של עסקיו, ישלח לבנק לתאגיד הבנקאי הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש תיקונם או מניעת פגיעתם תוך תקופה שיפרש בהודעה, ויתן לו הזדמנות להגיש תוך אותה תקופה, או תוך תקופה קצרה מזו, כפי שיפרש בהודעה, הערותיו והשגותיו לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם.

(ב) הגיש בנק תאגיד בנקאי הערות והשגות כאמור בסעיף קטן (א) יחליט בהן המפקח סמוך ככל האפשר לאחר שקיבל אותן ויודיע על החלטתו לבנק לתאגיד הבנקאי, ואם דרש את תיקונם של הפגמים או את מניעת פגיעתם יקבע את התקופה בה על הבנק התאגיד הבנקאי לעשות כאמור.

סמכות המפקח בקביעת חובות רעים (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ב.     (א)  היה המפקח סבור כי חוב מסויים, כולו או מקצתו, שחייבים לתאגיד בנקאי הוא חוב רע, או כי נכס של תאגיד בנקאי רשום בספריו בסכום העולה על ערכו אותה שעה במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, רשאי הוא להורות לתאגיד הבנקאי להפריש לקרן מתאימה סכום כנדרש לאותו ענין.

          (ב)  דין הודעה כאמור בסעיף קטן (א) כדין הודעה לפי סעיף 8א.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 60

הוספת סעיף 8ב

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(א) היה המפקח סבור כי חוב מסויים, כולו או מקצתו, שחייבים לבנק לתאגיד בנקאי הוא חוב רע, או כי נכס של בנק תאגיד בנקאי רשום בספריו בסכום העולה על ערכו אותה שעה במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, רשאי הוא להורות לבנק לתאגיד הבנקאי להפריש לקרן מתאימה סכום כנדרש לאותו ענין.

אמצעים למניעת פגיעה (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ג.     (א)  היה המפקח סבור, לאחר תום התקופה שפירש בהודעה לפי סעיף 8א, שתאגיד בנקאי לא תיקן הפגמים שעליהם הודיעו לו לפי סעיף 8א או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד הבנקאי להשמיע או להגיש הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לקיים התחייבויותיו או יפגע בלקוחותיו או בבעלי זכויות בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות בועדת הרשיונות –

(1)   להורות לתאגיד הבנקאי שיימנע מסוגי פעולות שפורשו באותה הוראה, למעט קיום התחייבות;

(2)   לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו של התאגיד הבנקאי ועל מתן הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים ולבעלי זכות חתימה של התאגיד הבנקאי;

(תיקון מס' 22) תשס"ד-2004

(3)   להתלות או להגביל סמכותו של חבר דירקטוריון, מנהל עסקים או בעל זכות חתימה, ואם מצא שאין די בכך, רשאי הוא להעבירו מתפקידו; מי שנפגע מהחלטת המפקח לענין העברה מתפקידו, רשאי לערער עליה לפני הנגיד.

          (ב)  הוראה לפי סעיף זה לא תפורסם ברשומות, ולא תישמע הטענה כי פעולה שנעשתה בתום לב עם מי שלא הוסמך לעשותה בניגוד להוראה כאמור בטלה מטעם זה בלבד שנעשתה בניגוד להוראה.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 60

הוספת סעיף 8ג

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 242

(א) היה מפקח סבור, לאחר תום התקופה שפירש בהודעה לפי סעיף 8א, שבנק שתאגיד בנקאי לא תיקן הפגמים שעליהם הודיעו לו לפי סעיף 8א או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן הזדמנות לבנק לתאגיד הבנקאי להשמיע או להגיש הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע שבנק שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לקיים התחייבויותיו או יפגע בלקוחותיו או בבעלי  זכויות בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות בועדה  לאחר התייעצות בועדת הרשיונות

(1) להורות לבנק לתאגיד הבנקאי שיימנע מסוגי פעולות שפורשו באותה הוראה, למעט קיום התחייבות;

(2) לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו של הבנק התאגיד הבנקאי ועל מתן הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים ולבעלי זכות חתימה של הבנק התאגיד הבנקאי;

 

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 514

(א) היה מפקח סבור, לאחר תום התקופה שפירש בהודעה לפי סעיף 8א, שתאגיד בנקאי לא תיקן את הפגמים שעליהם הודיעו לו לפי סעיף 8א או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד הבנקאי להשמיע או להגיש הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לקיים התחייבויותיו או יפגע בלקוחותיו או בבעלי  זכויות בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות בועדת הרשיונות –

(1) להורות לתאגיד הבנקאי שיימנע מסוגי פעולות שפורשו באותה הוראה, למעט קיום התחייבות;

(2) לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו של התאגיד הבנקאי ועל מתן הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים ולבעלי זכות חתימה של התאגיד הבנקאי;

(3) להתלות או להגביל סמכותו של חבר דירקטוריון, מנהל עסקים או בעל זכות חתימה, ואם מצא שאין די בכך, רשאי הוא להעבירו מתפקידו; מי שנפגע מהחלטת המפקח לענין העברה מתפקידו, רשאי לערער עליה לפני הנגיד.

סמכויות לשמירת יציבותו של תאגיד בנקאי (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

8ד.     (א)  היה הנגיד סבור, לאחר התייעצות במפקח, כי תאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו או שאין בידיו, מפני שניהל את עסקיו בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, להשיב נכס שהופקד בידיו, או שחברי דירקטוריון שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול העסקים התקין של התאגיד הבנקאי, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, ליתן לתאגיד הבנקאי כל הוראה מהוראות סעיף 8ג(א) ורשאי הוא, באישור הוועדה כהגדרתה בחוק בנק ישראל –

(תיקון מס' 22) תשס"ד-2004

(1)   (נמחקה);

(2)   למנות מנהל מורשה שינהל את התאגיד הבנקאי כאמור בסעיף 8ד;

(3)   למנות מפקח מיוחד לתאגיד הבנקאי שיפקח על הנהלתו כאמור בסעיף 8ז;

(4)   למנות ועדת הנהלה לתאגיד הבנקאי שתייעץ למנהל המורשה.

          (ב)  מינוי כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לסעיף קטן (א) יכול להינתן גם לעובד המדינה או לעובד בנק ישראל.

          (ג)   היה הנגיד סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבות עשיית פעולה לפי סעיף קטן (א) ללא דיחוי, רשאי הוא לפעול בלי התייעצות בועדת הרשיונות ובלי שנתן הזדמנות לתאגיד הבנקאי להגיש או להשמיע טענותיו; ובלבד שישמע את התאגיד הבנקאי סמוך ככל האפשר לאחר שפעל לפי סעיף קטן (א) ויביא את הענין לפני ועדת הרשיונות.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

          (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

          (ו)   דבר המינוי המפקח כאמור בסעיף קטן (א)(3) לא יפורסם ברשומות, ולא תישמע הטענה כי פעולה שנעשתה בתום לב עם מי שלא הוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה, בטלה מטעם זה בלבד שנעשתה בידי מי שלא היה מוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה לתאגיד הבנקאי.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 60

הוספת סעיף 8ד

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 242

סמכויות לשמירת יציבותו של בנק תאגיד בנקאי

8ד. (א) היה הנגיד סבור, לאחר התייעצות במפקח, כי בנק תאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו או שאין בידיו, מפני שניהל את עסקיו בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, להשיב נכס שהופקד בידיו, או שחברי דירקטוריון שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול העסקים התקין של הבנק התאגיד הבנקאי, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לבנק לתאגיד הבנקאי הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות בועדה בועדת הרשיונות, ליתן לבנק לתאגיד הבנקאי כל הוראה מהוראות סעיף 8ג(א) ורשאי הוא, באישור הממשלה –

(1) להשעות חבר דירקטוריון של הבנק התאגיד הבנקאי או מנהל עסקים שלו לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים;

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את הבנק התאגיד הבנקאי כאמור בסעיף 8ד;

(3) למנות מפקח מיוחד לבנק לתאגיד הבנקאי שיפקח על הנהלתו כאמור בסעיף 8ז;

(4) למנות ועדת הנהלה לבנק לתאגיד הבנקאי שתייעץ למנהל המורשה.

(ב) מינוי כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לסעיף קטן (א) יכול להינתן גם לעובד המדינה או לעובד בנק ישראל.

(ג) היה הנגיד סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבות עשיית פעולה לפי סעיף קטן (א) ללא דיחוי, רשאי הוא לפעול בלי התייעצות בועדה בועדת הרשיונות ובלי שנתן הזדמנות לבנק לתאגיד הבנקאי להגיש או להשמיע טענותיו; ובלבד שישמע את הבנק התאגיד הבנקאי סמוך ככל האפשר לאחר שפעל לפי סעיף קטן (א) ויביא את הענין לפני הועדה ועדת הרשיונות.

(ד) לענין סעיפים קטנים (א) ו- (ג), "הועדה" – ועדת משנה של חמישה לכל היותר שמינתה הועדה מתוך חבריה והיא לא תכלול מנהל או עובד אחר של מוסד בנקאי.

(ה) פוטרו כדין חבר דירקטוריון או מנהל עסקים לפני תום תקופת השעתיים לפי סעיף קטן (א)(1) לא יהיו הם זכאים למשכורת בתקופת השעייתם האמורה, או לכל פיצוי על השעייתם זו.

(ו) דבר ההשעייה לפי סעיף קטן (א)(1) על ידי הנגיד ודבר מינוי המפקח כאמור בסעיף קטן(א)(3) לא יפורסמו ברשומות, ולא תישמע הטענה כי פעולה שנעשתה בתום לב עם מי שלא הוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה, בטלה מטעם זה בלבד שנעשתה בידי מי שלא היה מוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה לבנק לתאגיד הבנקאי.

 

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 514

מחיקת פסקה 8ד(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) להשעות חבר דירקטוריון של התאגיד הבנקאי או מנהל עסקים שלו לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים;

 

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 838

8ד. (א) היה הנגיד סבור, לאחר התייעצות במפקח, כי תאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו או שאין בידיו, מפני שניהל את עסקיו בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, להשיב נכס שהופקד בידיו, או שחברי דירקטוריון שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול העסקים התקין של התאגיד הבנקאי, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, ליתן לתאגיד הבנקאי כל הוראה מהוראות סעיף 8ג(א) ורשאי הוא, באישור הממשלה –

(1) (נמחקה);

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את התאגיד הבנקאי כאמור בסעיף 8ד;

(3) למנות מפקח מיוחד לתאגיד הבנקאי שיפקח על הנהלתו כאמור בסעיף 8ז;

(4) למנות ועדת הנהלה לתאגיד הבנקאי שתייעץ למנהל המורשה.

(ב) מינוי כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לסעיף קטן (א) יכול להינתן גם לעובד המדינה או לעובד בנק ישראל.

(ג) היה הנגיד סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבות עשיית פעולה לפי סעיף קטן (א) ללא דיחוי, רשאי הוא לפעול בלי התייעצות בועדת הרשיונות ובלי שנתן הזדמנות לתאגיד הבנקאי להגיש או להשמיע טענותיו; ובלבד שישמע את התאגיד הבנקאי סמוך ככל האפשר לאחר שפעל לפי סעיף קטן (א) ויביא את הענין לפני ועדת הרשיונות.

(ד) (בוטל).

(ה) פוטרו כדין חבר דירקטוריון או מנהל עסקים לפני תום תקופת השעתיים לפי סעיף קטן (א)(1) לא יהיו הם זכאים למשכורת בתקופת השעייתם האמורה, או לכל פיצוי על השעייתם זו.

(ו) דבר ההשעייה לפי סעיף קטן (א)(1) על ידי הנגיד ודבר מינוי דבר המינוי המפקח כאמור בסעיף קטן (א)(3) לא יפורסמו לא יפורסם ברשומות, ולא תישמע הטענה כי פעולה שנעשתה בתום לב עם מי שלא הוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה, בטלה מטעם זה בלבד שנעשתה בידי מי שלא היה מוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה לתאגיד הבנקאי.

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח 485)

(א) היה הנגיד סבור, לאחר התייעצות במפקח, כי תאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו או שאין בידיו, מפני שניהל את עסקיו בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, להשיב נכס שהופקד בידיו, או שחברי דירקטוריון שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול העסקים התקין של התאגיד הבנקאי, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, ליתן לתאגיד הבנקאי כל הוראה מהוראות סעיף 8ג(א) ורשאי הוא, באישור הממשלה באישור הוועדה כהגדרתה בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

(א) היה הנגיד סבור, לאחר התייעצות במפקח, כי תאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו או שאין בידיו, מפני שניהל את עסקיו בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, להשיב נכס שהופקד בידיו, או שחברי דירקטוריון שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול העסקים התקין של התאגיד הבנקאי, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, ליתן לתאגיד הבנקאי כל הוראה מהוראות סעיף 8ג(א) ורשאי הוא, באישור הוועדה כהגדרתה בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010

דיווח תאגיד בנקאי על מעילה (תיקון מס' 21) תשס"ד-2004

8ד1.   (א)  נודע לתאגיד בנקאי כי קיים חשש סביר שעובד מעובדיו או נושא משרה בו, היה מעורב במעילה, שסכומה עולה על סכום שקבע המפקח, ידווח בהקדם האפשרי על המעילה למבקר הפנימי כמשמעותו בסעיף 14ה, ולמפקח.

          (ב)  הדיווח למפקח יכלול פרטים כפי שקבע המפקח; כן יקבע המפקח את אופן הדיווח, את מועדו וכל פרט אחר שימצא לנכון.

          (ג)   לענין סעיף זה –

          "מעילה" – עבירה על אחת מהעבירות המנויות בסימנים א', ו' וז' של פרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפקודה זו – חוק העונשין), והכל לגבי נכסי התאגיד הבנקאי ונכסים המוחזקים בו או המנוהלים על ידו.

מיום 9.6.2004

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ד מס' 1941 מיום 9.6.2004 עמ' 390

הוספת סעיף 8ד1

דין וחשבון של המפקח (תיקון מס' 21) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

8ד2.   אחת לשנה יגיש המפקח דין וחשבון לועדת הכספים של הכנסת, ובו יפורט מספר המעילות שדווח לגביהן כאמור בסעיף 8ד1, ולגבי מעילות שהמפקח סיים את טיפולו בהן – יפורטו גם אופן הטיפול בהן, והממצאים שהתגלו, למעט דרכי השגת המידע. המפקח יביא את הדין וחשבון לידיעת הציבור בדרך שיקבע, לרבות בדרך של פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל.

מיום 9.6.2004

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ד מס' 1941 מיום 9.6.2004 עמ' 391

הוספת סעיף 8ד2

 

מיום 29.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2170 מיום 29.7.2008 עמ' 684 (ה"ח 236)

8ד2. אחת לשנה יגיש המפקח דין וחשבון לועדת הכספים של הכנסת, ובו יפורט מספר המעילות שדווח לגביהן כאמור בסעיף 8ד1, ולגבי מעילות שהמפקח סיים את טיפולו בהן – יפורטו גם אופן הטיפול בהן, והממצאים שהתגלו, למעט דרכי השגת המידע. המפקח יביא את הדין וחשבון לידיעת הציבור בדרך שיקבע, לרבות בדרך של פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל.

עבירה על הוראות הסעיפים 8ג ו-8ד (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ה.     (א)  תאגיד בנקאי שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו המפקח לפי סעיף 8ג או שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו הנגיד לפי הסעיף האמור או מכוח סמכותו לפי סעיף 8ד(א), דינו – קנס 100,000 לירות.

          (ב)  מי שפעל כחבר דירקטוריון, כמנהל עסקים או כבעל זכות חתימה על אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו או בעת השעייתו, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס 100,000 לירות.

          (ג)   בעל זכות חתימה של התאגיד הבנקאי שהשתתף בפועל בביצוע עבירה שסעיף קטן (א) דן בה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 50,000 לירות.

          (ד)  מי שהיה בשעת ביצוע עבירה שסעיף קטן (א) דן בה חבר דירקטוריון פעיל, מנהל עסקים, בא כוח או חשב ראשי או יחיד של תאגיד בנקאי, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 50,000 לירות, אם לא הוכיח אחת משתי אלה –

 (1)  העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה;

(2)   הוא נקט בכל האמצעים הסבירים לשמירתן של ההוראות שניתנו.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 61

הוספת סעיף 8ה

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8ה. (א) בנק תאגיד בנקאי שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו המפקח לפי סעיף 8ג או שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו הנגיד לפי הסעיף האמור או מכוח סמכותו לפי סעיף 8ד(א), דינו – קנס 100,000 לירות.

(ב) מי שפעל כחבר דירקטוריון, כמנהל עסקים או כבעל זכות חתימה על אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו או בעת השעייתו, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס 100,000 לירות.

(ג) בעל זכות חתימה של הבנק התאגיד הבנקאי שהשתתף בפועל בביצוע עבירה שסעיף קטן (א) דן בה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 50,000 לירות.

(ד) מי שהיה בשעת ביצוע עבירה שסעיף קטן (א) דן בה חבר דירקטוריון פעיל, מנהל עסקים, בא כוח או חשב ראשי או יחיד של בנק תאגיד בנקאי, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 50,000 לירות, אם לא הוכיח אחת משתי אלה –

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה;

(2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים לשמירתן של ההוראות שניתנו.

עבירה על הוראות סעיף 8ד1 (תיקון מס' 21) תשס"ד-2004

8ה1.   (א)  נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8ד1(ג), בתאגיד בנקאי, והתאגיד הבנקאי לא דיווח עליה כאמור בסעיף 8ד1, דינו של התאגיד הבנקאי – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

          (ב)  המנהל הכללי של התאגיד הבנקאי חייב לפקח ולעשות כל שניתן לקיום הוראות סעיף 8ד1; המפר את חובתו האמורה, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

          (ג)   נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8ד1(ג) בתאגיד בנקאי, והתאגיד הבנקאי הפר את חובתו לדווח כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא שהמנהל הכללי של התאגיד הבנקאי הפר את חובתו כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוא הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 9.6.2004

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ד מס' 1941 מיום  9.6.2004  עמ' 391

הוספת סעיף 8ה1

סמכויות מנהל מורשה (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ו.      (א)  מנהל מורשה שנתמנה לפי סעיף 8ד(א)(2) ינהל את התאגיד הבנקאי לפי הוראות שיקבל מאת הנגיד, או מאת המפקח על הבנקים אם הסמיך אותו הנגיד לתת הוראות.

          (ב)  מנהל מורשה דינו כדין מנהל עסקים בתאגיד בנקאי, ובנוסף לכך חייבים כל מנהל עסקים שלא הושעה וכל עובד בתאגיד בנקאי למלא אחר הוראותיו.

          (ג)   בנוסף לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ימלא המנהל המורשה את תפקידי הדירקטוריון של התאגיד הבנקאי וועדותיו ויהיו לו, בכפוף לאמור בסעיף 8ח(ה) כל הסמכויות שהוענקו והתפקידים שהוטלו על הדירקטוריון ועל חבריו בתזכיר ההתאגדות של התאגיד הבנקאי ובתקנותיו.

          (ד)  התאגיד הבנקאי ישלם למנהל המורשה משכורת כפי שיקבע הנגיד.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (ה)  המנהל המורשה מוסמך, לאחר התייעצות בועדת ההנהלה ובאישור הנגיד, להעביר את נכסיו של התאגיד הבנקאי, כולם או מקצתם, לתאגיד בנקאי אחר המקבל על עצמו את כל התחייבויותיו של התאגיד הבנקאי.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 61

הוספת סעיף 8ו

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 242

8ו. (א) מנהל מורשה שנתמנה לפי סעיף 8ד(א)(2) ינהל את הבנק התאגיד הבנקאי לפי הוראות שיקבל מאת הנגיד, או מאת המפקח על הבנקים אם הסמיך אותו הנגיד לתת הוראות.

(ב) מנהל מורשה דינו כדין מנהל עסקים בבנק בתאגיד בנקאי, ובנוסף לכך חייבים כל מנהל עסקים שלא הושעה וכל עובד בבנק בתאגיד בנקאי למלא אחר הוראותיו.

(ג) בנוסף לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ימלא המנהל המורשה את תפקידי הדירקטוריון של הבנק התאגיד הבנקאי וועדותיו ויהיו לו, בכפוף לאמור בסעיף 8ח(ה) כל הסמכויות שהוענקו והתפקידים שהוטלו על הדירקטוריון ועל חבריו בתזכיר ההתאגדות של הבנק התאגיד הבנקאי ובתקנותיו.

(ד) הבנק התאגיד הבנקאי ישלם למנהל המורשה משכורת כפי שיקבע הנגיד.

(ה) המנהל המורשה מוסמך, לאחר התייעצות בועדת ההנהלה ובאישור הנגיד, להעביר את נכסיו של התאגיד הבנקאי, כולם או מקצתם, לתאגיד בנקאי אחר המקבל על עצמו את כל התחייבויותיו של התאגיד הבנקאי.

מפקח מיוחד (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ז.      (א)  מפקח מיוחד שנתמנה לפי סעיף 8ד(א)(3) יפקח על פעולות דירקטוריון התאגיד הבנקאי ועל הנהלת עסקיו לפי הוראות שיקבל מאת הנגיד, וכן מאת המפקח על הבנקים – אם הסמיך אותו הנגיד לתת הוראות.

          (ב)  הנגיד רשאי להתיר למפקח המיוחד להעסיק בני אדם אחרים לשם מילוי תפקידיו.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 62

הוספת סעיף 8ז

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(א) מפקח מיוחד שנתמנה לפי סעיף 8ד(א)(3) יפקח על פעולות דירקטוריון הבנק התאגיד הבנקאי ועל הנהלת עסקיו לפי הוראות שיקבל מאת הנגיד, וכן מאת המפקח על הבנקים – אם הסמיך אותו הנגיד לתת הוראות.

ועדת ההנהלה (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ח.     (א)  ועדת הנהלה שנתמנתה לתאגיד בנקאי לפי סעיף 8ד(א)(4) תייעץ למנהל המורשה במילוי תפקידיו לפי סעיף 8(ו).

          (ב)  כל עוד ממלאת ועדת ההנהלה את תפקידה לא ימלאו הדירקטוריון וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם.

          (ג)   המנהל המורשה יהיה יושב ראש ועדת ההנהלה.

          (ד)  התאגיד הבנקאי ישלם לחברי ועדת ההנהלה משכורת בשיעור שיקבע הנגיד.

          (ה)  ועדת ההנהלה תאשר את מאזן התאגיד הבנקאי כאילו היתה אסיפה כללית ותמנה לתאגיד הבנקאי רואה חשבון, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה לקרוא לאסיפה כללית.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 62

הוספת סעיף 8ח

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8ח. (א) ועדת הנהלה שנתמנתה לבנק לתאגיד בנקאי לפי סעיף 8ד(א)(4) תייעץ למנהל המורשה במילוי תפקידיו לפי סעיף 8(ו).

(ב) כל עוד ממלאת ועדת ההנהלה את תפקידה לא ימלאו הדירקטוריון וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם.

(ג) המנהל המורשה יהיה יושב ראש ועדת ההנהלה.

(ד) הבנק התאגיד הבנקאי ישלם לחברי ועדת ההנהלה משכורת בשיעור שיקבע הנגיד.

(ה) ועדת ההנהלה תאשר את מאזן הבנק התאגיד הבנקאי כאילו היתה אסיפה כללית ותמנה לבנק לתאגיד הבנקאי רואה חשבון, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה לקרוא לאסיפה כללית.

מתן ידיעות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8ט.     (א)  ניתנה הוראה לפי סעיף 8ד, יהיו כל חבר דירקטוריון או מנהל עסקים של התאגיד הבנקאי, בין שניתנה לגביו הוראת השעייה ובין אם לאו, וכל אדם אחר המועסק בתאגיד הבנקאי חייבים, לפי דרישת הנגיד, המנהל המורשה, המפקח המיוחד או מי שהם הסמיכו לכך, למסור להם או לשליחיהם את הידיעות, הפנקסים, התעודות או כל מסמך אחר שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועה של הוראה לפי סעיף 8ד.

          (ב)  אדם שלא מילא אחר דרישה שניתנה לו לפי סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 62

הוספת סעיף 8ט

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(א) ניתנה הוראה לפי סעיף 8ד, יהיו כל חבר דירקטוריון או מנהל עסקים של הבנק התאגיד הבנקאי, בין שניתנה לגביו הוראת השעייה ובין אם לאו, וכל אדם אחר המועסק בבנק בתאגיד הבנקאי חייבים, לפי דרישת הנגיד, המנהל המורשה, המפקח המיוחד או מי שהם הסמיכו לכך, למסור להם או לשליחיהם את הידיעות, הפנקסים, התעודות או כל מסמך אחר שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועה של הוראה לפי סעיף 8ד.

הפסקת מילוי התחייבויות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8י.      (א)  המנהל המורשה רשאי, באישור הנגיד, להורות כי תוך תקופה שלא תעלה על עשרה ימים מיום מתן הוראה לפי סעיף 8ד(א)(2) לא יקיים התאגיד הבנקאי את התחייבויותיו שמועד קיומם חל באותה תקופה או קודם לכן.

          (ב)  הנגיד רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בעשרה ימים נוספים, אם מסר הודעה לפי סעיף 8יד על כוונתו לבטל את רשיונו של התאגיד הבנקאי, ועדיין לא חלפה התקופה שבה רשאים מנהליו להגיש טענותיהם, או לא ניתן על ידי בית המשפט צו לפירוק התאגיד הבנקאי או לכינוס נכסיו.

          (ג)   המנהל המורשה יביא לידיעת הציבור כל הוראה שניתנה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סמוך ככל האפשר לאחר נתינתן.

          (ד)  התאגיד הבנקאי, המנהל המורשה או הנגיד לא ישאו בכל אחריות בשל מתן ההוראה לפי סעיף קטן (א) או בשל אי מילוי התחייבות לפיה.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 62

הוספת סעיף 8י

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8י. (א) המנהל המורשה רשאי, באישור הנגיד, להורות כי תוך תקופה שלא תעלה על עשרה ימים מיום מתן הוראה לפי סעיף 8ד(א)(2) לא יקיים הבנק התאגיד הבנקאי את התחייבויותיו שמועד קיומם חל באותה תקופה או קודם לכן.

(ב) הנגיד רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בעשרה ימים נוספים, אם מסר הודעה לפי סעיף 8יד על כוונתו לבטל את רשיונו של הבנק התאגיד הבנקאי, ועדיין לא חלפה התקופה שבה רשאים מנהליו להגיש טענותיהם, או לא ניתן על ידי בית המשפט צו לפירוק הבנק התאגיד הבנקאי או לכינוס נכסיו.

(ג) המנהל המורשה יביא לידיעת הציבור כל הוראה שניתנה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סמוך ככל האפשר לאחר נתינתן.

(ד) הבנק התאגיד הבנקאי, המנהל המורשה או הנגיד לא ישאו בכל אחריות בשל מתן ההוראה לפי סעיף קטן (א) או בשל אי מילוי התחייבות לפיה.

סמכות לערוב (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8יא.    (א)  רשאי הנגיד, באישור הממשלה, להודיע ברשומות כי בנק ישראל, או תאגיד בנקאי אחר שהסכים לכך ושהנגיד הסמיכו לכך, יהיה ערב –

(1)   לפקדונות שהופקדו בתאגיד בנקאי שניתנה עליו הוראה לפי סעיף 8ד, בין למלוא סכום הפקדונות ובין עד לסכום מסויים לגבי כל פקדון מסוגי הפקדונות שייקבעו;

(2)   לסוגי התחייבויות אחרים של תאגיד בנקאי כאמור בפסקה (1), כולן או מקצתן, ובלבד –

(א)   שראה שטובת הציבור מחייבת לעשות כן;

(ב)   שלא תינתן ערבות לפי סעיף זה לכלל התחייבויותיו של תאגיד בנקאי, אלא אם לדעת הנגיד קיים סיכוי סביר שיהיה במתן ערבות כזו כדי לאפשר לתאגיד הבנקאי להמשיך ולנהל את עסקיו באופן סדיר.

          (ב)  ערבות לפי סעיף קטן (א) יכולה שתהיה לזמן בלתי מוגבל, מותנית או בלתי מותנית, הכל כפי שיפורט בהודעה.

          (ג)   משפורסמה הודעה כאמור תהיה הערבות בת-תוקף לפי האמור בהודעה אף אם הנערב לא הסכים למתן הערבות, והתאגיד הבנקאי הערב יהיה רשאי בכל עת להיפרע מהתאגיד הבנקאי הנערב כל סכום ששילם מכוח הערבות.

          (ד)  התאגיד הבנקאי הנערב יהיה רשאי, על אף כל תנאי סותר, להתחייב כלפי התאגיד הבנקאי הערב בקשר למתן הערבות שניתנה על פי סעיף קטן (א) ותנאיה.

          (ה)  ראה הנגיד, באישור הממשלה, לבטל את הערבות שניתנה לפי סעיף קטן (א), יודיע ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות על הביטול ועל מועדו, שלא יפחת מתשעים יום מיום פרסום ההודעה, ומאותו מועד ואילך לא יהיה אדם זכאי לתבוע מהערב פרעון ההתחייבות; אולם מי שזכאי למילוי התחייבותו של התאגיד הבנקאי הנערכת במועד מאוחר ממועד הביטול, ואותה התחייבות היתה קיימת בעת שהערבות היתה בתקפה, יהיה זכאי להיפרע מן הערב עד תום שלושים יום מהיום שנקבע למילוי אותה התחייבות, ואם שילם הערב יחולו הוראות סעיף קטן (ג).

          (ו)   הנגיד לא יבטל ערבות שנתן תאגיד בנקאי אחר אלא בהסכמתו של התאגיד הבנקאי הערב.

          (ז)   דין ערבות שניתנה לפי סעיף זה כדין מתן ערבות לפי חוק הערבות, תשכ"ז-1967.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 63

הוספת סעיף 8יא

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(א) רשאי הנגיד, באישור הממשלה, להודיע ברשומות כי בנק ישראל, או בנק תאגיד בנקאי אחר שהסכים לכך ושהנגיד הסמיכו לכך, יהיה ערב –

(1) לפקדונות שהופקדו בבנק בתאגיד בנקאי שניתנה עליו הוראה לפי סעיף 8ד, בין למלוא סכום הפקדונות ובין עד לסכום מסויים לגבי כל פקדון מסוגי הפקדונות שייקבעו;

(2) לסוגי התחייבויות אחרים של בנק תאגיד בנקאי כאמור בפסקה (1), כולן או מקצתן, ובלבד –

(א) שראה שטובת הציבור מחייבת לעשות כן;

(ב) שלא תינתן ערבות לפי סעיף זה לכלל התחייבויותיו של בנק תאגיד בנקאי, אלא אם לדעת הנגיד קיים סיכוי סביר שיהיה במתן ערבות כזו כדי לאפשר לבנק לתאגיד הבנקאי להמשיך ולנהל את עסקיו באופן סדיר.

(ב) ערבות לפי סעיף קטן (א) יכולה שתהיה לזמן בלתי מוגבל, מותנית או בלתי מותנית, הכל כפי שיפורט בהודעה.

(ג) משפורסמה הודעה כאמור תהיה הערבות בת-תוקף לפי האמור בהודעה אף אם הנערב לא הסכים למתן הערבות, והבנק והתאגיד הבנקאי הערב יהיה רשאי בכל עת להיפרע מהבנק מהתאגיד הבנקאי הנערב כל סכום ששילם מכוח הערבות.

(ד) הבנק התאגיד הבנקאי הנערב יהיה רשאי, על אף כל תנאי סותר, להתחייב כלפי הבנק התאגיד הבנקאי הערב בקשר למתן הערבות שניתנה על פי סעיף קטן (א) ותנאיה.

(ה) ראה הנגיד, באישור הממשלה, לבטל את הערבות שניתנה לפי סעיף קטן (א), יודיע ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות על הביטול ועל מועדו, שלא יפחת מתשעים יום מיום פרסום ההודעה, ומאותו מועד ואילך לא יהיה אדם זכאי לתבוע מהערב פרעון ההתחייבות; אולם מי שזכאי למילוי התחייבותו של הבנק התאגיד הבנקאי הנערכת במועד מאוחר ממועד הביטול, ואותה התחייבות היתה קיימת בעת שהערבות היתה בתקפה, יהיה זכאי להיפרע מן הערב עד תום שלושים יום מהיום שנקבע למילוי אותה התחייבות, ואם שילם הערב יחולו הוראות סעיף קטן (ג).

(ו) הנגיד לא יבטל ערבות שנתן בנק תאגיד בנקאי אחר אלא בהסכמתו של הבנק התאגיד הבנקאי הערב.

הגבלת פירוק ומינוי כונס נכסים (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8יב.    (א)  הורה המנהל המורשה הוראה לפי סעיף 8י, לא יתן בית משפט צו לפירוק, או לכינוס נכסים של התאגיד הבנקאי שלגביו ניתנה ההוראה, ולא יקבל התאגיד הבנקאי או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות אחרים בו החלטה על פירוקו מרצון, ולא יתמנה עליו כונס נכסים בין מטעם בעלי איגרות חוב ובין מטעם כל אדם אחר, ולא יוטל עיקול על נכסיו או על זכויות שיש לו בידי אדם אחר, ולא יתחילו ולא ימשיכו נגדו בכל הליכי הוצאה לפועל אחרים, כל עוד ההוראה לפי סעיף 8י בתקפה, אלא על פי בקשה שתוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

          (ב)  נתמנה מנהל מורשה לפי סעיף 8ד(א)(2), לא יתן בית המשפט, כל עוד מינוי המנהל המורשה בתקפו, צו לפירוק או לקבלת נכסים של התאגיד הבנקאי לפי בקשה של אחד מבעלי מניותיו, ולא יקבל התאגיד הבנקאי או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות אחרות בו החלטה על פירוקו מרצון.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 63

הוספת סעיף 8יב

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8יב. (א) הורה המנהל המורשה הוראה לפי סעיף 8י, לא יתן בית משפט צו לפירוק, או לכינוס נכסים של הבנק התאגיד הבנקאי שלגביו ניתנה ההוראה, ולא יקבל הבנק התאגיד הבנקאי או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות אחרים בו החלטה על פירוקו מרצון, ולא יתמנה עליו כונס נכסים בין מטעם בעלי איגרות חוב ובין מטעם כל אדם אחר, ולא יוטל עיקול על נכסיו או על זכויות שיש לו בידי אדם אחר, ולא יתחילו ולא ימשיכו נגדו בכל הליכי הוצאה לפועל אחרים, כל עוד ההוראה לפי סעיף 8י בתקפה, אלא על פי בקשה שתוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

(ב) נתמנה מנהל מורשה לפי סעיף 8ד(א)(2), לא יתן בית המשפט, כל עוד מינוי המנהל המורשה בתקפו, צו לפירוק או לקבלת נכסים של הבנק התאגיד הבנקאי לפי בקשה של אחד מבעלי מניותיו, ולא יקבל הבנק התאגיד הבנקאי או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות אחרות בו החלטה על פירוקו מרצון.

סייג להחלטות אסיפת בעלי מניות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8יג.    לא יהיה תוקף להחלטה של אסיפת בעלי המניות של התאגיד הבנקאי, או של בעלי זכויות אחרות בו, שאינה מתיישבת עם האמור בסעיפים 8ג עד 8יא או עם פעולה שנעשתה או הוראה שניתנה על פיהם.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 64

הוספת סעיף 8יג

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8יג. לא יהיה תוקף להחלטה של אסיפת בעלי המניות של הבנק התאגיד הבנקאי, או של בעלי זכויות אחרות בו, שאינה מתיישבת עם האמור בסעיפים 8ג עד 8יא או עם פעולה שנעשתה או הוראה שניתנה על פיהם.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8יד.    (בוטל).

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 64

הוספת סעיף 8יד

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 242

ביטול סעיף 8יד

הנוסח הקודם:

ביטול רשיון בנק

8יד. (א) היה הנגיד סבור, כי בנק אינו יכול לקיים את התחייבויותיו או לנהל את עסקיו באופן תקין או שטובת הציבור דורשת זאת, רשאי הוא, לאחר התייעצות בועדה ובאישור הממשלה, לשלול בצו את רשיונו של אותו בנק מתאריך שיקבע בצו.

(ב) לא ישתמש הנגיד בסמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שנתן לבנק הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע את טענותיו.

(ג) נתמנה לאותו בנק מנהל מורשה, ישלח הנגיד אל מי שהיו חברי הדירקטוריון של הבנק ומנהלי עסקיו ערב מינוי המנהל המורשה, הודעה על כוונתו ליתן את הצו ואת נימוקיו ויתן להם הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע את טענותיהם והשגותיהם.

(ד) דין צו לפי סעיף קטן (א) כדין אישור לפי סעיף 4.

(ה) צו לשלול רשיונו של בנק אין בכוחו לפגוע במינוי מנהל מורשה לפי סעיף 8ד.

(ו) לפני מתן הצו לפי סעיף קטן (א) ישלח הנגיד הודעה על כוונתו לעשות כך ליועץ המשפטי לממשלה, ולא יוציא הנגיד את הצו אלא לאחר שהודיע לו היועץ המשפטי לממשלה אם בכוונתו להגיש בקשה לפירוק הבנק אם לאו.

(ז) חברה, או חברה בפירוק, שנשלל רשיונה לנהל עסקי בנק לפי סעיף זה, תהיה נתונה לפיקוחו של המפקח כאילו היתה בנק, שנה אחת מיום שלילת רשיונה.

(ח) לענין סעיף קטן (א), "הועדה" – ועדת משנה של חמישה לכל היותר שמינתה הועדה מתוך חבריה, והיא לא תכלול מנהל או עובד אחר של מוסד בנקאי.

אכרזה על הפסקה במתן שירותים (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8טו.   (א)  נוכח המפקח שתאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לנהל את עסקיו באורח תקין מחמת שביתה באותו תאגיד בנקאי או בתאגיד בנקאי אחר, רשאי הוא להכריז כי התאגיד הבנקאי הפסיק לתת שירותים (להלן – הפסקה), ומותר לקבוע באכרזה כי היא תחול על כלל שירותי התאגיד הבנקאי או על חלק מהם.

          (ב)  האכרזה תפורסם ברשומות ולפחות בארבעה עתונים יומיים היוצאים לאור בישראל.

          (ג)   באכרזה ייקבע המועד שבו הפסיק התאגיד הבנקאי לתת שירותים ומותר לקבוע בה מועדי הפסקה שונים לשירותים שונים.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 210

הוספת סעיף 8טו

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8טו. (א) נוכח המפקח שבנק שתאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לנהל את עסקיו באורח תקין מחמת שביתה באותו בנק תאגיד בנקאי או בבנק בתאגיד בנקאי אחר, רשאי הוא להכריז כי הבנק התאגיד הבנקאי הפסיק לתת שירותים (להלן – הפסקה), ומותר לקבוע באכרזה כי היא תחול על כלל שירותי הבנק התאגיד הבנקאי או על חלק מהם.

(ב) האכרזה תפורסם ברשומות ולפחות בארבעה עתונים יומיים היוצאים לאור בישראל.

(ג) באכרזה ייקבע המועד שבו הפסיק הבנק התאגיד הבנקאי לתת שירותים ומותר לקבוע בה מועדי הפסקה שונים לשירותים שונים.

ביטול (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976

8טז.   בביטול האכרזה מותר לקבוע מועדי ביטול שונים לשירותים שונים.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 210

הוספת סעיף 8טז

 

דחיית מועדים (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8יז.    (א)  הוסכם בין התאגיד הבנקאי שבהפסקה לבין אדם על עשיית פעולה או מילוי התחייבות שהתאגיד הבנקאי או האדם חייבים או רשאים לעשותם בתוך התקופה שבין האכרזה לבין ביטולה, יידחה המועד עד לתום שלושה ימי עסקים מיום ביטול האכרזה, ובלבד שהפעולה או מילוי ההתחייבות הם בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה.

          (ב)  דחיית מועד לפי סעיף זה תחול גם לגבי מועד שנקבע בפסק דין או בהחלטה אחרת של בית משפט או של רשות שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת על פי דין.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 210

הוספת סעיף 8יז

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(א) הוסכם בין הבנק התאגיד הבנקאי שבהפסקה לבין אדם על עשיית פעולה או מילוי התחייבות שהבנק שהתאגיד הבנקאי או האדם חייבים או רשאים לעשותם בתוך התקופה שבין האכרזה לבין ביטולה, יידחה המועד עד לתום שלושה ימי עסקים מיום ביטול האכרזה, ובלבד שהפעולה או מילוי ההתחייבות הם בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה.

ריבית והפרשי הצמדה (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976

8יח.   (א)  נשאה התחייבות שמועד פרעונה נדחה לפי סעיף 8יז ריבית לפני ההפסקה, תוסיף ההתחייבות לשאת ריבית עד למועד פרעונה החדש, בשיעור שחל בתקופה שלפני ההפסקה.

          (ב)  היתה התחייבות שמועד פרעונה נדחה לפי סעיף 8יז צמודת ערך, תוסיף לחול החובה לשלם הפרשי הצמדה כמוסכם במשך תקופת ההפסקה; לענין זה, "התחייבות צמודת ערך" – התחייבות שסכומה, כולו או מקצתו, צמוד לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד יוקר המחיה או לעליית מחירו של כל דבר אחר.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (ג)   נגיד בנק ישראל רשאי להורות שבתקופת ההפסקה יהיה אדם רשאי או חייב לשלם לבנק ישראל כל סכום שהוא חב לתאגיד הבנקאי שבהפסקה ודין התשלום כדין תשלום לתאגיד הבנקאי שבהפסקה; הוראה לפי סעיף קטן זה תובא לידיעת החייבים בדרך שיורה עליה הנגיד.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 210

הוספת סעיף 8יח

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(ג) נגיד בנק ישראל רשאי להורות שבתקופת ההפסקה יהיה אדם רשאי או חייב לשלם לבנק ישראל כל סכום שהוא חב לבנק לתאגיד הבנקאי שבהפסקה ודין התשלום כדין תשלום לבנק לתאגיד הבנקאי שבהפסקה; הוראה לפי סעיף קטן זה תובא לידיעת החייבים בדרך שיורה עליה הנגיד.

ביצוע הוראת תשלום (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8יט.   מי שלפני מועד ההפסקה נתן שיק משוך על התאגיד הבנקאי, או הוראה אחרת בכתב לבצע תשלום מחשבונו בתאגיד הבנקאי וקיום ההוראה הוא בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה, רואים את הסכום שבהוראה כנפרע במועדו אם שילם אותו התאגיד הבנקאי תוך שלושה ימי עסקים שלאחר ביטול האכרזה.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211

הוספת סעיף 8יט

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8יט. מי שלפני מועד ההפסקה נתן שיק משוך על הבנק התאגיד הבנקאי, או הוראה אחרת בכתב לבצע תשלום מחשבונו בבנק בתאגיד הבנקאי וקיום ההוראה הוא בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה, רואים את הסכום שבהוראה כנפרע במועדו אם שילם אותו הבנק התאגיד הבנקאי תוך שלושה ימי עסקים שלאחר ביטול האכרזה.

הגבלת אחריות התאגיד הבנקאי (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8כ.     תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית או אזרחית בשל מעשה או מחדל הנובעים מהפסקת השירותים שעליהם חלה האכרזה.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211

הוספת סעיף 8כ

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

הגבלת אחריות הבנק התאגיד הבנקאי

8כ. בנק תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית או אזרחית בשל מעשה או מחדל הנובעים מהפסקת השירותים שעליהם חלה האכרזה.

 

הגנה בדיני עונשין (תיקון מס' 10) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

8כא.   (א)  המושך שיק על תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית לפי סעיף 14 לחוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכ"ג-1963 (להלן – חוק העונשין), אם העדר החובה על התאגיד הבנקאי לפרוע את השיק במועד הנקוב בו כמועד משיכתו נבע רק מדחיית המועד לפי סעיף 8יז.

          (ב)  לענין סעיף 15(ג) לחוק העונשין לא תובא במנין ששים הימים התקופה שבין האכרזה לבין ביטולה לגבי שיק שנמשך על התאגיד הבנקאי שבהפסקה ופרעון השיק הוא בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה.

מיום 24.6.1976

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211

הוספת סעיף 8כא

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

8כא. (א) המושך שיק על בנק תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית לפי סעיף 14 לחוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכ"ג-1963 (להלן – חוק העונשין), אם העדר החובה על הבנק התאגיד הבנקאי לפרוע את השיק במועד הנקוב בו כמועד משיכתו נבע רק מדחיית המועד לפי סעיף 8יז.

(ב) לענין סעיף 15(ג) לחוק העונשין לא תובא במנין ששים הימים התקופה שבין האכרזה לבין ביטולה לגבי שיק שנמשך על הבנק התאגיד הבנקאי שבהפסקה ופרעון השיק הוא בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה.

הגשת דו"חות לשר האוצר (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

9.    (1)  כל תאגיד בנקאי חייב להגיש למפקח על הבנקים: -

(א)   לא יאוחר מעשרים ואחד יום לאחר היום האחרון שבכל חודש, דו"ח ערוך בטופס המוזכר בתוספת הראשונה לפקודה זו, המפרט את האקטיב ופסיב של התאגיד הבנקאי עם סיום העסקים ביום האחרון של החודש החולף;

(ב)   לא יאוחר מעשרים ושמונה ימים לאחר היום האחרון בחודש מרץ ובחודש ספטמבר, דו"ח ערוך בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו המוסר ניתוח של הלוואות שוטפות ושל שטרות שהובאו לנכיון עד יום 31 במרץ, ו-30 בספטמבר:

          בתנאי שלגבי בנק חוץ, הרי הדו"חות המוזכרים בפסקאות (א) ו-(ב) מסעיף זה לא יכילו אלא פרטים בנוגע למשרדים ולסניפים (או סניפים) של בנק החוץ המצויים בישראל:

          בתנאי שהנגיד רשאי לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת הראשונה והתוספת השניה והתאריכים שבהם צריכים לסכם את החומר הדרוש בתוספת השניה ולשלחו לשר האוצר.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (2)  תאגיד בנקאי שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפסקאות (א) ו-(ב) של סעיף קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמש מאות שקלים ליום במשך אותם הימים שבהם הוא ממשיך בעבירה.

מיום  21.1.1965 

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 50

9. (1) כל בנק חייב להגיש למזכיר הכספים למפקח על הבנקים:-

(א) לא יאוחר מעשרים ואחד יום לאחר היום האחרון שבכל חודש, דו"ח ערוך בטופס המוזכר בתוספת הראשונה לפקודה זו, המפרט את אקטיב והפסיב של הבנק עם סיום העסקים ביום האחרון של החודש החולף;

(ב) לא יאוחר מעשרים ושמונה ימים לאחר היום האחרון בחדש מרץ ובחדש ספטמבר, דו"ח ערוך בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו המוסר ניתוח של הלואות שוטפות ושל שטרות שהובאו לנכיון עד יום 31 במרץ, ו-30 בספטמבר;

בתנאי שלגבי בנק שהוא חברה נכרית בגדר מובנו של סעיף 2 מפקודת החברות, הרי הדו"חות המוזכרים בפסקא (א) ו-(ב) מסעיף זה לא יכילו אלא פרטים בנוגע למשרדים ולסניפים (או סניפים) של אותה חברה נכרית המצויים בישראל;

בתנאי ששר האוצר רשאי לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת הראשונה והתוספת השניה והתאריכים שבהם צריך לסכם את החומר הדרוש בתוספת השניה ולשלחו למזכיר הכספים למפקח על הבנקים.

(2) בנק שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפסקא (א) ו-(ב) של סעיף קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמש לירות ליום במשך אותם הימים שבהם הוא ממשיך בעברה.

 

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 67

בתנאי ששר האוצר שהנגיד רשאי לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת הראשונה והתוספת השניה והתאריכים שבהם צריך לסכם את החומר הדרוש בתוספת השניה ולשלחו למפקח על הבנקים.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 242

9. (1) כל בנק תאגיד בנקאי חייב להגיש למפקח על הבנקים:-

(א) לא יאוחר מעשרים ואחד יום לאחר היום האחרון שבכל חודש, דו"ח ערוך בטופס המוזכר בתוספת הראשונה לפקודה זו, המפרט את אקטיב והפסיב של הבנק התאגיד הבנקאי עם סיום העסקים ביום האחרון של החודש החולף;

(ב) לא יאוחר מעשרים ושמונה ימים לאחר היום האחרון בחדש מרץ ובחדש ספטמבר, דו"ח ערוך בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו המוסר ניתוח של הלואות שוטפות ושל שטרות שהובאו לנכיון עד יום 31 במרץ, ו-30 בספטמבר;

בתנאי שלגבי בנק שהוא חברה נכרית בגדר מובנו של סעיף 2 מפקודת החברות בנק חוץ, הרי הדו"חות המוזכרים בפסקא (א) ו-(ב) מסעיף זה לא יכילו אלא פרטים בנוגע למשרדים ולסניפים (או סניפים) של אותה חברה נכרית של בנק החוץ המצויים בישראל;

בתנאי ששר האוצר רשאי לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת הראשונה והתוספת השניה והתאריכים שבהם צריך לסכם את החומר הדרוש בתוספת השניה ולשלחו למפקח על הבנקים.

(2) בנק תאגיד בנקאי שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפסקא (א) ו-(ב) של סעיף קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמש לירות מחמש מאות שקלים ליום במשך אותם הימים שבהם הוא ממשיך בעברה.

הצגת המאזן ופרסומו (תיקון מס' 7) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

10.  (1)  תאגיד בנקאי יפרסם את הדין וחשבון הכספי השנתי המבוקר שלו, או תמצית ממנו, במועד, בצורה ובהיקף שהורה המפקח.

          (2)  המפקח על הבנקים רשאי, אחת לשנה, לדרוש בכתב מכל תאגיד בנקאי לערוך, להציג ולפרסם, תוך הזמן שנקבע בדרישה, דין וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו לתאריך שנקבע בדרישה; הדין וחשבון יכלול מאזן השוואתי של נכסי התאגיד הבנקאי והתחייבויותיו בתאריך האמור עם נכסיו והתחייבויותיו שפורטו במאזן המבוקר האחרון של התאגיד הבנקאי ובדרך שבה נערך המאזן המבוקר.

          (3)  כל תאגיד בנקאי שחל עליו סעיף זה ולא מלא אחרי דרישותיו יהא צפוי בצאתו חייב בדין לקנס לא יותר ממאה לירות.

מיום  21.1.1965 

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 50

10. (1) כל בנק חייב –

(א) להציג בכל ימות השנה במקום בולט בכל משרד וסניף של הבנק בפלשתינה (א"י) העתק ממאזנו באחרון והמבוקר;

(ב) לפרסם בעתון יומי הנפוץ בישראל העתק מאותו מאזן ביום או סמוך ליום שבו מוגש המאזן לבעלי המניות באפסה הכללית.

(2) המפקח על הבנקים רשאי, אחת לשנה, לדרוש בכתב מכל בנק לערוך, להציג ולפרסם, תוך הזמן שנקבע בדרישה, דין וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו לתאריך שנקבע בדרישה; הדין וחשבון יכלול מאזן השוואתי של נכסי הבנק והתחייבויותיו בתאריך האמור עם נכסיו והתחייבויותי שפורטו במאזן המבוקר האחרון של הבנק ובדרך שבה נערך המאזן המבוקר.

(2) (3) כל בנק שחל עליו סעיף זה ולא מלא אחר דרישותיו יהא צפוי בצאתו חייב בדין לקנס לא יותר ממאה לירות.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 242

10. (1) כל בנק חייב –

(א) להציג בכל ימות השנה במקום בולט בכל משרד וסניף של הבנק בפלשתינה (א"י) העתק ממאזנו באחרון והמבוקר;

(ב) לפרסם בעתון יומי הנפוץ בישראל העתק מאותו מאזן ביום או סמוך ליום שבו מוגש המאזן לבעלי המניות באפסה הכללית.

(1) תאגיד בנקאי יפרסם את הדין וחשבון הכספי השנתי המבוקר שלו, או תמצית ממנו, במועד, בצורה ובהיקף שהורה המפקח.

(2) המפקח על הבנקים רשאי, אחת לשנה, לדרוש בכתב מכל בנק תאגיד בנקאי לערוך, להציג ולפרסם, תוך הזמן שנקבע בדרישה, דין וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו לתאריך שנקבע בדרישה; הדין וחשבון יכלול מאזן השוואתי של נכסי הבנק התאגיד הבנקאי והתחייבויותיו בתאריך האמור עם נכסיו והתחייבויותי שפורטו במאזן המבוקר האחרון של הבנק התאגיד הבנקאי ובדרך שבה נערך המאזן המבוקר.

(3) כל בנק תאגיד בנקאי שחל עליו סעיף זה ולא מלא אחר דרישותיו יהא צפוי בצאתו חייב בדין לקנס לא יותר ממאה לירות.

אנשים שאינם ראויים להשתתף בהנהלת בנקים (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

11.  (1)  מבלי לפגוע בכל דבר האמור בסעיף 73 מפקודת החברות, הרי כל אדם –

(א)   שהיה מנהל תאגיד בנקאי שפורק ע"י בית משפט, או שהיה קשור במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי כזה, או

(ב)   שנידון ע"י בית המשפט לתקופת מאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית, ולא קבל חנינה מלאה בעד העבירה שעליה נידון –

          אסור לו, בלא הרשאה מפורשת מאת הנגיד, לכהן או להוסיף ולכהן כמנהל של כל תאגיד בנקאי או להיות קשור בהנהלתו של כל תאגיד בנקאי כזה בין במישרין ובין בעקיפין.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

          (2)  כל העובר על סעיף-קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי בצאתו חייב בדין למאסר לתקופה של לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר מעשרים וחמישה אלף שקלים או לשני העונשים כאחד.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 67

אסור לו, בלא הרשאה מפורשת מאת שר האוצר הנגיד, לכהן או להוסיף ולכהן כמנהל של כל בנק או להיות קשור בהנהלתו של כל בנק כזה בין במישרין ובין בעקיפין.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 242

11. (1) מבלי לפגוע בכל דבר האמור בסעיף 73 מפקודת החברות, הרי כל אדם –

(א) שהיה מנהל בנק תאגיד בנקאי שפורק ע"י בית משפט, או שהיה קשור במישרין או בעקיפין בהנהלתו של בנק תאגיד בנקאי כזה, או

(ב) שנידון ע"י בית המשפט לתקופת מאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית, ולא קבל חנינה מלאה בעד העבירה שעליה נידון –

אסור לו, בלא הרשאה מפורשת מאת הנגיד, לכהן או להוסיף ולכהן כמנהל של כל בנק תאגיד בנקאי או להיות קשור בהנהלתו של כל בנק תאגיד בנקאי כזה בין במישרין ובין בעקיפין.

(2) כל העובר על סעיף-קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי בצאתו חייב בדין למסר לתקופה של לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר ממאה לירות מעשרים וחמישה אלף שקלים או לשני העונשים כאחד.

אישור מינוי נושא משרה (תיקון מס' 22) תשס"ד-2004

11א.  (א)  לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד בנקאי אלא אם כן נמסרה למפקח הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והמפקח לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע על הסכמתו לכך.

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ב)  החלטת המפקח להתנגד למינוי תהיה מנומקת בכתב ותינתן לאחר שנתן למועמד הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, והוא יביא בחשבון לענין זה בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד הבנקאי, את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, לרבות ניסיונו העסקי, יושרו, יושרתו, וקשריו, מכל סוג שהוא, עם התאגיד הבנקאי או עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי ואם המועמד כיהן בעבר כנושא משרה בתאגיד בנקאי – גם את תפקודו בתקופת כהונתו כאמור; לעניין מועמד לכהונת דירקטור, יביא המפקח בחשבון גם את עיסוקיו ועסקיו האחרים של המועמד ואת התאמתו של הרכב הדירקטוריון לתחומי פעולתו של התאגיד הבנקאי.

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ה)  מונה נושא משרה, ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים או חדשים לענין השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי המפקח, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הפרטים הנוספים או החדשים כאמור.

          (ו)   הודיע המפקח על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף קטן (א) או הורה המפקח על הפסקת כהונה כאמור בסעיף קטן (ה), רשאי האדם שמועמדותו נפסלה, או נושא המשרה שהופסקה כהונתו, לפי הענין, לערער על החלטת המפקח לפני הנגיד.

          (ז)   הוראות סעיף זה יחולו גם על כהונת דירקטור של תאגיד בנקאי כיושב ראש הדירקטוריון שלו, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ח)  (1)   לענין סעיפים קטנים (א), (ה) ו-(ו), "נושא משרה" – דירקטור, מנהל כללי, מבקר פנימי ויועץ משפטי, וכן מי שהמפקח יקבע; המפקח יקבע לכל תאגיד בנקאי מי מבעלי התפקידים באותו תאגיד בנקאי חייב באישור המינוי ובלבד שקביעתו לא תכלול יותר משבעה בעלי תפקידים בתאגיד הבנקאי;

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

(2)   (נמחקה).

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 514

הוספת סעיף 11א

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

(ב) החלטת המפקח להתנגד למינוי תינתן החלטת המפקח להתנגד למינוי תהיה מנומקת בכתב ותינתן לאחר שנתן למועמד הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, והוא יביא בחשבון לענין זה בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד הבנקאי, את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, לרבות ניסיונו העסקי, יושרו, יושרתו, וקשריו, מכל סוג שהוא, עם התאגיד הבנקאי או עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי ואם המועמד כיהן בעבר כנושא משרה בתאגיד בנקאי – גם את תפקודו בתקופת כהונתו כאמור; לעניין מועמד לכהונת דירקטור, יביא המפקח בחשבון גם את עיסוקיו ועסקיו האחרים של המועמד ואת התאמתו של הרכב הדירקטוריון לתחומי פעולתו של התאגיד הבנקאי.

(ג) בתאגיד בנקאי אשר כל המחזיקים באמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, יביא בחשבון המפקח, נוסף על השיקולים המפורטים בסעיף קטן (ב), גם את עיסוקיו ועסקיו האחרים של המועמד, מהות זיקתו לתאגיד הבנקאי ומערך האיזונים והכוחות בדירקטוריון התאגיד הבנקאי, לרבות מספר המועמדים כאמור בסעיף קטן (ב)(2) המבקשים להתמנות.

(ד) הוראת סעיף קטן (ג) תחול לגבי מועמד שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או משתף פעולה דרך קבע עם מי שמחזיק אמצעי שליטה כאמור;

(2) יש לו, לבן זוגו, או לנושא משרה בתאגיד הנשלט בידי אחד מהם זיקה למי שמחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי.

(ה) מונה נושא משרה, ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים או חדשים לענין השיקולים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי הענין בסעיף קטן (ב), רשאי המפקח, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הפרטים הנוספים או החדשים כאמור.

(ו) הודיע המפקח על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף קטן (א) או הורה המפקח על הפסקת כהונה כאמור בסעיף קטן (ה), רשאי האדם שמועמדותו נפסלה, או נושא המשרה שהופסקה כהונתו, לפי הענין, לערער על החלטת המפקח לפני הנגיד.

(ז) הוראות סעיף זה יחולו גם על כהונת דירקטור של תאגיד בנקאי כיושב ראש הדירקטוריון שלו, בשינויים המחויבים.

(ח) (1) לענין סעיפים קטנים (א), (ה) ו-(ו), "נושא משרה" – דירקטור, מנהל כללי ומבקר פנימי מבקר פנימי ויועץ משפטי, וכן מי שהמפקח יקבע; המפקח יקבע לכל תאגיד בנקאי מי מבעלי התפקידים באותו תאגיד בנקאי חייב באישור המינוי ובלבד שקביעתו לא תכלול יותר משבעה בעלי תפקידים בתאגיד בנקאי אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ויותר מארבעה בעלי תפקידים בתאגיד בנקאי אחר בעלי תפקידים בתאגיד הבנקאי;

(2) לענין סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) –

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים מהותיים וכן כהונה כנושא משרה;

"שיתוף פעולה דרך קבע" – כמשמעותו בהגדרה "יחד עם אחרים" שבסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

מניעת ניגוד עניינים (תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

11א1. לא ימונה ולא יכהן כדירקטור בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אדם הקשור לשולט כאמור או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין המשך כהונה של דירקטור במהלך הליכי מכירה כאמור בסעיף 35ב(ה) לחוק הבנקאות (רישוי); בסעיף זה –

          "אדם הקשור לשולט" – קרובו או שותפו של שולט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, לשולט;

          "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי המנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

          "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר;

          "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 125 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 11א1

מידע מבעלי מניות (תיקון מס' 22) תשס"ד-2004

11ב.  (א)  בפרוטוקול האסיפה הכללית של תאגיד בנקאי, בהחלטותיה בענינים המנויים להלן, יפורטו שמות הנוכחים באסיפה, שמות המצביעים, שיעור ההחזקות בזכויות ההצבעה שמכוחו הצביעו, ואופן הצבעתם:

(1)   שינוי התזכיר או התקנון;

(2)   מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור;

(3)   אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (בפקודה זו – חוק החברות);

(4)   חלוקה לפי הפרק השני בחלק השביעי לחוק החברות;

(5)   אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות.

          (ב)  המפקח רשאי לדרוש ממי שנכח או ממי שהצביע באסיפה כללית מסוימת של תאגיד בנקאי, פרטים בדבר זהותו, פרטים בדבר זהותו של מי שהוא פועל כשלוח או כנאמן בעבורו, ואם הוא תאגיד – פרטים בדבר השולטים בו.

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ג)   תאגיד בנקאי שכל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), או תאגיד בנקאי שחלות עליו הוראות חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993, ולא מכהנת לגביו ועדת מניות לפי החוק האמור (בפקודה זו – תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה), ישלח למפקח את פרוטוקול האסיפה הכללית בהחלטה שענינה מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור, בתוך עשרה ימים ממועד האסיפה.

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 516

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

(ג) תאגיד בנקאי שכל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 או תאגיד בנקאי שחלות עליו הוראות חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993, ולא מכהנת לגביו ועדת מניות לפי החוק האמור (בפקודה זו – תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה), ישלח למפקח את פרוטוקול האסיפה הכללית בהחלטה שענינה מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור, בתוך עשרה ימים ממועד האסיפה.

מינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים בתאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

11ג.   (א)  בתאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, יחולו לעניין מינוי דירקטורים, כהונתם והפסקת כהונתם, הוראות אלה:

(1)   ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים ועל הפסקת כהונתם תהיה לכל מועמד לכהונה או לכל דירקטור, לפי העניין, בנפרד;

(2)   הדירקטוריון לא יהיה רשאי למנות דירקטורים לתאגיד הבנקאי, ולא יהיה רשאי להציע מועמדים לכהונת דירקטור לוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי);

(3)   על אף האמור בפסקה (2), הדירקטוריון יהיה רשאי למנות דירקטורים לתאגיד הבנקאי, אם התפנה מקום בדירקטוריון לאחר האסיפה השנתית הקודמת, או באישור המפקח, ובלבד שתקופת הכהונה של דירקטור שמונה כאמור תסתיים לא יאוחר מהאסיפה השנתית הקרובה, והכל אלא אם כן תקנון התאגיד הבנקאי אינו מאפשר זאת;

(4)   לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטורים או הפסקת כהונתם, אלא אם כן פרסם התאגיד הבנקאי הודעה מקדימה על כך באופן שבו מפורסמת ההודעה על זימון אסיפה כללית, 21 ימים לפחות לפני פרסום ההודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, וההודעה המקדימה נמסרה באותו מועד גם למפקח;

(5)   החלטות האסיפה הכללית על מינוי דירקטור או על הפסקת כהונתו יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון התאגיד הבנקאי;

(6)   עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע בתקנון התאגיד הבנקאי מנגנון שוויוני אחר שאישר המפקח.

          (ב)  הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין.

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 516

הוספת סעיף 11ג

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 211 (ה"ח 557)

החלפת סעיף 11ג

הנוסח הקודם:

דרך מינוי דירקטורים

11ג. בתאגיד בנקאי כאמור בסעיף 11ב(ג), יחולו הוראת אלה לענין מינוי דירקטורים, על אף כל הוראה אחרת בתקנונו:

(1) ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים תהיה לכל מועמד לכהונה, בנפרד;

(2) הדירקטוריון לא יהיה רשאי להציע או למנות דירקטורים לתאגיד הבנקאי;

(3) נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, לא יפעל למינוי דירקטור מסוים או למניעת מינויו, פרט להצעת מועמדותו שלו לכהונת דירקטור.

הצעת מועמדים לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

11ד.  (א)  בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, יחולו לעניין הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים, הוראות אלה:

(1)   הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) (בסעיף זה – הוועדה), תציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים;

(תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

(2)   הוועדה תציע, לפי הוראות פסקה (1), מועמדים לכהונת דירקטורים, כמספר המשרות הפנויות הדרוש לשם השלמת המספר המרבי של דירקטורים לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1), (בסעיף קטן זה – ההוראה בעניין הדירקטוריון), ועוד מועמד אחד נוסף לכל אחד מסוגי הכשירות שיש למנות: דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, דירקטור חיצוני לפי ההוראה בעניין הדירקטוריון, ודירקטור אחר – שיתקיימו בכולם התנאים האמורים בסעיף 11ה(ב);

(3)   נוסף על הוועדה, יהיו רשאים להציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי, מועמדים לכהונת דירקטורים, רק אלה:

(א)   המחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי (בסעיף זה – מחזיק);

(ב)   שניים או שלושה מחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, שכל אחד מהם מחזיק יותר מאחוז אחד ולא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, המחזיקים יחד לא פחות משני אחוזים וחצי ולא יותר מחמישה אחוזים, מסוג מסוים של אמצעי שליטה כאמור (בסעיף זה – חבר-מחזיקים), ובלבד שכל חבר בחבר-המחזיקים מסר לתאגיד הבנקאי דין וחשבון על החזקותיו כאמור בסעיף 36(ב)(1) לחוק הבנקאות (רישוי), ובמשך שלושה חודשים לפחות לפני ההודעה בדבר זימון האסיפה הכללית לא היתה בתוקף התנגדות של אותו חבר בחבר-מחזיקים לגילוי כאמור בסעיף 36(ב)(1)(ג);

(4)   מחזיק או חבר-מחזיקים, לרבות כל חבר בחבר-המחזיקים, לא יציעו לפי הוראות פסקה (3) יותר ממועמד אחד לכהונה כדירקטור, ולא יציעו מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל עוד מכהן דירקטור שמונה על פי הצעתם, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראת פסקה זו לא תחול על הצעת מועמד שיחליף דירקטור מכהן אשר נבחר על פי הצעת המחזיק או חבר-המחזיקים, לפי העניין;

(5)   חישוב שיעורי ההחזקה של מחזיקים כאמור בפסקה (3) יהיה במועד משלוח הצעת המועמד לכהונת דירקטור, ואולם לשם העלאת ההצעה באסיפה הכללית, על המחזיקים כאמור להחזיק בשיעורי ההחזקה האמורים גם במועד הקובע כמשמעותו בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות.

          (ב)  הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 212 (ה"ח 557)

הוספת סעיף 11ד

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 126 (ה"ח 706)

(2) הוועדה תציע, לפי הוראות פסקה (1), מועמדים לכהונת דירקטורים, כמספר המשרות הפנויות הדרוש לשם השלמת המספר המרבי של דירקטורים לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1), ועוד שלושה רבעים ממספר המשרות הפנויות כאמור, בעיגול כלפי מעלה, שיתקיימו בהם (בסעיף קטן זה – ההוראה בעניין הדירקטוריון), ועוד מועמד אחד נוסף לכל אחד מסוגי הכשירות שיש למנות: דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, דירקטור חיצוני לפי ההוראה בעניין הדירקטוריון, ודירקטור אחר – שיתקיימו בכולם התנאים האמורים בסעיף 11ה(ב);

מינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

11ה.  (א)  על מינוי דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, כהונתם והפסקת כהונתם, יחולו הוראות סעיף 11ג(א), למעט פסקה (3), וכן הוראות אלה:

(1)   הצבעה על מינוי דירקטורים או על הפסקת כהונתם תהיה רק באסיפה השנתית או באסיפה שכונסה לפי סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), אלא אם כן אישר המפקח הצבעה כאמור באסיפה מיוחדת;

(2)   ההודעה המקדימה כאמור בסעיף 11ג(א)(4) תימסר, במועד האמור באותו סעיף, גם לוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) (בסעיף זה – הוועדה);

(תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

(3)   נושא משרה בתאגיד הבנקאי, למעט דירקטור חיצוני במסגרת כהונתו בוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), לא יפעל למינוי דירקטור מסוים או למניעת מינויו, ואולם דירקטור יהיה רשאי להציע לוועדה את מועמדותו לכהונת דירקטור;

(4)   (א)   תקופת כהונתו של דירקטור, שאינו דירקטור חיצוני כהגדרתו בסעיף 36א(ב)(3) לחוק הבנקאות (רישוי), תהיה לא יותר משלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, ובלבד שתקופות כהונתו המצטברות לא יעלו על תשע שנים;

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), הפך התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, רשאי דירקטור המכהן בו ערב הפיכתו לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, להמשיך בכהונה עד לאסיפה השנתית הקרובה גם אם תקופות כהונתו המצטברות יעלו בשל כך על תשע שנים;

(5)   באסיפה כללית של התאגיד הבנקאי לא יוחלפו מעל מחצית מהדירקטורים שכיהנו סמוך לאחר האסיפה השנתית הקודמת, אלא אם כן ניתן לכך אישור המפקח; עלה על מחצית מספר הדירקטורים שיש להחליפם באסיפה כללית כאמור, בשל הוראות פסקה (4), יפרשו באותה אסיפה כללית מחצית הדירקטורים המכהנים את התקופה הארוכה ביותר, ושאר הדירקטורים יהיו רשאים להמשיך בכהונה עד לאסיפה השנתית הקרובה; כיהנו שני דירקטורים או יותר מבין הדירקטורים כאמור תקופת כהונה שווה, יפרשו אלה מהם שתקבע האסיפה הכללית;

(תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

(6)   דירקטור, למעט דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, שתקופת כהונתו הסתיימה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים בתאגיד הבנקאי ממספר הדירקטורים הראוי שקבע המפקח לפי סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), או שבשל כך הרכב הדירקטוריון אינו עומד בכל דרישות הדין, כאמור באותו סעיף, רשאי, באישור המפקח, להמשיך בתפקידו למשך תקופה של שישה חודשים, או עד השלמת מספר הדירקטורים למספר הראוי כאמור או עד השלמת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בדרישות הדין, לפי העניין, הכל לפי המוקדם; החליט דירקטור להמשיך בתפקידו לפי הוראות פסקה זו, וניתן אישורו של המפקח להמשך כהונתו, יודיע על כך הדירקטור לתאגיד הבנקאי, ואולם על אף המשך כהונתו כאמור יראו אותו לעניין סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), כדירקטור שפסקה כהונתו.

          (ב)  (1)   בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(א)   הוא או קרובו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בתאגיד הבנקאי, בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי או במחזיק מהותי למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם;

(ב)   מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, יש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, זיקה לתאגיד הבנקאי או לתאגיד שבשליטתו של התאגיד הבנקאי, לנושא משרה בתאגיד הבנקאי או למחזיק מהותי וכן מי שממועד המינוי ואילך, יש לו זיקה לקרוב של נושא משרה בתאגיד הבנקאי, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי; לעניין זה, כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה;

(2)   בלי לגרוע מהוראות פסקה (1)(ב), לא יכהן כדירקטור יחיד שיש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם התאגיד הבנקאי או עם תאגיד שבשליטתו של התאגיד הבנקאי, עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי, או עם מחזיק מהותי שהציע את אותו מועמד לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;

(3)   בלי לגרוע מהוראות פסקאות (1) ו-(2), לא ימונה ולא יכהן דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה לפי סעיף 11ד(א)(1), אם מתקיים בו אחד מאלה:

(א)   יש לו זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי;

(ב)   מתקיים בו האמור בסעיף 36ב(ב)(3) לחוק הבנקאות (רישוי);

(ג)    הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד, או תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(ד)   מתקיים בו האמור בסעיף 240(ג) לחוק החברות;

(4)   דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה לפי סעיף 11ד(א)(1), יהיה בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות לפי סעיף 240(א1) לחוק החברות.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), דירקטור המכהן בתאגיד בנקאי ערב הפיכתו לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, רשאי להמשיך ולכהן עד תום תקופת כהונתו גם אם לא מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף הקטן האמור, אך לא יותר משלוש שנים ממועד הפיכתו של התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, לפי המוקדם.

(תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

          (ג1) המפקח רשאי לאשר מינויו או כהונתו כדירקטור של מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך יש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, זיקה למחזיק מהותי, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי, אף אם זיקה זו אינה זניחה, אם מצא כי בנסיבות העניין זיקה זו אינה מעוררת חשש לניגוד עניינים בכהונה.

          (ד)  הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין.

          (ה)  בסעיף זה –

          "אסיפה כללית", "אסיפה מיוחדת" ו"אסיפה שנתית" – כהגדרתן בחוק החברות;

          "קשר קרוב" – כהגדרתו בסעיף 36ב(א) לחוק הבנקאות (רישוי);

          "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה, ואולם קשרים עסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה;

          "מחזיק מהותי" – מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלט בידי מי מהם, חבר בחבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב), מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 213 (ה"ח 557)

הוספת סעיף 11ה

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 126 (ה"ח 706)

(א) על מינוי דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, כהונתם והפסקת כהונתם, יחולו הוראות סעיף 11ג(א), למעט פסקה (3), וכן הוראות אלה:

(1) הצבעה על מינוי דירקטורים או על הפסקת כהונתם תהיה רק באסיפה השנתית או באסיפה שכונסה לפי סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), אלא אם כן אישר המפקח הצבעה כאמור באסיפה מיוחדת;

(2) ההודעה המקדימה כאמור בסעיף 11ג(א)(4) תימסר, במועד האמור באותו סעיף, גם לוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) (בסעיף זה – הוועדה);

(3) נושא משרה בתאגיד הבנקאי, למעט חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 36א(ב)(3) למעט דירקטור חיצוני במסגרת כהונתו בוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), לא יפעל למינוי דירקטור מסוים או למניעת מינויו, ואולם דירקטור יהיה רשאי להציע לוועדה את מועמדותו לכהונת דירקטור;

(4) (א) תקופת כהונתו של דירקטור, שאינו דירקטור חיצוני כהגדרתו בסעיף 36א(ב)(3) לחוק הבנקאות (רישוי), תהיה לא יותר משלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, ובלבד שתקופות כהונתו המצטברות לא יעלו על תשע שנים;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), הפך התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, רשאי דירקטור המכהן בו ערב הפיכתו לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, להמשיך בכהונה עד לאסיפה השנתית הקרובה גם אם תקופות כהונתו המצטברות יעלו בשל כך על תשע שנים;

(5) באסיפה כללית של התאגיד הבנקאי לא יוחלפו מעל מחצית מהדירקטורים שכיהנו סמוך לאחר האסיפה השנתית הקודמת, אלא אם כן ניתן לכך אישור המפקח; עלה על מחצית מספר הדירקטורים שיש להחליפם באסיפה כללית כאמור, בשל הוראות פסקה (4), יפרשו באותה אסיפה כללית מחצית הדירקטורים המכהנים את התקופה הארוכה ביותר, ושאר הדירקטורים יהיו רשאים להמשיך בכהונה עד לאסיפה השנתית הקרובה; כיהנו שני דירקטורים או יותר מבין הדירקטורים כאמור תקופת כהונה שווה, יפרשו אלה מהם שתקבע האסיפה הכללית;

(6) דירקטור, למעט דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, שתקופת כהונתו הסתיימה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים בתאגיד הבנקאי ממספר הדירקטורים הראוי שקבע המפקח לפי סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), או שבשל כך הרכב הדירקטוריון אינו עומד בכל דרישות הדין, כאמור באותו סעיף, רשאי להמשיך בתפקידו רשאי, באישור המפקח, להמשיך בתפקידו למשך תקופה של שישה חודשים, או עד השלמת מספר הדירקטורים למספר הראוי כאמור או עד השלמת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בדרישות הדין, לפי העניין, הכל לפי המוקדם; החליט דירקטור להמשיך בתפקידו לפי הוראות פסקה זו, יודיע על כך וניתן אישורו של המפקח להמשך כהונתו, יודיע על כך הדירקטור לתאגיד הבנקאי, ואולם על אף המשך כהונתו כאמור יראו אותו לעניין סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), כדירקטור שפסקה כהונתו.

(ב) (1) בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא או קרובו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בתאגיד הבנקאי, בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי או במחזיק מהותי למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם;

(ב) מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, יש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, זיקה לתאגיד הבנקאי או לתאגיד שבשליטתו של התאגיד הבנקאי, לנושא משרה בתאגיד הבנקאי או למחזיק מהותי וכן מי שממועד המינוי ואילך, יש לו זיקה לקרוב של נושא משרה בתאגיד הבנקאי, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי; לעניין זה, כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1)(ב), לא יכהן כדירקטור יחיד שיש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם התאגיד הבנקאי או עם תאגיד שבשליטתו של התאגיד הבנקאי, עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי, או עם מחזיק מהותי שהציע את אותו מועמד לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;

(3) בלי לגרוע מהוראות פסקאות (1) ו-(2), לא ימונה ולא יכהן דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה לפי סעיף 11ד(א)(1), אם מתקיים בו אחד מאלה:

(א) יש לו זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי;

(ב) מתקיים בו האמור בסעיף 36ב(ב)(3) לחוק הבנקאות (רישוי);

(ג) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד, או תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(ד) מתקיים בו האמור בסעיף 240(ג) לחוק החברות;

(4) דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה לפי סעיף 11ד(א)(1), יהיה בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות לפי סעיף 240(א1) לחוק החברות.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), דירקטור המכהן בתאגיד בנקאי ערב הפיכתו לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, רשאי להמשיך ולכהן עד תום תקופת כהונתו גם אם לא מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף הקטן האמור, אך לא יותר משלוש שנים ממועד הפיכתו של התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, לפי המוקדם.

(ג1) המפקח רשאי לאשר מינויו או כהונתו כדירקטור של מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך יש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, זיקה למחזיק מהותי, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי, אף אם זיקה זו אינה זניחה, אם מצא כי בנסיבות העניין זיקה זו אינה מעוררת חשש לניגוד עניינים בכהונה.

אגרות שנתיות (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

12.  (1)  תאגיד בנקאי ישלם לאוצר המדינה כל שנה אגרת רשיון ובעד כל סניף אגרה נוספת; שר האוצר יקבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את שיעורי האגרות ומועדי תשלומן, ומותר לקבוע שיעורי אגרה מופחתים לבנק חוץ בהתחשב בהיקף פעילותו בישראל.

          (2)  שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דינים וחשבונות שתאגיד בנקאי חייב להגיש לשם חישוב האגרות ובדבר סדרי תשלומן.

          (3)  תאגיד בנקאי שלא שילם אגרה במועדה, דינו – קנס חמש מאות שקלים לכל יום פיגור.

מיום  14.9.1944

מס' 29 לשנת 1944

ע"ר מס' 1359 מיום 14.9.1944 תוס' 1 עמ' 63

הוספת סעיף קטן 12(3)

 

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40 מיום 31.12.1948 עמ' 90

החלפת סעיף 12(1)

הנוסח הקודם:

(1) כל בנק חייב לשלם לממשלת פלשתינה (א"י) מס שנתי בסך מאה פונט. המס הזה ישולם ביום השני של כל שנת-חמה.

 

מיום 14.4.1954

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ד מס' 150 מיום 14.4.1954 עמ' 88

החלפת סעיף 12(1)

הנוסח הקודם:

(1) כל בנק חייב לשלם בשני לינואר של כל שנה מס שנתי לפי השיעורים הבאים:

אם ביום התשלום הונו המשולם של הבנק –

אינו עולה על - 100,000 ל"י 250 ל"י

עולה על - 100,000 ואינו עולה על – 200,000 ל"י 500 ל"י

עולה על - 200,000 ל"י ואינו עולה על – 500,000 ל"י 750 ל"י

עולה על – 500,000 ל"י 1000 ל"י

 

מיום 1.12.1955

תיקון מס' 3

ס"ח תשט"ז מס' 191 מיום 1.12.1955 עמ' 2

(1) בנק ישלם ב-15 באפריל של כל שנה אגרה שנתית בשיעורים אלה:

(א) היה הונו שנפרע ביום תשלום האגרה

100,000 לירות או פחות 1,500 לירות

עולה על 100,000 לירות ואינו עולה על 200,000 לירות 3,000 לירות

עולה על 200,000 לירות ואינו עולה על 500,000 לירות 4,500 לירות

עולה על 500,000 לירות ואינו על 1,000,000 לירות 6,000 לירות

עולה על 1,000,000 לירות 8,000 לירות

ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להפחית את שיעורי האגרה השנתית שישלם בנק שהוא חברה נכרית, במידה שהדבר ייראה לו לאור היקף פעולות הבנק בישראל.

 

מיום 2.4.1961

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"א מס' 334 מיום 2.4.1961 עמ' 74

12. (1) בנק ישלם ב- 15 באפריל של כל שנה אגרה שנתית בשיעורים אלה:

(א) היה הונו שנפרע ביום תשלום האגרה

100,000 לירות או פחות 1,500 לירות

עולה על 100,000 לירות ואינו עולה על 200,000 לירות 3,000 לירות

עולה על 200,000 לירות ואינו עולה על 500,000 לירות 4,500 לירות

עולה על 500,000 לירות ואינו על 1,000,000 לירות 6,000 לירות

עולה על 1,000,000 לירות 8,000 לירות

ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להפחית את שיעורי האגרה השנתית שישלם בנק שהוא חברה נכרית, במידה שהדבר ייראה לו לאור היקף פעולות הבנק בישראל.

(ב) אגרה נוספת בעד כל סניף שיש לבנק

ביום תשלום האגרה, הנמצא –

בירושלים, בתל אביב-יפו או בחיפה 750 לירות

בכל מקום אחר בישראל 400 לירות

(1) מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 (להלן בסעיף זה – מוסד בנקאי), ישלם ב-15 באפריל של כל שנה אגרה שנתית ואגרה נוספת בעד כל סניף שיש לו באותו יום; שיעורי האגרות ייקבעו בצו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(2) כל בנק  מוסד בנקאי שלא שלם את המס השנתי הדרוש בסעיף זה, היא צפוי, נוסף על כל עונש קבוע אחר, לקנס לא יותר מעשרה פונטים לכל יום שבו נשאר המס בלתי נפרע, וכל מנהל, מנהל עסקים, מזכיר או כל פקיד אחר של הבנק המוסד הבנקאי, המרשה ביודעין ובמזיד את אי תשלום המס הזה יהא צפוי לעונש כיוצא בזה.

(3) המפקח על הבנקים יפרסם מדי שנה בשנה בעתון הרשמי את שמו של כל בנק מוסד בנקאי ששילם את דמי-הרישום השנתיים שנקבעו בסעיף זה.

(4) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הצהרות ודינים וחשבונות שמוסד בנקאי חייב להגיש ובדבר סדרי תשלום האגרה.

 

מיום 21.6.1961

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"א מס' 346 מיום 21.6.1961 עמ' 172

12. (1) מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 (להלן בסעיף זה – מוסד בנקאי), ישלם ב-15 באפריל של כל שנה אגרה שנתית ואגרה נוספת בעד כל סניף שיש לו באותו יום; שיעורי האגרות ייקבעו בצו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(1) מוסד בנקאי ואדם שקיבל רשיון לפי סעיף 3א (להלן בסעיף זה – מוסדות אשראי) ישלמו ב-15 באפריל של כל שנה אגרת רשיון, וכן אגרה נוספת בעד כל מקום נוסף על מקום העסקים הראשי שצויין ברשיון לפי סעיפים 3א(א) או 7(א), או שניתן עליו היתר לפי סעיפים 3א(ג) או 7(ב); שיעורי האגרות ייקבעו בצו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, והוא רשאי לקבוע באותו צו שיעורי אגרה מופחתים לבנק שהוא חברה נכרית במידה שהדבר ייראה לו לפי היקף פעולות הבנק בישראל.

(2) כל מוסד בנקאי מוסד אשראי שלא שלם את המס השנתי הדרוש בסעיף זה, היא צפוי, נוסף על כל עונש קבוע אחר, לקנס לא יותר מעשרה פונטים לכל יום שבו נשאר המס בלתי נפרע, וכל מנהל, מנהל עסקים, מזכיר או כל פקיד אחר של המוסד הבנקאי המוסד האשראי, המרשה ביודעין ובמזיד את אי תשלום המס הזה יהא צפוי לעונש כיוצא בזה.

(3) המפקח על הבנקים יפרסם מדי שנה בשנה בעתון הרשמי את שמו של כל מוסד בנקאי מוסד אשראי ששילם את דמי-הרישום השנתיים שנקבעו בסעיף זה.

(4) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הצהרות ודינים וחשבונות שמוסד בנקאי מוסד אשראי חייב להגיש ובדבר סדרי תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 242

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

המס השנתי שבנקים חייבים בתשלומו

12. (1) מוסד בנקאי ואדם שקיבל רשיון לפי סעיף 3א (להלן בסעיף זה – מוסדות אשראי) ישלמו ב-15 באפריל של כל שנה אגרת רשיון, וכן אגרה נוספת בעד כל מקום נוסף על מקום העסקים הראשי שצויין ברשיון לפי סעיפים 3א(א) או 7(א), או שניתן עליו היתר לפי סעיפים 3א(ג) או 7(ב); שיעורי האגרות ייקבעו בצו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, והוא רשאי לקבוע באותו צו שיעורי אגרה מופחתים לבנק שהוא חברה נכרית במידה שהדבר ייראה לו לפי היקף פעולות הבנק בישראל.

(2) כל מוסד אשראי שלא שלם את המס השנתי הדרוש בסעיף זה, היא צפוי, נוסף על כל עונש קבוע אחר, לקנס לא יותר מעשרה פונטים לכל יום שבו נשאר המס בלתי נפרע, וכל מנהל, מנהל עסקים, מזכיר או כל פקיד אחר של המוסד האשראי, המרשה ביודעין ובמזיד את אי תשלום המס הזה יהא צפוי לעונש כיוצא בזה.

(3) המפקח על הבנקים יפרסם מדי שנה בשנה בעתון הרשמי את שמו של כל מוסד אשראי ששילם את דמי-הרישום השנתיים שנקבעו בסעיף זה.

(4) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הצהרות ודינים וחשבונות שמוסד אשראי חייב להגיש ובדבר סדרי תשלום האגרה.

(תיקון מס' 18) תשנ"ד-1994

12א.  (בוטל).

מיום 1.2.1979

תיקון מס' 12

ס"ח תשל"ט מס' 925 מיום 1.2.1979 עמ' 47

הוספת סעיף 12א

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

12א. (א) בנק תאגיד בנקאי שרשומה לזכותו משכנתה על מקרקעין (בסעיף זה – לרבות מישכון זכות למקרקעין) והוא קיבל פרעון החוב שלהבטחתו נרשמה המשכנתה וכל תשלום אחר המגיע לו בקשר לאותו חוב, יגיש לרשם המקרקעין או לרשם המשכונות, לפי הענין, תוך תשעים יום מיום הפרעון כאמור, בקשה לבטל את רישום המשכנתה; הוצאות ביטול הרישום יחולו על הבנק התאגיד הבנקאי.

(ב) נפרע החוב כולו או מקצתו בידי ערב, יבקש הבנק התאגיד הבנקאי את הסכמת הערב לביטול הרישום תוך שלושים יום מיום הפרעון, ואם ניתנה הסכמת הערב, יגיש הבנק התאגיד הבנקאי את בקשתו לפי סעיף קטן (א) תוך תשעים יום מיום קבלת ההסכמה.

(ג) בנק תאגיד בנקאי העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס 30,000 לירות.

 

מיום 23.6.1994

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ד מס' 1468 מיום 23.6.1994 עמ' 154

ביטול סעיף 12א

הנוסח הקודם:

ביטול רישומה של משכנתה

12א. (א) תאגיד בנקאי שרשומה לזכותו משכנתה על מקרקעין (בסעיף זה – לרבות מישכון זכות למקרקעין) והוא קיבל פרעון החוב שלהבטחתו נרשמה המשכנתה וכל תשלום אחר המגיע לו בקשר לאותו חוב, יגיש לרשם המקרקעין או לרשם המשכונות, לפי הענין, תוך תשעים יום מיום הפרעון כאמור, בקשה לבטל את רישום המשכנתה; הוצאות ביטול הרישום יחולו על התאגיד הבנקאי.

(ב) נפרע החוב כולו או מקצתו בידי ערב, יבקש התאגיד הבנקאי את הסכמת הערב לביטול הרישום תוך שלושים יום מיום הפרעון, ואם ניתנה הסכמת הערב, יגיש התאגיד הבנקאי את בקשתו לפי סעיף קטן (א) תוך תשעים יום מיום קבלת ההסכמה.

(ג) תאגיד בנקאי העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס 30,000 לירות.

פדיון מוקדם של הלוואה (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 16) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

13.  (א)  מי שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרעה לפני המועד שנקבע לפרעונה בתנאים אלה:

(1)   סכום הפרעון המוקדם לא יפחת מעשרה אחוזים מהסכום המקורי של ההלוואה או מעשרה אחוזים מיתרת ההלוואה בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל, לפי הגבוה;

(2)   התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פרעון מוקדם כאמור בתשלום עמלה בתנאים ובשיעור שקבע הנגיד בצו לאחר התייעצות עם הועדה ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

(תיקון מס' 16) תש"ן-1990

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הלוואה כאמור בו שלגביה המחה התאגיד הבנקאי את זכויותיו כלפי הלווה למי שאינו תאגיד בנקאי.

(תיקון מס' 16) תש"ן-1990

          (ג)   תאגיד בנקאי לא ימחה הלוואה מן הסוג האמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן נעשו הסדרים עם התאגיד הבנקאי הממחה או עם תאגיד אחר המבטיחים כי השירות ללקוח לא ייפגע פגיעה של ממש.

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 242

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

רשאי בנק לקנות קרקע שמושכנה אצלו

13. למרות כל דבר האמור בפקודת חוק המשכנתאות (תקון) או בסעיף קטן (2) לסעיף 10 של פקודת הבנקים לאשראי, הרי

(א) כל בנק המציע את ההצעה הגבוהה ביותר בכל מכירה פומבית של איזה נכס מקרקעין שמושכן לאותו בנק כבטחון נגד חוב, יהא  זכאי  באותן הזכויות המפורטות בפסקאות (א), (ב) ו- (ג) מאותו סעיף-קטן (בהתחשב עם הוראות התנאי של אותו סעיף קטן), אף על פי שסכום המחיר המוצע הוא פחות מן החוב המגיע לבנק בצירוף הרבית והוצאות המשפט; וכן

(ב) מתן צו ע"י בית משפט מחוזי המקנה לכל בנק נכסי מקרקעין שמושכנו לאותו בנק כבטחון נגד כל חוב, אין לראותו כאילו הוא פוטר את הממשכן מכל אחריות נוספת לאותו חוב.

 

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 119

13. (א) מי שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרעה לפני המועד שנקבע לפרעונה בתנאים אלה:

(א) סכום הפרעון המוקדם לא יפחת מעשרה אחוזים מהסכום המקורי של ההלוואה או מעשרה אחוזים מיתרת ההלוואה בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל, לפי הגבוה;

(ב) התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פרעון מוקדם כאמור בתשלום עמלה בתנאים ובשיעור שקבע הנגיד בצו לאחר התייעצות עם הועדה ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הלוואה כאמור בו שלגביה המחה התאגיד הבנקאי את זכויותיו כלפי הלווה למי שאינו תאגיד בנקאי.

(ג) תאגיד בנקאי לא ימחה הלוואה מן הסוג האמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן נעשו הסדרים עם התאגיד הבנקאי הממחה או עם תאגיד אחר המבטיחים כי השירות ללקוח לא ייפגע פגיעה של ממש.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 216 (ה"ח 557)

13. (א) מי  שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרעה לפני המועד שנקבע לפרעונה בתנאים אלה:

(א) (1) סכום הפרעון המוקדם לא יפחת מעשרה אחוזים מהסכום המקורי של ההלוואה או מעשרה אחוזים מיתרת ההלוואה בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל, לפי הגבוה;

(ב) (2) התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פרעון מוקדם כאמור בתשלום עמלה בתנאים ובשיעור שקבע הנגיד בצו לאחר התייעצות עם הועדה ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

חשבון משותף וכספת משותפת (תיקון מס' 11) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

13א.  (א)  קיבל תאגיד בנקאי כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים בחשבון משותף שלגביו הותנה עם התאגיד הבנקאי, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד התנאי בתקפו, לענין היחסים שבין התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין ובלי לגרוע מהוראת סעיף 13(ב) לחוק מס עזבון, תש"ט-1949, על כספת שתאגיד בנקאי השכיר לשני אנשים או יותר בתנאי האמור.

מיום 22.7.1976

תיקון מס' 11

ס"ח תשל"ו מס' 821 מיום 22.7.1976 עמ' 248

הוספת סעיף 13א

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

13א. (א) קיבל בנק תאגיד בנקאי כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים בחשבון משותף שלגביו הותנה עם הבנק התאגיד הבנקאי, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד התנאי בתקפו, לענין היחסים שבין הבנק התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין ובלי לגרוע מהוראת סעיף 13(ב) לחוק מס עזבון, תש"ט-1949, על כספת שבנק שתאגיד בנקאי השכיר לשני אנשים או יותר בתנאי האמור.

פקדונות ללא תנועה (תיקון מס' 14) תשמ"א-1981

13ב.  (א)  תאגיד בנקאי ינסה ליצור קשר עם בעל פקדון ללא תנועה סמוך למועד פרעונו של הפקדון; לגבי פקדון בר פרעון עם דרישה, יראו כמועד הפרעון את היום שבו הפך הפקדון לפקדון ללא תנועה.

          (ב)  סעיף זה יחול גם על כספים שנתקבלו בשל ניירות ערך שהוחזקו במשמרת אצל תאגיד בנקאי, והחובה לנסות וליצור קשר עם בעל הפקדון תחול סמוך למועד קבלת הכספים.

          (ג)   לא הצליח תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל הפקדון תוך חדשיים, ישקיע את הכספים לזכותו באופן שקבע הנגיד באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

          (ד)  סעיף זה לא יחול על פקדון ללא תנועה בסכום שאינו עולה על מאה שקלים או על סכום אחר שקבע הנגיד באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, ואולם רשאי תאגיד בנקאי לפעול על פי הוראות סעיף זה גם לגבי פקדון בסכום קטן מהסכום האמור.

מיום 1.10.1981 

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"א מס' 1016 מיום 7.4.1981 עמ' 170

הוספת סעיף 13ב

הוצאת בנקנוטים (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14.  תאגיד בנקאי לא יוציא שטר למוכ"ז בר פרעון לפי דרישה.

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 243

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

הוצאת בנקנוטים והפצתם

14. (1) אסור לשום בנק המנהל עסקים בארץ להוציא כל בנקנוטים.

(2) שום בנק המנהל עסקים בארץ לא יפיץ ולא ירשה להפיץ בה כל בנקנוטים שהוצאו על ידו בכל ארץ, פרט לבנקנוטים שהוכרזו כמטבע חוקי בישראל.

 

יחס בין פריטים שונים (תיקון מס' 7) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 9)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14א.  (א)  היה הנגיד סבור שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות התאגידים הבנקאיים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה, לקבוע בצו שיעורים יחסיים שתאגידים בנקאיים חייבים לקיים אותם – החל מהמועד שנקבע בצו – בפריטים, או בסוגים של פריטים, שבפסקאות (1) עד (5) וכהגדרתם בצו, לעומת פריטים, או סוגים של פריטים, שבפסקאות (6) עד (9) וכהגדרתם בצו; ואלה הפריטים:

(1)   ערבויות שערב להבטחת אשראי;

(2)   ערבויות שערב שלא להבטחת אשראי;

(3)   התחייבויות שנתן לרגל אשראי תעודות;

(4)   התחייבויות שנתן לרגל קיבולים, הסבים ונכיון משנה;

(5)   התחייבויות תלויות שאינן מפורשות בפסקאות (1) עד (4);

(6)   פקדונות המופקדים אצלו;

(7)   הלוואות שקיבל;

(8)   הון נפרע, קרנות הון וקרנות שמורות, לרבות יתרת רווחים נקיים שלא חולקו;

(9)   נכסים, לרבות חובות המגיעים לו.

          (ב)  תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על-ידי הנגיד בצו, לאחר התייעצות עם הועדה ולא יעלה על 10% לשנה.

          (ג)   תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), רשאי הנגיד להורות לו כי עד להודעה חדשה לא יוסיף להתחייב בהתחייבויות ולתת ערבויות כאמור בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן (א), לתת אשראי, להשקיע כספים ולחלק רווחים, ובלבד שהנגיד לא יעשה כן אלא לאחר מתן אזהרה. הוראה כאמור יכול שתחול על כל הפעולות האמורות או על מקצתן, ויכול שתהיה מותנית.

          (ד)  תאגיד בנקאי שהפר הוראה שניתנה על פי סעיף קטן (ג), דינו – קנס 10,000 לירות, וכל מנהל או פקיד אחראי שביודעין עשה את הפעולה המהווה הפרת ההוראה או לא נקט אמצעים סבירים כדי למנוע הפרתה, דינו – מאסר שנתיים.

מיום 21.1.1965

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 50

הוספת סעיף 14א

 

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 67

(א) היתה הממשלה סבורה היה הנגיד סבור שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים, רשאית היא רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה, לקבוע בצו שיעורים יחסיים שבנקים חייבים לקיים אותם – החל מהמועד שנקבע בצו – בפריטים, או בסוגים של פריטים, שבפסקאות (1) עד (5) וכהגדרתם בצו, לעומת פריטים, או סוגים של פריטים, שבפסקאות (6) עד (9) וכהגדרתם בצו; ואלה הפריטים:

(1) ערבויות שערב להבטחת אשראי;

(2) ערבויות שערב שלא להבטחת אשראי;

(3) התחייבויות שנתן לרגל אשראי תעודות;

(4) התחייבויות שנתן לרגל קיבולים, הסבים ונכיון משנה;

(5) התחייבויות תלויות שאינן מפורשות בפסקאות (1) עד (4);

(6) פקדונות המופקדים אצלו;

(7) הלוואות שקיבל;

(8) הון נפרע, קרנות הון וקרנות שמורות, לרבות יתרת רווחים נקיים שלא חולקו;

(9) נכסים, לרבות חובות המגיעים לו.

(ב) בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על-ידי הממשלה הנגיד בצו, לאחר התייעצות עם הועדה ולא יעלה על 10% לשנה.

(ג) בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), רשאית הממשלה רשאי הנגיד להורות לו כי עד להודעה חדשה לא יוסיף להתחייב בהתחייבויות ולתת ערבויות כאמור בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן (א), לתת אשראי, להשקיע כספים ולחלק רווחים, ובלבד שהממשלה לא תעשה שהנגיד לא יעשה כן אלא לאחר מתן אזהרה. הוראה כאמור יכול שתחול על כל הפעולות האמורות או על מקצתן, ויכול שתהיה מותנית.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

14א. (א) היה הנגיד סבור שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים התאגידים הבנקאיים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה, לקבוע בצו שיעורים יחסיים שבנקים שתאגידים בנקאיים חייבים לקיים אותם – החל מהמועד שנקבע בצו – בפריטים, או בסוגים של פריטים, שבפסקאות (1) עד (5) וכהגדרתם בצו, לעומת פריטים, או סוגים של פריטים, שבפסקאות (6) עד (9) וכהגדרתם בצו; ואלה הפריטים:

(1) ערבויות שערב להבטחת אשראי;

(2) ערבויות שערב שלא להבטחת אשראי;

(3) התחייבויות שנתן לרגל אשראי תעודות;

(4) התחייבויות שנתן לרגל קיבולים, הסבים ונכיון משנה;

(5) התחייבויות תלויות שאינן מפורשות בפסקאות (1) עד (4);

(6) פקדונות המופקדים אצלו;

(7) הלוואות שקיבל;

(8) הון נפרע, קרנות הון וקרנות שמורות, לרבות יתרת רווחים נקיים שלא חולקו;

(9) נכסים, לרבות חובות המגיעים לו.

(ב) בנק תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על-ידי הממשלה בצו, לאחר התייעצות עם הועדה ולא יעלה על 10% לשנה.

(ג) בנק תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), רשאית הממשלה להורות לו כי עד להודעה חדשה לא יוסיף להתחייב בהתחייבויות ולתת ערבויות כאמור בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן (א), לתת אשראי, להשקיע כספים ולחלק רווחים, ובלבד שהממשלה לא תעשה כן אלא לאחר מתן אזהרה. הוראה כאמור יכול שתחול על כל הפעולות האמורות או על מקצתן, ויכול שתהיה מותנית.

(ד) בנק תאגיד בנקאי שהפר הוראה שניתנה על פי סעיף קטן (ג), דינו – קנס 10,000 לירות, וכל מנהל או פקיד אחראי שביודעין עשה את הפעולה המהווה הפרת ההוראה או לא נקט אמצעים סבירים כדי למנוע הפרתה, דינו – מאסר שנתיים.

עבירות מנהלי התאגיד הבנקאי (תיקון מס' 9)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14ב.  (א)  חבר דירקטוריון או מנהל עסקים של תאגיד בנקאי אשר ביודעין עשה בעסקי התאגיד הבנקאי בדרך שפגעה ביכלתו לקיים את התחייבויותיו, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס של 100,000 לירות.

          (ב)  חבר דירקטוריון או מנהל עסקים של תאגיד בנקאי אשר ביודעין עשה בעסקי התאגיד הבנקאי בדרך שפגעה בניהול תקין של עסקיו, דינו – מאסר שנה או קנס 20,000 לירות.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 64

הוספת סעיף 14ב

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

עבירות מנהלי הבנק התאגיד הבנקאי

14ב. (א) חבר דירקטוריון או מנהל עסקים של בנק תאגיד בנקאי אשר ביודעין עשה בעסקי הבנק התאגיד הבנקאי בדרך שפגעה ביכלתו לקיים את התחייבויותיו, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס של 100,000 לירות.

(ב) חבר דירקטוריון או מנהל עסקים של בנק תאגיד בנקאי אשר ביודעין עשה בעסקי הבנק התאגיד הבנקאי בדרך שפגעה בניהול תקין של עסקיו, דינו – מאסר שנה או קנס 20,000 לירות.

עבירות לגבי רישומים בספרים (תיקון מס' 9)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14ג.   תאגיד בנקאי שעבר על הוראות פקודת החברות לענין ניהול ספרים ופנקסים על ידי חברה, דינו – קנס 100,000 לירות, וכל בעל זכות חתימה שהשתתף בפועל בביצוע העבירה וכל מי שהיה אותה שעה חבר דירקטוריון, מנהל עסקים, חשב ראשי או יחיד של התאגיד הבנקאי, דינו – מאסר שנתיים או קנס 25,000 לירות, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1)   העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה;

(2)   הוא נקט בכל האמצעים הסבירים לשמירתן של ההוראות האמורות.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 65

הוספת סעיף 14ג

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

14ג. בנק תאגיד בנקאי שעבר על הוראות פקודת החברות לענין ניהול ספרים ופנקסים על ידי חברה, דינו – קנס 100,000 לירות, וכל בעל זכות חתימה שהשתתף בפועל בביצוע העבירה וכל מי שהיה אותה שעה חבר דירקטוריון, מנהל עסקים, חשב ראשי או יחיד של הבנק התאגיד הבנקאי, דינו – מאסר שנתיים או קנס 25,000 לירות, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

ערבות בנק לתיווך שטרות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14ד.  (א)  לענין סעיף זה –

          "שטר" – שטר חליפין או שטר חוב כמשמעותם בפקודת השטרות;

          "חברה-בת" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, למעט חברה-בת שהיא מוסד בנקאי.

 

          (ב)  תאגיד בנקאי המתווך שטר בין מוכר לבין קונה, או מוכר שטר שנעשה בידי אדם אחר, יהיה ערב כלפי הקונה לפרעון השטר עד תום 12 חודש מתאריך פרעון השטר, זולת אם הועבר השטר מידי הקונה שלא מכוח דין; הוראה זו באה להוסיף על כל חובה לפי דין אחר ולא לגרוע ממנה, ורואים תמיד ערבות לפי סעיף זה כערבות להבטחת אשראי שסעיף 14א(א)(1) דן בה.

          (ג)   פרע תאגיד בנקאי שטר לפי הוראות סעיף קטן (ב), הרי אם –

(1)   היה התאגיד הבנקאי אחראי לפרעון בשל תיווך בשטר בין מוכר לבין קונה – זכאי הוא לחזור על המוכר ועל כל הצדדים החבים על פי השטר כלפי המוכר ולהיפרע מהם;

(2)   היה התאגיד הבנקאי אחראי לפרעון בשל מכירת השטר שאחז בו – יהיו לו כל הזכויות שהיו לו נגד כל הצדדים על פי השטר לפני שמכר אותו.

          (ד)  בתביעה נגד תאגיד בנקאי על פי סעיף קטן (ב), יהיה תאגיד בנקאי מנוע מלטעון שלא תיווך או לא מכר שטר אם יוכח אחת מאלה:

(1)   הקונה מסר לתאגיד הבנקאי או לחברה-בת את הכספים ששימשו לקניית שטר לשם ביצוע הקניה או לשם השקעה אחרת על ידי המקבל;

(2)   הקונה מסר את הכספים כאמור בפסקה (1) במשרדי התאגיד הבנקאי לפקיד התאגיד הבנקאי או לאדם אחר בנסיבות שבהן אפשר היה להניח כי הוא פועל כפקיד התאגיד הבנקאי בתחום תפקידו בתאגיד הבנקאי.

          (ה)  הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ז) לא יחולו אם הכסף נמסר מחוץ לישראל לחברה-בת המנהלת את עסקיה בחוץ לארץ והכסף נמסר לשם קניית שטר שמקום פרעונו אינו בישראל.

          (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו על שטר המדינה, שטר הסוכנות היהודית או שטר שנעשה בידי מוסד לאומי שקבע הנגיד באישור ועדת הכספים של הכנסת.

          (ז)   סעיף זה יחול על אף כל הסכם הקובע הוראה אחרת, זולת אם ההסכם נעשה בכתב וקונה השטר הוא תאגיד בנקאי או קונה אחר אשר לגביו נתן המפקח אישור כללי או מיוחד לכך.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 65

הוספת סעיף 14ד

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

(ב) בנק תאגיד בנקאי המתווך שטר בין מוכר לבין קונה, או מוכר שטר שנעשה בידי אדם אחר, יהיה ערב כלפי הקונה לפרעון השטר עד תום 12 חודש מתאריך פרעון השטר, זולת אם הועבר השטר מידי הקונה שלא מכוח דין; הוראה זו באה להוסיף על כל חובה לפי דין אחר ולא לגרוע ממנה, ורואים תמיד ערבות לפי סעיף זה כערבות להבטחת אשראי שסעיף 14א(א)(1) דן בה.

(ג) פרע בנק תאגיד בנקאי שטר לפי הוראות סעיף קטן (ב), הרי אם –

(1) היה הבנק התאגיד הבנקאי אחראי לפרעון בשל תיווך בשטר בין מוכר לבין קונה – זכאי הוא לחזור על המוכר ועל כל הצדדים החבים על פי השטר כלפי המוכר ולהיפרע מהם;

(2) היה הבנק התאגיד הבנקאי אחראי לפרעון בשל מכירת השטר שאחז בו – יהיו לו כל הזכויות שהיו לו נגד כל הצדדים על פי השטר לפני שמכר אותו.

(ד) בתביעה נגד בנק תאגיד בנקאי על פי סעיף קטן (ב), יהיה בנק תאגיד בנקאי מנוע מלטעון שלא תיווך או לא מכר שטר אם יוכח אחת מאלה:

(1) הקונה מסר לבנק לתאגיד הבנקאי או לחברה-בת את הכספים ששימשו לקניית שטר לשם ביצוע הקניה או לשם השקעה אחרת על ידי המקבל;

(2) הקונה מסר את הכספים כאמור בפסקה (1) במשרדי הבנק התאגיד הבנקאי לפקיד הבנק התאגיד הבנקאי או לאדם אחר בנסיבות שבהן אפשר היה להניח כי הוא פועל כפקיד הבנק התאגיד הבנקאי בתחום תפקידו בבנק בתאגיד הבנקאי.

(ה) הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ז) לא יחולו אם הכסף נמסר מחוץ לישראל לחברה-בת המנהלת את עסקיה בחוץ לארץ והכסף נמסר לשם קניית שטר שמקום פרעונו אינו בישראל.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על שטר המדינה, שטר הסוכנות היהודית או שטר שנעשה בידי מוסד לאומי שקבע הנגיד באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ז) סעיף זה יחול על אף כל הסכם הקובע הוראה אחרת, זולת אם ההסכם נעשה בכתב וקונה השטר הוא בנק תאגיד בנקאי או קונה אחר אשר לגביו נתן המפקח אישור כללי או מיוחד לכך.

מבקר פנימי  (תיקון מס' 17) תשנ"ב-1992

14ה.  (א)  דירקטוריון של תאגיד בנקאי ימנה מבקר פנימי לתאגיד על פי הצעת ועדת הביקורת של הדירקטוריון (להלן – ועדת הביקורת).

          (ב)  המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינות הפעולות של התאגיד הבנקאי מבחינת השמירה על החוק, השמירה על טוהר המידות, השמירה על החסכון והיעילות והשמירה על נוהל בנקאי תקין, וכן יבדוק האם מקויימות הוראות המפקח על הבנקים.

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ג)   על המבקר הפנימי יחולו, בכפוף ליתר הוראות סעיף זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות סעיפים אלה של חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (בסעיף זה – חוק הביקורת הפנימית): 3(א), למעט פסקה (2), 7 עד 10, 14(ב) ו-(ג) ו-24(ג), ואולם –

(1)   על אף האמור בפסקה (5) של סעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית, רשאי המפקח, במקרים חריגים, לאשר מינוי מבקר פנימי שלא מתקיים בו האמור באותה פסקה, אם מצא שהוא בעל ניסיון משמעותי בתפקידים בכירים בתחומי פעילותו של תאגיד בנקאי, והוא התחייב להשתתף בהשתלמות כאמור באותה פסקה בסמוך ככל הניתן לאחר מינויו; הוראות פסקה זו יחולו על אף האמור בסעיף 147 לחוק החברות לעניין תאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית;

(2)   בסעיף 7 לחוק הביקורת הפנימית, בכל מקום, במקום "הממונה" יקראו "הדירקטוריון".

          (ד)  המבקר הפנימי יפעל על פי תקנים מקצועיים מקובלים ובהנחיית ועדת הביקורת וידווח על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת.

          (ה)  מינוי המבקר הפנימי והפסקת כהונתו או השעייתו מתפקידו ייעשו בידי הדירקטוריון על פי הצעת ועדת הביקורת.

          (ו)   המפקח רשאי, לאחר התייעצות בועדה המייעצת, לקבוע כללים לביצוע הוראות סעיף זה.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 66

הוספת סעיף 14ה

 

מיום 28.2.1979 

תיקון מס' 13

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 72

החלפת סעיף 14ה

הנוסח הקודם:

סייג לרכישת זכויות בבנק אחר

14ה. (א) בלי רשותו של הנגיד מראש לא ירכוש בנק בשביל עצמו, בין במישרין ובין בעקיפין, למעלה מרבע מהון מניות או מזכויות אחרות בתאגיד שהוא בנק, או שיש לו במישרין או בעקיפין, זכויות העולות על רבע מהון מניות או מזכויות אחרות בבנק אחר, ולא ירכוש בנק בשביל עצמו, בין במישרין ובין בעקיפין, זכויות אחרות המקנות לו כוח למנות למעלה מרבע ממנהלי בנק אחר, או להצביע באסיפה כללית של בנק אחר בשיעור קולות העולה על רבע מכלל הקולות באותה אסיפה, או להשתתף בהונו בעת פירוקו בשיעור העולה על רבע ההון.

(ב) רכש בנק מניות או זכויות אחרות בשיעור העולה על הקבוע בסעיף קטן (א) יודיע על כך לנגיד תוך שבעה ימים מיום שרכש לראשונה זכות כאמור.

(ג) לא מסר בנק הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – קנס 100,000 לירות וכל מי שהיה אותה שעה חבר דירקטוריון פעיל או מנהל עסקים, דינו – קנס 50,000 לירות אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1) העבירה נעברה שלא  בידיעתו;

(2) הוא נקט בכל האמצעים הנאותים לשמירתן של הוראות סעיף זה.

(ד) נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) או אף אם לא נמסרה הודעה ונודע לנגיד כי בנק רכש, ללא אישור הנגיד מראש, מניות או זכויות אחרות בשיעור העולה על הקבוע בסעיף קטן (א), רשאי הנגיד, לפי שיקול דעתו המוחלט, להורות לבנק למכור תוך התקופה שקבע מראש את מה שרכש כאמור, ואם לא מכר תוך המועד האמור, יהיה הנגיד רשאי למכרן; כל עוד לא נמכרו המניות או הזכויות האחרות, לא יפעיל הבנק כל זכות או כוח הנובעים מהם, למעט הזכות לקבל רווחים מדיבידנד.

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 243

ביטול סעיף 14ה

הנוסח הקודם:

רכישת אמצעי שליטה בבנק

14ה. (א) לא ירכוש אדם – בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע – יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בבנק, אלא על פי היתר שנתן הנגיד.

(ב) לא ירכוש אדם – בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע – שליטה בבנק, אלא על פי היתר שנתן הנגיד.

(ג) מי שמחזיק אמצעי שליטה בבנק לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף זה ואין בידו ההיתר.

(ד) היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטת בעל ההיתר.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו –

(1) על מי שרוכש אמצעי שליטה בהעברה על פי דין;

(2) על תאגיד הרוכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

(ו) בסעיף זה ובסעיפים 14ו ו-14ז –

"אמצעי שליטה" – כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטורים של תאגיד;

(3) הזכות להשתתף ברווחי תאגיד;

(4) הזכות ליתרת נכסי תאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

"בנק" – לרבות תאגיד שמתקיימות בו שתי אלה:

(1) הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בבנק פלוני;

(2) יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה בבנקים;

"רכישה" או "החזקה" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט;

"קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"שליטה" – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד.

(ז) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס מיליון לירות; מי שהיה דירקטור או מנהל כללי של תאגיד שעה שהתאגיד עבר עבירה על סעיף זה ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו בה, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו לדעת על העבירה;

(2) לאחר שנודע לו על כוונת התאגיד לעבור את העבירה, הוא הודיע מיד למפקח על הענין.

 

מיום 1.11.1992

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 203

הוספת סעיף 14ה

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 216 (ה"ח 557)

(ג) על המבקר הפנימי יחולו, בכפוף ליתר הוראות סעיף זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות סעיפים אלה של חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; 3 למעט סעיף קטן (א)(2) של חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (בסעיף זה – חוק הביקורת הפנימית): 3(א), למעט פסקה (2), 7 עד 10, 14(ב) ו-(ג) ו-24(ג), ואולם –

(1) על אף האמור בפסקה (5) של סעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית, רשאי המפקח, במקרים חריגים, לאשר מינוי מבקר פנימי שלא מתקיים בו האמור באותה פסקה, אם מצא שהוא בעל ניסיון משמעותי בתפקידים בכירים בתחומי פעילותו של תאגיד בנקאי, והוא התחייב להשתתף בהשתלמות כאמור באותה פסקה בסמוך ככל הניתן לאחר מינויו; הוראות פסקה זו יחולו על אף האמור בסעיף 147 לחוק החברות לעניין תאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית;

(2) בסעיף 7 לחוק הביקורת הפנימית, בכל מקום, במקום "הממונה" יקראו "הדירקטוריון".

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14ו.   (בוטל).

מיום 28.2.1979 

תיקון מס' 13

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73

הוספת סעיף 14ו

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 243

ביטול סעיף 14ו

הנוסח הקודם:

מכירת אמצעי שליטה בבנק

14ו. (א) רכש אדם אמצעי שליטה בבנק בניגוד להוראות סעיף 14ה, או בהעברה על פי דין, רשאי בית המשפט לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה.

(ב) לכונס נכסים שנתמנה לפי סעיף זה תהיה, בכפוף להוראות בית המשפט, הזכות הבלעדית להפעיל את אמצעי השליטה שלגביהן מונה ואת הזכויות הנובעות מהן, עד אשר ימכרם.

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

14ז.   (בוטל).

מיום 28.2.1979

תיקון מס' 13

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73

הוספת סעיף 14ז

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 243

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 320

ביטול סעיף 14ז

הנוסח הקודם:

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

14ז. (א) המחזיק – בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע – יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בבנק, ימסור למפקח, ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי שליטה בידיו ופרטים כפי שידרוש המפקח בדבר –

(1) חברי ההנהלה ובעלי אמצעי השליטה – אם המחזיק הוא תאגיד;

(2) האנשים שהוא פועל כשלוח או כנאמן בשבילם – אם המחזיק הוא יחיד.

(ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס מיליון לירות; מי שהיה דירקטור או מנהל כללי של תאגיד שעה שהתאגיד עבר עבירה על סעיף זה ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו בו, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו לדעת על העבירה;

(2) לאחר שנודע לו על העבירה או על כוונת התאגיד לעבור את העבירה, הוא הודיע מיד למפקח על הענין.

עיצום כספי (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

14ח.  (א)  היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון שקלים חדשים:

(1)   הפר הוראה מהוראות ניהול בנקאי תקין;

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

(2)   הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד בצו לפי סעיף 13(א)(2);

(3)   הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד לפי סעיף 13ב(ג).

(תיקון מס' 29) תשע"ד-2013

          (ב)  היה למפקח יסוד סביר להניח כי דירקטור מונה או כיהן בתאגיד בנקאי בניגוד להוראות סעיפים 11א1 או 11ה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך 60,000 שקלים חדשים.

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 838

הוספת סעיף 14ח

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 216 (ה"ח 557)

(2) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד בצו לפי סעיף 13(א)(ב) סעיף 13(א)(2);

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 126 (ה"ח 706)

14ח. (א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון שקלים חדשים:

(1) הפר הוראה מהוראות ניהול בנקאי תקין;

(2) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד בצו לפי סעיף 13(א)(2);

(3) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד לפי סעיף 13ב(ג).

(ב) היה למפקח יסוד סביר להניח כי דירקטור מונה או כיהן בתאגיד בנקאי בניגוד להוראות סעיפים 11א1 או 11ה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך 60,000 שקלים חדשים.

עיצום כספי מופחת (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14ט.  (א)  המפקח אינו רשאי להטיל עיצום כספי הנמוך מן העיצום הכספי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

          (ב)  הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הכספי הקבוע בסעיף 14ח, ובשיעורי הפחתה מרביים שיקבע.

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 838

הוספת סעיף 14ט

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח 485)

(ב) הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הכספי הקבוע בסעיף 14ח, בשיעורים שיקבע ובשיעורי הפחתה מרביים שיקבע.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14י.   (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, עיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי כאמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף 14ח, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי.

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 838

הוספת סעיף 14י

דרישת העיצום (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14יא. עיצום כספי ישולם לפי דרישת המפקח, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בעיצום כספי נוסף לפי הוראות סעיף 14י(א).

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 839

הוספת סעיף 14יא

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14יב. לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו.

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 839

הוספת סעיף 14יב

גביה (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14יג.  העיצום הכספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 839

הוספת סעיף 14יג

פרסום על הטלת עיצום כספי (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14יד. הוטל עיצום כספי לפי סעיף 14ח, רשאי המפקח להורות למי שחייב בתשלומו להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה המפקח, את דבר הטלת העיצום, את שמו של מי שחייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה, ואת סכום העיצום.

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 839

הוספת סעיף 14יד

ערעור (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005

14טו. (א)  על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בירושלים בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.

          (ב)  אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי, אלא אם כן הסכים לכך המפקח או הורה בית המשפט אחרת.

          (ג)   התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 839

הוספת סעיף 14טו

ענשים (תיקון מס' 22) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

15.    (א)  (1)   כל תאגיד בנקאי אשר –

(א)   במזיד אינו מקיים הוראות פקודה זו, או

(ב)   מוציא בנקנוטים בארץ או מפיץ או מרשה להפיץ בה בנקנוטים שהוצאו על ידו או בנקנוטים אחרים שהוצאתם לא הותרה ע"י ממשלת ישראל.

הרי עפ"י בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה שתוגש לרשם החברות יימחק שמו של התאגיד הבנקאי מפנקס החברות.

(2)   כל אדם שהוא מנהל או מנהל עסקים של תאגיד בנקאי והוא –

(א)   אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי שהתאגיד הבנקאי ימלא אחרי דרישותיה של פקודה זו, או

(ב)   אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי להבטיח את נכונותו של כל דו"ח המוגש בהתאם להוראות פקודה זו,

הרי בצאתו חייב בדין יהא צפוי על כל עבירה ועבירה למאסר לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר משלוש מאות לירות או לשני העונשין כאחד.

(תיקון מס' 22) תשס"ד-2004

          (ב)  מי שהפר הוראה מהוראות סעיף 11א, או שאינו מוסר מידע לאחר שנדרש למסרו לפי הוראות סעיף 11ב, או שפעל בניגוד להוראות סעיף 11ג, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241

15. (1) כל בנק תאגיד בנקאי אשר –

(א) במזיד אינו מקיים הוראות פקודה זו, או

(ב) מוציא בנקנוטים בארץ או מפיץ או מרשה להפיץ בה בנקנוטים שהוצאו על ידו או בנקנוטים אחרים שהוצאתם לא הותרה ע"י ממשלת ישראל.

הרי עפ"י בקשתו של היועץ השפטי לממשלה שתוגש לרשם החברות יימחק שמו של הבנק התאגיד הבנקאי מפנקס החברות.

(2) כל אדם שהוא מנהל או מנהל עסקים של בנק תאגיד בנקאי והוא –

(א) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי שהבנק שהתאגיד הבנקאי ימלא אחרי דרישותיה של פקודה זו, או

(ב) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי להבטיח את נכונותו של כל דו"ח המוגש בהתאם להוראות פקודה זו,

הרי בצאתו חייב בדין יהא צפוי על כל עבירה ועבירה למאסר לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר משלוש מאות לירות או לשני העונשין כאחד.

 

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 516

15. (א) (1) כל תאגיד בנקאי אשר –

(א) במזיד אינו מקיים הוראות פקודה זו, או

(ב) מוציא בנקנוטים בארץ או מפיץ או מרשה להפיץ בה בנקנוטים שהוצאו על ידו או בנקנוטים אחרים שהוצאתם לא הותרה ע"י ממשלת ישראל.

הרי עפ"י בקשתו של היועץ השפטי לממשלה שתוגש לרשם החברות יימחק שמו של התאגיד הבנקאי מפנקס החברות.

(2) כל אדם שהוא מנהל או מנהל עסקים של תאגיד בנקאי והוא –

(א) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי שהתאגיד הבנקאי ימלא אחרי דרישותיה של פקודה זו, או

(ב) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי להבטיח את נכונותו של כל דו"ח המוגש בהתאם להוראות פקודה זו,

הרי בצאתו חייב בדין יהא צפוי על כל עבירה ועבירה למאסר לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר משלוש מאות לירות או לשני העונשין כאחד.

(ב) מי שהפר הוראה מהוראות סעיף 11א, או שאינו מוסר מידע לאחר שנדרש למסרו לפי הוראות סעיף 11ב, או שפעל בניגוד להוראות סעיף 11ג, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

סודיות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

15א.  (א)  לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), אולם מותר לגלות ידיעה אם הנגיד יראה צורך בכך לצרכי תביעה פלילית, או אם הידיעה או המסמך נתקבלו מתאגיד בנקאי – בהסכמתו.

 

(תיקון מס' 28) תשע"ב-2012

          (ב)  לענין גילוי מסמכים וידיעות שנתקבלו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי) לבית המשפט, דין בנק ישראל או המפקח ועובדיו כדין המדינה ועובדיה.

          (ג)   העובר על סעיף זה או על הוראת סעיף 6(5), דינו – מאסר שנה או קנס 10,000 לירות.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 66

הוספת סעיף 15א

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 243

15א. (א) לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 אולם מותר לגלות ידיעה אם הנגיד יראה צורך בכך לצרכי תביעה פלילית, או אם הידיעה או המסמך נתקבלו מבנק מתאגיד בנקאי – בהסכמתו.

(ב) לענין גילוי מסמכים וידיעות שנתקבלו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 לבית המשפט, דין בנק ישראל או המפקח ועובדיו כדין המדינה ועובדיה.

(ג) העובר על סעיף זה או על הוראת סעיף 6(5), דינו – מאסר שנה או קנס 10,000 לירות.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 216 (ה"ח 557)

(א) לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 אולם מותר לגלות ידיעה אם הנגיד יראה צורך בכך לצרכי תביעה פלילית, או אם הידיעה או המסמך נתקבלו מתאגיד בנקאי – בהסכמתו.

(ב) לענין גילוי מסמכים וידיעות שנתקבלו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 לבית המשפט, דין בנק ישראל או המפקח ועובדיו כדין המדינה ועובדיה.

מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ (תיקון מס' 22) תשס"ד-2004

15א1. (א)  על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח למסור ידיעה שבידיו לרשות מוסמכת במדינת חוץ שתפקידה לפקח על סניף של תאגיד בנקאי באותה מדינה, על מוסד בנקאי שהואגד באותה מדינה, הנשלט בידי תאגיד בנקאי, או על תאגיד זר שהוא בנק חוץ הפועל בישראל או שהוא שולט בתאגיד בנקאי.

          (ב)  המפקח לא ימסור ידיעה לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן נוכח כי התמלאו שניים אלה:

(1)   הידיעה נתבקשה לצורך מילוי תפקידיה של הרשות המוסמכת, בפיקוח על יציבות הסניף, המוסד הבנקאי או התאגיד הזר, כאמור בסעיף קטן (א), לפי הענין;

(2)   הרשות המפקחת אישרה שחלה עליה חובת סודיות בדומה להוראות סעיף 15א, או שהתחייבה שלא להעביר את הידיעה לאחר.

          (ג)   המפקח לא ימסור ידיעה כאמור אם נקבע לגביה כי היא עלולה לפגוע בחקירה תלויה ועומדת או בביטחון המדינה.

מיום  1.9.2004

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 516

הוספת סעיף 15א1

מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל (תיקון מס' 23) תשס"ה-2005  (תיקון מס' 26)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 30) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 33) תשע"ט-2018

15א2. (א)  על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך לעובד בנק ישראל, לוועדה ליציבות פיננסית כהגדרתה בחוק בנק ישראל וכן לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, למפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 או לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (בסעיף זה – הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

          (ב)  לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה; העובר על הוראת סעיף קטן זה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 15א(ג).

מיום  10.8.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 839

הוספת סעיף 15א2

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח 485)

(א) על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך, לעובד בנק ישראל לשם מילוי תפקידו וכן לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (בסעיף זה – הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

 

מיום 1.6.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1129 (ה"ח 975)

(א) על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך לעובד בנק ישראל לשם מילוי תפקידו וכן לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, למפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 או לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (בסעיף זה – הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

 

מיום 28.11.2018

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ט מס' 2759 מיום 28.11.2018 עמ' 63 (ה"ח 1112)

(א) על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך לעובד בנק ישראל לשם מילוי תפקידו לעובד בנק ישראל, לוועדה ליציבות פיננסית כהגדרתה בחוק בנק ישראל וכן לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, למפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 או לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (בסעיף זה – הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

תחולת הוראות על אגודות שיתופיות (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

15ב.  בהפעלת הוראות פקודה זו לגבי אגודה שיתופית שהיא תאגיד בנקאי יחולו הוראותיה בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובמיוחד לענין זה –

(1)  מקום שמדובר בדירקטוריון יראו כאילו מדובר ב"ועד" כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות;

(2)  מקום שמדובר בחבר דירקטוריון, מנהל עסקים בעל זכות חתימה או חשב, יראו כאילו מדובר ב"פקיד", כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות;

(תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981

(3)  (בוטל).

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 66

הוספת סעיף 15ב

 

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241, 243

15ב. בהפעלת הוראות פקודה זו לגבי אגודה שיתופית שהיא בנק תאגיד בנקאי יחולו הוראותיה בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובמיוחד לענין זה –

(1) מקום שמדובר בדירקטוריון יראו כאילו מדובר ב"ועד" כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות;

(2) מקום שמדובר בחבר דירקטוריון, מנהל עסקים בעל זכות חתימה או חשב, יראו כאילו מדובר ב"פקיד", כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות;

(3) מקום שמדובר בסעיף 14ה בהון מניות, יראו כאילו מדובר בהון מניות של האגודה או במידת ההשתתפות בהון האגודה.

תאגידים שדינם כדין תאגיד בנקאי (תיקון מס' 14א) תשמ"א-1981 ת"ט תשמ"א-1981 (תיקון מס' 19) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 20)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 27) תשע"א-2011 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 31) תשע"ז-2017

15ג.   (א)  לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13, 13א, 14ח(א)(1) ו-(2) ו-14ט עד 14טו, דין תאגיד כאמור בסעיפים 11(א)(3א) עד (3ג) ו-11(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), כדין תאגיד בנקאי.

 

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 27) תשע"א-2011 (תיקון מס' 28) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 29) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 31) תשע"ז-2017

          (ב)  לעניין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8ד1 עד 8ה1, 9 עד 11א1, 12, 14ב, 14ג, 14ה, 14ח(א)(1), 14ט עד 14טו, ו-15 עד 15א2, דין סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), כדין תאגיד בנקאי.

מיום 1.4.1981

תיקון מס' 14א

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 243

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 320

הוספת סעיף 15ג

 

מיום 10.8.1995 

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429

15ג. לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד עזר תאגיד כאמור בפסקאות (3א) עד (4) בסעיף 11 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 כדין תאגיד בנקאי.

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 324

15ג. לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד כאמור בפסקאות (3א) עד (4) בסעיף 11 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 כדין תאגיד בנקאי כאמור בסעיפים 11(א)(3א) עד (3ג) ו-11(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, כדין תאגיד בנקאי.

 

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1102 (ה"ח 566)

תאגיד עזר תאגידים שדינם כדין תאגיד בנקאי

15ג. (א) לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד כאמור בסעיפים 11(א)(3א) עד (3ג) ו-11(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, כדין תאגיד בנקאי.

(ב) לעניין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8ד1 עד 8ה1, 9 עד 11א, 12, 14ב, 14ג, 14ה, 14ח(1), 14ט עד 14טו, ו-15 עד 15א2, דין סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, כדין תאגיד בנקאי.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 216 (ה"ח 557)

15ג. (א) לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד כאמור בסעיפים 11(א)(3א) עד (3ג) ו-11(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, כדין תאגיד בנקאי.

(ב) לעניין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8ד1 עד 8ה1, 9 עד 11א, 12, 14ב, 14ג, 14ה, 14ח(1), 14ט עד 14טו, ו-15 עד 15א2, דין סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, כדין תאגיד בנקאי.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 126 (ה"ח 706)

(ב) לעניין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8ד1 עד 8ה1, 9 עד 11א עד 11א1, 12, 14ב, 14ג, 14ה, 14ח(1), 14ט עד 14טו, ו-15 עד 15א2, דין סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי) כדין תאגיד בנקאי.

 

מיום 25.8.2019

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ז מס' 2663 מיום 9.8.2017 עמ' 1223 (ה"ח 936)

תיקון מס' 31 (תיקון)

ס"ח תשע"ט מס' 2756 מיום 8.11.2018 עמ' 48 (ה"ח 1260)

15ג. (א) לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א 13א, 14ח(א)(1) ו-(2) ו-14ט עד 14טו, דין תאגיד כאמור בסעיפים 11(א)(3א) עד (3ג) ו-11(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), כדין תאגיד בנקאי.

(ב) לעניין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8ד1 עד 8ה1, 9 עד 11א1, 12, 14ב, 14ג, 14ה, 14ח(1) 14ח(א)(1), 14ט עד 14טו, ו-15 עד 15א2, דין סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי) כדין תאגיד בנקאי.

 

 

שמירת דינים (תיקון מס' 21) תשס"ד-2004

15ג1. הוראות סעיפים 8ד1, 8ד2 ו-8ה1 באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות נהלים והוראות של המפקח.

מיום 9.6.2004

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ד מס' 1941 מיום 9.6.2004 עמ' 391

הוספת סעיף 15ג1

ביצוע (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 15) תשמ"ז-1986

15ד.  שר האוצר ממונה על ביצוע פקודה זו.

מיום 24.3.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 67

הוספת סעיף 15ג

 

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 22

15ג.15ד. שר האוצר ממונה על ביצוע פקודה זו.

 

ביטול

16.  פקודת הבנקאות, פקודת הבנקים (תיקונים והוראות נוספות), 1936, ופקודת הבנקים (תיקונים והוראות נוספות), 1937, מבוטלות בזה.

 

צו 1946

תוספת ראשונה[2]

(הושמטה)

 

צו 1946

תוספת שנייה[3]

 (הושמטה)

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר מס' 1134 מיום 9.10.1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

תוקנה ע"ר מס' 1359 מיום 14.9.1944, תוס' 1, עמ' (ע) 62, (א) 89 (מס' 29 לש' 1944).

ע"ר מס' 1484 מיום 28.3.1946, תוס' 2, עמ' (ע) 450, (א) 498 – צו 1946. תוקן ק"ת תשי"ט מס' 861 מיום 1.1.1959 עמ' 607 – צו 1946 (תיקון) תשי"ט-1959.

ע"ר תש"ט מס' 40 מיום 31.12.1948, תוס' א', עמ' 90 – תיקון מס' 1.

ס"ח תשי"ד מס' 150 מיום 14.4.1954 עמ' 88 (ה"ח תשי"ד מס' 196 עמ' 101) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

2. בנק אשר שילם לפני תחילת תקפו של חוק זה את האגרה השנתית שזמן פרעונה חל ביום כ"ז בטבת תשי"ד (2 בינואר 1954) ישלם ביום י"ב בניסן תשי"ד (15 באפריל 1954) את ההפרש בין האגרה המשתלמת לפי חוק זה, לבין האגרה ששולמה כאמור.

ס"ח תשט"ז מס' 191 מיום 1.12.1955 עמ' 2 (ה"ח תשט"ו מס' 241 עמ' 169) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. חוק זה יחול על האגרה המשתלמת ביום 15 באפריל שנת 1955 וביום 15 באפריל של כל שנה שלאחריה.

ס"ח תשכ"א מס' 334 מיום 2.4.1961 עמ' 74 (ה"ח תשכ"א מס' 450 עמ' 128) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשכ"א מס' 338 מיום 24.5.1961 עמ' 114 (ה"ח תשכ"א מס' 439 עמ' 42) – תיקון מס' 5; תוקפו עד יום 31.3.1981 ור' סעיף 3 לענין הוראות מעבר. תוקן ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14 (ה"ח תשכ"ה מס' 670 עמ' 378) – תיקון מס' 5 (תיקון) תשכ"ו-1966 בסעיף 3 לתיקון מס' 8. ס"ח תשל"א מס' 627 מיום 8.7.1971 עמ' 124 (ה"ח תשל"א מס' 947 עמ' 248) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2) תשל"א-1971 בסעיף 1 לתיקון מס' 8 (תיקון). ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211 (ה"ח תשל"ו מס' 1224 עמ' 154) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3) תשל"ו-1976 בסעיף 3 לתיקון מס' 10. ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 206 (ה"ח תשל"ח מס' 1342 עמ' 206) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4) תשל"ח-1978 בסעיף 13 לתיקון מס' 10 (תיקון); תחילתו ביום 30.6.1978. ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73 (ה"ח תשל"ט מס' 1378 עמ' 49) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 5) תשל"ט-1979 בסעיף 2 לתיקון מס' 13. ס"ח תש"ם מס' 966 מיום 31.3.1980 עמ' 98 (ה"ח תש"ם מס' 1447 עמ' 182) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 6) תש"ם-1980 בסעיף 1 לתיקון מס' 10 (תיקון מס' 3).

3. חברה שעסקה כדין בעסקי בנק ערב תחילתו של חוק זה, והודיעה למפקח על הבנקים, תוך 15 יום מיום תחילתו של חוק זה, על מקומותיהם של עסקים אלה, יראוה כאילו קיבלה רשיון לפי סעיף 7(ב) לפקודה לנהל את עסקיה באותם מקומות.

ס"ח תשכ"א מס' 346 מיום 21.6.1961 עמ' 172 (ה"ח תשכ"א מס' 450 עמ' 128) – תיקון מס' 6; תקפו של סעיף 3א(ג) לחוק עד יום 31.3.1981 ור' סעיף 4 לענין הוראות מעבר. תוקן ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14 (ה"ח תשכ"ה מס' 670 עמ' 378) – תיקון מס' 6 (תיקון) תשכ"ו-1966 בסעיף 3 לתיקון מס' 8. ס"ח תשל"א מס' 627 מיום 8.7.1971 עמ' 124 (ה"ח תשל"א מס' 947 עמ' 248) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2) תשל"א-1971 בסעיף 1 לתיקון מס' 8 (תיקון). ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 211 (ה"ח תשל"ו מס' 1224 עמ' 154) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3) תשל"ו-1976 בסעיף 3 לתיקון מס' 10. ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 206 (ה"ח תשל"ח מס' 1342 עמ' 206) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 4) תשל"ח-1978 בסעיף 13 לתיקון מס' 10 (תיקון); תחילתו ביום 30.6.1978. ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73 (ה"ח תשל"ט מס' 1378 עמ' 49) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 5) תשל"ט-1979 בסעיף 2 לתיקון מס' 13. ס"ח תש"ם מס' 966 מיום 31.3.1980 עמ' 98 (ה"ח תש"ם מס' 1447 עמ' 182) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 6) תש"ם-1980 בסעיף 1 לתיקון מס' 10 (תיקון מס' 3).

3. (א) חברה או אגודה שיתופית שערב תחילת תקפו של חוק זה ניהלו עסק של קבלת כספים בפקדון ושל מתן הלוואות כאחד, והודיעו למפקח על הבנקים, תוך 60 יום מתחילת תקפו של חוק זה על מקומות עסקיהן, יראו אותן כאילו קיבלו רשיון לפי סעיף 3א(א) לנהל עסקיהן באותם מקומות.

 (ב) מי שמסר הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ישלם את אגרת הרשיון והאגרה הנוספת לשנת 1961 תוך 60 יום מפרסום צו כאמור בסעיף 12(1).

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 50 (ה"ח תשכ"ד מס' 613 עמ' 214) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשכ"ו מס' 472 מיום 2.3.1966 עמ' 14 (ה"ח תשכ"ה מס' 670 עמ' 378) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 4 לענין הוראות מעבר. תוקן ס"ח תשל"א מס' 627 מיום 8.7.1971 עמ' 124 (ה"ח תשל"א מס' 947 עמ' 248) – תיקון מס' 8 (תיקון) תשל"א-1971.

4. הממשלה לא תשתמש בסמכויותיה לפי הסעיפים 3א(ג) ו-7(ב) לפקודה כפי שתוקנו בחוק זה לגבי מקום שכבר ניתן היתר לנהל בו עסקים, בין שניתן במפורש על ידי הממשלה ובין שניתן מכוח הוראות סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 5), תשכ"א-1961, או סעיף 3(א) לחוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 6), תשכ"א-1961.

ס"ח תשכ"ט מס' 552 מיום 24.3.1969 עמ' 58 (ה"ח תשכ"ח מס' 779 עמ' 308) – תיקון מס' 9 (בכל מקום בפקודה, למעט סעיפים 2ב, 8ד ו-8יא, שמדובר בו בממשלה, ייקרא כאילו מדובר בנגיד במקום הממשלה); ר' סעיף 13 לענין תחולה.

13. כדי להסיר ספק נאמר בזה כי אחריות לפי סעיף 14ד לפקודה לא תחול, אלא לגבי שטר שנמכר או שתוּוך על ידי בנק לאחר תחילתו של חוק זה.

ק"ת תשל"ג מס' 2939 מיום 30.11.1972 עמ' 380 – תק' תשל"ג-1972.

ס"ח תשל"ו מס' 814 מיום 24.6.1976 עמ' 210 (ה"ח תשל"ו מס' 1224 עמ' 154) – תיקון מס' 10. תוקן ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 206 (ה"ח תשל"ח מס' 1342 עמ' 206) – תיקון מס' 10 (תיקון) תשל"ח-1978 בסעיף 13 לחוק בנק ישראל (תיקון מס' 11), תשל"ח-1978; תחילתו ביום 30.6.1978. ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 73 (ה"ח תשל"ט מס' 1378 עמ' 49) – תיקון מס' 10 (תיקון מס' 2) תשל"ט-1979 בסעיף 2 לתיקון מס' 13. ס"ח תש"ם מס' 966 מיום 31.3.1980 עמ' 98 (ה"ח תש"ם מס' 1447 עמ' 182) – תיקון מס' 10 (תיקון מס' 3) תש"ם-1980.

ס"ח תשל"ו מס' 821 מיום 22.7.1976 עמ' 248 (ה"ח תשל"ב מס' 1071 עמ' 354) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. הוראות סעיף 13א לפקודת הבנקאות, 1941, יחולו בין אם התנאי כאמור בו הותנה לפני תחילתו של חוק זה ובין אם אחריה.

ס"ח תשל"ט מס' 925 מיום 1.2.1979 עמ' 47 (ה"ח תשל"ח מס' 1358 עמ' 289) – תיקון מס' 12; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

2. קיבל בנק, אחרי י' בטבת תשכ"ט (31 בדצמבר 1968) ולפני פרסומו של חוק זה, פרעון חוב, שלהבטחתו נרשמה משכנתה לזכות הבנק וטרם בוטל רישומה, יפעל הבנק כאמור בסעיף 12א לפקודה תוך שנה מיום הפרסום או תוך תשעים יום מיום הסכמת הערב, לפי העניין, ולענין זה יבקש הבנק את הסכמת הערב תוך שנה מיום הפרסום.

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 72 (ה"ח תשל"ט מס' 1378 עמ' 49) – תיקון מס' 13; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

3. תחילתו של סעיף 1 ביום קבלת חוק זה בכנסת.

ס"ח תשמ"א מס' 1016 מיום 7.4.1981 עמ' 170 (ה"ח תשמ"א מס' 1525 עמ' 287) – תיקון מס' 14 [במקור מס' 15]; תחילתו ביום 1.10.1981 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. פקדון שהיה לפקדון ללא תנועה לפני תחילתו של חוק זה יראוהו כאילו היה לפקדון כאמור ביום תחילתו של חוק זה.

ס"ח תשמ"א מס' 1022 מיום 26.4.1981 עמ' 241 (ה"ח תשל"ט מס' 1378 עמ' 49) – תיקון מס' 14א בסעיף 37 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (בכל מקום בפקודה, למעט סעיפים 4 ו-4א, במקום "בנק" יבוא "תאגיד בנקאי"); תחילתו ביום 1.4.1981. ת"ט ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 320.

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 22 (ה"ח תשמ"ו מס' 1798 עמ' 319) – תיקון מס' 15 בסעיף 16 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 2), תשמ"ז-1986.

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 119 (ה"ח תש"ן מס' 1973 עמ' 112) – תיקון מס' 16 בסעיף 2 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 8), תש"ן-1990.

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 203 (ה"ח תשנ"ב מס' 2008 עמ' 263) – תיקון מס' 17 בסעיף 17 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.11.1992 ור' סעיף 24(ג) לענין הוראות מעבר.

24. (ג) אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בכהונתו של מי שמילא בפועל את התפקיד של מבקר פנימי בגוף ציבורי ערב פרסומו של חוק זה, אף אם אין לו הכישורים לפי סעיף 3 ואף אם תוארו היה אחר.

ס"ח תשנ"ד מס' 1468 מיום 23.6.1994 עמ' 154 (ה"ח תשנ"ד מס' 2255 עמ' 332) – תיקון מס' 18 בסעיף 4 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 2), תשנ"ד-1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח תשנ"ה מס' 2320 עמ' 91) – תיקון מס' 19 בסעיף 45 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 324 (ה"ח תשנ"ו מס' 2532 עמ' 662) – תיקון מס' 20 בסעיף 20 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), תשנ"ו-1996.

ס"ח תשס"ד מס' 1941 מיום 9.6.2004 עמ' 390 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 40 עמ' 66) – תיקון מס' 21.

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 514 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 41 עמ' 530) – תיקון מס' 22 בסעיף 17 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 13), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.9.2004.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 838 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 572) – תיקון מס' 23 בסעיף 4 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; ר' סעיף 5 לענין הוראת מעבר.

5. הוראות ניהול בנקאי תקין שהוציא המפקח לפני יום תחילתו של חוק זה, יראו אותן כהוראות ניהול בנקאי תקין שניתנו לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941, כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, ומועד תחילתן לענין סעיפים 5(ג2) ו-14ח עד 14טו לפקודת הבנקאות, 1941, כנוסחם בסעיף 4(1) ו-(3) לחוק זה, ביום תחילתו של חוק זה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהן.

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 189 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 344 עמ' 236) – תיקון מס' 24 בסעיף 22 לחוק מערכות תשלומים, תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2170 מיום 29.7.2008 עמ' 684 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 236 עמ' 336) – תיקון מס' 25.

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 485 עמ' 375) – תיקון מס' 26 בסעיף 86 לחוק בנק ישראל, תש"ע-2010; תחילתו ביום 1.6.2010.

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1102 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 566 עמ' 468) – תיקון מס' 27 בסעיף 4 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 210 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 557 עמ' 360) – תיקון מס' 28 בסעיף 2 לחוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 125 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 706 עמ' 1084) – תיקון מס' 29 בסעיף 36 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013.

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1129 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 975 עמ' 202) – תיקון מס' 30 בסעיף 105 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.6.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2663 מיום 9.8.2017 עמ' 1223 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 936 עמ' 812) – תיקון מס' 31 בסעיף 19 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסום תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן 23(ג) לתיקון מס' 5 או 27 חודשים מיום פרסום התיקון, לפי המוקדם. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2756 מיום 8.11.2018 עמ' 48 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1260 עמ' 64) – תיקון מס' 31 (תיקון) תשע"ט-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 408 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1027 עמ' 604) – תיקון מס' 32 בסעיף 363 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ט מס' 2759 מיום 28.11.2018 עמ' 63 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1112 עמ' 800) – תיקון מס' 33 בסעיף 5 לחוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), תשע"ט-2018.

[1] סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו הועברו לשר האוצר: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22. הממשלה העבירה לנגיד בנק ישראל את סמכויותיה לפי הסעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-11 לפקודה: י"פ תשט"ו מס' 383 מיום 25.11.1954 עמ' 156.

[2] הוחלפה צו 1946:  ע"ר מס' 1484 מיום 28.3.1946 תוס' 2 עמ' 450. תוקנה צו 1946 (תיקון) תשי"ט-1959: ק"ת תשי"ט מס' 861 מיום 1.1.1959 עמ' 607, תק' תשל"ג-1972: ק"ת תשל"ג מס' 2939 מיום 30.11.1972 עמ' 380.

[3] הוחלפה צו 1946: ע"ר מס' 1484 מיום 28.3.1946 תוס' 2 עמ' 452.